مؤلفه های مدیریت دانش و تعریف مدیریت دانش

دانلود پایان نامه
5-1) تعریف واژگان تحقیق
1-5-1) تعریف نظری
مدیریت دانش : به عقیده (نوناکاوتاکچی ، 1995 ،پاسترناک و ویسکو ، 1998 ،ففر و ساتون ، 1999) مدیریت دانش فرایند بکارگیری یک رویکرد نظام مند برای کسب ، ساختاردهی ، مدیریت و توزیع دانش در سراسر یک سازمان به منظور انجام سریعتر کارها ، استفاده مجدد از بهترین رویه ها و کاهش دوباره کاری می باشد. دالکر ( 2005 ) در یک تعریف خوب ، مدیریت دانش را تلفیقی از کسب و ذخیره سازی دانش آشکار ، همراه با مدیریت سرمایه های فکری تعریف نموده است( قلیچ لی ، 1388 ، 18 ).
ذخیره دانش : به اعمال تغییرات لازم برای استفاده مجدد و همچنین به روز آوری اطلاعات اطلاق میشود (لطیفی، 1386).
شناسایی دانش : استفاده مجدد برای نیازهای مشابه در واقع استفاده از اطلاعات و دانش که قبلا استخراج شده و با نظر مدیریت سازمان مورد بازبینی قرار گرفته و مورد استفاده مجدد قرار میگیرد . این فرآیند فاقد اخذ اطلاعات ، یادگیری فردی و گروهی و حتی پیکر بندی دانش است (جعفرنژاد ، 1387).
حذف دانش بی اعتبار : در مواردی که مدیریت سازمان و یا دیگر کارکنان دانش موجود در سازمان را بررسی مینمایند و اعتبار دانش موجود را به علت های مختلف مانند گذشت زمان و یا منبع دانش مورد شک قرار میدهند دانش مورد نظر را حذف نموده و آن را حذف مینمایند (لطیفی ، 1386)
خلق دانش جدید : رفتار های مربوط به ورود دانش های جدید به سیستم است که دامنه وسیعی نظیر کشف، کسب، فراخوانی و توسعه، دانش را شامل میشود به آن زمینه از دانش بیرونی سازی نیز گفته میشود ( سید نقوی و یعقوبی، 1385، 3 ).
یادگیری سازمانی : سینکولا ( 1994 ) یادگیری سازمانی را ابزاری می داند که بوسیله آن دانش محافظت می شود بطوریکه افراد دیگر ی علاوه بر ایجاد کنندگان دانش نیز میتوانند آن را بکار گیرند. از نظر اسلیتر و نارور ( 1995 ) یادگیری سازمانی توسعه دانش یا بینشهای جدید است که بطور بالقوه میتواند رفتار را تحت تأثیر قرار دهد این در حالی است که به عقیده لوکاس و دیگران ( 1996 ) فرایند فهمیدن و کسب بینشهای جدید در هسته مرکزی یادگیری سازمانی هستند ( قربانی زاده ، 1387 ، 30 ).
2-5-1) تعریف عملیاتی
تعریف عملیاتی مدیریت دانش : در این تعریف مدیریت دانش عبارتست از نمره و امتیازی که از طریق پرسشنامه مدیریت دانش با لحاظ نمودن مؤلفه های مدیریت دانش کسب می گردد. این پرسشنامه دارای 4 مؤلفه اصلی و حاوی 12 سئوال می باشد.
تعریف عملیاتی ذخیره دانش : در این پژوهش برای ارزیابی و سنجش مؤلفه ذخیره دانش در پرسشنامه محقق ساخته از 3 سؤال استفاده شده است. ارزش‌ گزینه‌های‌ سؤالات ( مقدار 1 برای گزینه خیلی کم و مقدار2 برای گزینه کم و مقدار3 برای گزینه متوسط و مقدار 4 برای گزینه زیاد و 5 برای گزینه خیلی زیاد )‌ جمع‌ جبری‌ شده‌ و مؤلفه ذخیره محاسبه‌ میگردد.
تعریف عملیاتی شناسایی دانش : برای ارزیابی و سنجش مؤلفه شناسایی در پرسشنامه محقق ساخته از 3 سؤال استفاده شده است. ارزش‌ گزینه‌های‌ سؤالات (مقدار1 برای گزینه خیلی کم و مقدار 2 برای گزینه کم و مقدار 3 برای گزینه متوسط و مقدار 4 برای گزینه زیاد و 5 برای گزینه خیلی زیاد ) ‌ جمع‌ جبری‌ شده‌ و مؤلفه شناسایی محاسبه‌ میگردد.
تعریف عملیاتی حذف دانش بی اعتبار : برای ارزیابی و سنجش مؤلفه حذف دانش بی اعتبار در پرسشنامه محقق ساخته از 3 سؤال استفاده شده است. ارزش‌ گزینه‌های‌ سؤالات (مقدار1 برای گزینه خیلی کم و مقدار2 برای گزینه کم و مقدار 3 برای گزینه متوسط و مقدار 4 برای گزینه زیاد و 5 برای گزینه خیلی زیاد ) جمع‌ جبری‌ شده‌ و مؤلفه حذف دانش بی اعتبار محاسبه‌ میگردد.
تعریف عملیاتی خلق دانش : برای ارزیابی و سنجش مؤلفه خلق دانش در پرسشنامه محقق ساخته از 3 سؤال استفاده شده است. ارزش‌ گزینه‌های‌ سؤالات (مقدار1 برای گزینه خیلی کم و مقدار 2 برای گزینه کم و مقدار 3 برای گزینه متوسط و مقدار 4 برای گزینه زیاد و 5 برای گزینه خیلی زیاد ) ‌ جمع‌ جبری‌ شده‌ و مؤلفه خلق دانش محاسبه‌ میگردد.
تعریف عملیاتی یادگیری سازمانی : یادگیری سازمانی عبارتست از جمع امتیازاتی که از طریق پرسش نامه یادگیری سازمانی بدست می آید.این پرسشنامه از 23 سئوال تشکیل یافته است و دارای 6 مؤلفه اصلی می باشد. ارزش‌ گزینه‌های‌ سؤالات پرسشنامه یادگیری سازمانی عبارتند از‌ : ( احتساب نمره 1 برای گزینه خیلی کم و نمره2 برای گزینه کم و نمره 3 برای گزینه زیاد و نمره 4 برای گزینه خیلی زیاد ) جمع‌ جبری‌ شده‌ و متغیر یادگیری سازمانی محاسبه‌ میگردد.
6-1) مدل مفهومی تحقیق
ذخیره دانش
شناسایی دانش
حذف دانش بی اعتبار
خلق دانش

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ساختارهای اجتماعی و گروه های اجتماعی

مدیریت دانش
یادگیری کارکنان

شکل1-1: مدل مفهومی تحقیق