مالکیت سهامداران نهادی و ارتباطات دهان به دهان

دانلود پایان نامه
آرگان و همکاران (2011) در پژوهشی تحت عنوان «اثرات ارتباط دهان به دهان در موجودی ها و مبادلات سهام» به تبیین ابعاد بازاریابی دهان به دهان پرداختند. نمونه آنها شامل 8 بانک از بین بانکهای ترکیه بود که با استفاده از پرسش نامه ای حاوی 3 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه های جمع آوری شده نشان داد که سازه های مرتبط با تبلیغات دهان به دهان در مبادله ی سهام می توانند به صورت سازه ی 3 بعدی سنجیده شوند که شامل اطلاعات آزمایشی، مهارت های ارتباطی و مهارت فنی است. این آنالیز نشان داد که اکثریت این سازه ها، امتیازات قابل قبولی از نظر اعتبار و قابلیت اعتماد دارند. این تحقیق نشان داد که سرمایه گذاران سهام مالی ای که از تبلیغات دهان به دهان در سهام طی فرایند خرید استفاده می کنند بطور برجسته ای، اطلاعات را در اطلاعات آزمایشی، مهارت های ارتباطی و مالی فنی به چرخش در می آورند.
چان و همکارانش (2011) در پژوهشی تحت عنوان “اثرات متضادِ تبلیغات دهان به دهان منفی در مرحله بعد از مصرف” به بررسی آثار تبلیغات دهان به دهان منفی در مرحله بعد از مصرف پرداختند آنها در چهار آزمایش نشان دادند که شاخه های تبلیغات دهان به دهان منفی پیچیده تر از آن چیزی است که در ادبیات به تصویر کشیده شده است. آنها نشان دادند که تبلیغات دهان به دهان منفی مبتنی بر ویژگیها، آثار منفی بر مصرف کنندگان ناراضی داشته ، درحالیکه تبلیغات دهان به دهان منفی مبتنی بر تجربه، آثار مثبتی را در پی خواهد داشت.
جدول (2-10) خلاصه ای از تحقیقات انجام شده در مورد متغیرهای پژوهش
نام محقق سال نتیجه
نوروش و همکاران (1384) نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که رابطه معنی داری میان ارزش های فرهنگی با هموارسازی سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران وجود دارد. بطوریکه با ورود متغیرهای فرهنگی مدل معنی دار شد که این مهم نشان دهنده این است که عوامل فرهنگی نقش تعیین کننده ای در هموارسازی سود در ایران دارند.
عبدالوند و غفاری آشتیانی (1388) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از مشتریان بانک نشان داد که “رضایتمندی مشتریان”، مهمترین عامل تاثیرگذار بوده، پس از آن “بکارگیری استراتژی بازاریابی رابطه مند“، “تصویر بانک”، “وفاداری مشتریان” از دیگر عوامل تاثیرگذار بر تبلیغات شفاهی مثبت مشتریان به شمار می روند.
گل پرور و همکاران (1389) نتایج نشان داد که انصاف کلى با عدالت توزیعى، رویه اى، تعاملى، ترک خدمت، رضایت شغلى و مادى گرایى رابطه معناداری دارد اما با فاصله قدرت، داراى رابطه معنادار نیست. نتایج حاصل از مدلسازى معادله ساختارى و تحلیل رگرسیون واسط ها نشان داد انصاف کلى به طور نسبى واسطه رابطه و عدالت رویه اى با ترک خدمت است، اما براى عدالت تعاملى و توزیعى چنین نقشى را ایفا نمی کند. تحلیل رگرسیون سلسله مراتبىِ تعدیلى حاکى از آن بود که با احتمال زیاد، فاصله قدرت نقش تعدیل کننده را در رابطه بین انصاف کلى و ترک خدمت و رضایت شغلى ایفا می کند
نوری و همکاران (1391) با توجه به یافته های پژوهش، توجه به تبلیغات شفاهی و عوامل موثر بر اثربخشی آن، امکان جذب هر چه بیشتر گردشگران به منطقه مورد مطالعه را فراهم می کند.
مشایخی و جلالی (1391) نتایج تحقیق حاکی از این است که بین شاخص مردگرایی در سازمان و درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره ارتباط معکوس معنی دار وجود دارد. همچنین، بین شاخص فردگرایی در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه مستقیم و بین شاخص اجتناب از عدم اطمینان در سازمان و درصد مالکیت سهامداران نهادی رابطه معکوس معنی دار وجود دارد.
عسگری (1391) نتایج حاصل از پژوهش وی رابطه بین کلیه ابعاد ارزشهای فرهنگی هافستد به غیر از فردگرایی را بر بازاریابی دهان به دهان مورد تائید قرار داد.
دزموند لام و همکاران (2009) نتایج تحقیقت نشان داد که فرد گرایی در گسترش تبلیغات دهان به دهان موثر بوده و این امر در افراد خارج از گروه بیشتر از درون گروه مشاهده شد. همچنین پاسخ دهندگان به ارزشهای زن سالاری و فاصله قدرت ارزش بیشتری قایل بودند و انتظار میرود که ارتباطات دهان به دهان مثبت را در داخل گروهشان گسترش دهند آنها دریافتند که اجتناب از عدم قطعیت ارتباط منفی با تبلیغات شفاهی درون گروه دارد.
اسکیومان و همکارانش (2010) نتایج پژوهش آنها نشان داد که تبلیغات شفاهی ادراک شده اثر مثبت معناداری بر کیفیت خدمات ادراک شده مشتریان داشته است. همچنین تبلیغات شفاهی اثر قابل توجهی بر ارزیابی مشتریان با اجتناب از عدم اطمینان بالا نسبت به مشریان برخوردار از اجتناب از عدم اطمینان پایین برخوردار بوده اند. ضمن اینکه اثر میانجی گری سایر ارزشهای فرهنگی مورد تائید قرار نگرفت. علاوه بر آن ارتباط بین تبلیغات شفاهی با ارزشهای فرهنگی فاصله قدرت و اجتناب از عدم اطمینان مثبت و معنادار، و با ارزش فرهنگی فردگرایی منفی و معنادار بدست امد ضمن اینکه رابطه بین تبلیغات شفاهی و مردگرایی مورد تائید قرار نگرفت.
متین آرگان و همکاران (2011) نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد که سازه های مرتبط با تبلیغات دهان به دهان در مبادله ی سهام می توانند به صورت سازه ی 3 بعدی سنجیده شوند که شامل اطلاعات آزمایشی، مهارت های ارتباطی و مهارت فنی است. این آنالیز نشان داد که اکثریت این سازه ها، امتیازات قابل قبولی از نظر اعتبار و قابلیت اعتماد دارند.
هاکسین چان و همکارانش (2011) نشان دادند که شاخه های تبلیغات دهان به دهان منفی پیچیده تر از آن چیزی است که در ادبیات به تصویر کشیده شده است. آنها نشان دادند که تبلیغات دهان به دهان منفی مبتنی بر ویژگیها، آثار منفی بر مصرف کنندگان ناراضی داشته ، درحالیکه تبلیغات دهان به دهان منفی مبتنی بر تجربه، آثار مثبتی را در پی خواهد داشت.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   انعقاد قرارداد و مفاهیم کلیدی

2-18) خلاصه فصل
در جمع بندی مطالب ذکر شده در این فصل می توان گفت که ارزش تبلیغات شفاهی زمانی معلوم می شود که پیامدها و اثرات آن بر روی خریداران بالقوه و واقعی را مشاهده کنیم. توضیحات و تفسیرهای مثبت از سوی مشتریان خشنود می تواند موجب افزایش خرید ها گردد و این در حالی است که توضیحات و تفاسیر منفی از سوی مشتریان ناخشنود می تواند به کاهش خریدها منجر گردد است. مشورت گرفتن از خانواده، دوستان و همسالان به عنوان یکی از موثرترین و قدرتمندترین روشها در انتخاب کالاها و خدمات شناخته می شود نشات گرفته از ارزشهای فرهنگی است که فرد از آنها تبعیت می کند و مصرف کننده نیز فرهنگ خود را از جامعه خود و یا گروهی که به آنها وابسته است به دست میآورد.

3-1) مقدمه
در انجام هر پژوهش به منظور کسب شناخت ، باید مجموعه ای از گزاره ها ( فرضیات یا سوالات تحقیق را تدوین نمودو سپس آنها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آنها را فراهم کرد. این امر فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در به دست آوردن شناخت یاری می دهد . بر این اساس ، روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تأیید قرار می گیرد یا رد می شود . به عبارت دیگر ، روش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجو گرایانه برای تحقق هدف پژوهش ، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوالات تحقیق را فراهم می آورد . در این تحقیق تلاش بر آن است تا رابطه بین ارزشهای فرهنگی و بازاریابی دهان به دهان در بین مصرف کنندگان محصولات لبنی شرکت پکاه اصفهان مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد تا از این طریق بتوان به سؤالات اصلی آن پاسخ داد. از این‌رو روشها و ابزارهای تحقیق باید با توجه به سؤالات تحقیق طراحی و یا انتخاب شوند. انتخاب روش مناسب یکی از مراحل و فعالیتهای اساسی و ضروری در راستای اعتبار بخشیدن به نتایج تحقیق محسوب میشود.
بر این اساس در این فصل به معرفی روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش پرداخته میشود که شامل روش تحقیق، ابزار اندازهگیری، جامعه آماری، روش نمونهگیری و تعیین حجم نمونه، سنجش روایی و پایایی تحقیق و نیز آزمونها و نرمافزارهای آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل دادهها میباشد.
3-2) روش تحقیق
هدف از انتخاب روش تحقیق این است که مشخص نمائیم برای موضوعی خاص چه روش تحقیقی لازم است و محقق چه روش یا شیوهای را اتخاذ کند تا هر چه سریعتر و صحیح‌تر به پاسخ سؤالات تحقیق دست یابد. روشهای تحقیق در علوم رفتاری را می توان با توجه به 2 بعد مهم تقسیم نمود : هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها.
بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات ، تحقیقی توصیفی و از نوع همبستگی است. هدف تحقیقات کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر، تحقیق کاربردی در جهت اجرایی کردن نظریات و نگرشهای علمی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف و تبیین شرایط و پدیدههای مورد بررسی است. تحقیقات توصیفی را میتوان به دستههای زیر تقسیمبندی کرد: تحقیق پیمایشی ، تحقیق همبستگی ، اقدامپژوهی ، تحقیق موردکاوی و تحقیق علی-مقایسهای (پسرویدادی) . تحقیقات همبستگی شامل کلیه تحقیقاتی است که در آنها سعی میشود رابطه بین متغیرهای مختلف بررسی و تبیین گردد. هدف روش تحقیق همبستگی عبارتست از درک الگوهای پیچیده رفتاری از طریق مطالعه همبستگی بین این الگوها و متغیرهایی که فرض میشود بین آنها رابطه وجود دارد. این روش به ویژه در شرایطی مفید است که هدف آن کشف روابط بین متغیرهایی باشد که در مورد آنها تحقیقاتی انجام نشده است. تحقیقات همبستگی بر حسب هدف به سه دسته تقسیم میشوند: همبستگی دومتغیری، تحلیل رگرسیون و تحلیل ماتریس همبستگی یا کوواریانس. در مطالعه همبستگی دو متغیری، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهای موجود در تحقیق است. در تحلیل رگرسیون، هدف پیشبینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به تغییرات متغیرهای مستقل (پیشبین) است. در برخی بررسیها از مجموعه همبستگیهای دو متغیری جدولی به نام ماتریس همبستگی یا کوواریانس ایجاد میشود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا کوواریانس تحلیل میشود، تحلیل عاملی و مدل معادلات ساختاری و تحلیل همبستگی متعارف است (سرمد و همکاران، 1387).
بر این اساس، این تحقیق از نظر نحوه جمع‌آوری دادهها، توصیفی از نوع همبستگی و مبتنی بر همبستگی دومتغیری است.