مبارزه با مواد مخدر و روایی ابزار سنجش

دانلود پایان نامه

3-3-1- روایی ابزار سنجش
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سؤالات مندرج در ابزار دقیقاً متغیرها و موضوع مورد مطالعه را بسنجد (حافظ‌نیا، 1382، 155) به منظور حصول اطمینان از روایی، پرسش‌نامه در اختیار چند نفر کارشناس و خبره قرار داده شده است و کمیت و کیفیت سؤالات مورد بررسی قرار گرفته و پس از اخذ و اعمال نظرات آنان اعتبار پرسش‌نامه مورد سنجش قرار گرفته است.
3-3-2- پایایی ابزار سنجش
پایایی ابزار که از آن به اعتبار، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبیر می‌شود عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغیر و صفتی ساخته شد، در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر، ابزار پایایی یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری، سنجش یکسان برخوردار باشد. (همان). به منظور سنجش پایایی، ابتدا پرسش‌نامه بر روی 20 نفر از افراد جامعه آماری به صورت اتفاقی آزمون شده است. سپس برای ارزیابی سؤال‌ها و همبستگی هر سؤال با سایر سؤال‌ها از ضریب آلفای کرانباخ استفاده شده‌است که میزان آن قابل قبول می‌باشد . با توجه به اینکه پایایی 30 سؤال 71 درصد بوده و بسیار به نرم صحت آزمون نزدیک است بنابراین پایایی پرسش‌نامه مورد قبول واقع می‌شود. در پایین، خروجی نرم افزار SPSS نشان داده شده است.
3-3-3- شیوه اجرا و تحلیل داده ها:
3-3-3-1-شیوه اجرا:
مراحل انجام این پژوهش از آغاز تا پایان به شرح ذیل است :
الف) بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق
در این مرحله از تحقیق به بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شد. اطلاعات این مرحله از طریق مطالعات کتابخانه‌ای با مراجعه به کتب، مجلات، نشریات مرتبط با موضوع، جستجو در اینترنت از سایت‌های مرتبط با موضوع از جمله سایت‌هایWWW.Cpkd.net وWWW.ica.org و پایگاه‌های اینترنتی دیگر و مطالعه آمار‌های استان چ و ب و همچنین دستگاه‌های قضایی و انتظامی‌جمع‌آوری گردید.
ب) مرحله کارمیدانی:
ابتدا بررسی‌هایی لازم در مورد جامعه آماری مورد نظر انجام گرفت و اطلاعات مربوط به جمعیت شناختی شهرستان اردل با مراجعه به دستگاه‌های امنیتی و انتظامی اعم از فرمانداری بخشداری و پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس پیشگیری جهت تکمیل پرسشنامه انجام گرفت.
ج) مرحله استخراج اطلاعات و تهیه جداول :
در این مرحله با استفاده از اطلاعات گردآوری شده اقدام به تهیه پایگاه داده‌ای به وسیله نرم افزار (/Office/Excell) و نرم افزار spss نسخه 16 انجام گردید. بدین صورت که به هر کدام از گزینه‌‌های پرسش‌نامه کد‌های مشخص داده شد.
د)مرحله تجزیه و تحلیل، آزمون فرضیات و ارائه یافته‌ها
تجزیه و تحلیل داده‌ها در دو مرحله به شرح ذیل انجام ‌گرفته است:
مرحله اول: دراین مرحله هر یک ازمتغیرها بصورت تحلیل تک متغیره و براساس آمارهای مرکزی و پراکندگی مورد تجزیه و تحلیل و توصیف قرار گرفته است.
مرحله دوم: در این مرحله به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، هریک از متغیرهای مستقل بصورت دو به دو با متغیروابسته، براساس آزمون‌های آماری با توجه به سطوح سنجششان مورد تجزیه تحلیل قرار ‌گرفتهاند.
ه) مرحله نتیجه‌گیری:
در این مرحله از یافته‌‌های تحقیق و نتایج آزمون فرضیات، نتیجه‌گیری به عمل آمد و در پایان پیشنهادات و راهکارهایی در این خصوص ارائه گردید. به عبارتی بعد از اتمام شدن مرحله جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات لازم، پرسش‌نامه مورد بازبینی قرار می‌گیرد. بعد دفترچه کد کامپیوتری برای پرسش‌نامه تنظیم و بر اساس سطح اندازه گیری متغیرها و گویه‌ها و داده‌‌های خام و. .. کدگذاری و استخراج شدند پس از استخراج و وارد کردن داده‌ها به کامپیوتر و تبدیل لازم جهت آزمون فرضیات و پایایی پرسش‌نامه از طریق نرم افزار SPSS پردازش اطلاعات روی متغیرها انجام و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
3-3-3-2- واحد تحلیل
واحد آماری برای تجزیه و تحلیل این پژوهش کلیه کارکنان و مدیران اجرایی پلیس مبارزه با مواد مخدر، پلیس آگاهی و کارشناسان پلیس پیشگیری می باشد به عبارت دیگر نتایج این تحقیق حاصل سنجش متغیر‌های تحقیق در نمونه آماری و مقایسه آنها با یکدیگر می‌باشد.
3-3-5- روش‌ها و تکنیک‌‌های آماری
با توجه به نوع پژوهش(روش پیمایشی) در این تحقیق، جهت جمع‌آوری اطلاعات از روش پرسش‌نامه‌ای استفاده شده است. پرسش‌نامه تحقیق از …. سؤال اصلی در قالب مقیاس ترتیبی سازماندهی و سؤالها با پاسخ 5 گزینه ای کیفی به صورت: بسیارزیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم نظر سنجی شده است. با توجه به اینکه جامعه آماری تحقیق به صورت تمام شمار می‌باشد لذا جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها نیازی به آزمون‌های آمار استنباطی نشده است و صرفاً از آمار توصیفی جهت توصیف جمعیت مورد مطالعه و آزمون فرضیات و یافته‌‌های تحقیق استفاده گردیده است.
3-4- شناسایی متغیرها
3-4-1- متغیر وابسته
متغیر وابسته این تحقیق را ابعاد ساختاری ، ابعادرفتاری، ابعاد زمینه ای (زمان مورد نظر) تشکیل می‌دهد.