مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه

نظریه جدیدی که در چند سال گذشته چشم‌اندازهای تازه‌ای را فراروی پژوهندگان و استادان رشته حسابداری و مدیریت مالی گشوده است، اختیار سرمایه‌گذاری در داراییهای سرمایهای می‌باشد.
اختیارهای سرمایه‌گذاری همگی دریک نقطه مهم مشترکند وآن پایین آوردن ضریب زیان است. اختیارهای سهام نوعی ابزارهای مالی هستند که ارزش خود را از اوراق بهادار مربوطه مانند سهام و یا اوراق قرضه میگیرند. اختیارها تنها یکی از ابزارهای مشتقه هستند(همان منبع).
هنگامیکه قیمت سهم بیش از قیمت توافقی اختیار خرید باشد، اختیار دارای ارزش مثبتی است که با روند خطی همراه با افزایش قیمت سهم، افزایش می‌یابد. مؤثرترین عامل در شناسایی ارزش اختیار سهم، تغییرپذیری قیمت سهم است. هرچه این تغییرپذیری بیشتر باشد، با فرض پایدار بودن عوامل دیگر، ارزش اختیار خرید سهم بیشتر است. افزون بر این هرچه زمان تا سررسید بیشتر، و نرخ بهره بالاتر باشد، ارزش اختیار خرید سهم بیشتر است. بابر و همکاران در تحقیقی مجموعه فرصت‌های سرمایهگذاری را فرصتهایی از قبیل سیاست‌های سرمایه‌گذاری، توزیع سود، اجاره‌های بلندمدت، پاداش، اهرم مالی شرکت و تصویر و دورنمای شرکت، تعریف می‌کنند. شرکت‌های با فرصتهای سرمایه‌گذاری بالا، دارایی فیزیکی کمتری دارند و در عوض ارزش بازار حقوق صاحبان سهام آنها بیشتر است(همان منبع).
شرکت ممکن است بهصورت مجموعهای از دارائی‌های انسانی و فیزیکی برای دستیابی به اهدافی چون حداکثر کردن بازده سهامداران به نظر برسد. این دیدگاه از تعریف شرکت، فقط بر روی ویژگی‌ها و دلایل قابل مشاهده متمرکز است و توزیع منابع و سودهای بالقوه ناشی از دارایی‌های نامشهود شرکت را نادیده می‌گیرند. یکی از این توزیع‌های مهم تحت عنوان فرصت‌های رشد یا مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری نمود پیدا می‌کند.
مییرز در سال 1997 واژه IOS را برای اولین بار معرفی کرد بدین مفهوم که توسعه ارزش شرکت بستگی به مخارج تعهد شده آینده دارد مثل علائم تجاری و … . سرانجام تعریف رشد به عنوان اختیار خرید با ریسک سیستماتیک رابطه مثبت دارد. از سوی دیگر بوت و همکاران اثبات کرده‌اند که رابطه میان فرصت رشد و می‌تواند مثبت یا منفی باشد و این بستگی به سایر پارامترهای مدل دارد (واتاناب، 2010).
یعنی فرصت‌ها و تلاش‌هایی که توسط شرکت برای دستیابی به منافع و سودهای آتی ایجاد می‌شود(کسب شهرت تجاری،‌ اندازه شرکت،‌ ریسک بازار، شیوه تأمین مالی شرکت و عملکرد آن).
مبانی نظری تحقیق
2-2) ماهیت و معیارهای اندازهگیری فرصت‌های سرمایه‌گذاری(IOS)
شرکت ممکن است به صورت مجموعهای از دارائی‌های انسانی و فیزیکی برای دستیابی به اهدافی چون حداکثر کردن بازده سهامداران به نظر برسد. این دیدگاه از تعریف شرکت فقط بر روی ویژگی‌ها و دلایل قابل مشاهده متمرکز است و توزیع منابع و سودهای بالقوه ناشی از دارایی‌های نامشهود شرکت را نادیده می‌گیرند. یکی از این توزیع‌های مهم تحت عنوان فرصت‌های رشد یا مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری نمود پیدا می‌کند. یعنی فرصت‌ها و تلاش‌هایی که توسط شرکت ایجاد می‌شود برای دستیابی به منافع و سودهای آتی.
مییرز در سال 1997 واژه IOS را برای اولین بار معرفی کرد بدین مفهوم که توسعه ارزش شرکت بستگی به مخارج تعهد شده آینده دارد مثل علائم تجاری و … .
مییرز این نوع فرصتها را همچون Call option معرفی میکند، توجه داشته باشید که ارزش
آنها با توجه به احتمالات سنجش میشود. بهطور کلی IOS شرکت به برخی ویژگیهای آن از قبیل سرمایههای فیزیکی و انسانی و ویژگیهای صنعت و فاکتورهای اقتصاد کلان بستگی دارد. از آنجا که IOS منجر به رشد شرکت میشود آن را با رشد یکی میانگارد.
مطابق نظر مییرز واژه IOS یعنی اینکه ارزش شرکت بستگی دارد به مخارج سرمایه‌گذاری اختیاری آتی توسط شرکت. بنابراین IOS نه تنها سرمایه‌گذاریهایی که حقوقی برای شرکت ایجاد می‌کند مثل ثبت یک معدن بلکه به سرمایه‌گذاریهایی اختیاری از قبیل ایجاد یک برند تجاری جهت اطمینان از موفقیت شرکت در آینده نیز بستگی دارد. بهطور کلی IOS شرکت به ویژگی‌های شرکت از قبیل سرمایه فیزیکی و انسانی، ویژگیهای صنعت و متغیرهای کلان اقتصادی بستگی دارد. از آنجائیکه IOS شرکت از پروژههایی تشکیل شده است که به شرکت اجازه رشد و ترقی می‌دهند، پس IOS می‌تواند به عنوان چشم انداز رشد شرکت در نظرگرفته شود. فرصتهای رشد شامل برخی مخارج سرمایهای اختیاری مثل پروژههای توسعه ظرفیت، معرفی محصول جدید، تحصیل تجاری، سرمایهگذاری در علائم تجاری(MVE) از طریق تبلیغات و نگهداشت یا جایگزینی داراییهای موجود میباشند. سهم بسیار بزرگی از ارزش بازارِ سرمایه شرکت توسط فرصتهای رشد قابل محاسبه است. از این گذشته شواهد تجربی بسیاری نشان میدهند که فرصتهای رشد در بسیاری از سیاستها و تصمیمات شرکت نفوذ دارند (همان منبع).
2-2-1) متغیرهای IOS:
گفتیم که مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیانگر فرصت رشد و چشم‌انداز رو به رشد شرکت است. این به عوامل و ویژگی‌های خاص شرکت از قبیل سرمایه فیزیکی و انسانی صرف شده، ویژگیهای صنعت و متغیرهای کلان اقتصادی بستگی دارد. درحالیکه دارایی‌های ترازنامه‌ای قابل رویت‌اند ولی فرصت‌های رشد قابل مشاهده نیستند. مجموعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری قابل مشاهده نیست و فقط می‌تواند توسط متغیرهایش بهصورت تقریبی برآورد شود.
متغیرهای مورد استفاده برای اندازه‌گیری فرصتهای سرمایهگذاری در ادبیات حسابداری و مدیریت مالی به 3 طبقه تقسیم می‌شوند:
متغیرهای قیمت محور
متغیرهای سرمایه‌گذاری محور
متغیرهای مبتنی بر انحراف معیار
متغیرهای قیمت محور بر مبنای این عقیده که فرصت‌های سرمایهگذاری بهطور کلی با قیمت بازار سهام که منجر به ارزش بازار بالا برای شرکت می‌شود در ارتباط‌اند. برخی از این متغیرها عبارتند از:
ارزش بازار سرمایه (سهام) بعلاوه ارزش دفتری بدهی‌ها
ارزش بازار سهام به ارزش دفتری