محاسبه آلفای کرونباخ و میزان آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه
= 307/0
= 96/1
جامعه آماری تحقیق حاضر 993 نفر بود و با استفاده از روش یاد شده (فرمول کوکران) تعداد اعضای نمونه 127 نفر است.
3-5) ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات
در این تحقیق ابزار گردآوری اطلاعات و داده‌ها پرسشنامه و سؤالات به صورت بسته بوده است.
بخش اول پرسشنامه مربوط به اطلاعات دبیران و کارکنان مقطع متوسطه می‌باشد.
بخش دوم به منظور سنجش متغیرهای مستقل وابسته از سؤالات طیف نقطه لیکرت استفاده شده است.
از مجموع 251 پرسشنامه توزیع شده، 127 پرسشنامه کامل شده و در این تحقیق داده‌ها براساس این تعداد پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
از سؤال 1 تا 24 مربوط به تعهد سازمانی است.که از پرسشنامه استاندارد تعهدسازمانی الن و می یر(مقیمی، 1390 ) استفاده شده است.
سؤالات 25 تا 29 مربوط به رفتارهای اخلاقی می‌باشد. که این پرسشنامه ابتدا توسط هانت و همکارانش درسال1990 و سپس توسط وایتل و دیویس استفاده شده است.
سؤالات 30 تا 38 نیز مربوط به رضایت شغلی می‌باشد.که توسط سلاسی درسال 1978 مورد بررسی قرارگرفته است.
3-6) روایی ابزار اندازه‌گیری
در این تحقیق از روایی محتوا استفاده شده است. روایی محتوا اطمینان می‌دهد که ابزار موردنظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای اندازه‌گیری مفهوم مورد سنجش دربردارد. هرقدر عناصر مقیاس گسترده‌تر و قلمرو مفهوم موردسنجش را بیشتر دربرگیرند، روایی محتوا بیشتر خواهد بود. به عبارت دیگر، روایی محتوا نشان می‌دهد که ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است. (سکاران، 1390)
برای اطمینان از این که پرسشنامه از روایی بالا برخوردار باشد، پرسشنامه‌های اولیه در اختیار استاد راهنما، مشاور و جمعی از اساتید وچند تن از کارشناسان آموزشی و پرورش قرار گرفته و پس از توزیع معدود و پس از تایید نهایی استاد راهنما پرسشنامه نهایی آماده و توزیع شد.
3-7) پایایی (قابلیت اطمینان)
اعتبار یک ابزار توسط آزمون هم برای اثبات و هم سازگاری بکار گرفته می‌شود. آلفای کرونباخ ضریب اعتباری است که میزان همبستگی مثبت اعضای یک مجموعه را با هم منعکس می‌کند. آلفای کرونباخ برحسب میانگین همبستگی داخلی میان پرسشهایی که یک مفهوم را می‌سنجد محاسبه می‌شود. هر قدر آلفای کرونباخ به یک نزدیکتر باشد، سؤالات پایدارترند و اعتبار سازگار درونی بیشتر است. (سکاران، 1390)
در تحقیق حاضر ابتدا تعداد35 پرسشنامه توزیع وتوسط گروه نمونه تکمیل شد.سپس میزان پایایی با محاسبه آلفای کرونباخ برای هریک از متغیر ها محاسبه و با توجه به اینکه مقادیر به یک نزدیک بودند ،پایایی تایید شد،و بقیه پرسشنامه ها توزیع شدند.
میزان آلفای کرونباخ در جدول زیر آورده ایم:
(جدول 3-1،مقادیر آلفای متغیرها)
متغیر میزان آلفا
تعهدسازمانی 921/0
رفتارهای اخلاقی 767/0
رضایت از حقوق 713/0
رضایت از همکاران 803/0