محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا و تولید ناخالص داخلی

دانلود پایان نامه

شکیبایی و بطا(1389) در مقاله همگرایی اقتصادی در منطقه آسیای جنوب غربی،برای برآورد اثرات همگرایی تجاری در منطقه آسیای جنوب غربی از مدل جاذبه با استفاده از روش پانل دیتا در دوره زمانی 1995-2006 استفاده نمودند. نتایج نشان داده که متغیرهای مستقل تولید ناخالص داخلی و فاصله جغرافیایی بین آنها تا حد زیادی همکاری های اقتصادی دو جانبه بین آنها را توجیه می کند، که این می تواند زمینه ساز افزایش جریانات تجاری دو جانبه میان کشورهای مذکور باشد.طبق این تحقیق پتانسیل تجاری ایران و یکپارچگی اقتصادی کشورهای عضو بلوک منطقه آسیای جنوب غربی در تجارت دو جانبه مقدار 61 درصد برآورد می گردد و این مقدار در صورت عدم وجود ایران در این منطقه همگراتر شده و به 71درصد افزایش می یابد.
جلایی و سلیمانی (1385) در مقاله ای تحت عنوان “یکپارچگی تجاری ایران با کشورهای عضو اکو: کاربرد یک مدل جاذبه” جریانات تجارت دو جانبه ای بین ایران و کشورهای عضو اکو برای مقطع زمانی 2003 وجود دارد بررسی و هم گرایی که بین ایران و این کشورها را ارزیابی کرده اند و سپس این همگرایی با هم گرایی که بین ایران و کشورهای عضو اتحادیه اروپا وجود دارد مقایسه شده است.نتایج حاکی ست که الگوی تجارت دو جانبه ای که بین ایران و سایر شرکای تجاریش در اکو وجود دارد الگوی هکشر- اوهلین سنتی با تجارت بین صنعتی می باشد
فصل سوم
روش تحقیق و تبیین مدل
3-1-مقدمه
تجزیه و تحلیل و چگونگی استفاده از روش‌های آماری جهت پیشبرد اهداف تحقیق یکی از پایه‌های اساسی در تحقیق به شمار می‌رود. در این فصل با استناد به این موضوع، و اهمیت شناسایی متغیرهای تأثیر گذار، روش‌شناسی تحقیق و آمارهای متغیرهای اساسی اثرگذار بر متغیر وابسته مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است.
3-2-روش تحقیق ( مدل پانل دیتا )
اطلاعات آماری مورد استفاده در مباحث اقتصاد سنجی به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:
الف-اطلاعات سری زمانی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک دوره از زمان است نظیر آمار حسابهای ملی
ب-اطلاعات مقطعی که مربوط به اندازه گیری یک متغیر در یک زمان معین برای واحدهای مختلف است. همانند آمار بودجه خانوار که در هر سال از خانوارهای نمونه مناطق مختلف کشور تهیه می‌شود.
ج-اطلاعات تلفیقی سری زمانی و مقطعی، بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه دادهای تلفیقی استفاده کرده اند. در این گونه اطلاعات چندین بنگاه، خانوار، کشور و … از لحاظ کمی‌ و کیفی در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد، محقق می‌تواند از پانل ‌دیتا برای مواردی که مسائل را نمی‌توان به صورت سری زمانی و یا مقطعی بررسی کرد استفاده کند. مثلا در بررسی‌های تابع تولید مسئله این است که بتوان تغییرات تکنولوژیکی را از صرفه‌های ناشی از مقیاس تفکیک کنیم. (رسولی،1381،ص22) حالا سؤال این است که چرا ما از مدل‌های تلفیقی استفاده می‌کنیم. در ذیل به مزایا و محدودیتهای این مدل می‌پردازیم.
اطلاعات آماری مورد استفاده در مباحث اقتصاد سنجی به سه دسته تقسیم می‌شود که عبارتند از:
الف- اطلاعات سری زمانی که مربوط به اندازه‌گیری یک متغیر در یک دوره از زمان است نظیر آمار حسابهای ملی
ب- اطلاعات مقطعی که مربوط به اندازه‌گیری یک متغیر در یک زمان معین برای واحدهای مختلف است. همانند آمار بودجه خانوار که در هر سال از خانوارهای نمونه مناطق مختلف کشور تهیه می‌شود.
ج- اطلاعات تلفیقی سری زمانی و مقطعی، بسیاری از مطالعات اخیر که در زمینه اقتصاد صورت گرفته از مجموعه دادهای تلفیقی استفاده کرده اند. در این گونه اطلاعات چندین بنگاه، خانوار، کشور و … از لحاظ کمی ‌و کیفی در طول زمان مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند. در بسیاری از موارد، محقق می‌تواند از پانل دیتا برای مواردی که مسائل را نمی‌توان به صورت سری زمانی و یا مقطعی بررسی کرد استفاده کند. مثلا در بررسی‌های تابع تولید مسئله این است که بتوان تغییرات تکنولوژیکی را از صرفه‌های ناشی از مقیاس تفکیک کنیم. (همان منبع)
حالا سؤال این است که چرا ما از مدل‌های تلفیقی استفاده می‌کنیم. در ذیل به مزایا و محدودیتهای این مدل می‌پردازیم.
3-2-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا
به دلیل افزودن به مشاهدات، درجه آزادی زیاد می‌کند لذا استنتاج آماری قویتر می‌شود. استنتاج براساس 20 مشاهده ضعیفتر از 100 مشاهده است. تغییرات مشاهدات را زیاد می‌کند که باعث کاهش Var برآوردگر می‌شود. در مدل مرسوم دو متغیره:
Var(