محافظهکاری در گزارشگری مالی و استراتژیهای سرمایه درگردش

دانلود پایان نامه

3-2-1- قلمرو موضوعی پژوهش
مطالعه تأثیر بکارگیری روشهای متفاوت حسابداری برکیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، موضوع این تحقیق است و درحوزه تصمیمگیریهای اقتصادی و مدیریت سرمایهگذاری، قابل طرح و بررسی است.
3-2-2- قلمرو زمانی پژوهش
دوره زمانی تحقیق را ، فاصله زمانی سالهای 1391- 1385 در بر گرفتهاست.
3-2-3- قلمرو مکانی پژوهش
شناخت از مکانی که پژوهش در آن صورت میگیرد، می تواند در قضاوت خواننده نسبت به دستاوردهای تحقیق، نقش به سزایی داشته باشد. قلمرو مکانی این پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برگرفته است.
3-3- فرضیههای پژوهش
با توجه به تحقیقات انجام شده و مبانی نظری موجود، ‌فرضیههای تحقیق به شرح زیر تعریف شده است :
3-3-1- فرضیه اصلی اول:
استراتژیهای سرمایه درگردش بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
3-3-1-1 استراتژیهای جسورانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند. 3-3-1-2 استراتژیهای میانهرو بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
3-3-1-3 استراتژیهای محافظهکارانه بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارند.
3-3-2- فرضیه اصلی دوم:
محافظهکاری در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معنادار دارد.
3-3-2-1 محافظهکاری پایین در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
3-3-2-2 2محافظهکاری متوسط در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
3-3-2-3 3 محافظهکاری بالا در گزارشگری مالی بر کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش، تأثیر معناداری دارد.
3-4- جامعه آماری پژوهش و نحوه انتخاب شرکتهای مورد مطالعه جهت آزمون فرضیههای تحقیق
جامعه آماری این پژوهش را کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در برمیگیرد. شرکتهای مورد مطالعه در جهت آزمون فرضیههای پژوهش بدین صورت انتخاب گردیده اند که، ابتدا کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پایان سال 1385 فهرست گردیده، سپس از میان آنها شرکتهایی انتخاب شدهاند که، تمامی شرایط زیر را دارا و آن دسته از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که این شرایط را نداشتهاند‌ از جامعه آماری مورد مطالعه جهت استفاده از اطلاعات آماری آنها برای آزمون فرضیههای پژ.هش حذف گردیدهاند:
تا ابتدای سال 1385 به عضویت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران درآمده باشند.
دوره مالی آنها، منتهی به پایان اسفند ماه هرسال باشد.
در طول دوره پژوهش، سهام آنان دچار وقفه معاملاتی طولانیتر از 6 ماه نشده باشد.
جزء شرکتهای صنعت سرمایه گذاری نباشند.
دلیل اعمال شــرط سوم این است که، اگر نماد معاملاتی شرکتی برای یک مدت طولانی بسته شده و سهام آن مورد معامله قرار نگیرد، اولا”پارامترهای مربوط به آن سهم قابلیت مقایسه با سهامی را که به طور مداوم مورد معامله قرار گرفته ندارد و ثانیا”پارامترهای برآوردی آن از قبیل معیارهای ریسک سیستماتیک از نظر آماری چندان معنیدار نخواهد بود. بدین صورت که، چون شاخص ریسک سیستماتیک بر اساس رگرسیون زمانی بین بازده اوراق بهادار شرکت مورد مطالعه و بازده بازارسهام به دست میآید، لذا وجود وقفههای معاملاتی طولانیتر از حد معمول موجب میشود که، نتوان بازده مورد انتظار شرکت را با دقت معقول اندازه گیری نمود و سهام با حجم مبادلات زیاد نوسانات ریسک و بازار را بهتر منعکس میکنند. از طرف دیگر، مدت کمتر از 6 ماه ممکن است منجر به حذف تعداد زیادی از شرکتهای عضو نمونه آماری گردیده و شرکتهای سرمایه گذاری نیز به دلیل ماهیت خاص فعالیت آنها، از جامعه مورد بررسی در این تحقیق کنار گذاشته میشوند.