محافظهکاری در گزارشگری مالی و استراتژیهای سرمایه درگردش

دانلود پایان نامه

3-7-6- ضریب تعیین تعدیل شده
برای مقایسه دو ضریب تعیین ()، باید به تعداد متغیرهای X موجود در مدل توجه کرد. این کار را
میتوان با توجه به دیگر تعریف ضریب تعیین یعنی ضریب تعیین تعدیل شده () انجام داد. ضریب تعیین تعدیل شده را می توان به صورت رابطه (3-15) تعیین کرد:
(3-15)
تفاوت ضریب تعیین () و ضریب تعیین تعدیل شده () در عامل است. در واقع، این عامل باعث می شود، اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه (n) است، برطرف شود. چنانچه n بزرگ شود، مقدار به یک نزدیک شده و تفاوت و به صفر می گراید. به آسانی میتوان مشاهده کرد که، و با یکدیگر ارتباط دارند. زیرا خواهیم داشت که:
(3-16)
K: تعداد پارامترهای مدل حاوی جزء عرض از مبداء میباشد. یعنی در مدل سه متغیره 3 K= است. از معادله ( 3-16 )آشکار می شود که 1) برای 1 K ، است که نشان میدهد با افزایش تعداد متغیرهای X، تعدیل شده به طور فزایندهای کوچک تر از تعدیل نشده است و 2) میتواند منفی باشد در حالی که لزوما”غیرمنفی است. در مواردی که منفی است آن را صفر در نظر می گیرند. در تشریح ضریب تعیین تعدیل شده تایل میگوید که:
« استفاده از بهتر از است زیرا تصویر خوشبینانهتری از برازش رگرسیون را نشان می دهد. به ویژه هنگامی که تعداد متغیرهای توضیحی در مقایسه با تعداد مشاهدات اندک باشد» ( ابریشمی، 1386، ص 253).
3-7-7-آماره t استیودنت
در مواردی محقق به دنبال آن است که، در مدل فرضیه را در مقابل فرضیه آزمون کند. برای انجام این آزمون باید آماره را محاسبه و t محاسبه شده را با t جدول با درجه آزادی و در سطح 5% خطا مقایسه کرد. در صورتی که قدر مطلق محاسبه شده از t جدول بزرگتر باشد، فرضیه رد و گفته می شود که ضریب مورد نظرمعنی داراست. در غیر این صورت، نمی توان فرضیه را رد کرد. لازم به ذکر است که t محاسبه شده همان t درستون t-statistic است که از تقسیم ستون دوم بر ستون سوم حاصل میشود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه
بدون شک، یکی از مهترین مراحل در انجام هر تحقیق علمی، مرحله جمعآوری دادهها و تجزیه و تحلیل آن است. دادهها، نوعاً به گونهای جمعآوری میشوند که اندازههای عددیِ بعضی از ویژگیها، یا شرح بعضی از صفات کیفی افراد یا عناصر تحت مطالعه، یا هر دو هستند.
اما دادههایی که بهوسیله روشهای مناسبِ آزمایش یا مشاهده یا … گردآوری میشوند، منبع اساسی برای کسب اطلاعات جدید درباره پدیده مورد مطالعه هستند. بعد از جمعآوری دادهها مجموعه دادهها بررسی و تجزیه و تحلیل کنیم و اطلاعات مربوط به موضوعاتی را که در مرحله مشخص کردن هدفها مطرح شدهاند، استخراج کنیم. تجزیه و تحلیل دقیق دادهها برای بررسی معلومات جدید و تعیین نقاط ضعف و قوت آنها ضروری است (آذر و مومنی، 1385، 10). موضوع این فصل تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌های پژوهش است. در این فصل به منظور تصمیمگیری در مورد تایید یا رد فرضیههای پژوهش، با استفاده از نرم افزار EVIEW’S و انتخاب روشهای آماری مناسب، به تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شده است. در بخش 4-2 آمار توصیفی متغیرهای پژوهش، در بخش 4-3 آزمون نرمال بودن دادهها و در بخش 4-4 با استفاده از آمار استنباطی آزمون فرضیات پژوهش انجام گرته است.
4-2- تحلیل توصیفی متغیرهای پژوهش
این تحقیق در یک دوره زمانی 7 ساله انجام شده و در کل 1281 سالشرکت (183 شرکت در هر سال) مورد بررسی قرار گرفتهاند. متغیرهای اصلی تحقیق شامل استراتژیهای سرمایه درگردش، محافظهکاری در گزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی میباشد. برای محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش همانطور که در فصل قبل آورده شده از مجموعه وسیعی از متغیرها و داده های واسطهای طبق فرمولهای مشخص و تعریف شده (مدل باسو، مدل دیچو و دچو) استفاده شده است. در ادامه برخی از ویژگیهای توصیفی این متغیرها آورده شدهاست:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژی

جدول 4-1: آماره توصیفی متغیرهای مورد استفاده در محاسبه متغیرهای اصلی پژوهش
ردیف
متغیر
تعداد
بیشینه
کمینه