محافظهکاری در گزارشگری مالی و استراتژی‌های سرمایه درگردش

دانلود پایان نامه

عدم رد
فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه
در فصل چهارم فرضیه‌های پژوهش تجزیه و تحلیل شد. بنابراین، در این فصل، ابتدا خلاصه‌ای از نتایج بدست آمده در فصل قبل بیان می‌شود و سپس به شرح و بحث نتایج به دست آمده، محدودیت‌ها و پیشنهادهای کاربردی پژوهش پرداخته می‌شود. در این پژوهش رابطه وتأثیراستراتژی‌های سرمایه درگردشو سطح محافظهکاری در گزارشگری مالی به عنوان عوامل موثر بر کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده و در این بخش خلاصه‌ای از نتایج پژوهش و نیز دلایل احتمالی که ممکن است برای بدست آوردن نتیجه‌های پژوهش وجود داشته باشد ذکر می‌گردد.
در پژوهش‌های انجام شده در داخل کشور، هیچ پژوهشی رابطه و تأثیراستراتژی‌های سرمایه درگردش و سطح محافظهکاری در گزارشگری مالی را بررسی نکرده است. بنابراین نمی‌توان آن را با نتایج پژوهش‌های پیشین مقایسه کرد، بدین جهت تنها می‌توان دلایل احتمالی را ذکر کرد و گرفتن نتیجه قطعی مستلزم پژوهش بیشتر در این زمینه می‌باشد که سعی شده در بخش پیشنهادهای پژوهش عنوان شود.
5-2- نتایج حاصل از پژوهش
5-2-1- نتایج حاصل از فرضیه اول
دراین تحقیق برای آزمون فرضیه اصلی اول از سه فرضیه فرعی استفاده شده است که در قالب جدول(5-1) بیان گردیده است. استراتژی سرمایه درگردش که متغیر مستقل میباشد، متغیری کیفی است که با استفاده از سه نسبت جاری، آنی و بدهی جاری و ترکیب آنها برای هر سال شرکت عضو نمونه از نظر جسورانه، میانه رو و یا محافظه کارانه مشخص میشود، که جزییات آن در فصل اول بیان شده است. نتیجه فرضیه فرعی اول نشان میدهد که بین استراتژی جسورانه و انحراف معیار پسماند رگرسیون مدل دچو ودیچو رابطه مثبت و معنادار وجود دارد، ازآنجا که این پسماند، شاخصی معکوس از کیفیت اقلام تعهدی است، پس نتیجه میگیریم که بین استراتژی جسورانه مدیریت سرمایه درگردش و کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش رابطه منفی و معنادار وجود دارد، یعنی هر چه استراتژی جسورانهتر باشد، کیفیت اقلام تعهدی پایینتر است. در مقابل آزمون فرضیه سوم نشان میدهد که بین استراتژی محافظهکارانه و کیفیت اقلام تعهدی مرتبط با سرمایه درگردش رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. بنابراین در مجموع هر چه به میزان محافظهکاری استراتژیهای مدیریت سرمایه درگردش اضافه شود، کیفیت اقلام تعهدی افزایش مییابد. بنابراین عدم وجود رابطه معنادار در آزمون فرضیه فرعی دوم صحهای بر وجود رابطه فوقالذکر میباشد. در شرکتهایی که دارای استراتژی جسورانه در مدیریت سرمایه درگردش هستند، بیشتر منابع آنها صرف سرمایهگذاریهای بلندمدت میشود، بنابراین در این شرکتها به طور نسبی حجم کمتری از داراییهای جاری در مقایسه با شرکتهای دارای استراتژی محافظهکارانه نگهداری میشود. همچنین بر اساس نتیجه تحقیق(دستگیر و رستگار، 1389)، که رابطه منفی معنادار بین میزان اقلام تعهدی و کیفیت آن را اثبات میکند، برخلاف انتظار در این تحقیق ما شاهد رابطه مستقیم بین استراتژی جسورانه وکیفیت اقلام تعهدی نبودیم، و برعکس رابطه مستقیم بین استراتژی محافظهکارانه و کیفیت اقلام تعهدی مشاهده شد. دو دلیل محتمل وجود چنین رابطه ای را توجیه میکند: 1- احتمال دستکاری اقلام تعهدی و سود در شرکتهای با استراتژی جسورانه به جهت جلب نظر تأمین کنندگان منابع مالی. 2- احتمال اینکه درصد بالایی از داراییهای جاری شرکتهای دارای استراتژی محافظهکارانه را وجوه نقد تشکیل داده باشد. که بررسی موارد فوق مستلزم پژوهشهای جدیدی میباشد.
بررسی ضریب تعیین( (R2فرضیه اول و سوم نشان میدهد، شدت رابطه در فرضیه سوم3/1برابر () بزرگتر از فرضیه اول می باشد. یعنی رابطه مثبت استراتژی محافظهکارانه با کیفیت اقلام تعهدی 3/1 برابر شدیدتر است از رابطه منفی استراتژی جسورانه با کیفیت اقلام تعهدی.
5-2-2- نتایج حاصل از فرضیه دوم
جهت آزمون فرضیه دوم نیز سه فرضیه فرعی فرعی طراحی شده است، در این فرضیه رابطه بین محافظهکاری در گزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی بررسی شده است. برای اندازهگیری محافظهکاری در گزارشگری مالی اندازه مقدار ضریب b3 در مدل باسو جهت هر سال هر شرکت محاسبه گردیده است، بنابراین این متغیر به صورت کمی در نظر گرفته شده است. در آزمون این فرضیه مشخص شد که b3 در اکثر شرکتهای عضو نمونه دارای مقادیر بزرگتر از صفر بوده بنابراین تمامی این شرکتها دارای درجه ای از محافظهکاری میباشند و ما تقریبا شاهد گزارشگری تندرو در صورتهای مالی هیچکدام از این شرکتها نیستیم. که دلیل آن میتواند نوع روشهای حسابداری بکارگرفته شده بر اساس استانداردهای ملی باشد. درنتیجه بر اساس کمترین و بیشترین مقدار ضریب b3 این شرکتها را به سه گروه شرکتهای دارای محافظهکاری پایین، متوسط و بالا تقسیم کردیم. نتایج آزمون فرضیه اصلی و فرضیات فرعی اول و سوم حاکی از وجود رابطه مثبت و معنادار بین ضریب b3 در مدل باسو و مقدار انحراف معیار پسماند رگرسیون مدل دچو و دیچو(کیفیت اقلام تعهدی) میباشد، یعنی هرچه محافظهکاری بیشتر باشد کیفیت اقلام تعهدی کاهش مییابد. در مدل دچو و دیچو انحراف معیار پسماند رگرسیون، نشان دهنده میزان عدم انطباق جریانهای نقدی عملیاتی با تغییرات سرمایه درگردش میباشد. از آنجا که انحراف معیار از لحاظ ریاضی همواره عددی مثبت است، نمیتواند جهت خطا را مشخص کند. اما نتیجه آزمون این فرضیه دال بر رابطه منفی محافظهکاری گزارشگری و کیفیت اقلام تعهدی، چنین نتیجهگیری میکنیم که افت کیفیت اقلام تعهدی ناشی از برآورد کمتر جریانهای نقدی ورودی و برآورد بیشتر جریانهای نقدی خروجی نسبت به واقع است.
مقایسه R2 (ضریب تعیین) رگرسیون فرضیه فرعی اول و سوم نشان میدهد که شدت همبستگی در فرضیه فرعی سوم 4/1 () برابر بیشتر است از فرضیه فرعی اول است، یعنی شدت رابطه منفی بین محافظهکاری در گزارشگری مالی و کیفیت اقلام تعهدی زمانی که سطح محافظهکاری بالا است 1/4 بیشتر از زمانی است که سطح محافظهکاری پایین است. همچنین عدم وجود رابطه معنادار در فرضیه فرعی دوم ظاهرا به دلیل تعداد کم شرکتهای عضو این گروه میباشد.
5-2-3- نتیجهگیری نهایی
تفسیر نگارنده از تجمیع آزمون دو فرضیه اصلی به این صورت است که به دلیل وجود رابطه منفی و معنادار بین استراتژی جسورانه و کیفیت اقلام تعهدی و رابطه منفی و معنادار بین محافظهکاری در گزارشگری و کیفیت اقلام تعهدی، نشان از وجود میزان بالای محافظهکاری در گزارشگری مالی شرکتهای دارای استراتژی جسورانه در مدیریت سرمایه درگردش دارد. که این موضوع برخلاف انتظار بوده و اثبات و توجیه دلایل آن نیاز به پژوهشهای بیشتر در این زمینه دارد.
5-3- پیشنهادهای پژوهش
5-3-1- پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج فرضیه اول:
1- به سرمایهگذاران، اعتبار دهندگان وسایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی شرکتهای عضو بورس توصیه میشود، نوع استراتژی بکارگرفته شده در مدیریت سرمایه درگردش در این شرکتها به عنوان شاخصی در تعین میزان کیفیت اقلام تعهدی و خطای برآورد مد نظر قرار دهند.
2- افشای نوع استراتژی مدیریت سرمایه درگردش از سوی بورس اوراق بهادار
باتوجه به نتایج فرضیه دوم:
1- استفاده از روشهای حسابداری کمتر محافظهکارانه در تدوین استانداردهای حسابداری
2- افشای سطح محاظهکاری در گزارشگری مالی از سوی بورس اوراق بهادار
5-3-2- پیشنهاد برای پژوهشهای آتی