محتوای اطلاعاتی سود و بورس اوراق بهادار

دانلود پایان نامه

2-4-1 مفهوم مدیریت سود …………………………………………………………………………………………………… 50
2-4-2 کشف مدیریت سود ……………………………………………………………………………………………….. 53
2-4-3 دلایل هموارسازی سود …………………………………………………………………………………………….. 57
2-4-4 نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پشتیبانی سودهای آتی …………. 61
2-4-4-1 انگیزههای مدیریت سود …………………………………………………………………………………. 62
2-4-4-2 تئوری قراردادها ……………………………………………………………………………………………. 62
2-4-4-3 ساختار سرمایه مشکلات FCF …………………………………………………………………………….. 63
2-4-4-4 تأثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 64
2-4-4-4-1 تعیین هموارسازی از مدل ایکل ………………………………………………………………….. 66
2-4-5 بررسی رابطه بین کیفیت افشا (قابلیت اتکا و بهموقع بودن) و مدیریت سود ………………………… 67
2-4-6 وجهنقد ناشی از عملیات و مدیریت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 68
2-5 مالکیت نهادی ………………………………………………………………………………………………………………… 71
2-5-1 بررسی رابطه بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در TSE ………………………………………. 73
2-5-2 رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در TSE ………………………………………………………….. 74
2-5-3 جدایی حاکمیت و کنترل در شرکتهای آسیای شرقی ………………………………………………….. 77
2-6 پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….. 79
2-6-1 خارجی ……………………………………………………………………………………………………………………… 79
2-6-2 داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………. 87
فصل سوم – روش تحقیق …………………………………………………… 93
3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 94
3-2 روش کلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………… 95
3-3 جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………….. 96
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   نورآباد ممسنی و کاربری اراضی