محدوده زمانی و مخارج دولت

دانلود پایان نامه

129551/0-
DΠ (t-6)
منبع: محاسبات تحقیق
در نمودار 4-3 وضعیت (رژیم) در هر یک از نقاط بازه زمانی مورد مطالعه، رسم شده است. در این نمودار وضعیت 1 نشانگر حالتی است که نرخ تورم در 8 دوره متوالی کمتر از59/3 درصد افزایش و یا کاهش یافته و یا ثابت میماند، و وضعیت 2 نشانگر حالتی است گه نرخ تورم در 8 دوره متوالی بیش از 59/3 درصد تغییر میکند. هر یک از وضعیتهای فوق با علامتی که در راهنمای جدول آمده، در هر دوره نشان داده میشود. در ادامه ماندگاری یا عدم ماندگاری تورم با تعیین ایستایی نرخ تورم در هر یک از وضعیتهای 1 و 2 مورد بررسی قرار خواهد گرفت. لازم به ذکر است، با کنار هم قرار دادن نمودار 4-2 که نشانگر انحرافات نرخ ارز میباشد و نمودار 4-3 که نشانگر رفتار متغیر تورم و وضعیت تورمی میباشد، رابطه انحرافات نرخ ارز و ماندگاری تورم را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
4.3.4 آزمون ایستایی تورم
برای بررسی ماندگاری تورم، ایستایی آن نیز مورد بررسی قرار میگیرد. مدل خودرگرسیون آستانهای با ریشه واحد همانطور که در فصل قبل توضیح داده شد، قابلیت بررسی ایستایی را با محاسبه ضریب yt-1 دارد. در واقع در این الگو جهت بررسی ریشه واحد، پس از تعیین مقدار آستانه و برآورد ضرایب با استفاده از آزمون والد، ایستایی الگو مورد آزمون قرار میگیرد. کد مربوط به این آزمون در نرم افزار متلب تهیه شده و نتایج این آزمون در الگوی تورم، در جدول (4-11) آورده شده است.
جدول 4-11- نتایج آزمون ریشه واحد
مقدار بحرانی در سطح %5
.t2
مقدار بحرانی در سطح %5
.t1
متغیر الگو
084175/3
083319/0-
059822/3
095034/3
Inf.
منبع: محاسبات تحقیق
نتایج این جدول دو وضعیت متفاوت ایستایی را برای نرخ تورم در بازه مورد مطالعه نشان میدهد. این شرایط ایستایی جزئی نامیده میشود. بر این اساس مطابق نتایج جدول در وضعیت اول با ایستایی تورم و در وضعیت دو با عدم ایستایی تورم و فرآیند ریشه واحد مواجه هستیم.
نمودار4-2- انحرافهای نرخ ارز از مقدار تعادل
نمودار 4-3- دستهبندی رفتار تورم
نرخ تورم
منبع: محاسبات تحقیق
در نمودار 4-2 ملاحظه میگردد، انحرافات نرخ ارز در محدوده 1370-1357، در مجموع کمتر از محدوده زمانی1390-1371 که بخشی دیگر از بازه زمانی مطالعه را تشکیل میدهد، است. مجموع انحرافات در 1370-1357برابر با 41/3 بوده و در1390-1371 برابر با 95/7 میباشد.
نمودار 4-3 رفتار غیرخطی تورم در بازه زمانی 1390-1357 را نشان میدهد. در محدوده 1368-1357 نرخ تورم غالباً در فصل آخر هر سال در وضعیت 2 قرار میگیرد. بهعلاوه در برخی فصلهای دیگر نیز در این محدوده زمانی در وضعیت 2 قرار دارد. علامت دایره در نمودار معرف وضعیت 2 بوده و آزمونهای ایستایی در این وضعیت، عدم ایستایی تورم را نشان میدهند. بر این اساس به نظر میرسد در این بازه در مجموع غیرایستایی جزئی برقرار است. در این وضعیت تورم در طول هشت فصل بیش از 5/6 درصد افزایش مییابد. در سایر فصول در این دوره عملکرد نرخ تورم در وضعیت 1 قرار گرفته و ایستا میباشد. طبق نتایج این الگو بهطورکلی نوسانات نرخ تورم در این دوره بالابوده و غیرماندگار میباشد. اما از سال 1369 تا 1390 غالبا نرخ تورم در بازه 0 تا 10 درصد در هر فصل قرار گرفته و در وضعیت 1 میباشد. نتایج آزمون ایستایی به همراه رفتار نرخ تورم در نمودار، نشانگر ماندگاری تورم در این بازه است. رفتار تورم در این بازه زمانی با اعمال سیاست تثبیت قیمتها در این بازه مطابقت دارد. البته به غیر از دو فصل انتهایی سال 1372 و دو فصل ابتدای 1373، سال 1374 و فصل انتهایی و دو فصل ابتدای 1390 که در آنها نرخ تورم در وضعیت2 قرار میگیرد و نیز غیرایستا است
در ارتباط با عملکرد تورم در بازه 1368-1357 میتوان بیان کرد، بروز جنگ تحمیلی در محدودهای از این بازه (1359- 1368) موجب افزایش مخارج دولتی گردیده است. افزایش مخارج دولتی موجب افزایش تقاضا شده و این افزایش تقاضا به طور موجب میشود تا نرخ تورم در وضعیت2 قرار گیرد. از طرف دیگر برای محدوده دیگر که تورم در آن در وضعیت 2 قرار میگیرد، اعمال سیاستهای تعدیل ساختاری نیز از سال 1372 تا 1375 موجب افزایش نرخ تورم شده و نیز تورم در نقطهای در این محدوده در وضعیت 2 قرار میگیرد؛ به نحوی که با نرخی بیش از 5/6 در طول هشت فصل تغییر یافته است.
با مشاهده نمودارها و بررسی نقطه به نقطه وضعیت نمونه و فراوانی حالتها، ملاحظه میگردد، در بازه 1368-1357 زمانی که نرخ ارز کمتر از مقدار تعادلی تعیین شده، کاهش انحرافات نرخ ارز با رفع ماندگاری تورم همراه است و تورم در وضعیت 2 قرار میگیرد. در شرایطی که نرخ ارز بیش از سطح تعادلی تعیین شده، کاهش انحرافات در صورتیکه با کاهش نرخ ارز همراه باشد، با عدم ماندگاری تورم توأم میشود. در مجموع در شرایطی که نرخ ارز در تعادل بوده و انحرافات نرخ ارز برابر صفر است، غالباً اقتصاد با وضعیت عدم ماندگاری تورم مواجه میباشد. در محدوده 1368-1390 انحرافات نرخ ارز نسبت به دوره قبل در مجموع افزایش یافته و نوسانات آن نیز بیشتر شده است. در این محدوده تورم در وضعیت 1 بوده، و طبق نتایج آزمون ایستایی در این وضعیت تورم ایستا میباشد. این حالت در مجموع همانطور که پیش از این شرح داده شد بیانگر ماندگاری تورم است.