محدودیت و گرافیک

دانلود پایان نامه

فصل چهارم:
1 – 4 یافتههای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………. 58
فصل پنجم:
1 – 5 تفسیر یافته ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83
2 – 5 نتیجه گیری نهایی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 87
3 – 5 کاربرد یافتههای پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 88
4 – 5 حیطه بالینی و پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
5 – 5 حیطه مدیریت پرستاری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88
6 – 5 پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89
7 – 5 محدودیت ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 90
فهرست منابع ……………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………………………… 91
فهرست جداول:
1- 4 توزیع فراوانی و درصدی مربوط به برخی متغیرهای دموگرافیک …………………………………………… 60
2- 4 آمار توصیفی مربوط به برخی متغیرهای دموگرافیک نوزادان ………………………………………………… 61
3- 4 توزیع فراوانی و درصدی مربوط به نمره درد نوزادان دو دقیقه قبل از جایگذاری …………………….. 62
4- 4 توزیع فراوانی و درصدی مربوط به نمره درد حین جایگذاری ………………………………………………… 63
5- 4 توزیع فراوانی و درصدی مربوط به نمره درد پنج دقیقه بعد از جایگذاری …………………………………64
6- 4 آمار توصیفی مربوط به نمره درد جایگذاری لوله بینی ـ معدی در روش قنداق کردن…………………. 71
7- 4 آمار توصیفی مربوط به نمره درد در روش ساکارز خوراکی……………………………………………………… 72
8- 4 آمار توصیفی مربوط به نمره درد در روش روتین…………………………………………………………………… 73
9- 4 آمار توصیفی مربوط به نمره درد دو دقیقه قبل از سه اقدام…………………………………………………….. 75
10- 4 آمار توصیفی مربوط به نمره درد حین سه اقدام……………………………………………………………………. 76
11- 4 آمار توصیفی مربوط به نمره درد پنج دقیقه بعد از سه اقدام………………………………………………….. 77
12- 4 آمار توصیفی مربوط به دامنه تغییرات نمره درد……………………………………………………………………. 78
13- 4 مقایسه دامنه تغییرات نمره درد………………………………………………………………………………………….. 79
فهرست نمودار ها و پیوست ها:
1 – 4 نمودار ستونی نمره درد حین اولین جایگذاری……………………………………………………………………… 65