محدودیت‌های خارج از اختیار و ابزارهای اندازه گیری

دانلود پایان نامه

ابزارهای اندازه گیری و شیوه اندازه گیری متغیرها …………………………………………………………………. 51
روایی و پایایی ابزار……………………………………………………………………………………………………………. 54
روش جمع آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………….. 55
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………. 56
حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………. 56
روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‌ها…………………………………………………………………………………. 57
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌ها
مقدمه فصل چهارم ……………………………………………………………………………………………………………. 59
تحلیل فرضیات پژوهش (آمار استنباطی) ……………………………………………………………………………… 59
جمع بندی نتایج تجزیه و تحلیل داده ها در بررسی فرضیات پژوهش ……………………………………… 73
فصل پنجم: تفسیر یافته‌ها
مقدمه فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………………………… 75
خلاصه پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………. 75
بحث و تفسیر یافته‌ها ………………………………………………………………………………………………………… 76
پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………… 78
پیشنهادهایی پژوهشی…………………………………………………………………………………………………………. 79
محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر………………………………………………………………………………………. 79
محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر ……………………………………………………………………………. 80
منابع
منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………. 81
منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………….. 86
پیوست‌ها
طرح درس های آموزشی ………………………………………………………………………………………………….. 89
فهرست جداول
جدول شماره (1-2). هوش های هشت گانه گاردنر ………………………………………………………………. 39
جدول شماره (2-2). خلاصه ی مطالعات تجربی داخلی و خارجی مرتبط با موضوع پژوهش ……… 46
جدول شماره (1-3). طرح شبه آزمایشی مورد استفاده در پژوهش ……………………………………………. 50
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مطالعه موردی و برنامه ریزی