محدودیت‌های خارج از اختیار و دانش آموزان ابتدایی

دانلود پایان نامه

تحلیل داده های حاصل در پژوهش در قالب آزمون تحلیل کوواریانس در جدول (17-4) برای بررسی فرضیه شماره 6 با عنوان «بین میزان هوش منطقی – ریاضی دانش آموزان در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد» از فرضیه مذکور حمایت نکرد و تفاوت بین عملکرد گروه های مورد مطالعه در این بخش در سطح آلفای 05/0 مورد تأیید قرار نگرفت (789/0=Sig ؛ 481/0=F).
تحلیل داده های حاصل در پژوهش در قالب آزمون تحلیل کوواریانس در جدول (20-4) برای بررسی فرضیه شماره 7 با عنوان «بین میزان هوش فضایی دانش آموزان در شش گروه مورد مطالعه تفاوت موجود دارد» از فرضیه مذکور حمایت نکرد و تفاوت بین عملکرد گروه های مورد مطالعه در این بخش در سطح آلفای 05/0 مورد تأیید قرار نگرفت (329/0=Sig ؛ 18/1=F).
پیشنهادهای کاربردی:
تحلیل داده های پژوهش در دو فرضیه سوم و چهارم مورد تأیید قرار گرفت بر این اساس آموزش مفاهیم مشکل شناختی و همچنین آموزش مفاهیم هندسی به طور کلی در روش آموزش مبتنی بر فراکتال با کاغذ نسبت به سایر روش های آموزشی از تأثیرگذاری بیشتری برخوردار است. بر این اساس پیشنهاد می شود:
در تدوین مفاهیم هندسی کتب درسی در مقطع ابتدایی به طور عام و در پایه ششم ابتدایی به شکل خاص استفاده از فراکتال را مورد توجه قرار دهند و شرایطی ایجاد نمایند که آموزش مفاهیم مورد نظر با این روش تسهیل گردد.
در دوره های ضمن خدمت معلمان دوره ی ابتدایی آموزش شیوه های نوین آموزش مفاهیم هندسی به خصوص آموزش فراکتال مورد نظر قرار گیرد.
مفاهیم هندسی دوره ی ابتدایی در قالب بسته هایی آموزشی به شکل کاغذی در قالب روش فراکتال تهیه و به پیوست کتب جهت آموزش در اختیار مدارس قرار گیرد.
پیشنهادهای پژوهشی(پیشنهادهایی برای سایر پژوهشگران) :
این پژوهش اگر چه شش گروه از روش‌های آموزشی نوین را در مفاهیم آموزشی هندسی مورد بررسی، مطالعه و مقایسه قرار داد. اما مدت زمان کم اجرای پژوهش می تواند محدود کننده ی حوزه تعمیم نتایج آن باشد لذا به سایر پژوهشگران پیشنهاد می شود این شیوه های آموزشی در مدت زمان طولانی تری و برای مباحث بیشتری از مفاهیم هندسی مورد مطالعه و مقایسه قرار دهند.
به سایر پژوهشگران پیشنهاد می شود به بررسی تأثیر این شیوه های آموزشی بر یادگیری مفاهیم هندسی در دانش آموزان سایر مقاطع بپردازند.
به سایر پژوهشگران پیشنهاد می شود به بررسی تأثیر این شیوه های آموزشی بر یادگیری مفاهیم هندسی در دانش آموزان پسر پایه ششم ابتدایی بپردازند.
به سایر پژوهشگران پیشنهاد می شود به بررسی تأثیر این شیوه های آموزشی بر یادگیری مفاهیم هندسی در دانش آموزان با کنترل اثر هوش بپردازند.
محدودیت‌های در اختیار پژوهشگر:
از جمله‌ی محدودیت‌های این پژوهش که تعمیم نتایج آن را دچار محدودیت می‌نماید جنسیت افراد نمونه‌ی آماری بود. افراد مورد مطالعه در پژوهش حاضر فقط شامل دختران پایه ششم ابتدایی است. بنابراین تعمیم نتایج این پژوهش به پسران و نیز دانش آموزان دیگر پایه های تحصیلی و سنین باید با احتیاط صورت بگیرد.
از جمله‌ی محدودیت‌های دیگر تعداد کم افراد گروه های آزمایشی بود که با توجه به محدودیت‌های موجود در اجرای کارهای آزمایشی در مدت زمان زیاد، امکان انتخاب نمونه های بیشتر آماری برای گروه های آزمایشی امکان پذیر نبود.
محدودیت‌های خارج از اختیار پژوهشگر:
یکی از محدودیت‌های این پژوهش، عدم وجود پژوهش‌های مشابه بود؛ بنابراین امکان مقایسه نتایج این پژوهش با نتایج پژوهش‌های مشابه برای پژوهشگر امکان پذیر نبود.
فقدان منابع علمی لازم به زبان فارسی که به موضوع فراکتال، کتاب سازی، موزاییک کاری، و اوریگامی پرداخته باشد و عدم دسترسی کامل به منابع لاتین و همچنین ترجمه منابع لاتین به فارسی که خود محدودیت‌هایی را به همراه داشت.
محدودیت در ثبت وقایع به صورت فیلم و تصویر به جه گسترش پژوهش و انجام همزمان در 6 کلاس آموزشی
فهرست منابع فارسی:
آذرفر، فاطمه (1382). استفاده از هوش‌های چندگانه در تدریس دینی و قرآن. مجله رشد قرآن، دوره هفتم، شماره 2.
آرمسترانگ، تامس. (1383). هوش‌های چندگانه در کلاس درس. (مهشید صفری، مترجم). تهران: انتشارات مدرسه.
احمدپور، آرام. (1388). تقویت خلاقیت در دانش آموزان ابتدایی به وسیله ی درس ریاضی. دومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تهران.
اسیتوتیپس، لئونارد. کندی. (1375). راهنمای کودکان برای یادگیری ریاضیات «هندسه صوری». (ترجمه پرویز امینی). مجله رشد معلم، شماره 122.
امیرتیموری، محمد حسن (1382). نظریه‌ی هوش‌های چندگانه و برنامه درسی. فصلنامه تعلیم و تربیت، سال 19، شماره 1 (پیاپی 76).
برک، لورا. ای. (1386). روان شناسی رشد از لقاح تا کودکی. جلد اول. (مترجم یحیی سید محمدی). تهران: انتشارات ارسباران.
بهین آیین، نورالدین؛ غلامی، مریم. (1388). جایگاه تکنولوژی آموزی در فرآیند یاددهی یادگیری هندسه فضایی. مجله آموزش ریاضی، دوره بیست و هفتم، شماره 1.