محدودیت های دراختیار و بهره وری سازمانی

دانلود پایان نامه

1.استفاده ازاین پژوهش برای کلاس های آموزش ضمن خدمت مدیران مدارس.
2.استفاده ازپژوهش برای آموزش مدیران سایرادارات .
ب)پیشنهادهای پژوهشی
1.استفاده ازاین پژوهش درجهت تشویق معلمان برای انجام اقدام پژوهی درجهت رفع مشکلات مدیریتی
2.استفاده ازیافـته های پژوهـش و پیشـینه ی پـژوهش به عنـوان پیـشینه ی تحقیق درتحقیقات مدیریت ، روانشـناسی ، مشاوره ، علوم تربیتی دررابطه باسبک مدیریتی , سبک رهبری ورفع تعارضات درونی وبیرونی مدیران.
3.استفاده ازاین پژوهش بصورت آزمایشی توسط دانشجویان ارشد مدیریت ، مشاوره ،روانشناسی وعلوم تربیتی.چون این پژوهش ازنوع همبستگی بوده وبه رابطه علی متغیرهانپرداخته است.
5-3 محدودیت های انجام تحقیق:
* محدودیت های دراختیارمحقق:
1. مشغله زیادشغلی
2. پیگیری جهت بدست آوردن پرسشنامه ها
*محدودیت خارج ازکنترل محقق
1.گرفتن مجوزازحراست اداره آموزش و پرورش شهرستان میناب جهت ورود به مدارس
2.دوربودن مدارس ازهمدیگر
3.عدم امکانات لازم پژوهشی در سطح شهر
4.محدودیت زمانی درجمع آوری اطلاعات کتابخانه ای
5. محدودیت هزینه ای و عدم حمایت ازطرف نهاده
5-4-پیشنهادهایی برای محققین آتی:
برای محققانی که به قلمرو موضوعی پایان نامه علاقمند هستند، توصیه می گردد. با توجه به اهمیتی که سیستم های مدیریتی و کیفی در حرکت سازمان به سوی تعالی و شکوفایی دارند ، در خصوص هر یک از موضوعات زیر به تحقیق و پژوهش بپردازند.
بررسی علل پایین بودن سبک پدیرش تغییر در سازمان ها
بررسی رابطه بین آموزش کارکنان و کاهش مقاومت سازمانی
بررسی نقش مدیران ارشد سازمان ها در موفقیت و تغییر سازمان ها
بررسی نقش پدیرش تغییر در بهره وری سازمانی
امید است، تا پژوهش حاضر راهنمای عمل محققان ایرانی جهت رشد و شکوفایی کشور و مطرح شدن کشور، در بازار جهانی گردد.
منابع و مآخذ:
الف- منابع فارسی:
احمدی، م. (1384). اثربخشی آموزش انگیزش پیشرفت و تمرین خود بر تحول نظام خود و راهبرد‌های مسئله گشایی بین شخصی در دو سبک تحول شناختی عینی و انتزاعی دختران نوجوان. پایان‌نامه دکتری روان‌شناسی. دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس تهران
امامی‌پور، س. (1380). بررسی تحولی سبک‎های تفکر در دانش‎آموزان و دانشجویان و رابطه آن با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی. رساله دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران