مدارس هوشمند و توانمندسازی

دانلود پایان نامه

هدف از این تحقیق مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران بوده است که بدین منظور 670 نفر (335 نفر از دانش آموزان مدارش هوشمند و 335 نفر از دانش آموزان مدارس غیرهوشمند) از دانش آموزان مدارس شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب و به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق پاسخ گفتند. در پایان نتایج به دست آمده از پرسشنامه های تحقیق به کمک آزمون تی مستقل مورد تحلیل قرار گرفته و نتایج نشان داد که تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی و ابعاد آن در بین دانش آموزان شهر تهران تأثیر معناداری (P<0>کلیدواژه‏ها: تکنولوژی، مدارس هوشمند، توانمندسازی، دانش آموزان شهر تهران.

مقدمه


قرن۲۱ به سمتی می‌رود که اکثر مشاغل به دانش و مهارتهای رایانه‌اى نیاز خواهند داشت. ورود به این عرصه به نوع جدیدی از آموزش نیاز دارد که با آموزش سنتی کنونی بخصوص آنچه هم اکنون در مدارس ایران در جریان است همخوانی ندارد. مدتی است برخی کشورهای جهان به تاسیس مدارس الکترونیکى یا آنچه در کشور ما مصطلح شده مدارس هوشمند دست زده اند. در مدارس هوشمند رایانه در نحوه تدریس و ارزشیابی تاثیر می‌گذارد و برنامه‌های درسی را تا حدودی تغییر می‌دهد ولی در عین حال کارکردهای اجتماعی مدارس بر جای خود باقی می‌ماند چون در روابط اجتماعی به دانش‌آموزان یاری می‌رساند. در این مدارس دانش‌آموزان می‌آموزند انبوهی از اطلاعات را پردازش کنند و از این اطلاعات در جهت یادگیری بیشتر استفاده کنند؛ دانش‌آموزان حتی می‌توانند با منابع علمی جهان و معلمان و بچه‌های مدارس دیگر ارتباط برقرار کنند(رحیمی نیا، 1388: 49). همچنین مدارس هوشمند این قابلیت را دارد که سیستم آموزشى را به شکل سیستم مشارکتی، مبتنی بر آموزش توانایى‌هاى پژوهش، جمع‌بندى، تحلیل و نتیجه‌گیری دانش‌آموزان تبدیل کنند. فرایند کار در مدرسه هوشمند روش آموزش را تغییر می دهد. تنوع دانش آموزان نه تنها عامل محدود کننده در تدریس نیست بلکه به عنوان یک نقطه قوت مورد توجه قرار می گیرد. نیازها، استعدادها، تفاوتهای فردی وسبک یادگیری دانش آموزان در ابتدای کار تشخیص داده می شود تا معلمان را قادر به برنامه ریزی برنامه درسی اثر بخش بنماید لذا یادگیری برای هر دانش آموز بهینه می شود. مدرسه هوشمند متعهد است که فرصتهای آموزشی برابری را برای همه دانش آموزان با انواع استعدادها ونیازها فراهم کند. این تعهد به همه افراد دست اندرکار تعلیم وتربیت مربوط می شوداین افراد عبارتند از معلمان، مدیران مدارس، کارکنان پشتیبانی، اولیاء ، جامعه . همه این افراد باید بتوانند وآماده کمک به دانش آموزان در مدارس هوشمند باشند (محمودی و همکاران، 1387: 62).
در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان می گردد و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات و سؤالات تحقیق و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش تعریف می شود.
بیان مسئله
بکارگیری گسترده‌ی فاوا در فرایند آموزش و پرورش، همزمان با تحوّل در رویکردهای آموزشی درجهان، زمینه‌‌ی شکل‌گیری مدارس هوشمند را فراهم آورده است. براساس تعریف استانداردی که وزارت آموزش و پرورش با مشورت کارشناسان مرکز آمار ایران ارائه کرده، مدرسه هوشمند مدرسه‌ای است که در آن به منظور ارتقای کیفی فرآیند تعلیم و تربیت با بهره‌گیری هوشمندانه از نهاد رسانه روند اجرای تمام فرآیندها، مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات طراحی شده است. تأسیس مدارس هوشمند یکی از راهکارهای اتخاذ شده، در پاسخگویی به نیازهای نوین امروزی می‌باشد. مالزی اولین کشور در حال توسعه اسلامی است که در سال 1996موفق به پایه‌گذاری این سیستم در چارچوب آموزشی خود شده است و با به کارگیری فاوا در شیوه تدریس، یادگیری و مدیریت به بهبود کیفیت نظام آموزشی کشور خود اقدام نموده است (زمانی و همکاران، 1388: 45).
از طرفی دیگر، بررسی های انجام شده در خصوص دانش آموزان حاکی از آن است که بین 20 تا 30 درصد از دانش آموزان دچار افت تحصیلی و انواع مشکلات روانی – رفتاری می باشند. بررسی گزارش های آماری مراجعان به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی و هسته های مشاوره نیز مؤیّد این مسئله است. ایجاد شرایط مناسب جهت ارتقاء بهداشت روان و توانمندسازی دانش آموزان در برابر مشکلات مذکور از رسالت های آموزش و پرورش محسوب می شود. براساس این رویکرد ، مدارس بهترین و مناسب ترین مکان برای اجرای برنامه های پیشگیرانه به شمار می رود و طرح مدارس هوشمند می تواند یکی از اقدامات جدی در زمینه مصون سازی و توانمندسازی آنها در برابر مشکلات باشد. لذا ضروری به نظر می رسد که درباره ی تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان کار و پژوهش صورت گیرد.
ضرورت و اهمیت پژوهش
آموزش مهارت و پرورش انسان خلاق و نوآور در تولید علم و فناوری و ارتقای کارآفرینی از جمله گزاره هایی است که در سند تحول بنیادین به صورت ویژه به آنها پرداخته شده است.
در این سند به تعامل اثربخش مدارس و مراکز کارآفرینی هم راستا با اسناد بالادستی مانند نقشه جامع علمی کشور، برنامه پنجم توسعه و چشم انداز بیست ساله کشور اشاره شده است.
با اصلاح فرآیند هدایت تحصیلی می توان زمینه ای ایجاد کرد تا دانش آموزان متناسب با علاقه خود، جذب هنرستان ها شده و به عنوان یک شهروند متخصص در مدیریت جامعه نقش آفرینی کنند.
از آنجا که همواره در استفاده و عدم استفاده از فناوری های نوین عوامل متعددی دخیل می باشند که یکی از ملاک های مورد نظر برای استفاده از این فناوری ها، اثر بخشی این عوامل در افزایش کارایی افراد می باشد. این تحقیق بر این خواهد بود که به بررسی تأثیر گذاری تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) بپردازد که با توجه به نتایج این تحقیق می توان اطلاعات و شناخت دقیقی را نسبت به اثر بخشی تکنولوژی مدارس هوشمند به دست آورد و این اطلاعات را پایه‌ای برای برنامه ریزی های آتی نظام آموزشی قرار داد.
اهداف پژوهش
هدف تحقیق حاضر مطالعه تأثیر تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) می باشد.
سوالات پژوهش
الف)سوال اصلی
آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر توانمندسازی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
ب)سوالات فرعی
آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس معنی داری دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود اثربخشی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس شایستگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خود تعیینی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای زندگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟
آیا تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای حرفه ای و کارآفرینی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد؟