مدارس هوشمند و شهر تهران

دانلود پایان نامه
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از نظر احساس خود اثربخشی تفاوت معنی داری (p<0>4-3-4- تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس شایستگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد
به منظور مطالعه معنی‏داری تفاوت بین احساس شایستگی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از آزمون تی مستقل استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 4-7- می‏باشد:
جدول 4-7- احساس شایستگی دانش آموزان
گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد T Sig.
مدارش هوشمند 335 5761/3 4799/0 060/14 000/0
مدارس غیرهوشمند 335 8918/2 7505/0
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از نظر احساس شایستگی تفاوت معنی داری (p<0>4-3-5- تکنولوژی مدارس هوشمند بر احساس خودتعیینی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد
به منظور مطالعه معنی‏داری تفاوت بین احساس خود تعیینی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از آزمون تی مستقل استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 4-8- می‏باشد:
جدول 4-8- احساس خود تعیینی دانش آموزان
گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد T Sig.
مدارش هوشمند 335 5433/3 5660/0 776/14 000/0
مدارس غیرهوشمند 335 7709/2 7711/0
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از نظر احساس خود تعیینی تفاوت معنی داری (p<0>4-3-6- تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای زندگی دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد
به منظور مطالعه معنی‏داری تفاوت بین مهارتهای زندگی دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از آزمون تی مستقل استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 4-9- می‏باشد:
جدول 4-9- مهارتهای زندگی دانش آموزان
گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد T Sig.
مدارش هوشمند 335 5978/3 5154/0 926/84 000/0
مدارس غیرهوشمند 335 8269/2 8108/0
نتایج آزمون تی مستقل نشان داد که بین دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از نظر مهارتهای زندگی تفاوت معنی داری (p<0>4-3-7- تکنولوژی مدارس هوشمند بر مهارتهای حرفه‏ای دانش آموزان شهر تهران ( منطقه 6 تهران) تأثیر معناداری دارد
به منظور مطالعه معنی‏داری تفاوت بین مهارتهای حرفه‏ای دانش آموزان مدارس هوشمند و غیرهوشمند شهر تهران ( منطقه 6 تهران) از آزمون تی مستقل استفاده شده است که نتایج آن به شرح جدول 4-10- می‏باشد:
جدول 4-10- مهارتهای حرفه‏ای دانش آموزان
گروه تعداد میانگین انحراف استاندارد T Sig.