مدت استفاده و سازمان

دانلود پایان نامه

این حمامها نوعی ماساژ آبی و نیروبخش محسوب شده باعث تحریک جریان خون میشود. آب حمام بشدت با هوایی که از منبع وارد می شوند مخلوط میگردد. در این حمامها میتوان ناراحتیهای پوستی ، گرفتگی عروق و بیماریهای لنفاوی و لیپویستروفی سلولی را درمان کرد.
Les Lipoiystophies des ceilules
ج ـ حمامهای دوش زیر آبی برای شکم یا مفاصل یا بطور کلی برای تمام بدن:
این یک نوع ماساژ عمقی و موثر است که شدید نبوده باعث خروج مواد زائد نسوج و تسکین اعصاب و نرمی عروق شده و فشار عضلانی را تخفیف داده موجب درمان آنها میشود.
بر حسب حرارت و قدرت فشار آن این نوع ماساژ میتواند نیروبخش یا آرامبخش باشد، طول مدت استفاده ازاین حمامها به قرار زیر است:
15 دقیقه برای حمامهای آب معدنی و جوشان
20 دقیقه برای حمامهای دوش زیر آبی
4-7-2-2 دوشها:
الف – دوشهای فورانی یا پرتابی:
این دوشها میتوانند بر حسب حرارت، فشار و مدت استفاده از آْنها نیروبخش یا آرامش بخش باشند.
دوشهای فورانی که جنبه ماساژ دهنده موثری دارند باعث تحریک عضلانی شده دستگاه تنفس و گردش خون را به جنبش وا میدارد.
دوش موضعی که گاهی اوقات قبل از دوشهای معمولی مورد استفاده قرار میگیرد اثر آرامشبخش و تسکینی روی کلیهها و کبد داشته و فرد بیمار میتواند به طور ایستاده از آن استفاده کند.
مدت استفاده از دوشهای فورانی همیشه کوتاه بوده و از 7 دقیقه تجاوز نمیکند.
ب – دوشهای افقی ـ آبپاش:
دوشهای آبپاش که فرد بیمار در حال دراز کشیدن از آنها استفاده میکند، نوسانات درونی که بر اثر حرارت ایجاد میکند باعث بازتابهای لازم جهت تنظیم حرارت بدن شده و قطرات آب که بر روی پوست بدن وارد میشود ایجاد نوعی تحریکات داخلی کرده که تنظیم دستگاه اعصاب را در پی دارد.
ج – دوشهای درون زدا:
این درمان مشتمل است بر شستشوی رودهها خواه به وسیله دستگاه تصفیه از راه مقعد یا شستشوی خاص روده ای (باید در نظر داشت که اطاقک در حدود یک ساعت تمام اشغال خواهد بود).
4-7-2ـ3. ماساژها:
ماساژ یک فن خاص درمانی نمیباشد اما یک سازمان نوین باید به درمانهای یدی اهمیت داده موضع خاصی برای این نوع درمان منظور نماید.
ماساژهای تخصصی باعث درمان بازتابی نسوج ملتحمه، نیروبخشی به نسوج و اعمال گردش خون وتسکین نقاط دردناک بدن میشود. مدت ماساژها 20 دقیقه است.
4-7-3 برون درمانی دسته جمعی:
الف – آب افشانی یا بخور:
عمل موثر در تمرکز خون در نواحی حلقوم و بینی داشته باعث درمان ناراحتی دستگاه تنفسی مانند ( رینیت ، سینوزیت، برنشیت) میشود و اثر ثانوی آن روی پاکیزگی پوست بدن میباشد.
عمل آب افشانی 15 دقیقه به طول می انجامد.