مدلسازی معادلات ساختاری و مسئولیت اجتماعی شرکت

دانلود پایان نامه

RMSEA
X2/df
DF
X2
0.98
0.97
088
0.92
0.072
2.01
48
96.64
نتایج اجرای مدل مکنون ترفیع نشاندهنده تایید تناسب مدل است. با توجه به نتایج تخمین غیراستاندارد مدل، نسبت کایاسکوئر بر درجه آزادی دقیقا در بازه 2 و 3 میباشد و قابل قبول است. مقدار RMSEA مدل برابر 0.072 و مناسب است، مقدار GFI و AGFI به ترتیب 92 و 88 درصد و همچنین دو شاخص NFI و ANFI به ترتیب برابر 97 و 98 درصد میباشند که همگی نشاندهنده مناسب بودن مدل اندازهگیری متغیر مکنون تصمیم خرید میباشند.
شکل 4-8 مدل اندازهگیری تصمیم خرید در حالت تخمین استاندارد
در بین متغیرهای مشاهدهگر مربوط به متغیر مکنون اعتماد(TR)، متغیر مربوط به سوال 1 دارای بیشترین درصد همبستگی و متغیر مربوط به سوال 3 دارای پایینترین همبستگی میباشد. در بین متغیرهای مشاهدهگر مربوط به متغیر مکنون رضایت(PL)، متغیرهای مشاهدهگر مربوط به سوال 2 دارای بالاترین میزان همبستگی و سوال 3 دارای کمترین درصد همبستگی با متغیر مکنون کمیت ادراکی میباشند. همچنین در بین متغیرهای مشاهدهگر مربوط به متغیر مکنون وفاداری(LOY)، متغیرهای مشاهدهگر مربوط به سوال 1 دارای بالاترین میزان همبستگی و سوال 3 دارای کمترین درصد همبستگی با متغیر مکنون کمیت ادراکی میباشند. و در نهایت در بین متغیرهای مشاهدهگر مربوط به متغیر مکنون رضایت(IN2P)، متغیرهای مشاهدهگر مربوط به سوال 2 دارای بالاترین میزان همبستگی و سوال 1 دارای کمترین درصد همبستگی با متغیر مکنون کمیت ادراکی میباشند.
شکل 4-9 مدل اندازه گیری تصمیم خرید در حالت معناداری
محاسبه اعداد معنادارای نشان میدهد که روابط میان تمامی متغیرهای مشاهدهگر با متغیرهای مکنون مربوطه، معنادار میباشند و همگی دارای عدد معناداری بالاتر از 2 هستند.
4-4-3 برآورد و آزمون مدل ساختاری پژوهش(مدل کامل)
مدل ساختاری، جزئی از مدل معادله ساختاری است که نشان میدهد متغیرهای پنهان(و گاهی اوقات آشکار) چگونه بر یکدیگر اثر میگذارند. پس از اطمینان نسبی از قابل قبول بودن مدلهای اندازهگیری حاضر در مدل معادله ساختاری تدوین شده در موقعیتی هستیم که میتوانیم به برآورد و آزمون مدل پیشنهادی پژوهش از طریق مدلیابی معادلات ساختاری دست بزنیم(قاسمی، 1389). دلیل استفاده از این روش آن است که این مدل قابلیت آن را دارد که به جای بررسی دو به دو و منفک متغیرها، روابط همه متغیرها را بهطور همزمان تحلیل نماید.
از آنجا که مدل پیشنهادی پژوهش در صدد بررسی روابط علی میان سه متغیر است، به منظور فراهم شدن امکان تحلیل همزمان روابط متغیرها، روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد و در تحلیل مدل از نرمافزار LISREL که یکی از نرمافزارهای شناختهشدهی اجرای مدلهای معادلات ساختاری است، استفاده شد.
4-4-3-1 نتایج حاصل از تحلیل مسیر و روابط علی میان متغیرهای اصلی پژوهش
متغیرهای تحقیق مسئولیتاجتماعی، ترفیع و تصمیمگیری خرید می‌باشد و تعداد پاسخدهندگان 199 نفر بود. نتایج و مدل عمومی این پژوهش با توجه به تأثیر متغیرها بر روی یکدیگر به صورت همزمان پس از پیادهسازی و اجرا در نرمافزار LISREL در زیر آمده است. جهت بررسی معنادار بودن رابطه بین متغیرها از آماره t-value استفاده میشود. معناداری در سطح خطای 01/0 بررسی میشود بنابراین اگر میزان بارهای عاملی مشاهده شده با آزمون t-value از 2 کوچکتر محاسبه شود، رابطه معنادار نیست و در نرم افزار لیزرل با رنگ قرمز نمایش داده خواهد شد. بر اساس نتایج مندرج شاخصهای سنجش هر یک از مقیاسهای مورد استفاده در سطح اطمینان 1% مقدار آماره t-value بزرگتر از 2 میباشد که نشان میدهد همبستگیهای مشاهده شده معنادار است. در شکل 4-16 اطلاعات آماری رابطه متغیرها نمایش داده شده است. نمادهایی که در شکل مذکور به کار رفته اند، معرف متغیرها به شرح زیر می باشند:
CSR: مسئولیت اجتماعی شرکت
PRO: ترفیع