مدلسازی معادلات ساختاری و معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

قصد خرید
شکل 2-4 تشریح مدل پیشنهادی تحقیق: نقش مسئولیتاجتماعی در تصمیمگیری خرید مصرفکنندگان در بازار در حال اشباع
فصل سوم
روششناسی پژوهش
3-1 مقدمه
دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد شد مگر زمانی که با روششناسی درست صورت پذیرد. به عبارت دیگر یکی از مشخصههایی که تعیینکننده اعتبار و ارزش یک کار تحقیقاتی میباشد، روش و ابزاری است که محقق در انجام پژوهش خود در پیش گرفتهاست. اتخاذ روش تحقیق مناسب علاوه بر اینکه محقق را در رسیدن به نتیجهای محکمتر و قابل اتکاتر یاری میدهد، روند پیشرفت تحقیق را بسیار تسهیل مینماید(حافظنیا، 1384).
تحقیق علمی که همان کاربرد روش علمی است در جستجوی شرایطی میباشد که تحت آنها پدیده خاصی رخ میدهد. درواقع، تحقیق عبارت است از جستجوی منظم برای مشخص کردن یک موقعیت نامعین. در این ارتباط، روش تحقیق، چارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهشی جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ به سوالات تحقیق را فراهم میآورد(حافظنیا، 1384). لذا لازم است پس از آشنایی با ادبیات تحقیق، وارد مباحث اجرایی پژوهش شویم، یعنی میتوانیم پس از ارائه پرسشنامههای طراحی شده به کارشناسان مربوط جهت جمعآوری دادههای مورد نیاز، به تحلیل دادهها پرداخته و به نتایج خود دست یابیم.
این تحقیق به صورت مطالعه کتابخانهای و میدانی انجام شده است. دادههای مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمعآوری شده است. سنجش نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیمگیری خرید مشتریان در بازار اشباع شده مواد غذایی از اهداف پرسشنامه بوده است. بعد از تهیه پرسشنامه، پرسشنامه پژوهش برای تست مقدماتی در بین 40 نفر از اعضای جامعه آماری پژوهش توزیع شد و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفت. با بررسی اولیه روایی و اعتبار سازهای مقیاسها و گویههای مربوط مورد تأیید قرار گرفت. لذا در این فصل به ماهیت روش انجام تحقیق، شیوه نمونهگیری و تعیین حجم نمونه، ماهیت ابزار و روش جمعآوری دادهها، روایی و پایایی ابزارهای پژوهش و نحوه پردازش اطلاعات پرداخته میشود.
3-2 روش تحقیق
روش اجرای تحقیق در واقع مجموعه فعالیتهایی است که به کمک آنها تعیین میگردد که اطلاعات مورد نظر از کجا، چگونه و با چه ابزاری جمعآوری شود. به طور کلی، روشهای تحقیق در علوم رفتاری را میتوان با توجه به دو ملاک هدف تحقیق و روش گردآوری دادهها تقسیم نمود. در تقسیمبندی بر اساس هدف، تحقیقات را میتوان به سه گروه بنیادی، کاربردی و تحقیق و روش گردآوری دادهها تقسیم کرد. هدف از تحقیق کاربردی، توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. تحقیقات کاربردی از نتایج پژوهشهای بنیادی به منظور بهبود و به کمال رساندن رفتارها، روشها، ابزارها، ساختارها و الگوهای مورد استفاده جوامع انسانی استفاده مینماید. بسیاری از سازمانها به تحقیقات کاربردی توجه دارند و محققان و مشاوران را برای بررسی مشکلات مورد علاقه خود به کار میگیرند تا راهحلهای عملی برای اصلاح یک موقعیت مشکلآفرین بیابند. به عبارت دیگر پژوهش کاربردی، پژوهشی است که نتایج حاصل از آن در رفع نیازها و حل مشکلات به کار آید. بنابراین، هدف این نوع تحقیقات، کار بست نتایج در حل مسائل و مشکلات خاص در جامعه میباشد(سرمد، ص78، 1385).
نظر به این که هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در تصمیمگیری خرید مشتریان است، میتوان گفت پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی میباشد.
در تقسیمبندی بر اساس ماهیت و روش گردآوری دادهها، تحقیقات علمی را میتوان به پنج گروه تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی و علی تقسیم نمود. در تحقیقات توصیفی، محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و میخواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر این نوع تحقیق وضع موجود را بررسی میکند و به توصیف منظم و سیستماتیک وضعیت فعلی آن میپردازد و ویژگیها و صفات آن را مورد مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی مینماید. در این تحقیق نوعا از روشهای مطالعهی کتابخانهای و بررسی متون و محتوای مطالب و نیز روشهای میدانی نظیر پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد.
به طور کلی تحقیقات توصیفی را میتوان به سه گروه پیمایشی یا زمینهیابی، موردی یا ژرفانگر و تحلیلی محتوا تقسیم نمود. تحقیق توصیفی- پیمایشی به مطالعه ویژگیها و صفات افراد جامعه میپردازد و وضعیت فعلی جامعه آماری را در قالب چند صفت با متغیر مورد بررسی قرار میدهد(حافظنیا، 1384). پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت روش از نوع توصیفی و علی میباشد. در واقع به این دلیل توصیفی است که علاوه بر به تصویر کشیدن موضوعاتی که وجود دارند، به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی مساله و ابعاد آن نیز پرداخته میشود و از آنجا که در صدد شناسایی شدت و نوع رابطه و تاثیر مسئولیتاجتماعی و ترفیع بر تصمیمگیری خرید مصرفکننده میباشد، از نوع علی است. منظور از علی این است که دو متغیر نه تنها رابطه معناداری باهم دارند، بلکه یکی بر دیگری تاثیر میگذارد، یعنی یک متغیر عامل متغیر دیگر میشود. روش پژوهشی نیز از نوع پیمایشی است که برای گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تجربی موضوع، از منابع کتابخانهای، مقالات، کتابهای مورد نیاز و نیز از پایگاههای اطلاعات علمی و مجلههای الکترونیکی استفاده گردید و به منظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه استفاده شد. در نهایت جهت سنجش اثرات متغیرها و بررسی فرضیات تحقیق از آزمون رگرسیون و همبستگی با استفاده از نرمافزار SPSS و به منظور مدلسازی روابط میان متغیرها از نرمافزار LISREL که اولین نرمافزار مربوط به مدلسازی معادلات ساختاری میباشد، بهره گرفتیم.
3-3 جامعه آماری تحقیق
تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در یک جامعه آماری انجام میشود. جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقهای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند، به عبارتی جامعه، مجموعه اعضای حقیقی یا فرضی است که نتایج پژوهش به آنها تعمیم مییابد(حافظنیا، ص 98، 1384).
جامعه آماری پژوهش حاضر، مصرفکنندگان محصولات موادغذایی اعم از محصولات لبنی، گوشتی و انجمادی در استان گیلان میباشد. هدف از انتخاب این جامعه آماری، بررسی تصمیمگیری مصرفکنندگان در بازار در حال اشباع بوده است. لذا صنعتی را مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به نظر خبرگان، که همگی از مدیران ارشد و اجرایی شرکتهای لبنی، گوشتی و انجمادی ” از جمله شرکت فراوردههای گوشتی و انجمادی کاله، شرکت فراوردههای لبنی کاله، شرکت فراوردههای لبنی سارا، شرکت فراوردههای گوشتی و انجمادی مارین، شرکت فراوردههای گوشتی و انجمادی ب.آ، شرکت فراوردههای گوشتی و انجمادی گوشتین، شرکت فراوردههای گوشتی و انجمادی گوشت ایران، شرکت فراوردههای لبنی پگاه، شرکت فراوردههای لبنی خزر” در استان گیلان بودند، با اکتساب نمرهای بالاتر از میانگین در بین مشخصههای بازار اشباع شده همبریک که در پیوست آورده شدهاست، واجد شرایط مورد نظر بود. سپس، فرضیات پژوهش در این صنعت مورد آزمون قرار گرفت و با استفاده از روش نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس، سعی بر ایجاد نمونهای صحیح، دقیق و قابل تعمیم گردید.
3-4 نمونه آماری
نمونه، زیرمجموعهای از جامعه میباشد و دربرگیرنده بعضی از اعضاء منتخب جامعه است. به منظور گردآوری دادههای مورد نیاز درباره افراد جامعه میتوان یکی از روشهای زیر را به کار برد.
الف) گردآوری دادهها از طریق شمارش کامل افراد(سرشماری).
ب) گردآوری دادهها از طریق نمونهگیری.
در گردآوری دادهها از طریق شمارش کامل، از هریک ار افراد جامعه، دادههای مورد نظر گردآوری میشود. هزینه، نیروی انسانی و مدت زمانی که برای انجام دادن شمارش کامل جهت گردآوری دادهها صرف میشود، به میزانی است که معمولا اجرای آن توصیه نمیشود(سرمد، ص 178، 1385). لذا برای گردآوری دادهها در اکثر تحقیقات از روش دوم استفاده میشود. یعنی با نمونهگیری از کل جامعه و جمعآوری دادهها، نتایج پایانی به کل جامعه تعمیم داده میشود به عبارتی دیگر، نمونه دربرگیرنده تعدادی از افراد جامعه است که صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته و معرف جامعهاند و از تجانس و همگنی با افراد جامعه برخوردارند. با مطالعه و بررسی نمونه آماری، محقق میتواند در مورد کل جامعه مورد نظر در تحقیق نتیجهگیری کند(حافظنیا، ص 100، 1384).
با توجه به جامعه آماری، در این تحقیق از روش نمونهگیری غیراحتمالی در دسترس استفاده شد و پرسشنامهها به تعداد تعیین‌شده بین مصرفکنندگان توزیع گردید. در این پژوهش، متغیرها (سؤالات) از نوع ارزشی با مقیاس ترتیبی بوده و حجم جامعه نامحدود است. تعداد 199 پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری توزیع گردید. در زمان پاسخگویی به پرسشنامهها، پژوهشگر از طریق مصاحبه ابهامات پاسخدهندگان را رفع نمود و از اینرو تمامی پرسشنامهها قابلیت استفاده را داشتند.
3-4-1 نتایج آزمون بارتلت جهت کفایت نمونه
قبل از انجام تحلیل عاملی برای بررسی کفایت نمونهگیری از آزمونKMO استفاده گردید. شاخص KMO شاخصی از کفایت نمونهگیری است که کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی میکند و از این طریق مشخص میکند آیا واریانس متغیرهای تحقیق، تحت تأثیر واریانس مشترک برخی عاملهای پنهان یا اساسی قرار دارد یا خیر. این شاخص در دامنه صفر تا یک قرار دارد. اگر مقدار شاخص نزدیک به یک باشد، دادههای مورد نظر برای تحلیل عاملی مناسب هستند و در غیر این صورت نتایج تحلیل عاملی برای دادههای مورد نظر چندان مناسب نمیباشند(مؤمنی، 1386). نتایج این آزمون در جدول 3-1 ارائه شده است.