بسم الله الرحمن الرحیم
دانشگاه علامه طباطبایی
دانشکده مدیریت و حسابداری
رساله دکتری رشته مدیریت صنعتی، گرایش مدیریت تولید و عملیات
مدلی برای زنجیره تامین پایدار در صنعت فرش ماشینی ایران

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

نگارش:
اسماعیل مزروعی نصرآبادی
استاد راهنما:
دکتر لعیا الفت
اساتید مشاور:

دکتر مقصود امیری دکتر سید محمد علی خاتمی فیروزآبادی

اساتید داور:

دکتر کامران فیضی دکتر مسعود ربانی

بهار ۱۳۹۴
تقدیم به:
پدرم
مادرم
و همسرم
من لم یشکر المخلوق، لم یشکر الخالق
این پایاننامه حاصل کار گروهی است که با لطف الهی به انجام رسید. کاری که بدون شک نقش استادان راهنما و مشاور در آن قابل تحسین و قدردانی است. در نتیجه در اینجا جا دارد تا از سرکارخانم دکتر الفت، جناب آقای دکتر امیری و دکتر خاتمی فیروز آبادی که به ترتیب زحمت استاد راهنمایی و اساتید مشاور این پایاننامه را بر عهده داشته اند قدردانی نمایم. همچنین از آقایان دکتر شفیعی نیک آبادی، علی آقا باقریان، حسین حسنی، سید مجتبی حسینی، پورقاسم، مهندس علی زمانی و دکتر عباس زمانی و خانم مریم زیارتی که کمک های زیادی در راستای بهبود فرایند تحقیق داشته اند صمیمانه قدردانی میکنم.
همچنین کلیه عزیزانی که به هر نحوی اینجانب را در تکمیل این پایاننامه همراهی و تشویق نمودهاند قدردانی مینمایم و برای آنها آرزوی موفقیت مینمایم. در این میان نقش پدرم، مادرم و همسرم که در سالهای متمادی گذشته در مقاطع تحصیلی قبلی و فعلی متحمل زحمات فراوان شدهاند، آنچنان مبرهن است که کلمات در بیان مفاهیم شایسته قاصرند. این قصور را با این آرزو جبران میکنم که خداوند قلوب آنان را تا ابد از نور رحمت خویش روشن گرداند و آنان را از منتظران واقعی حضرت حجت قرار دهد.
انشاءا…
چکیده:
امروزه فشارهای زیادی به شرکت ها برای توجه به مسائل زیست محیطی و مسئولیت های اجتماعی وارد شده است. با توجه به اهمیت این مسائل و اهمیت مسئله مالی برای شرکت ها، بحث پایداری زنجیره تامین مطرح گردیده است. پایداری اشاره به توجه همزمان به این ابعاد دارد. با توجه به اهمیت عملکرد زنجیره تامین، بررسی رابطه عملکرد زنجیره تامین با پایداری زنجیره تامین دارای اهمیت زیادی می باشد. از طرف دیگر بررسی نقش توانمندسازها در این رابطه از موارد دیگری است که در مدل اصلی تحقیق به آن پرداخته می شود. هدف اصلی این تحقیق ارائه مدلی جهت تبیین رابطه توانمندسازها با عملمرد زنجیره تامین در صنعت فرش ماشینی ایران می باشد. این تحقیق از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. در این تحقیق بعد از شناسایی سنجه های پایداری، سنجه های عملکرد زنجیره تامین و توانمندسازهای زنجیره، با استفاده از تکنیک دلفی آن ها را مورد جرح و تعدیل قرار داده شد. درمرحله دوم پرسشنامه ای بر مبنای طیف لیکرت طراحی گردید و بین ۲۱۷ شرکت داری بیش از ۵۰ نفر کارگر در زنجیره تامین صنعت فرش ماشینی توزیع گردید. سپس سنجه های عملکرد و توانمندسازهای زنجیره با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی دسته بندی شدند. در نهایت با استفاده از نرم افزار آموس به بررسی مدل تحقیق پرداخته شد. با توجه به مدل نهایی تحقیق مشخص شد که توانمندسازها دارای تاثیر مستقیم روی پایداری نیستند و از طریق عملکرد روی پایداری تاثیر دارند. به عبارت دیگر عملکرد نقش میانجی را بین توانمندسازها و پایداری ایفا میکند. از بین توانمندسازها از نظر اهیمت، مدیریت دانش و اطلاعات و روابط مناسب از مابقی عوامل مهمتر بود. تفاوت اهمیت بین عوامل عملکرد زنجیره تامین و ابعاد پایداری معنادار نبود.
کلید واژه:
زنجیره تامین پایدار (sustainable supply chain)، عملکرد زنجیره تامین (supply chain performance)، توانمندسازهای زنجیره تامین (supply chain driver)، تحلیل عاملی(factor analysis).
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- بیان مسئله ۱
۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع: ۲
۳-۱- گزاره‌های تحقیق: ۳
۱-۳- ۱- پرسش‌های تحقیق: ۳
۲-۳-۱ هدف‌های تحقیق یا نتایج مورد انتظار: ۳
۴-۱- روش کلی تحقیق: ۴
۱-۴-۱- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق: ۴
۲-۴-۱- قلمرو زمانی تحقیق: ۴
۳-۴-۱- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه: ۴
۴-۴-۱- روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن: ۵
۵-۴-۱- روش‌های تحلیل داده‌ها: ۵
۵-۱- شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق: ۵
فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲- مقدمه: ۶
۱- ۲- زنجیره تأمین چیست؟ ۶
۲-۲- اندازه گیری عملکرد زنجیره: ۷
۳-۲- توانمندسازهای زنجیره تأمین: ۲۲
۴-۲- پایداری چیست؟ ۲۶
۱-۴-۲- مدل‌های پایداری: ۲۹
۲-۴-۲- روش‌های اندازه گیری پایداری: ۳۴
۵-۲- بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق ۵۳
۶-۲- صنعت فرش ایران ۵۸
۷-۲- جمع بندی: ۶۱
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳- مقدمه ۶۳
۱-۳- مراحل انجام تحقیق ۶۳
۲-۳- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق ۶۴
۳-۳- مدل مفهومی تحقیق ۶۵
۴-۳- متغیرهای تحقیق ۶۶
۵-۳- گزاره‌های تحقیق ۷۳
۶-۳- روش شناسی تحقیق ۷۴
۷-۳- جامعه و نمونه پژوهشی و آماری ۷۴
۱-۷-۳- جامعه آماری ۷۴
۲-۷-۳- نمونه آماری ۷۵
۸-۳- ابزار و روش گردآوری داده‌ها ۷۷
۹-۳- روایی و پایایی ۷۷
۱-۹-۳- پایایی ۷۷
۲-۹-۳- روایی ۷۷
۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ۷۷
۱-۱۰-۳- بررسی توصیفی، کفایت نمونه گیری و ماتریس همبستگی ۷۸
۲-۱۰-۳- طراحی ساختار تحقیق و مدل یابی معادلات ساختاری ۷۸
۳-۱۰-۳- تحلیل عاملی تأییدی ۷۸
۴-۱۰-۳- برازش ساختار تحقیق ۷۸
۱۱-۳- جمع بندی ۸۰
فصل چهارم : تحلیل داده ها و ارزیابی مدل کلی تحقیق
۴-مقدمه: ۸۱
۱-۴- آمار توصیفی ۸۱
۱-۱-۴- آمار توصیفی خبرگان اول: ۸۱
۲-۱-۴ نتایج دلفی: ۸۲
۳-۱-۴- نمونه آماری دوم ۸۹
۴-۱-۴- تحلیل توصیفی داده‌ها: ۹۰
۲-۴- ساختار تحقیق ۹۳
۳-۴- آمار استنباطی ۹۳
۱-۳-۴- شناسایی شاخص‌های اصلی برای ابعاد مختلف تحقیق ۹۳
۲-۳-۴- تحلیل عاملی تاییدی ۹۶
۳-۳-۴- اثرات مستقیم و غیر مستقیم ۱۸۲
۴-۴- جمع بندی: ۱۸۴
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
۵- مقدمه ۱۸۵
۱-۵- مروری بر مراحل انجام تحقیق ۱۸۵
۲-۵- یافته‌های تحقیق ۱۸۶
۱-۲-۵- پایایی و روایی سازه ابعاد مدل تحقیق ۱۸۶
۲-۲-۵- پاسخ به پرسش های تحقیق ۱۸۷
۳-۲-۵- بررسی فرضیات تحقیق ۱۸۸
۳-۵- بحث در مورد یافته‌های تحقیق ۱۷۳
۴-۵- تحلیل خبرگان درباره وضعیت فعلی صنعت ۱۷۴
۵-۵-پیشنهاد‌هایی برای اجرا ۱۷۶
۶-۵- پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی ۱۷۷
۷-۵- محدودیت‌های تحقیق ۱۷۷
۸-۵- جمع بندی ۱۷۷
فهرست منابع:
فهرست اشکال:
شکل ۱-۲: مدل پایداری سود سه‌گانه (TBL) 30
شکل ۲-۲: مدل پایداری تو در تو (آشیانه‌ای) ۳۰
شکل ۳-۲: مدل پایداری مرزهای شکست ۳۱
شکل ۴-۲: مدل پایداری سود سه‌گانه و جنبه‌های حامی آن (TBL + Facets) 31
شکل ۵-۲: مدل پایداری کفایت اقتصادی ۳۲
شکل ۶-۲: مدل پایداری خانه مدیریت زنجیره تأمین پایداری ۳۳
شکل ۷-۲: مدل پایداری خانه مدیریت زنجیره تأمین پایداری ۳۴
شکل ۸-۲: شاخص‌های اندازه گیری پایداری در بخش کشاورزی ۵۳
شکل ۹-۲ نمایی از فرش ۵۹
شکل ۱-۳- مراحل انجام تحقیق ۶۴
شکل ۲-۳ مدل مفهومی تحقیق ۶۶
نمودار ۳-۳: درصد شرکتهای ریسندگی، رنگرزی و بافندگی در استان های مختلف ۷۶
نمودار ۱-۴: درصد شرکت ها در جامعه ۸۹
شکل ۲-۴: ساختار تحقیق ۹۳
شکل ۳-۴ : تحلیل عاملی تاییدی توانمندسازهای زنجیره تامین ۹۷
شکل ۴-۴: تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سنجه های عملکرد زنجیره تامین ۱۰۰
شکل ۵-۴: تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم سنجه های عملکرد زنجیره تامین ۱۰۱
شکل ۶-۴: تحلیل عاملی مرتبه اول تاییدی سنجه های پایداری ۱۰۵
شکل ۷-۴: تحلیل عاملی مرتبه دوم تاییدی سنجه های پایداری ۱۰۶
شکل ۸-۴: تحلیل عاملی مرتبه اول مدل نهایی ۱۰۹
شکل ۹-۴: تحلیل عاملی مرتبه دوم مدل نهایی ۱۱۰
شکل ۱-۵: ساختار تحقیق ۱۸۶
شکل ۲-۵: مدل نهایی تحقیق ۱۷۰
فهرست جداول:
جدول ۱-۲: تعاریف مدیریت زنجیره تأمین ۶
جدول ۲-۲: مدل‌های ارزیابی عملکرد ۸
جدول ۳-۲: سنجه‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین ۱۱
جدول ۴-۲: توانمندسازهای زنجیره تأمین ۲۲
جدول ۶-۲: تعاریف پایداری ۲۷
جدول ۷-۲: فعالیت‌های مرتبط با پایداری ۲۸
جدول ۸-۲: روش‌های ارزیابی پایداری ۴۱
جدول ۹-۲: شاخص‌های اندازه گیری پایداری ۴۸
جدول ۱۰-۲: نتایج تحقیقات در رابطه با رابطه مدیریت محیطی و عملکرد مالی و اقتصادی شرکت ۵۴
جدول ۱۱-۲: رابطه مسئولیت اجتماعی موسسه و عملکرد شرکت ۵۵
جدول ۱-۳: انواع مدل‌ها بر اساس شاخص ۶۵
جدول ۲-۳ متغیرهای مستقل ۶۶
جدول ۳-۳ متغیرهای میانجی ۶۷
جدول ۴-۳ متغیرهای وابسته ۷۱
جدول ۵-۳: درصد شرکتهای ریسندگی، رنگرزی و بافندگی در استان های مختلف ۷۵
جدول ۶-۳ پایایی درونی تحقیق ۷۷
جدول ۷-۳ : معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری ۷۸
جدول ۸-۳: معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری ۸۰
جدول ۱-۴: آمار توصیفی خبرگان اول ۸۱
جدول ۲-۴: نتایج روش دلفی ۸۲
جدول ۳-۴: تعداد شرکت های مختلف در جامعه و نمونه ۸۹
جدول ۴-۴: تعداد پرسشنامه توزیع شده در استان های مختلف ۹۰
جدول ۵-۴: آمار توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان ۹۰
جدول ۶-۴: تحلیل توصیفی متغیرها ۹۰
جدول ۷-۴: نتایج آزمون KMO و بارتلت برای سنجه‌های عملکرد زنجیره تأمین ۹۴
جدول ۸-۴: تحلیل عاملی اکتشافی سنجه‌های عملکرد زنجیره تأمین ۹۴
جدول ۹-۴: نتایج آزمون KMO و بارتلت برای توانمند سازهای عملکرد زنجیره تأمین ۹۵
جدول ۱۰-۴ تحلیل عاملی اکتشافی توانمند سازهای عملکرد زنجیره تأمین ۹۵
جدول ۱۱-۵: شاخص‌های برازندگی توانمندسازهای زنجیره تامین ۹۷
جدول ۱۲-۵: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای توانمندسازهای زنجیره تامین ۹۷
جدول ۱۳-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرا توانمندسازهای زنجیره تامین ۹۸
جدول ۱۴-۴: اعتبار واگرای توانمندسازهای زنجیره تامین ۹۹
جدول ۱۵-۴: شاخص‌های برازندگی سنجه های عملکرد زنجیره تامین ۱۰۱
جدول ۱۶-۴: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای سنجه های عملکرد زنجیره تامین ۱۰۲
جدول ۱۷-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرای عملکرد زنجیره تامین ۱۰۳
جدول ۱۸-۴: اعتبار واگرا سنجه های عملکرد زنجیره تامین ۱۰۳
جدول ۱۹-۴: شاخص‌های برازندگی پایداری زنجیره تامین ۱۰۶
جدول ۲۰-۴: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای پایداری زنجیره تامین ۱۰۷
جدول ۲۱-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرای پایداری زنجیره تامین ۱۰۸
جدول ۲۲-۴: اعتبار واگرای پایداری زنجیره تامین ۱۰۸
 ۱۱۰
جدول ۲۴-۴: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای مدل نهایی ۱۱۰
جدول ۲۵-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرای مدل نهایی ۱۱۱
جدول ۲۶-۴: مقایسه پارامترها در مدل نهایی ۱۱۲
جدول ۲۷-۴: اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای تحقیق ۱۸۲
جدول ۲۸-۴: تاثیر غیر مستقیم توانمندسازها روی پایداری و ابعاد آن ۱۸۳
جدول ۲۹-۴: نتایج تحلیل رگرسیون توانمندسازها روی عملکرد زنجیره تامین ۱۸۳
جدول ۳۰-۴: نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد عملکرد زنجیره تامین روی پایداری زنجیره تامین ۱۸۳
جدول ۱-۵: مقادیر معناداری پارامترها در مدل نهایی ۱۷۰
جدول ۲-۵: اثرات مستقیم و غیر مستقیم در مدل نهایی تحقیق ۱۷۱
جدول ۳-۵: معناداری رابطه غیر مستقیم توانمندسازها با پایداری ۱۷۲
جدول ۴-۵: رگرسیون چند متغیره توانمندسازها با عملکرد زنجیره تامین ۱۷۲
جدول ۵-۵: رگرسیون چندمتغیره ابعاد عملکرد زنجیره تامین با پایداری زنجیره تامین ۱۷۳
جدول ۶-۵ بررسی فرضیات تحقیق ۱۷۳
 

فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱- بیان مسئله

نزدیک به ۴۰ سال پیش اولین کارخانه تولید فرش ماشینی در کاشان راه‌اندازی شد و به بزرگ‌ترین کارخانه تولید فرش ماشینی خاورمیانه تبدیل شد. با ورود کارگاه‌های کوچک به عرصه تولید فرش ماشینی این محصول کاشان به بازارهای جهانی راه یافته و توفیق روز افزون کسب کرد.
این صنعت در سال های اخیر با مشکلات زیادی روبرو شده است. درصد قابل توجهی از واحدهای تولیدی بعد از چند سال فعالیت ورشکست می شوند، توجه به مسئولیت های اجتماعی در این صنعت کم است، مدیریت مناسبی در زنجیره تامین صورت نمی گیرد و …. این مشکلات با ورود رقبای جدید به بازار فرش ماشینی بیشتر شده است. آمار نشان می دهد در طول سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ تاسیس واحدهای جدید در فرش ماشینی کاهش چشمگیری داشته است (نساج، ۹۲). علت این امر میتواند ریسک بالای سرمایه گذاری در این صنعت باشد. زیرا شرکت های زیادی در این صنعت ورشکست شده اند.
آنچه که اهمیت دارد این است که صنعت فرش ماشینی را همچون دیگر صنایع باید به صورت یک زنجیره مورد بررسی قرار داد، چرا که فرش ماشینی تنها منحصر به کارگاه تولید فرش ماشینی نمی‌شود و در گروه صنعتی بزرگ‌تر به نام صنعت نساجی قرار دارد.
با توجه به اینکه اکثر مواردی که به عنوان مشکل مطرح شدند در بحث زنجیره تامین جای میگیرند میتوان نتیجه گرفت که برای بقای صنعت فرش ماشینی باید به بحث زنجیره تامین توجه جدی شود. با این وضعیت سازمان هایی در مرحله رقابت پیروز خواهند شد که بتوانند ضمن ایجاد رابطه مناسب بین کل زنجیره تأمین، تصمیمات بهینه در طول زنجیره اتخاذ نمایند و سعی در کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت محصولات خود نمایندیکی از اصلی ترین مباحثی که در زنجیره تامین مطرح می شود بحث اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین می باشد. یکی از دلایل اصلی عملکرد ضعیف زنجیره تأمین، فقدان سیستم اندازه گیری است. مدل های مختلفی برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین ارائه شده است. وکارهای زیادی در جهت انطباق سنجه های ارزیابی عملکرد در صنایع مختلف انجام شده است. با توجه به اهمیت اندازه گیری عملکرد زنجیره تامین، در این تحقیق سنجه های ارزیابی عملکرد زنجیره تامین فرش ماشینی ایران ارائه می شود.
با توجه به موارد مطرح شده، از مشکلات اصلی شرکت های فرش ماشینی، عمر کوتاه آنهاست. در نتیجه توجه به بحث پایداری در این صنعت اهمیت ویژه ای دارد. پایداری اشاره به یکپارچگی مسائل اجتماعی، محیطی و اقتصادی دارد توجه همزمان به این ابعاد و مدیریت مناسب آن ها میتواند باعث پایداری زنجیره تامین می شود. پایداری اشاره به بقای سازمان دارد و متشکل از ۳ بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی می باشد. برای پایداری اجتماعی باید اطمینان حاصل شود که نیازهای افراد برآورده می‌شود. برای پایداری اقتصادی باید سود حداکثر شود. برای پایداری محیطی باید مصرف مواد غیرقابل تجدید حداقل شود، تولید ضایعات حداقل شود و آسیب دائمی به محیط زیست وارد نشود. به اعتقاد کوان، هر صنعتی تصور خود را از پایداری دارد و برنامه خاص خود را مبتنی بر بخش، علایق سهامداران، خدمات، محصولات و مدل تجاری خود دنبال می‌کند. در نتیجه انطباق پایداری با شرایط صنایع مختلف ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق به بررسی پایداری در صنعت فرش ماشینی می پردازیم.
از موارد مهم دیگر این است که چه عواملی باعث توانمندی زنجیره در راستای عملکرد بهتر و پایداری بیشتر می شود. عواملی که به زنجیره در راستای عملکرد بهتر یاری می رسانند را توانمندسازهای زنجیره تامین می گویند. در تحقیقات مختلفی به توانمندسازهای زنجیره تامین اشاره شده است. شناسایی تاثیر توانمندسازهای زنجیره روی عملکرد زنجیره و پایداری زنجیره می تواند کمک زیادی در اتخاذ تصمیمات صحیح برای مدیریت زنجیره بکند؛ در نتیجه در این تحقیق به دنبال بررسی ارتباط توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین می باشیم.

۲-۱- اهمیت و ضرورت موضوع:

در اقتصاد امروزه دیگر رقابت یک شرکت در برابر یک شرکت دیگر نیست بلکه رقابت بر سر یک زنجیره بر سر یک زنجیره دیگر است . مدیریت زنجیره تامین از مواردی است که دارای اهمیت زیادی می باشد و در سال های اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هارلند مدیریت زنجیره تأمین را مدیریت شبکه‌ای از کسب و کارهای به هم پیوسته می‌داند که در تدارک نهایی کالاها و خدمات مورد نیاز مشتریان نهایی مشارکت دارند.
بررسی عملکرد زنجیره تأمین مورد توجه تعداد زیادی از محققان قرار گرفته است. درگذشته ارزیابی عملکرد بیشتر مبتنی بر هزینه/کارایی، سود محوری، دوره‌های زمانی کوتاه مدت با شاخص‌های مجزا و فردی بود در حالی که با تشدید رقابت، رویکردهای جدیدتری مطرح شده‌اند که عبارت‌اند از: ارزش محوری، مشتری محوری، دوره‌های زمانی بلند مدت و استفاده از مجموعه شاخص‌های گروهی برای ارزیابی عملکرد. با توجه به این موارد، انتخاب یک رویکرد مناسب برای ارزیابی عملکرد زنجیره مهم می‌باشد.
امروزه شرکت‌ها بایستی با چالش‌های نوین چندگانه دست و پنجه نرم کنند از جمله این که باید مشکلات مربوط به تغییرات آب و هوایی را شناسایی کنند، با اثرات منفی بحران‌های مالی و قیمت‌ها رو به رو شوند، به منافع عمومی اکولوژی از قبیل لجستیک سبز و طراحی سبز رسیدگی کنند و از پایداری محیطی و کافی بودن انرژی‌ها اطمینان حاصل نمایند. همچنین فشار مضاعفی از طریق وضع قوانین محیطی (از جمله قوانین محیط زیست اتحادیه اروپا)، رسانه‌های جمعی و به طور کلی افکار عمومی جامعه، تقاضای در حال رشد و قابل توجه مشتریان برای شفافیت و افزایش آگاهی‌های آن‌ها در خصوص شرایط ساخت و توزیع کالاها (از جمله مسائل زیست محیطی، ایمنی و حقوق بشر) بر شرکت‌ها اعمال می‌شود. این شرایط منجر به ایجاد مفهوم پایداری شده است. مفهوم مدیریت زنجیره تأمین با افزودن جنبه پایداری گسترده‌تر شده که در آن پایداری به ترکیب سه موضوع اجتماعی، محیطی و اقتصادی اطلاق می‌گردد.
به مانند مدیریت زنجیره تأمین، در رابطه با پایداری نیز تعاریف متعددی وجود داشته و متداول‌ترین آن‌ها تعریفی است که توسط کمیسیون جهانی محیط و توسعه در رابطه با توسعه پایدار ارائه شده است: «توسعه‌ای که نیازهای فعلی را برآورده کند بدون آنکه توانایی‌ نسل‌های آتی را در برآورده کردن نیازهای خود به خطر اندازد». البته پیداست که وردنآورده کردن نیازهای ..تعریف مزبور از پایداری دارای ماهیتی کلان نگر بوده و راهنمایی اندکی برای سازمان‌ها در تلاش برای دستیابی به پایداری بیشتر فراهم می‌کند. شریواستاوا پایداری را به صورت «توانایی کاهش ریسک‌های بلندمدت مربوط به کاهش منابع، نوسانات در هزینه‌های انرژی، مسئولیت محصول، آلودگی و مدیریت فاضلاب» تعریف کرده است و بالاخره اینکه سیکدار پایداری را تعادل عاقلانه بین توسعه اقتصادی، نظارت محیط زیست و برابری اجتماعی می‌داند. برای پایداری اجتماعی باید اطمینان حاصل شود که نیازهای افراد برآورده می‌شود. برای پایداری اقتصادی باید سود حداکثر شود. برای پایداری محیطی باید مصرف مواد غیرقابل تجدید حداقل شود، تولید ضایعات حداقل شود و آسیب دائمی به محیط زیست وارد نشود.
در بررسی پایداری، مدل‌هایی ارائه شده است. این مدل‌هادارای تفاوت ها و شباهت هایی هستند. ابهام در معرفی ابعاد پایداری همچنان در ادبیات مشاهده می شود. در نتیجه در این تحقیق بعد از معرفی مدل های پایداری، با جمع بندی آن ها به شناسایی ابعاد اصلی پایداری پرداخته می شود. از طرف دیگر، در مورد اندازه گیری پایداری سیستم جامع و کاملی وجود ندارد و هر یک از روش های اندازه گیری موجود دارای عیب‌هایی می باشند، در نتیجه ارائه یک روش مناسب اندازه گیری، با توجه به روش های موجود، یکی دیگر از موارد مورد بررسی این پژوهش می‌باشد. مدل‌هایی که در زمینه پایداری مطرح می‌شوند و همچنین هر کدام از توانمندسازها و شاخص‌های اندازه گیری پایداری، می‌تواند از یک صنعت به صنعت دیگر و از شرکت‌های بزرگ به شرکت‌های کوچک و همچنین از یک منطقه به منطقه‌ای دیگر با یکدیگر متفاوت باشد در نتیجه در این تحقیق ابتدا این موارد به صورت جامع و کامل مطرح می‌شود و سپس با توجه به اهمیت توانمندسازهای زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تامین و پایداری زنجیره تامین، به بررسی مدل ارتباط توانمندسازها، عملکرد و پایداری در زنجیره تأمین در صنعت فرش ماشینی پرداخته می‌شود.

۳-۱- گزاره‌های تحقیق:

۱-۳- ۱- پرسش‌های تحقیق:

مدل رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری در زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران به چه صورتی می‌باشد؟
مؤلفه‌های اصلی توانمندسازهای زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
مؤلفه‌های اصلی عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
مؤلفه‌های اصلی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟

۲-۳-۱ هدف‌های تحقیق یا نتایج مورد انتظار:

ارائه مدلی جهت تببین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین
شناسایی مولفه های توانمندسازهای زنجیره تامین
شناسایی مولفه های عملکرد زنجیره تامین
شناسایی سنجه های ارزیابی پایداری زنجیره تامین

۴-۱- روش کلی تحقیق:

روش این پژوهش به طور کلی توصیفی-همبستگی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه‌ای از روش‌ها است که هدف آن‌ها توصیف کردن شرایط و پدیده‌های مورد بررسی است. در روش تحقیق همبستگی رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است زیرا هدف این تحقیق کاربرد عملی دانش می‌باشد.

۱-۴-۱- قلمرو مکانی-جامعه تحقیق:

قلمرو مکانی این تحقیق زنجیره تأمین شرکت‌های دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر صنعت فرش ماشینی ایران می‌باشد.
در این تحقیق تمرکز روی شرکت های ریسندگی، رنگرزی و بافندگی می باشد.
جامعه آماری خبرگان اول:
اعضای این جامعه را استادان رشته‌های مدیریت صنعتی و مهندسی صنایع و خبرگان صنعت که دارای تخصص در زمینه زنجیره تأمین می‌باشند تشکیل می‌دهند. این جامعه به منظور بررسی روایی متغیرهای ارائه شده در مدل تعریف شده است. برای بررسی توانمندسازها، عملکرد زنجیره تامین و پایداری، از روش دلفی استفاده شده است.
جامعه آماری خبرگان دوم:
این جامعه شامل کارشناسان ارشد و خبرگان سازمان‌های تولید کننده قلمرو تحقیق می‌باشد. در این تحقیق تمرکز روی شرکت های رنگرزی، ریسندگی و تولید کننده می‌باشد و اطلاعات مربوط به زنجیره تأمین را از این شرکت ها دریافت کرده ایم. کارشناسان و متخصصانی که در این بخش جامعه آماری را تشکیل می‌دهند از بین افرادی که حداقل ۵ سال سابقه کار در زمینه مدیریت قلمرو مجموعه سازمان‌های تحت بررسی داشته و حداقل یکی از ویژگی‌های زیر را داشته باشد انتخاب می‌شود:
دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی در زمینه مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع یا رشته‌های مرتبط.
دارای تحقیقات یا مقالات علمی در حوزه مدیریت زنجیره تأمین.

۲-۴-۱- قلمرو زمانی تحقیق:

داده‌های مربوط به مطالعه ادبیات، با مرور مقالات مربوط به حیطه ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین و همچنین پایداری در سال ۹۱ جمع آوری و با نظر اساتید راهنما و مشاور تکمیل شده است.
داده‌های مربوط به تحقیق میدانی بعد از اتمام مرحله قبل در سال ۹۱ و ۹۲ جمع آوری شده است.

۳-۴-۱- روش نمونه گیری و تخمین حجم نمونه:

این تحقیق در شرکت‌های دارای بیش از ۵۰ نفر کارگر صنعت فرش ماشینی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به تعداد زیاد مجهول‌های موجود، نمونه‌ای با حجم کافی مورد نیاز بود. مقدارهای عددی متفاوتی در ادبیات اشاره شده است به عنوان مثال کلاین در سال ۱۳۸۰ اشاره می‌کند که برای دستیابی به عامل‌های معتبر، باید حجم حداقل ۲۰۰ تایی را انتخاب کرد. برخی حداقل ۱۰۰ عدد را مناسب می‌دانند (Hair, et al., 1995). کلاین در سال ۱۹۹۸ اشاره می‌کند که برای تعیین حجم نمونه باید نسبت آزمودنی به متغیرها حداقل ۲ و حداکثر ۱۰ باشد. در نتیجه در این تحقیق نمونه ای حداقل ۱۰۰ تایی لازم است.

۴-۴-۱- روش‌های گردآوری داده‌ها و ابزار مورد استفاده برای آن:

روش کلی گرد آوری داده‌ها، کتابخانه‌ای-میدانی می‌باشد.
مرحله اول:
در این مرحله که روش کتابخانه‌ای می‌باشد از منابعی مانند کتب، پایان نامه‌ها، اینترنت، مقالات و … استفاده شده است. برای بررسی چارچوب پایداری و روایی متغیرها و اندازه گیرنده‌ها در این مرحله، از روش دلفی در حد جامعه آماری خبرگان اول استفاده شده است.
مرحله دوم:
در این مرحله با استفاده از ابزارهای پیمایش مانند مشاهده، مصاحبه و توزیع پرسشنامه‌های باز و بسته در بین اعضای جامعه آماری خبرگان دوم، اطلاعات لازم جمع آوری شده است.

۵-۴-۱- روش‌های تحلیل داده‌ها:

برای به دست آوردن و دسته بندی چارچوب پایداری، بررسی توانمندسازها و سنجه های عملکرد زنجیره تامین، بعد از مطالعه ادبیات، از روش دلفی استفاده شده است. در تجزیه و تحلیل اطلاعات، از مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم افزار آموس استفاده شده است. همچنین به منظور افزایش اعتبار مدل و ایجاد همگرایی لازم در آن، پیش از بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری، از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

۵-۱- شرح واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق:

زنجیره تامین: کلیه عناصری است که در تهیه و تدارک یک کالا یا خدمت با یکدیگر همکاری میکنند. در این تحقیق، زنجیره تامین از تامین کننده تا تولید کننده مدنظر قرار گرفته است و تمرکز روی شرکت های ریسندگی، رنگرزی و بافندگی می باشد.
مدیریت زنجیره تأمین: هارلند مدیریت زنجیره تأمین را مدیریت شبکه‌ای از کسب و کارهای به هم پیوسته می‌داند که در تدارک نهایی کالاها و خدمات مورد نیاز مشتریان نهایی مشارکت دارند (Harland, 1996).
اندازه گیری عملکرد: فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی فرایندها می‌باشد (Neely et al, 2005).
پایداری: پایداری به معنای دوام و بقای سازمان است. این مورد از طریق عملکرد مناسب در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی حاصل میگردد.
توانمندسازهای زنجیره تامین: عواملی هستند که زنجیره تامین را در راستای عملکرد بهتر کمک ویاری می رسانند.

فصل دوم: ادبیات تحقیق

اهداف فصل:
آشنایی به زنجیره تأمین و مدیریت زنجیره تأمین
آشنایی با روش‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین و سنجه های عملکرد زنجیره
مروری بر توانمندسازهای زنجیره تأمین
آشنایی با تعریف پایداری
مروری بر مدل‌های پایداری
آشنایی با روش‌های اندازه گیری پایداری و سنجه های ارزیابی پایداری

۲- مقدمه:

زنجیره تأمین از جمله مسائلی است که توجه تعداد زیادی از محققان را به خود جلب کرده است. در اقتصاد امروزه دیگر رقابت یک شرکت در برابر یک شرکت دیگر نیست بلکه رقابت بر سر یک زنجیره با یک زنجیره دیگر است (Hult et al. 2007). در نتیجه مدیریت و عملکرد مناسب زنجیره تأمین بیش از پیش به عنوان عامل حیاتی در دستیابی به مزیت‌های رقابتی شرکت‌ها شناسایی می‌شوند (Simchi-Levi et al. 2000).
با توجه به این موارد، ارزیابی عملکرد زنجیره تامین دارای اهمیت زیادی می‌باشد. یکی از مواردی که در این فصل به آن پرداخته شده است، بحث ارزیابی عملکرد زنجیره تامین و روش‌های آن است. از طرف دیگر برای روشن شدن تأثیر توانمندسازها زنجیره تامین روی عملکرد زنجیره، توانمندسازهای زنجیره تأمین مشخص شده است.
اگر چه در سال‌های اخیر تحقیقاتی چند و البته جالب در موضوعات محیطی در مدیریت زنجیره تأمین صورت گرفته است که متمرکز بر لجستیک معکوس، مدیریت زنجیره تأمین حلقه بسته، سبز و پایدار بوده‌اند ولی هنوز کم و پراکنده می‌باشند. ابهام و پیچیدگی در تحقیقات مربوط به پایداری و مرزهای غیر شفاف ذاتی موجود در حوزه‌های بین رشته‌ای و حتی تعاریف بدون مرز و مبهم از پایداری و توسعه پایدار به این مسئله دامن زده است. همچنین نقش محوری موضوعات اجتماعی که اقتضایی بوده و تعیین ارزش‌ها و پارامترهای آن برای ایجاد تعادل میان فشارهای متعارض ذینفعان مشکل می‌باشد، این پیچیدگی را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر پایداری یک مفهوم ذاتاً مبهم است که تعریف و اندازه گیری علمی آن هنوز به طور کامل مورد پذیرش نیست. با توجه به این مباحث، یکی دیگر از مباحث این فصل به مفاهیم، مدل‌ها و نحوه اندازه گیری پایداری مربوط است.
این فصل دارای ۵ بخش اصلی می باشد: مفهوم زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تامین، توانمند سازهای زنجیره تامین، پایداری زنجیره تامین و ارتباط بین متغیرهای تحقیق.

۱- ۲- زنجیره تأمین چیست؟

زنجیره تأمین عبارت است از اولاً فرآیندهایی که از ابتدای مواد اولیه تا انتهای مصرف نهایی کالای تمام شده، مشتری را به عرضه‌کنندگان متصل می‌کنند و ثانیاً مجموعه وظایفی در درون و بیرون سازمان که زنجیره ارزش را جهت ایجاد محصولات و ارائه خدمات به مشتری فعال می‌نماید (Cox,1999).
توجه فزاینده به مدیریت زنجیره تأمین در دهه ۱۹۹۰ شروع شد در حالی که این مفهوم در دهه ۱۹۸۰ مطرح شده بود (Svensson, 2003).
مدیریت زنجیره تأمین در برگیرنده برنامه‌ریزی و مدیریت تمامی فعالیت‌های مرتبط با منبع یابی، تدارکات، تبدیل و مدیریت لجستیک می‌باشد. تعاریف متعددی برای مدیریت زنجیره تأمین ارائه شده است که تعدادی از آن‌ها عبارت‌اند از:
جدول ۱-۲: تعاریف مدیریت زنجیره تأمین
(گرداوری شده توسط محقق)

تعریف منبع
مدیریت شبکه‌ای از کسب و کارهای به هم پیوسته که در تدارک نهایی کالاها و خدمات مورد نیاز مشتریان نهایی مشارکت دارند. Harland (1996)
هماهنگی و مدیریت شبکه پیچیده‌ای از فعالیت‌های درگیر در حمل یک محصول نهایی به مصرف کننده نهایی یا مشتری. Hervani et al (2005)
روابط مدیریت جریان بالادستی و پایین دستی با عرضه کننده‌ها و مشتری‌ها، برای جمل ارزش بیشتری برای مشتری با حداقل هزینه برای زنجیره تأمین. Christopher (2011)
یکپارچه سازی همزمان الزامات مشتری، فرایندهای داخلی و عملکرد عرضه کننده بالادستی. Tan et al (1998)
واژه SCM برای توضیح کنترل و برنامه‌ریزی جریان مواد و اطلاعات و نیز فعالیت‌های لجستیکی درون سازمانی و بین سازمانی (بین شرکا تجاری) استفاده شده است. Chen, Paulraj (2004)

زنجیره تأمین باعث می‌شود که به شرکت‌ها مزایایی برسد از جمله این مزیت‌ها عبارت‌اند از: افزایش سرویس دهی و پاسخگویی به مشتری، بهبود ارتباطات زنجیره تأمین، کاهش ریسک، کاهش فرایند توسعه محصول، کاهش دوباره کاری در فرآیندهای داخل سازمانی، کاهش موجودی، معرفی و / یا بهبود تجارت الکترونیک (Meehan, Muir 2008).

۲-۲- اندازه گیری عملکرد زنجیره:

اندازه گیری عملکرد، فرایند کمی کردن کارایی و اثربخشی فرایندها است (Neely et al, 2005). اندازه گیری عملکرد را می‌توان به عنوان بازخوردهای دریافت شده از فعالیت‌های مربوط به رضایت مشتری، تصمیمات و اهداف استراتژیک دانست (Bhagwat and Sharma, 2007).
ارزیابی عملکرد آنقدر اهمیت دارد که مورفی در سال ۱۹۹۹ علت اصلی عملکرد ضعیف زنجیره تأمین را، فقدان سیستم اندازه گیری دانسته است (Varma et al, 2006). در نتیجه توسعه یک سیستم مناسب اندازه گیری عملکرد دارای اهمیت فوق‌العاده زیادی می‌باشند زیرا دارای تأثیر بسزایی در کارایی SCM است (Beamon 1999, Shah & Singh, 2001).
ارزیابی عملکرد، کار سختی می‌باشد علت پیچیدگی در ارزیابی عملکرد زنجیره این است که سنجه‌های عملکرد زنجیره تأمین از یک زمینه به زمینه دیگر متفاوت است. از طرف دیگر تصمیم گیرندگان زنجیره با رشد فزاینده سنجه‌های عملکرد برای ارزیابی عملکرد روبرو هستند (Beamon, 1999; Gunasekaran et al. , 2004).
درگذشته ارزیابی عملکرد بیشتر مبتنی بر هزینه/کارایی، سود محوری، دوره‌های زمانی کوتاه مدت با شاخص‌های مجزا و فردی بود در حالی که با تشدید رقابت، رویکردهای جدیدتری مطرح شده‌اند که عبارت‌اند از: ارزش محوری، مشتری محوری، دوره‌های زمانی بلند مدت و استفاده از مجموعه شاخص‌های گروهی برای ارزیابی عملکرد (شفیعی، ۱۳۹۰).
برور و اسپن در سال ۲۰۰۱، تعدادی از مشکلات مربوط به ابزار و سیستم‌های اندازه گیری عملکرد در طول زنجیره را اشاره کرده است (Hervani et al, 2005):
غلبه بر عدم صداقت
فقدان درک و فهم مناسب سنجه‌ها
فقدان کنترل (مدیران دوست دارند با سنجه‌هایی ارزیابی شوند که بتوانند آن را کنترل کنند)
اهداف متفاوت
ناتوانی سیستم‌های اطلاعاتی در جمع آوری اطلاعات
سخت بودن ارتباط دادن سنجه‌ها با ارزش مشتری
تصمیم گیری درباره نقطه شروع اندازه گیری عملکرد
به طور کلی در بعضی از کتب و مقالات به ارائه مدلی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین پرداخته شده است و در بعضی از مقالات و کتب سنجه‌های ارزیابی عملکرد ارائه شده‌اند. مدل های ارزیابی عملکرد در جدول ۲-۲ آورده شده است.
جدول ۲-۲: مدل‌های ارزیابی عملکرد
(گرداوری شده توسط محقق)

مدل ابعاد/ شاخص‌ها منبع
SCOR قابلیت اعتماد، انعطاف پذیری، هزینه، دارایی شفیعی (۱۳۹۰)
LOGISTIQUAL اجزای محسوس، شیوه‌های تحقیق، اقدامات آگاهی بخش شفیعی (۱۳۹۰)
Economic Value Added (EVA) بررسی و ارزیابی پروژه‌های انجام شده در میان اعضای زنجیره شفیعی (۱۳۹۰)
مدل ارزیابی لجستیک عملکرد مالی، بهره‌وری لجستیک، معیارهای کیفی لجستیک، معیارهای زمانی لجستیک شفیعی (۱۳۹۰)
Life cycle Analyses تمرکز بر مسئولیت‌های محیطی زنجیره تأمین شفیعی (۱۳۹۰)
Finance/Non-Finance برقراری معیارهای مشخص در تعیین میزان دستیابی به اهداف تعیین شده شفیعی (۱۳۹۰)
روش رقابت زمان محور شناسایی نواحی کلیدی در زنجیره و تعیین معیارهای نواحی مشخص شده.
نواحی کلیدی مانند: شاخص‌های کیفیت، هزینه‌ای، انعطاف پذیری، شتاب و سرعت، خدمات به مشتری، قابلیت اعتماد، مدیریت دارایی‌ها و بهره‌وری
شفیعی (۱۳۹۰)
عوامل نرم و سخت نرم: اثربخشی، قابلیت اعتماد، قابلیت دسترسی، انعطاف پذیری
سخت: هزینه، زمان، ظرفیت، بهره‌وری، بهره برداری، خروجی‌ها
شفیعی (۱۳۹۰)
عوامل کمی و کیفی کیفی: رضایت مشتری، انعطاف، یکپارچگی، جریان موارد و اطلاعات، مدیریت ریسک و عملکرد زنجیره تأمین
کمی: عوامل هزینه‌ای، عوامل پاسخگویی و عوامل بهره‌وری
شفیعی (۱۳۹۰)
مدل اولویت‌های رقابتی ابعاد، سرعت، کیفیت، هزینه، انعطاف پذیری شفیعی (۱۳۹۰)
مدل مبتنی بر فرآیندهای زنجیره تأمین معیارهای موجود در فرآیندهای برنامه ریزی، منبع یابی، تولید، ارائه و تحویل، خدمات پس از فروش و رضایت مشتری شفیعی (۱۳۹۰)
مدل ۳ سطحی سطوح: استراتژیک، فنی و عملیاتی شفیعی (۱۳۹۰)
مدل کارایی/ پاسخگویی کارایی: شاخص‌های مربوط به مشتری (فرآیند محور)
پاسخگویی: بررسی رضایت مشتری و بررسی تغییرات (مشتری محوری)
شفیعی (۱۳۹۰)
مدل مبتنی بر توانایی‌های زنجیره تأمین توانایی‌های ارتباطی (تعهد، مشارکت و …)، توانایی‌های فرآیندی (الگوبرداری، تکنولوژیکی، انعطاف پذیری و …)، توانایی‌های سرویس/کالا برای محصولات جدید و یا کنونی (کیفیت، هزینه، سرعت و …) شفیعی (۱۳۹۰)
مدل فنی-اداری معیارهای فنی: توانایی زنجیره در تهیه و تدارک، کاهش هزینه‌های تولیدی و …
معیارهای اداری: میزان حمایت مدیریت عالی، وجود متخصصین لازم اجرایی، حمایت‌های مالی و …
شفیعی (۱۳۹۰)
National Research Council شاخص‌های عمومی زنجیره
شاخصه‌های خاص زنجیره: تحویل، انعطاف، پاسخگویی، لجستیک، مدیریت دارایی
شفیعی (۱۳۹۰)
مدل ارزیابی زنجیره تأمین الکترونیکی شاخص‌های مبتنی بر وب
شاخص‌ها قابلیت اطمینان داده
شاخص‌های هزینه و زمان
شاخص‌های پاسخگویی الکترونیکی
شاخص‌های ارائه فاکتور و انجام پرداخت‌ها
شاخص‌های مدیریت اسناد الکترونیکی
شفیعی (۱۳۹۰)
مدل ارزیابی زنجیره تأمین سبز تحویل سریع‌تر، قابلیت تجدید پذیری، میزان محافظت و نگهداری از انرژی‌ها، اقدامات سبز، تعادل میان هزینه و آلودگی و… شفیعی (۱۳۹۰)
BSC به تعیین منظرهای مالی، یادگیری و رشد، نوآوری، مشتری و فرایندهای داخلی می‌پردازد. Kaplan, Norton (1996)
Activity based costing (ABC) بررسی رفتار متغیرهای محرک هزینه‌ها Kaplan (1983)
Comellia et al (2008)
DEA معیارهای ورودی و خروجی در زنجیره تأمین شفیعی (۱۳۹۰)
Network DEA معیارهای ورودی و خروجی در زنجیره تأمین Chen, Yan (2011)
EFQM توانمندسازها: فرایندها، کارکنان، خط مشی و استراتژی، شرکا تجاری و منابع، رهبری
نتایج: عملکردهای کلیدی، نتایج مشتریان، نتایج جامعه، نتایج کارکنان
EFQM (2003)
SMART سلسله مراتبی از اهداف و سنجه‌ها تعریف می‌کند. استراتژی در بالا است و اهداف هر واحد تجاری در سطح دوم. در سطح سوم، اهداف سیستم‌های تجاری عملیاتی است و در سطح چهارم مشتریان، رضایت، بهره‌وری و … قرار دارند. Saad, Patel (2006)
FLR چارچوبی برای تحقیقات لجستیک. وابستگی بین سطح عملکرد دست‌یافته، سازمان لجستیکی و استراتژی رقابتی را نشان می‌دهد. Estampe et al (2013)
WCL مدل لجستیک کلاس جهانی Estampe et al (2013)
SASC ممیزی استراتژیک زنجیره تأمین Gilmour (1999)
GLOBAL EVALOG در سال ۱۹۹۹ ایجاد شده است. به صورت کلی برای صنعت اتومبیل سازی ایجاد شده است اما برای صنایع وابسته نیز می‌تواند استفاده شود. به ۶ دسته تقسیم می‌شود: استراتژی و بهبود، سازمان کاری[۱]، برنامه ریزی تولید، ارتباط با مشتری[۲]، کنترل فرایند و ارتباط با عرضه کننده[۳] Estampe et al (2013)
AFNOR FD X50-605 در سال ۲۰۰۸ ایجاد شده است. چارچوبی را برای تفکر استراتژیک ارائه می‌دهد. اهرم‌های عملکردی مرتبط با هر فرآیند را تشخیص می‌دهد. این مدل ۶ ناحیه را مشخص می‌کند: تشخیص نیازها و تعین اهداف، طراحی و توسعه سیستم لجستیک، تولید، فروش و توزیع، حمایت لجستیکی و کنترل فرایند لجستیکی جهانی Estampe et al (2013)
SCM/SME در سال ۲۰۰۸ ایجاد شده است؛ و شامل مدیریت تقاضا، توزیع، جریان واردات و صادرات، موجودی، تولید، منبع یابی، بازگشت و خدمات پس از فروش و قابلیت ردیابی Estampe et al (2013)
APICS به آنالیز مدیریت خدمات مشتری و نوآوری، محرک‌های کارایی، چابکی، کنترل ریسک و پایداری می‌پردازد. این مدل به چند دسته شاخص مدیریت عملیات تقسیم می‌شود. Lamouri, Thomas (2000)
چارچوبی برای رقابت بر مبنای زمان ۳ ناحیه R&D، عملیات و فروش را در نظر می‌گیرد و از سنجه‌های زمانی برای اندازه گیری عملکرد استفاده می‌شود. Saad, Patel (2006)
چارچوب فیتزگرالد ۲ دسته سنجه مربوط به نتایج و تعیین کننده‌های نتایج ارائه می‌دهد Saad, Patel (2006)
چارچوب براون تفاوت بین سنجه‌های ورودی، فرآیند و خروجی را مشخص می‌کند و یک رویکرد افقی و جامع برای مدیریت و اندازه گیری عملیات و فرایند ارائه می‌دهد. Saad, Patel (2006)
چارچوب ICAS لیستی بسیار تفصیلی از سنجه‌های مالی و غیرمالی ارائه می‌دهد. Saad, Patel (2006)
روش PMQ پرسشنامه‌ای برای سنجش عملکرد ارائه می‌دهد.
معیارهای مالی، معیارهای غیرمالی
Saad, Patel (2006)
روش بنیتا مصرف منابع را مشخص می‌کند و انعطاف پذیری را به عنوان جزئی از اندازه گیری مؤثر عملکرد زنجیره معرفی می‌کند. رویکرد کمی را برای اندازه گیری انعطاف پذیری ارائه می‌کند و لیستی از سنجه‌های عملکردی را ارائه می‌دهد. Saad, Patel (2006)
روش گوناسکاران ۴ لینک زنجیره را مشخص می‌کند: برنامه، منبع، ساخت و حمل. لیستی تفصیلی از سنجه‌ها را برای سطوح استراتژیک، عملیاتی و تاکتیکی ارائه می‌دهد. Saad, Patel (2006)
چارچوب GSCF به‌وسیله دانشگاه ایالتی اوهایو در یال ۱۹۹۴ ارائه شده است. ۳ سطح استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی را مشخص می‌کند و روی ۶ فرایند تمرکز می‌کند: مدیریت روابط مشتری، مدیریت خدمات مشتری، مدیریت تقاضا، اجرای سفارش، مدیریت جریان تولید، مدیریت ارتباط عرضه کننده، توسعه محصول و مدیریت بازگشت. Cooper et al (1997)
ممیزی ASLOG در سال ۱۹۹۷ ایجاد شده است. در بخش اتومبیل سازی استفاده می‌شود. نواحی زیر مورد بررسی قرار می‌گیرند: مدیریت، استراتژی و برنامه ریزی، طراحی، منبع یابی، تولید، حمل، موجودی، فروش، بازگشت و شاخص‌های دائمی فرایند. Estampe et al (2013)

در جمع بندی این قسمت میتوان گفت که روش های مختلفی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین وجود دارد. سنجه های مختلفی نیز در این زمینه ارائه شده است. برای بدست آوردن روش مناسبی برای ارزیابی عملکرد زنجیره تامین صنعت فرش ماشینی باید لیستی از این سنجه ها تهیه نمود و سنجه های مناسب را از آن استخراج کرد. در جدول ۳-۲ سنجه های عملکرد زنجیره تامین به همراه رفرنس آنها آورده شده است.
جدول ۳-۲: سنجه‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین
(گرداوری شده توسط محقق)

سنجه منبع
موجودی
متوسط اندازه سفارش Soni, Kodali (2010)
مقدار بهینه سفارش Gunasekaran et al (2001)
سطح موجودی ورودی Gunasekaran et al (2001)
سطح موجودی در جریان ساخت Soni, Kodali (2010)
Gunasekaran et al (2001)
سطح موجودی کالای تمام شده Gunasekaran et al (2001)
سطح موجودی در حال حمل Gunasekaran et al (2001)
سطح موجودی ضایعات Zhu et al (2008)
Ray et al (2006)
Gunasekaran et al (2001)
هزینه انتقال موجودی Levy (1997)
Lee, Billington (1992)
Stewart (1995)
متوسط موجودی Zhu et al (2008)
Ray et al (2006)
Soni, Kodali (2010)
متوسط اندازه دسته بازپرسازی Soni, Kodali (2010)
متوسط موجودی ایمنی Soni, Kodali (2010)
نرخ بازپرسازی Soni, Kodali (2010)
نسبت توقف موجودی Soni, Kodali (2010)
از مد افتادگی موجودی Soni, Kodali (2010)
موجودی فصلی Soni, Kodali (2010)
هزینه‌های موجودی Angerhofer, Angelides (2006)
نرخ جریان موجودی Felix, Chan (2003)
دقت موجودی Felix, Chan (2003)
ظرفیت موجودی Felix, Chan (2003)
مشتری
دسترس پذیری Fitzgerald et al (1991)
سطح درک مشتری از ارزش محصول Gunasekaran et al (2004)
Gunasekaran et al (2001)
درصد کالای تمام شده در حمل Gunasekaran et al (2004)
شناسایی و تعیین نیازهای آینده مشتریان Mabert, Venkataramanan (1998)
قابلیت ردیابی Chan (2003)
وفاداری مشتری Fitzgerald et al (1991)
رضایت مشتری Chia et al (2009)
Sidiropoulos et al (2004)
Xiaoping, Chen (2008)
Fitzgerald et al (1991)
Kainuma, Tawara (2006)
Gurumurthy, Kodali (2008)
Beamon (1999)
شهرت Surendra, Satish (2007)
نرخ شکایت مشتری Beamon (1999)
Shepherd, Günter (2006)
تعداد نقطه تماس مشتری Brewer, Speh (2000)
تعداد مشتریان حفظ شده Brewer, Speh (2000)
Chia et al (2009)
تعداد مشتریان جدید Hubbard (2009)
Xiaoping, Chen (2008)
Fitzgerald et al (1991)
نرخ بازگشت محصول Hubbard (2009)
زمان پاسخگویی به سفارش Brewer, Speh (2000)
Xiaoping, Chen (2008)
Bhagwat, Sharma (2007)
Lai et al (2002)
Davis (1993)
Fitzgerald et al (1991)
Soni, Kodali (2010)
Felix, Chan (2003)
زمان چرخه سفارش Hubbard (2009)
هزینه وارانتی Bolstorff (2003)
Stewart (1995)
کیفیت خدمات Chia et al (2009)
کل زنجیره
هزینه کل زنجیره Bolstorff (2003)
Cavinato (1992)
Bigliardi, Bottani (2010)
کل زمان جریان نقدی Bigliardi, Bottani (2010)
کل هزینه موجودی Stewart (1995)
Christopher (1992)
Slack et al (1995)
Angerhofer, Angelides (2006)
Bigliardi, Bottani (2010)
Stewart (1995)
Christopher (1992)
Slack et al (1995)
Lee, Billington (1992)
Levy (1997)
کل هزینه زنجیره Stewart (1995)
زمان پاسخگویی زنجیره Stewart (1995)
پاسخگویی زنجیره Beamon (1999)
Bolstorff (2003)
Davis (1993)
Lee, Billington (1993)
Newhart et al (1993)
کل هزینه مدیریت زنجیره تأمین Bolstorff (2003)
کل زمان چرخه Gunasekaran et al (2004)
Christopher (1992)
Stewart (1995)
Gunasekaran et al (2001)
نوآوری و بهبود
بهبود فرایند Cai et al (2009)
محصولات/فرایند جدید Hubbard (2009)
Xiaoping, Chen (2008)
Fitzgerald et al (1991)
Soni, Kodali (2010)
مخارج/ فروش تحقیق و توسعه Hubbard (2009)
زمان چرخه توسعه محصول Gunasekaran et al (2004)
Christopher (1992)
Bigliardi, Bottani (2010)
Gunasekaran et al (2001)
زمان مورد نیاز تولید محصول ترکیبی جدید Soni, Kodali (2010)
تعداد سرویس‌های جدید اجرا شده در سال Chia et al (2009)
کیفیت
کیفیت کالای تحویل داده شده به مشتری Mabert, Venkataramanan (1998)
Chan (2003)
Bhagwat, Sharma (2007)
Chia et al (2009)
Schonsleben (2004)
کیفیت کالاهای حمل شده Gunasekaran et al (2004)
کیفیت Sidiropoulos et al (2004)
Xiaoping, Chen (2008)
Zhu et al (2008)
Ray et al (2006)
Bigliardi, Bottani (2010)
Mapes et al (1997)
Slack et al (1995)
Felix, Chan (2003)
قیمت
متوسط قیمت فروش Soni, Kodali (2010)
هزینه ثابت اضافه شده به ازای هر سفارش Soni, Kodali (2010)
هزینه متغیر اضافه شده به ازای هر واحد Soni, Kodali (2010)
حاشیه سود Soni, Kodali (2010)
دامنه قیمت فروش Soni, Kodali (2010)
تحویل
سرعت تحویل Bigliardi, Bottani (2010)
Mapes et al (1997)
Slack et al (1995)
انعطاف پذیری تحویل Soni, Kodali (2010)
Felix, Chan (2003)
پاسخگویی به تحویل‌های فوری Beamon (1999)
Chan, Qi (2003)
Soni, Kodali (2010)
Gunasekaran et al (2001)
مدت زمان تحویل به مشتری Davis (1993)
Schonsleben (2004)
Mabert, Venkataramanan (1998)
Holmberg (2000)
Chia et al (2009)
Xu et al (2009)
Bhagwat, Sharma (2007)
Felix, Chan (2003)
Ip et al (2011)
قابلیت اطمینان عملکرد تحویل Gunasekaran et al (2004)
تعداد نوشته‌های تحویل بدون خطا Gunasekaran et al (2004)
درصد تحویل‌های فوری Gunasekaran et al (2004)
غنای اطلاعاتی در تحویل‌ها Gunasekaran et al (2004)
Gunasekaran et al (2001)
درصد تحویل‌های به‌موقع Chia et al (2009)
Gunasekaran et al (2004)
Zhu et al (2008)
Ray et al (2006)
Gurumurthy, Kodali (2008)
انعطاف سیستم تحویل برای ارضاء نیاز یک مشتری خاص Bigliardi, Bottani (2010)
Christopher (1992)
زمان تأخیر تحویل Ray et al (2006)
Gurumurthy, Kodali (2008)
Rushton et al (2010)
Gunasekaran et al (2001)
Stewart (1995)
تعداد تحویل‌های بدون نقص Gunasekaran et al (2004)
Gunasekaran et al (2001)
زمان تأخیر اجرای سفارش Bolstorff (2003)
Soni, Kodali (2010)
Christopher (1992)
Bigliardi, Bottani (2010)
Gunasekaran et al (2001)
کامل بودن اجرای سفارش Shepherd, Günter (2006)
انعطاف پذیری Schonsleben (2004)
Chan (2003)
Beamon, (1999)
Felix, Chan (2003)
Lee and Billington (1993)
Chan, Qi (2003)
Mapes et al (1997)
Slack et al (1995)
Bigliardi, Bottani (2010)
انعطاف ظرفیت Soni, Kodali (2010)
دامنه محصولات و خدمات Gunasekaran et al (2004)
Soni, Kodali (2010)
Bigliardi, Bottani (2010)
Mapes et al (1997)
Gunasekaran et al (2001)
انعطاف پذیری تولید Beamon (1999)
Soni, Kodali (2010)
انعطاف پذیری لجستیک Cai et al (2009)
انعطاف پذیری سیستم اطلاعاتی Cai et al (2009)
انعطاف پذیری مشخصه‌ها Fitzgerald et al (1991)
انعطاف حجم Fitzgerald et al (1991)
Soni, Kodali (2010)
انعطاف سرعت حمل Fitzgerald et al (1991)
انعطاف سیستم خدماتی در برآورده سازی نیازهای مشتری Gunasekaran et al (2004)
Gunasekaran et al (2001)
انعطاف حمل Felix, Chan (2003)
حمل و نقل
اثربخشی برنامه زمانی توزیع موسسه Gunasekaran et al (2004)
اثربخشی روش‌های ثبت سفارش Gunasekaran et al (2004)
هزینه‌های حمل و نقل Gurumurthy, Kodali (2008)
Ray et al (2006)
Angerhofer, Angelides (2006)
Bigliardi, Bottani (2010)
Gunasekaran et al (2001)
Felix, Chan (2003)
Rushton et al (2010)
متوسط هزینه حمل و نقل داخلی Soni, Kodali (2010)
متوسط هزینه حمل و نقل داخلی به ازای هر محموله Soni, Kodali (2010)
متوسط اندازه محموله ورودی Soni, Kodali (2010)
متوسط اندازه محموله خروجی Soni, Kodali (2010)
متوسط هزینه حمل و نقل خارجی Soni, Kodali (2010)
متوسط هزینه حمل و نقل خارجی به ازای هر محموله Soni, Kodali (2010)
خطاهای حمل و نقل Soni, Kodali (2010)
بهره‌وری حمل Felix, Chan (2003)
هزینه انبار Felix, Chan (2003)
روابط در زنجیره
اشتیاق عرضه کننده در صرفه جویی هزینه Soni, Kodali (2010)
توانایی متقابل عرضه کننده برای پاسخگویی به مشکلات کیفیت Bhagwat, Sharma (2007)
Gunasekaran et al (2001)
سطح و درجه روابط خریدار-فروشنده Fitzgerald et al (1991)
Bigliardi, Bottani (2010)
Toni et al (1994)
وسعت روابط تجاری Soni, Kodali (2010)
علاقه عرضه کنندگان به توسعه همکاری Gunasekaran et al (2001)
همکاری متقابل در حل مشکلات Gunasekaran et al (2001)
همکاری تأمین کننده جهت حل مشکلات فنی Bhagwat, Sharma (2007)
Graham et al (1994)
Maloni, Benton (1997)
وسعت همکاری متقابل در تلاش‌های حل مسئله Soni and Kodali (2010)
وسعت همکاری متقابل در برنامه ریزی که منجر به کیفیت بشود Graham et al (1994)
مساعدت (یاری) Fitzgerald et al (1991)
کیفیت و فراوانی مبادله اطلاعات بین عرضه کننده و مشتری Soni, Kodali (2010)
سبز کردن زنجیره
آلودگی Fitzgerald et al (1991)
مصرف انرژی Kainuma, Tawara (2006)
آلودگی آب Zhu et al (2008)
Kainuma, Tawara (2006)
ضایعات جامد Zhu et al (2008)
Kainuma, Tawara (2006)
مواد خطرناک/سمی/زیان آور Kainuma, Tawara (2006)
هزینه‌های محیطی Zhu et al (2008)
رقابت
سهم و موقعیت Hubbard (2009)
Chia et al (2009)
Sidiropoulos et al (2004)
Fitzgerald et al (1991)
Ray et al (2006)
Gurumurthy, Kodali (2008)
رشد فروش Fitzgerald et al (1991)
بازار جدید وارد شده Hubbard (2009)
فروش، درآمد، سود
فروش کل Xiaoping, Chen (2008)
Gurumurthy, Kodali (2008)
Beamon (1999)
نرخ کمبود (فروش از دست رفته) Beamon (1999)
سود Brewer, Speh (2000)
Fitzgerald et al (1991)
Gurumurthy, Kodali (2008)
Ray et al (2006)
Beamon (1999)
سود قبل از مالیات Brewer, Speh (2000)
Chia et al (2009)
درامد Gurumurthy, Kodali (2008)
درآمد ناخالص Chia et al (2009)
رشد سود Ip et al (2011)
نرخ فروش محصولات جدید Cai et al (2009)
دامنه فروش‌های دوره‌ای Soni, Kodali (2010)
رشد فروش Hubbard (2009)
نرخ بازگشت فروش Hubbard (2009)
Bigliardi, Bottani (2010)
کاهش هزینه Chia et al (2009)
کارکنان
روحیه و رضایت کارکنان Hubbard (2009)
Chia et al (2009)
Sidiropoulos et al (2004)
Ray et al (2006)
Gurumurthy, Kodali (2008)
کارایی نیروی کار Ray et al (2006)
سرمایه گذاری سالانه در آموزش کارمندان Chia et al (2009)
Gurumurthy, Kodali (2008)
Zhu et al (2008)
بهره‌وری نیروی انسانی Gunasekaran et al (2004)
Chan, Qi (2003)
گردش نیروی کار Hubbard (2009)
Chia et al (2009)
عرضه کننده
مدت زمان ارسال سفارش از طرف تأمین کننده با توجه به صنعت Bhagwat, Sharma (2007)
Xu et al (2009)
Holmberg (2000)
نوآوری تأمین کننده جهت کاهش هزینه‌ها Bhagwat, Sharma (2007)
Kim (2007)
تأخیر در تحویل عرضه کننده در قیاس با میانگین صنعت Gunasekaran et al (2004)
Gunasekaran et al (2001)
قیمت گذاری عرضه کننده در مقایسه با بازار Gunasekaran et al (2004)
Gunasekaran et al (2001)
چرخه زمانی سفارش خرید Gunasekaran et al (2001)
اثربخشی چرخه زمانی خرید Gunasekaran et al (2004)
متوسط قیمت خرید Soni, Kodali (2010)
درصد تحویل‌های به‌موقع Soni, Kodali (2010)
دامنه قیمت خرید Soni, Kodali (2010)
توانایی عرضه کننده برای پاسخگویی به مشکلات کیفی Soni, Kodali (2010)
کیفیت عرضه Soni, Kodali (2010)
عملکرد تحویل عرضه کننده Gunasekaran et al (2004)
Gunasekaran et al (2001)
صرفه جویی هزینه‌ای عرضه کننده Gunasekaran et al (2001)
دستیابی به تحویل‌های فاقد عیب Gunasekaran et al (2001)
هزینه تحویل Felix, Chan (2003)
پایداری تحویل (بجا بودن، بدون خطا بودن) Felix, Chan (2003)
تولید
زمان راه اندازی ماشین/محصول Christopher (1992)
Bigliardi, Bottani (2010)
ظرفیت تولید داخلی Soni, Kodali (2010)
هزینه هر ساعت تولید و عملیات Bhagwat, Sharma (2007)
Felix, Chan (2003)
Gunasekaran et al (2004)
Gurumurthy, Kodali (2008)
Zhu et al (2008)
Angerhofer, Angelides (2006)
Beamon (1999)
Bigliardi, Bottani (2010)
Mapes et al (1997)
Slack et al (1995)
Gunasekaran et al (2001)
درصد شکست Gunasekaran et al (2004)
زمان چرخه تولید/فرآیند Gunasekaran et al (2001)
درصد محصولات تولید شده اشتباه Soni, Kodali (2010)
هزینه‌های تولید Xiaoping, Chen (2008)
Angerhofer, Angelides (2006)
Beamon (1999)
برنامه ریزی
دوره زمانی پیش بینی Soni, Kodali (2010)
تأخیر در زمان انجام سفارش Gunasekaran et al (2004)
روش ورود سفارش Gunasekaran et al (2004)
زمان چرخه فرایند برنامه ریزی Gunasekaran et al (2004)
روش ثبت سفارش Gunasekaran et al (2004)
مسیر سفارش مشتری Bigliardi, Bottani (2010)
روش‌های ثبت ورودی Gunasekaran et al (2001)
دقت روش‌های پیش بینی Gunasekaran et al (2004)
Gunasekaran et al (2001)
اطلاعات
هزینه تحویل اطلاعات Gunasekaran et al (2001)
هزینه‌های مدیریت اطلاعات Bolstorff (2003)
هزینه تبادل و جابجایی اطلاعات Bhagwat, Sharma (2007)
Stewart (1995)
صحت پیش بینی تقاضا Fisher (1997)
Stewart (1995)
دقت اطلاعات Van der Vorst, Beulens (2001)
بجا بودن اطلاعات Van der Vorst, Beulens (2001)
در دسترس بودن اطلاعات Van der Vorst, Beulens (2001)
اشتراک اطلاعات Angerhofer, Angelides (2006)
خطای پیش بینی Soni, Kodali (2010)
هزینه پردازش اطلاعات Gunasekaran et al (2004)
Stewart (1995)
انتشار اطلاعات Sidiropoulos et al (2004)
بهره برداری و استفاده از امکانات
اثربخشی روش جریان نقدی Gunasekaran et al (2004)
زمان راه اندازی/بیکاری/ اتلاف Soni, Kodali (2010)
متوسط اندازه دسته تولیدی Soni, Kodali (2010)
کل زمان جریان پول نقد Gunasekaran et al (2004)
Stewart (1995)
Gunasekaran et al (2001)
سود خالص در برابر نسبت بهره‌وری Gunasekaran et al (2004)
Gunasekaran et al (2001)
هزینه کمبود به ازای هر واحد از مقدار Soni, Kodali (2010)
استفاده از تکنولوژی جدید Soni, Kodali (2010)
بهره برداری از اقتصاد مقدار سفارش Gunasekarana et al, (2004)
شاخص بهره‌وری منابع انسانی Gunasekarana et al, (2004)
بهره برداری از ظرفیت Hubbard (2009)
Zhu et al (2008)
Gurumurthy, Kodali (2008)
Soni, Kodali (2010)
Bigliardi, Bottani (2010)
Slack et al (1995)
Gunasekaran et al (2001)
کارایی Ip et al (2011)
Felix, Chan (2003)
بهره‌وری Hubbard (2009)
Fitzgerald et al (1991)
کارایی روش‌های زمان سنجی Bigliardi, Bottani (2010)
اثربخشی برنامه زمان‌بندی اصلی تولید Gunasekaran et al (2001)
بهره برداری از امکانات Soni, Kodali (2010)
Felix, Chan (2003)
نرخ بازگشت سرمایه Chia et al (2009)
Sidiropoulos et al (2004)
Bhagwat, Sharma (2007)
Xu et al (2009)
Zhu et al (2008)
Kainuma, Tawara (2006)
Beamon (1999)
Shepherd, Günter (2006)
Christopher (1992)
Gunasekaran et al (2001)
قابلیت اطمینان محصول Ip et al (2011)
اثربخشی Ip et al (2011)
برگشت دارایی Hubbard (2009)
Brewer, Speh (2000)
Gurumurthy, Kodali (2008)
Kainuma, Tawara (2006)
زمان چرخه نقد به نقد Brewer, Speh (2000)
Bolstorff (2003)
توانایی تسهیلات Surendra, Satish (2007)
بهره برداری از ظرفیت به عنوان سطح موجودی ورودی Soni, Kodali (2010)
کارایی زمان جریان Soni, Kodali (2010)
تعداد گردش موجودی Bigliardi, Bottani (2010)
گردش دارایی Fitzgerald et al (1991)
نرخ بازگشت مایملک شرکا Hubbard (2009)
کارایی عملیاتی Xiaoping, Chen (2008)
هزینه Chan (2003)
Davis (1993)
Newhart et al (1993)

۳-۲- توانمندسازهای زنجیره تأمین:

توانمندساز عاملی است که بتواند دیگری را در رسیدن به هدف کمک کند (نیرو بدهد، یاری برساند، قابلیت بدهد) (Faisal, 2010).
کارهای پراکنده ای در زمینه توانمندسازهای زنجیره تامین صورت گرفته است. با مرور این کارها، عوامل زیر به عنوان توانمندسازهای زنجیره تامین شناسایی شده اند.
جدول ۴-۲: توانمندسازهای زنجیره تأمین
(گرداوری شده توسط محقق)

توانمندسازی عملکرد محققین
مدیریت دانش Roberts (2003)
Hult et al (2007)
Vachon (2007)
تکنولوژی اطلاعات
RFID
Adetayo et al (1999)
Tang et al (2000)
Marien (2000)
McLaughlin et al (2003)
Byrd, Davidson (2003)
Cavinato (2004)
Ruppel (2004)
Wu et al (2006)
Brown, Khoker (2007)
Blackhurst et al (2008)
Rodrigues et al (2008)
Zare Mehrjerdi (2009)
Saxena, Wadhwa (2009)
Hussain (2011)
اشتراک اطلاعات Zsidisin, Hendrick (1998)
Yu et al (2001)
Lee (2002)
Småros et al (2003)
Shore, Venkatachalam (2003)
Raghunatahan (2003)
Kemppainen, Vepsalainen (2003)
Fawcett et al (2008)
Tiedemann et al (2009)
Faisal (2010)
Hussain (2011)
وضوح اطلاعات و دانش Storey et al (2006)
ERP Yang, Su (2009)
ارتباطات Maloni and Benton (1997)
Perry and Sohal (2001)
Brinkerhoff (2002)
Lambert et al (2004)
Beach et al (2005)
Maheshwari et al (2006)
Parung, Bititci (2006)
تعهد Riggin et al (1992)
Maloni, Benton (1997)
Perry, Sohal (2001)
Zsidisin, Siferd (2001)
Fuller, Vassie (2002)
Brinkerhoff (2002)
Roberts (2003)
Rice (2003)
Lambert et al (2004)
Beach et al (2005)
Cousins, Bulent (2005)
Parung, Bititci (2006)
Maheshwari et al (2006)
Bassioni et al (2007)
Piotrowitz et al (2007)
Faisal (2010)
Hussain (2011)
تکنیک‌های حل تعارض Maloni, Benton (1997)
Brinkerhoff (2002)
Beach et al (2005)
Parung, Bititci (2006)
Maheshwari et al (2006)
صداقت و اعتماد Maloni, Benton (1997)
Perry and Sohal (2001)
Brinkerhoff (2002)
Fuller, Vassie (2002)
Lambert et al (2004)
Beach et al (2005)
Cousins, Bulent (2005)
Parung, Bititci (2006)
Maheshwari et al (2006)
Bassioni et al (2007)
Piotrowitz et al (2007)
Fawcett et al (2008)
Panayides, Lun (2009)
هماهنگی Riggin et al (1992)
Maloni, Benton (1997)
Brinkerhoff (2002)
Lambert et al (2004)
Maheshwari et al (2006)
Parung, Bititci (2006)
همکاری Monczka, Morgan (1997)
Monczka et al (1998)
Kemppainen,Vepsalainen (2003)
Hult et al (2004)
AKkermans, van Doremalen (2004)
Barratt (2004a)
Barratt (2004b)
Handfield, Nichols (2004)
Cousins, Bulent (2005)
Piotrowitz et al (2007)
Bassioni et al (2007)
Fawcett et al (2008)
حمایت از فعالیت‌ها برای اینکه در زنجیره مشارکت داشته باشیم Faisal (2010)
حمایت کانال[۴] : یعنی حمایت بالاتر از دیوار کارخانه‌ها Fawcett et al (2006)
حمایت زیر ساختی/دولتی Fawcett et al (2006)
حمایت مدیریتی و کارکنان Gowen, Tallon (2003)
Fawcett et al (2008)
قابلیت مشارکت/ روابط مشارکتی Maloni, Benton (1997)
Geffen, Rothenberg (2000)
Brinkerhoff (2002)
Lambert et al (2004)
Parung, Bititci (2006)
Maheshwari et al (2006)
Cox et al (2007)
Faisal (2010)
Hussain (2011)
وابستگی متقابل Cousins, Bulent (2005)
Bassioni et al (2007)
Piotrowitz et al (2007)
ارتباطات میان سازمانی Fynes et al (2005)
رابطه خریدار-عرضه کننده Srinivasan et al (2011)
تنظیم عرضه کننده و سهمیه بندی کردن[۵] Fawcett et al (2008)
رفتار زنجیره تأمین Storey et al (2006)
رهبری Riggin et al (1992)
Maloni, Benton (1997)
Perry, Sohal (2001)
Brinkerhoff (2002)
Lambert et al (2004)
Beach et al (2005)
Maheshwari et al (2006)
Parung and Bititci (2006)
Hult et al (2007)
یکپارچگی زنجیره تأمین Li et al (2009)
توانایی تحلیل در برنامه ریزی، منبع، ساخت و تحویل Trkman et al (2010)
مدیریت منابع انسانی Marien (2000)
مدیریت کیفیت Foster (2008)
Kaynak, Hartley (2008)
Hussain (2011)
مدیریت ریسک Hussain (2011)
استفاده از انجمن مشاوره زنجیره تأمین Fawcett et al (2008)
مدیران باتجربه بین آموزشی Fawcett et al (2008)
آموزش کارکنان Hussain (2011)
آموزش زنجیره تأمین Fawcett et al (2008)
فرهنگ رقابت پذیری Hult et al (2007)
استراتژی Marien (2000)
Fawcett, Magnan (2001)
Barratt (2004a)
Hult et al (2004)
Carter, Rogers (2008)
Faisal (2010)
Wolf (2011)
Faisal (2010)
Hussain (2011)
تنظیم رابطه بین استراتژی زنجیره و عدم اطمینان محیطی Sun et al (2009)
سنجه‌های جامع و دقیق Fawcett et al (2008)
اندازه گیری عملکرد Beamon (1999)
Shah, Singh (2001)
Storey et al (2006)
مستندسازی فرآیند و مالکیت Fawcett et al (2008)
سیاست موجودی Lau et al (2008)
کاهش عدم قطعیت موجودی Fleisch, Tellkamp (2005)
هماهنگی مدیریت موجودی و مدیریت ظرفیت Jammernegg, Reiner (2007)
منابع Kim et al (2010)
زیرساخت سازمانی Marien (2000)
نوآوری Panayides, Lun (2009)
Calantone et al (2002)
Deshpande, Farley (2004)
مشخص بودن تقاضا Thron et al (2006)

۴-۲- پایداری چیست؟

SCM به عنوان یکی از پارادایم‌های ساخت و تولید برای بهبود سازمانی در قرن ۲۱ اهمیت زیادی پیدا کرده است و نیز به عنوان یک استراتژی رقابتی برای انسجام و یکپارچه‌سازی تأمین‌کنندگان و مشتریان با هدف بهبود پاسخگویی و انعطاف‌پذیری سازمان‌های تولیدی بررسی شده است (Gunasekaran et al, 2004).
مفهوم مدیریت زنجیره تأمین با افزودن جنبه پایداری گسترده‌تر شده است (Carter &Rogers, 2008). مفهوم پایداری برای اولین بار در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ به وجود آمد، اما به صورت کلی در گزارش کمیسیون جهانی محیط و توسعه در سال ۱۹۸۷ به صورت عمومی تعریف شد (Gasparatos et al. 2008) آن تعریف عبارت است از:
توسعه‌ای که نیاز نسل فعلی را بدون محدود کردن توانایی نسل‌های بعدی در توسعه نیازهایشان، ارضا کند (WCED, 1987).
مفهوم پایداری در طول دهه ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ مطرح شد اما به صورت رسمی به‌وسیله ۲۷ اصل RioDeclaration در سال ۱۹۹۲ برای محیط و توسعه تشریح شد. این ۲۷ اصل عبارت‌اند از (Wikipedia, 2013):
۱- نقش انسان: انسان در محور توسعه پایدار قرار دارد. ۲- حق مالکیت ایالتی: البته در چارچوب مقررات کل کشور ۳- حق توسعه ۴- توجه به حفاظت محیط در فرایندهای توسعه ۵- ریشه کن کردن فقر ۶- همکاری ایالتی برای حفاظت از اکوسیستم ۷- تقدم برای آن‌هایی که کمتر توسعه یافته‌اند ۸- کاهش الگوهای غیر پایدار تولید و مصرف ۹- ایجاد ظرفیت برای توسعه پایدار ۱۰- مشارکت عمومی ۱۱- قوانین محیطی ملی ۱۲- سیستم اقتصادی بین‌المللی باز و حمایتی ۱۳- جبران برای قربانیان آلودگی و دیگر آسیب‌های محیطی ۱۴- همکاری ایالتی برای جلوگیری از رقابت حیله گرانه محیطی[۶] ۱۵- اصول پیشگیرانه ۱۶- درونی ساختن هزینه‌های محیطی[۷] ۱۷- ارزیابی تأثیرات محیطی ۱۸- اخطار درباره فجایع محیطی ۱۹- تذکرات به‌موقع و قبلی ۲۰- زنان نقش حیاتی دارند ۲۱- بسیج جوانان ۲۲- مردم بومی دارای نقش حیاتی هستند ۲۳- مردم تحت ظلم: باید محافظت شوند ۲۴- جنگ: در هنگام تعارض باید به قوانین محیط زیستی احترام گذاشت ۲۵- حفاظت از محیط، توسعه و صلح ۲۶- حل مباحثه‌های زیست محیطی ۲۷- همکاری بین دولت و مردم.
تعاریف گوناگون پایداری در جدول ۶-۲ آورده شده است:
جدول ۶-۲: تعاریف پایداری
(گرداوری شده توسط محقق)

تعریف منبع
پایداری به معنی تلفیق مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیطی است. Careter, Rogres (2008)
پایداری: توان کاهش ریسک‌های بلندمدت مرتبط با مصرف منابع، نوسانات هزینه انرژی، تعهدات محصول و مدیریت آلودگی و ضایعات. Shrivastava (1995)
پایداری: یک تعادل مناسب بین توسعه اقتصادی، نظارت محیطی و دارایی اجتماعی. Sikdar (2003)
پایداری: دستیابی استراتژیک و تلفیق اهداف اجتماعی، محیطی و اقتصادی سازمان از طریق هماهنگی سیستماتیک فرآیندهای تجاری درون سازمانی اصلی برای بهبود عملکرد اقتصادی بلندمدت یک شرکت و شبکه ارزش شرکت می‌باشد. Carter and Rogres (2008)
پایداری: تعقیب همزمان رونق اقتصادی، کیفیت محیطی و دارایی اجتماعی در حالی که هیچ ضرری نرسانیم. Pedersen (2009)
توسعه پایدار به معنی ارضاء نیاز نسل فعلی بدون محدود کردن توانایی نسل‌های بعدی در توسعه نیازهایشان می‌باشد. Özdemir et al (2011)

بعضی از این تعاریف دارای نقص‌هایی می‌باشند به عنوان مثال تعریف اوزدیمر دارای ماهیتی کلان نگر بوده و راهنمایی اندکی برای سازمان‌ها در تلاش برای دستیابی به پایداری بیشتر فراهم می‌کند یا در تعریف شیرواستاوا، جنبه اجتماعی نادیده گرفته شده است.
با توجه به مرور ادبیات مشخص می‌شود که تعریف واژه پایداری می‌تواند از حالت یک فلسفه داخل سازمانی تا واژه‌ای چندبعدی تغییر کند. فلسفه داخل سازمانی، روی ایجاد اطمینان از اینکه نسل آینده از فعالیت‌های امروزی ما تأثیر منفی نگیرند تمرکز دارد. تمرکز چندبعدی، شامل عناوینی است که مرتبط با [۸]TPL هستند. این حالت روی متوازن کردن ابعاد مختلف اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی تمرکز دارد.
بعد از ۲۰ سال کار، مشخص شد که پایداری عبارت است از (Gasparatos, 2008):
تلفیق مسائل اجتماعی-اقتصادی-زیست محیطی و بنگاهی و همین طور در نظر گرفتن تعامل آن‌ها با یکدیگر.
در نظر گرفتن نتایج فعالیت‌های فعلی در آینده
تائید اینکه فعالیت‌های فعلی ما ممکن است دارای تأثیرات منفی باشد و در نتیجه محتاطانه عمل کردن.
در نظر گرفتن مردم
در نظر گرفتن حقوق صاحبان شرکت
برای پایداری اجتماعی باید اطمینان حاصل شود که نیازهای افراد برآورده می‌شود. برای پایداری اقتصادی باید سود حداکثر شود. برای پایداری محیطی باید مصرف مواد غیرقابل تجدید حداقل شود، تولید ضایعات حداقل شود و آسیب دائمی به محیط زیست وارد نشود (Zhou, Cheng, & Hua, 2000).
فعالیت‌های مختلفی در حیطه پایداری (اجتماعی-اقتصادی-محیطی) مطرح شده‌اند از جمله کارهایی که در حیطه فعالیت تجاری پایدار انجام شده است در جدول ۷-۲ آورده شده است:
جدول ۷-۲: فعالیت‌های مرتبط با پایداری
(گرداوری شده توسط محقق)

فعالیت‌های مرتبط با پایداری منبع
مدیریت شبکه عرضه پایدار Young, Kielkiewicz-Young (2001)
مسئولیت اجتماعی موسسه Dyllick, Hockerts (2002)
استراتژی خرید سبز Lippman (1999)
خرید محیطی Zsidisin, siferd (2001)
بازاریابی سبز Sheth, parvatiyar (1995)
لجستیک معکوس Zikmund, Stanton (1971)
مدیریت محیطی Hoffman (2000)
ارزیابی چرخه عمر Thorn (2011)
ISO 14000 International Organization for Standardization (2002)
برگشت محصول، کاهش منبع، بازیافت، جانشینی مواد، استفاده دوباره از مواد، اندام ضایعات، تعمیر و تولید دوباره Svensson (2007)
سیستم تولید بسته Winkler (2011)
طراحی محصول، چرخه عمر محصول و بازیافت linton et al (2007)
اکولوژی صنعتی، مدیریت چرخه عمر، مدیریت یکپارچگی زنجیره و مدیریت زنجیره تأمین سبز/محیطی/پایدار Seuring (2004)
طراحی و بسته‌بندی پایدار، تولید پایدار، بازاریابی پایدار، حمل و نقل پایدار و خرید پایدار Al-Odeh, Smallwood (2012)

مدیریت زنجیره تأمین پایدار: مدیریت مواد و جریان اطلاعاتی و همچنین همکاری میان شرکت‌های زنجیره است در حالی که هدف‌های ۳ جنبه توسعه پایدار، یعنی اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و الزامات سهامدارن را در نظر می‌گیرد (Seuring et al, 2008).

۱-۴-۲- مدل‌های پایداری:

مدل‌های مختلفی برای پایداری مشخص شده است. این مدل‌ها در ادامه توضیح داده شده اند.
الف) مدل سود سه‌گانه (Triple bottom line)
مدل سود سه‌گانه یا TBL در سال ۱۹۹۸ توسط الکینگتون مطرح شد که شامل سه جز محیط طبیعی، جامعه و عملکرد اقتصادی می‌باشد. وی معتقد است که در فصل مشترک این سه جزء فعالیت‌هایی وجود که سازمان‌ها می‌توانند با اشتغال به آن‌ها نه تنها اثرات مثبتی بر محیط زیست و جامعه داشته باشند بلکه منافع اقتصادی و رقابتی را نیز برای شرکت به همراه داشته باشد (Elkington 1998). تقریباً در همه مدل‌های مدیریت زنجیره تأمین پایدار سه بعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی به شرح زیر به عنوان ابعاد اصلی پایداری ذکر شده‌اند.
بعد اقتصادی بر نیازهای مالی متمرکز بوده و اصولاً به عنوان مهم‌ترین بعد دیده می‌شود. این نکته جای تأمل است که بدون موفقیت اقتصادی زنجیره تأمینی در بلندمدت وجود نخواهد داشت.
بعد اجتماعی بر نیازهای اجتماعی کارکنان از قبیل برابری، بهداشت، احترام و … متمرکز می‌باشد. هر سازمانی برای دستیابی به موفقیت مجبور است که به نیازهای کارکنان توجه نماید زیرا چنانچه نیازهای کارکنان برآورده نشود بهره‌وری آنان کاهش می‌یابد. نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو به خوبی این نیازها را بیان می‌کند.
بعد محیطی بر مهم‌ترین جنبه جهان امروزی یعنی خطرات محیطی متمرکز بوده و در تلاش برای محافظت از محیط در برابر خطرات حاصل از صنعتی شدن و دیگر پیشرفت‌های تکنولوژیکی می‌باشد. به طور کلی انسان غرق در نیازهای خود بوده و از کاهش منابع، گرم شدن کره زمین، تخریب جنگل‌ها و لایه اوزون غافل است. مدل سود سه‌گانه مدلی کلی و عمومی بوده که تقریباً در همه حوزه‌هایی که موضوع پایداری وارد شده است کاربرد دارد، لیکن همین ویژگی کلی بودن آن و عدم ارائه جزئیات در هر بعد و نیز غفلت از جنبه‌های دیگر سازمان مثل ساختار سازمانی، مشتریان، استراتژی و مدیریت ریسک و عدم تفکیک محرک‌ها و توانمند‌سازها؛ به عنوان یک ضعف در بکارگیری آن در مدیریت زنجیره تأمین عمل می‌کند.
شکل ۱-۲: مدل پایداری سود سه‌گانه (TBL)
(Elkington,1998)
ب) مدل آشیانه‌ای (Nested model)
مدل آشیانه‌ای که نشان‌دهنده روابط بین محیط، جامعه و اقتصاد می‌باشد در سال ۲۰۰۲ توسط گدینگ و همکاران معرفی شد. بنیان شکل‌گیری این مدل بر این استوار بوده که همه فعالیت‌های انسان در محیط صورت می‌گیرد. گدینگ و همکاران بیان نموده‌اند که فعالیت اقتصاد و بازار بخشی از جامعه بوده و اصولاً اقتصاد نمی‌تواند بدون محیط ظهور یابد. همان طور که در شکل نشان داده شده، اقتصاد در هسته و مرکز این آشیانه قرار گرفته است ولی این امر به معنی آن نیست که اقتصاد به عنوان مرکز ثقلی دیده شده که دیگر اجزا حول آن می‌چرخند، بلکه اقتصاد نیز زیرمجموعه‌ای می‌باشدآاقتصاد که به دیگر اجزاء وابسته است. جامعه نیز وابسته به محیط بوده ولی محیط بدون جامعه نیز می‌تواند دوام داشته باشد (Gidding et al., 2002).
شکل ۲-۲: مدل پایداری تو در تو (آشیانه‌ای)
(Gidding et al., 2002).
ج) مرزهای شکست (Breaking down Boundaries)
مدل مرزهای شکست نیز در سال ۲۰۰۲ توسط گدینگ و همکاران معرفی شده است. مدل مزبور بر اساس این ایده می‌باشد که همه فعالیت‌هایی که در جامعه و در اقتصاد انجام می‌شوند، می‌توانند به عنوان فعالیت‌های انسانی محسوب شده و سهمی در رفاه افراد داشته باشند. بنابراین، در این مدل مرز بین اقتصاد و جامعه حذف شده است. گدینگ و همکاران عنوان می‌کنند که فعالیت‌های انسانی صورت گرفته در جامعه و اقتصاد تأثیراتی بر محیط می‌گذارند و به صورت همزمان محیط نیز اثرات قوی بر فعالیت‌های انسانی (از نوع بازار و غیر بازار) دارد. رفاه بشری نیز به طور قابل توجهی به این تعاملات وابسته می‌باشد. روابط تنگاتنگ محیط و انسان‌ با مرزهای غیر شفاف و خاکستری بین این دو در مدل نشان داده می‌شود. برای دستیابی به توسعه پایدار نمی‌توان محیط و فعالیت‌های انسانی را از هم جدا کرد؛ بلکه تعاملات این دو، رفاه بشری را منعکس می‌سازد. (Gidding et al., 2002).
شکل ۳-۲: مدل پایداری مرزهای شکست
(Gidding et al., 2002)
د) مدل سود سه‌گانه و چهار جنبه پشتیبان (TBL + 4 facets)
کارتر و راجرز بر اساس مدل سود سه‌گانه مدلی را برای پایداری ارائه داده‌اند که شامل عملکرد سازمان در سه بعد اجتماعی، اقتصادی و محیطی به همراه چهار جنبه پشتیبان شامل مدیریت ریسک، شفافیت، استراتژی و فرهنگ می‌باشد و به مدل TBL + 4 facets معروف است. از نظر کارتر و راجرز روابط بین این چهار جنبه پشتیبان مانعه‌الجمع نبوده و ادعا می‌کنند که همه این چهار جنبه پشتیبان بخش منسجمی از الگوهای مدیریت زنجیره تأمین پایدار می‌باشند.
شکل ۴-۲: مدل پایداری سود سه‌گانه و جنبه‌های حامی آن (TBL + Facets)
(Carter and Rager,2008)
ﻫ) مدل کفایت اقتصادی (Sufficiency economy)
مدل کفایت اقتصادی که در سال ۲۰۰۹ توسط مونگساواد شامل سه حلقه می‌باشد که نشان‌دهنده سه اصل میانه‌روی، معقول بودن و خود ایمنی می‌باشند. آنان معتقدند که دانش و محتوای اخلاقی دو شرط ضروری برای دستیابی به سه اصل اساسی مذکور می‌باشد. شرط دانش نیازمند مطالعه کامل همه تجربیات و اطلاعات در دسترس جهت تصمیم‌گیری‌های محتاطانه می‌باشد و شرایط اخلاقی بر انسجام، امانت‌داری، درستکاری و افراد سخت‌کوش تمرکز دارد. مونگساواد ادعا می‌کند که با اجرا و بکارگیری کفایت اقتصادی افراد از زندگی متوازن و هماهنگ همراه با امنیت در محیط و جامعه‌ای پایدار برخوردار شده و قادر به تحمل و تطبیق با اثرات بدخیم جهانی شدن خواهند شد (Mongsawad, 2009).
شکل ۵-۲: مدل پایداری کفایت اقتصادی
(Mongsawad, 2009)
و) مدل خانه مدیریت زنجیره تأمین پایدار (Sustainable SCM)
مدل خانه مدیریت زنجیره تأمین پایدار (sSCM) که در سال ۲۰۱۰ توسط توتبرگ و ویتس تراک معرفی شده به صورت بنایی می‌باشد که سه ستون دارد. ستون‌های این بنا نشان‌دهنده سه بعد اصلی پایداری یعنی TBL بوده که برای متعادل نگه‌داشتن بنا ضروری می‌باشند. مدیریت ریسک نیز فونداسیون بنا را تشکیل می‌دهد. مطابق این مدل، برای دستیابی به منافع و سود بلندمدت بایستی که ریسک‌ها شناسایی و کاهش داده شوند. توتبرگ و ویتس تراک بیان می‌کنند که قوانین، راهنمایی‌ها و استانداردها به عنوان نقطه شروعی برای بکارگیری اصول و فعالیت‌های پایداری در زنجیره تأمین عمل می‌کنند. علاوه بر این موارد، ایجاد ارزش‌ها و اخلاقیات در کل سازمان و همچنین ایجاد فضای کارا، منعطف و سبز IT و انطباق استراتژی بنگاه با توسعه پایدار لازمه مدیریت زنجیره تأمین پایدار می‌باشد. انطباق با معیارها و اقدامات مزبور، سازمان را در مقابل تهدیدات اجتماعی و محیطی و نیز ریسک‌ها محافظت کرده و به سوی پایداری پیش می‌برد (Teuteberg & Wittstruck, 2010).
شکل ۶-۲: مدل پایداری خانه مدیریت زنجیره تأمین پایداری
(Teuteberg & Wittstruck, 2010)
در شکل خانه پایداری گفته می‌شود که برای دستیابی به سود بلندمدت باید ریسک را کنترل کرد. قوانین و مقررات و استانداردها به عنوان نقطه شروع اجرای اصول و اعمال پایداری عمل می‌کنند.
ز) مدل پایداری فائو
سازمان بین‌المللی فائو در سال ۲۰۱۰ مدل زیر را برای پایداری ارائه نموده است:
ابعاد پایداری
حکمرانی مناسب
توسعه اجتماعی
حفاظت محیط زیست
انعطاف پذیری در برابر شکست اقتصادی
مشارکت
وضوح
ارزیابی مداوم
جلوگیری از فساد
اصل حاکمیت قانون
حقوق (درباره حقوق غذا، منابع و نیروی انسانی)
جلوگیری از تبعیض
درسترسی به دانش و اطلاعات
سلامتی و مراعات اصول بهداشتی
هویت فرهنگی (یکسانی فرهنگی)
آب
تنوع زیست شناختی و اکو سیستم
زمین و خاک
هوا و آب و هوا
کارایی زیست محیطی
امرار معاش امن
سرمایه اجتماعی
انعطاف پذیری در برابر ریسک های اقتصادی
زنجیره ارزش فراگیر
موضوعات اصلی
شکل ۷-۲: مدل پایداری خانه مدیریت زنجیره تأمین پایداری
(FAO 2010)
در این مدل، بعد چهارمی اضافه شده است. این بعد به حکمرانی (نظارت) مناسب اشاره دارد. البته بعد چهارم در ادبیات مورد قبول قرار نگرفته است. شاخص هایی که در این بعد ارائه شده اند در مدل های دیگر در سایر ابعاد ارائه شده بودند.

۲-۴-۲- روش‌های اندازه گیری پایداری:

هر چند مقالات زیادی در دهه گذشته در حوزه پایداری به رشته تحریر درآمده است لیکن بیشتر به بیان مزایای پایداری و اثرات آن پرداخته‌اند و کمتر وارد بحث معیارها و سنجه‌های انداز‌ه‌گیری پایداری شده‌اند. اندک مقالات منتشر شده‌ای هم که به ارائه معیارهای اندازه‌گیری پایداری پرداخته‌اند بیشتر بعد محیط را به عنوان ستون اصلی پایداری در نظر گرفته و معیارهای ارائه شده بیشتر در آن حوزه می‌باشد. این روند در حیطه تخصصی مدیریت زنجیره تأمین پایدار بیشتر صادق است. در چند سال اخیر سازمان‌ها برای اندازه‌گیری پایداری علاقه بیشتری به سه بعد اصلی (TBL) به طور همزمان نشان داده‌اند.
گزارش‌های پایداری یک فعالیت اختیاری است که دارای ۲ هدف اصلی می‌باشد: ۱- ارزیابی وضعیت فعلی سازمان از نظر ابعاد اجتماعی، محیطی و اقتصادی. ۲- ابلاغ تلاش‌های شرکت و پیشرفت‌ها در زمینه پایداری به سهامداران. (Dalal-Clayton and Bass, 2002).
ارائه گزارش‌های رسمی پایداری به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا موفقیت‌های برنامه‌هایشان را مشخص کنند و نگرششان را برای در نظر گرفتن مشتریان، سهامداران، کارکنان و همتایان روشن سازند (Wheeler et al, 2003; Jenkins, 2004).
معایب روش‌های ارزیابی پایداری عبارت‌اند از:
ارزیابی پایداری هنوز به بلوغ نرسیده است و رویکردهای مختلف هر کدام به جنبه‌ای خاص توجه می‌کنند و کافی نیستند (Gasparatos et al, 2008).
مرور ادبیات تحقیق نشان می‌دهد که متأسفانه هنوز بعد اجتماعی به طور کامل تعریف و روشن نشده است لیکن در بعد اقتصادی شاید به دلیل قدیمی‌تر بودن آن این مشکل وجود نداشته و دارای معیارهای کلاسیک و پذیرفته ‌شده‌ است. در بعد محیطی نیز به دلیل اهمیت فزاینده آن در دهه گذشته کمبود معیارهای اندازه‌گیری به چشم نمی‌خورد (Seuring, 2004; Linton et al., 2007;Hutchins, 2008;).
تخصیص وزن به هر یک از ابعاد دارای قاعده خاصی نبوده است و نمی‌توان به‌راحتی نتیجه گیری کرد و نتیجه گیری‌ها بیشتر به قضاوت نویسنده بستگی دارد.
بیشتر روش‌های اندازه گیری در سطح شرکت می‌باشند (Dantsis et al. 2010).
به صورت کلی می‌توانیم برای اندازه گیری پایداری ۲ نوع رویکرد را در ادبیات مشاهده کنیم، بعضی از رویکردها با ارائه مدلی برای ارزیابی پرداخته‌اند و بعضی از مقالات به ارائه شاخص‌ها پرداخته‌اند و مدل خاصی ارائه نداده‌اند. در ادامه روش GRI به عنوان یکی از اصلی‌ترین روش‌های اندازه گیری به تفصیل بررسی می‌شود و جمع بندی مدل‌ها و سنجه‌ها ارائه می‌شود.
روش GRI:
در سال ۱۹۹۷ برنامه محیطی ایالات متحده با سازمان‌های غیردولتی ایالات متحده، برنامه‌ای برای اقتصاد پاسخگو در برابر محیط ایجاد کردند که منجر به ارائه شاخص GRI گردید. هدف آن افزایش کیفیت، دقت و مفید بودن گزارش‌های پایداری بود (GRI, 2013).
GRI فرایند طولانی، بین‌المللی و چند ذینفعی است که رسالت آن توسعه راهنمایی برای گزارش پایداری به صورت قابل قبول و در سطح جهانی می‌باشد (Lamberton, 2005).
GRI شناخته شده ترین راه اندازه گیری پایداری است. در این روش، ۷۰ شاخص کلیدی معرفی می‌شود. در این روش، توضیحات روش شناسی، حیطه کاربرد شاخص‌ها و رفرنس‌های فنی دیگر ارائه می‌شود. یکی از مزایای GRI امکان استفاده از محک زنی است. از معایب GRI تعداد زیاد شاخص‌ها است و علت آن این است که این روش برای تمام صنایع طرح شده است و این تعداد زیاد شاخص باعث شده است که برای انتخاب شاخص‌های مناسب یک صنعت دچار چالش بشویم.
بعد اقتصادی آن به دسته‌ها و شاخص‌های زیر تفکیک می‌شود:
عملکرد اقتصادی: شاخص‌های آن عبارت‌اند از:
ارزش اقتصادی مستقیم تولید شده و توزیع شده
فرصت‌ها و تهدیدهای ایجاد شده برای سازمان که ناشی از تغییرات آب و هوایی است
پوشش تعهدات برنامه سود تعریف شده سازمان[۹]
کمک‌های مالی اساسی دریافت شده از دولت
حضور در بازار: شاخص‌های آن عبارت‌اند از:
دامنه نسبت‌های استاندارد سطح دستمزد ورودی بر حسب جنسیت در قیاس با حداقل دستمزد محلی در مکان‌های اساسی عملیات
سیاست‌ها و عملیات و نسبت مخارج در عرضه کنندگان محلی در مناطق عملیاتی مهم
شیوههای استخدام محلی و نسبت مدیران ارشدی که از جامعه محلی در مکان‌های اصلی عملیات بکار گرفته شده است.
اثرات اقتصادی غیرمستقیم
توسعه و اثرات سرمایه گذاری زیرساختی و خدمات ایجاد شده که اساساً برای مصالح عمومی از طریق کار تجاری ایجاد شده است.
درک و تشریح تأثیرات اقتصادی غیرمستقیم اساسی (شامل حدود تأثیرات)
شاخص‌های محیطی آن ۳۰ تا می‌باشد که در ۹ گروه دسته بندی شده است:
مواد:
موارد استفاده شده بر حسب وزن و حجم.
درصد مواد استفاده شده که مواد ورودی بازیافت شده هستند.
انرژی:
مصرف انرژی مستقیم به‌وسیله منبع انرژی اصلی
مصرف انرژی غیرمستقیم به‌وسیله منبع انرژی اصلی
انرژی ذخیره شده به علت بهبود کارایی و محافظت
ابتکارات برای ایجاد محصولات و خدمات کارا در انرژی یا مبتنی بر انرژی‌های تجدیدپذیر و میزان کاهش انرژی حاصله از این فعالیت‌ها.
ابتکارات برای کاهش مصرف انرژی غیرمستقیم و کاهش‌های حاصله.
آب:
کل میزان آب برداشته شده[۱۰] به‌وسیله منبع
منابع آبی که به‌وسیله برداشتن آب تحت تأثیر قرار می‌گیرند
درصد و کل حجم آب بازیافت شده و دوباره مصرف شده
تنوع زیستی:
مکان و اندازه زمین مالکیتی، اجاره‌ای، مدیریتی و نزدیک مناطق حفاظت شده و مناطق دارای ارزش تنوع زیستی بالا در خارج از مناطق حفاظت شده.
تشریح اثرات اساسی فعالیت‌ها، محصولات و خدمات، روی تنوع زیستی در مناطق حفاظت شده و مناطق دارای ارزش بالای تنوع زیستی در خارج از مناطق حفاظت شده.
بوم‌های حفاظت شده یا بازیافت شده.
استراتژی‌ها، فعالیت‌های فعلی و طرح‌های آینده برای مدیریت تأثیرات تنوع زیستی.
تعداد گونه‌های لیست قرمزIUCN و گونه‌های لیست حفاظت ملی با محل‌های سکونت در مناطق تحت تأثیر به‌وسیله عملیات، بر حسب میزان خطر انقراض.
انتشار، فاضل آب و ضایعات:
کل گاز گل خانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم منتشر شده بر حسب وزن.
دیگر گازهای غیرمستقیم مرتبط منتشر شده بر حسب وزن.
ابتکارت برای کاهش انتشار گازهای گل خانه‌ای و میزان کاهش دست یافته.
میزان انتشار مواد مضر برای اوزون بر حسب وزن.
NO, SO و دیگر ترکیبات هوایی بر حسب نوع و وزن.
کل آب تخلیه شده بر حسب کیفیت و مقصد.
کل وزن ضایعات بر حسب نوع و روش انهدام.
تعداد کل و حجم مایعات اساسی [۱۱] .
وزن ضایعات حمل شده، وارد شده، صادر شده یا به عمل آورده شده که به نظر می‌رسد بر اساس ضمیمه قرارداد بازل یک، دو، سه و چهار خطرناک باشد و درصد ضایعات حمل شده که به صورت بین‌المللی حمل شده است.
ماهیت، اندازه، وضعیت حفاظت و ارزش تنوع بومی آب و بوم‌های مرتبط که به طور اساسی به‌وسیله تخلیه آب سازمان تحت تأثیر قرار می‌گیرند.
خدمات و محصولات:
ابتکار برای کاهش میزان تأثیرات محیطی محصول و خدمات و میزان کاش دست یافته.
درصد محصولات فروخته شده و مواد بسته بندی که بر حسب طبقه خود بازیافت شده‌اند.
شکایت:
ارزش مالی جریمه‌های اساسی و تعداد کل ضمانت‌های غیر پولی برای عدم تطابق با قوانین و مقررات محیطی.
حمل و نقل:
تأثیرات اساسی محیطی از محصولات حمل شده و دیگر کالاها و مواد استفاده شده برای عملیات سازمان و حمل کردن نیروی کار.
دسته نهایی کلی:
سرمایه‌ها و مخارج کلی حفاظت محیطی بر حسب نوع
از طرف دیگر این ۳۰ شاخص را به ۱۷ شاخص اصلی و ۱۳ شاخص اضافی تقسیم بندی می‌کنند. شاخص‌های اصلی، شاخص‌هایی هستند که مورد نظر تمام سهامداران هستند اما شاخص‌های اضافی، فعالیت‌هایی در حال ظهور هستند.
شاخص‌های اجتماعی:
این مورد به دسته‌های زیر تفکیک می‌شود: حقوق انسانی، عملیات کارگر و طرز کار شایسته، مسئولیت محصول و جامعه.
الف) شاخص‌های شیوه کار و طرز کار شایسته:
اشتغال:
کل نیروی کار بر حسب نوع اشتغال و قرارداد استخدام و منطقه که بر حسب جنسیت مشخص شده است
تعداد کل و نرخ نیروی کار جدید استخدام شده و گردش نیروی کار بر حسب گروه سنی و جنسیت و منطقه.
مزایای فراهم شده برای کارگران تمام وقت که برای کارگران پاره وقت وجود ندارد بر حسب مناطق اصلی عملیات.
نرخ بازگشت به کار و نگهداری[۱۲] بعد از بیکاری دوره بارداری[۱۳] بر حسب جنسیت.
روابط نیروی کار و مدیریت:
درصد نیروی کار تحت پوشش به‌وسیله توافق نامه‌های دسته جمعی داد و ستد.
حداقل دوره خبر (تذکر، آگهی)[۱۴] با در نظر گرفتن تغییرات عملیاتی با در نظر گرفتن اینکه آیا این مورد در موافقت نامه جمعی تعیین شده است یا نه.
ایمنی و سلامت حرفه‌ای:
درصد نیروی کار نماینده در مدیریت مشارکتی رسمی (کمیته‌های بهداشت و سلامت رسمی که به نگهداری و توصیه برنامه‌های سلامت و بهداشت حرفه‌ای کمک می‌کنند).
نرخ مصدومیت، بیماری‌های حرفه‌ای، روزهای از دست رفته و غیبت از کار، و تعداد کل فاجعه‌های مرتبط با نیروی کاربر حسب منطقه و بر حس جنسیت.
برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای، پیشگیرانه و کنترل ریسک برای کمک به نیروی کار، خانواده یا جامعه در مقابل بیماری‌های جدی.
موضوعات ایمنی و سلامتی که در توافق‌های رسمی با اتحادیه‌های تجاری پوشش داده شده است.
آموزش و تحصیلات:
متوسط ساعات آموزش در سال به ازای نیروی کار به ازای جنسیت و بر حسب طبقه نیروی کار.
برنامه‌های مدیریت مهارت و یادگیری مادام‌العمر که از بکار آمدن مستمر نیروی کار حمایت کند و به آن‌ها کمک کند تا دوران خدمت خود را مدیریت کنند.
تنوع و فرصت برابر:
ترکیب هیئت حاکمه و تفکیک نیروی کار بر حسب طبقه نیروی کار بر طبق جنسیت، گروه سنی، عضویت گروه اقلیت و دیگر شاخص‌های تنوع.
حق‌الزحمه یکسان برای مردان و زنان:
نسبت حق‌الزحمه و دستمزد پایه زنان به مردان بر حسب طبقه نیروی کار، بر حسب مناطق عملیاتی اصلی
ب) شاخص‌های عملکرد حقوق انسانی:
فعالیت‌های سرمایه گذاری و تهیه:
درصد و تعداد کل توافق‌های سرمایه گذاری اصلی که شامل حقوق انسانی می‌شود.
درصد عرضه کنندگان، پیمانکاران و دیگر همکاران اصلی که تحت غربالگری حقوق انسانی قرار گرفته‌اند و کارهای صورت گرفته در این زمینه.
کل ساعات آموزش کارمندان در سیاست‌ها و شیوه‌های مربوط به حقوق انسانی که مربوط به عملیات هستند، شامل درصد کارکنان آموزش دیده.
عدم تبعیض:
تعداد کل وقایع مربوط به تبعیض و اقدامات اصلاحی انجام شده.
معافیت تجمع و دادوستدهای تجمعی:
عملیات و عرضه کنندگان مشخصی که برای آن‌ها ممکن است اجرا کردن آزادی تجمع و دادوستدهای جمعی ممکن است نقض شود یا در معرض خطر زیادی باشد؛ و کارهایی که برای حمایت از این حقوق انجام شده است.
نیروی کار کودک:
عملیات و عرضه کنندگان مشخص شده‌ای که آن‌ها دارای ریسک زیادی برای نیروی کار کودک هستند و سنجه‌هایی که برای مشارکت در حذف مؤثر نیروی کار کودک بکار برده می‌شود.
کار اجباری و تحمیلی:
عملیات و عرضه کنندگان مشخص شده‌ای که دارای ریسک حادثه برای کار اجباری و تحمیلی هستند و سنجه‌هایی که برای حذف تمام انواع کار اجباری و تحمیلی بکار برده شده است.
جنبه‌های ایمنی:
درصد کارکنان ایمنی آموزش دیده مرتبط با حقوق انسانی، در سیاست‌های سازمان و شیوه‌های سازمان، که مربوط به عملیات هستند.
حقوق ذاتی:
تعداد کل حوادث تخطی و تجاوز که شامل حقوق ذاتی مردم بومی است و کارهای صورت گرفته.
ارزیابی:
تعداد کل عملیاتی که در معرض بازبینی و بررسی تأثیرات حقوق انسانی قرار دارند.
بهبود:
تعداد شکایت‌های مربوط به حقوق انسانی که با مکانیسم‌های رسمی مورد خطاب قرار داده شده و حل شده است.
ج) شاخص‌های عملکرد جامعه:
انجمن‌های محلی:
درصد عملیات با برنامه‌های توسعه، ارزیابی تأثیر و تعامل با انجمن‌های محلی.
عملیات با پتانسیل واقعی یا تأثیر منفی واقعی روی انجمن‌های محلی.
سنجه‌های کاهشی و پیشگیرانه انجام شده در عملیات با پتانسیل واقعی یا تأثیر منفی واقعی روی انجمن‌های محلی.
فساد:
درصد و تعداد کل واحدهای سازمانی که برای ریسک فساد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.
درصد کارکنانی که در برنامه‌ها و سیاست‌های ضد فساد سازمان آموزش دیده‌اند.
کارهای صورت گرفته در هنگام بروز فساد.
سیاست عمومی:
موضع سیاست عمومی و مشارکت در توسعه سیاست عمومی و اعمال نفوذ.
کل ارزش مالی مشارکت در دعواهای سیاسی، سیاستمداران و نهادهای مرتبط بر حسب کشور.
رفتارهای ضد رقابتی:
تعداد کل فعالیت‌های قانونی برای رفتارهای ضد رقابتی، ضد صداقت و فعالیت‌های انحصاری و نتیجه آن‌ها.
شکایت:
ارزش کل جریمه مالی و تعداد کل تعهدات غیرمالی عدم تطابق با قوانین.
د) مسئولیت محصول:
امنیت و سلامت مشتری:
مراحل چرخه عمر که در آن‌ها تأثیرات سلامتی و امنیت محصولات و خدمات برای بهبود ارزیابی شده‌اند و درصد طبقات محصولات و خدمات اصلی که در معرض چنین فرآیندی قرار گرفته‌اند.
تعداد کل تعهدات عدم تطابق با مقررات و کدهای اختیاری مرتبط با تأثیرات سلامتی و امنیت محصولات و خدمات در طول چرخه عمر بر حسب نوع خروجی‌ها.
برچسب زنی محصولات و خدمات:
نوع اطلاعات محصول و خدمت لازم به‌وسیله روش‌ها، و درصدی از محصولات و خدامت اصلی که در معرض این الزامات اطلاعاتی هستند.
تعداد کل تعهدات عدم تطابق با مقررات و کدهای اختیاری مرتبط با برچسب زنی و اطلاعات محصول و خدمت، بر حسب نوع خروجی‌ها.
فعالیت‌های مرتبط با رضایت مشتری، شامل نتایج پیمایش ارزیابی رضایت مشتری.
ارتباطات بازاریابی:
برنامه‌هایی که برای تبعیت از قوانین، استانداردها و کدهای داوطلبانه مرتبط با ارتباطات بازاریابی هستند؛ شامل تبلیغات، ارتقاء و ضمانت[۱۵].
تعداد کل وقایع عدم تطابق با مقررات و کدهای اختیاری مرتبط با ارتباطات بازاریابی؛ شامل تبلیغات، ترفیع و حمایت، بر حسب نوع خروجی.
حفظ حریم خصوصی مشتریان
تعداد کل شکایت‌های اثبات شده درباره شکسته شدن حریم خصوصی مشتریان و از دست رفتن داده‌های مشتری.
برآوردن (قبول)
ارزش پولی جریمه‌های اساسی درباره عدم تطابق با قوانین و مقررات مرتبط با تهیه و استفاده از محصولات و خدمات.
البته این روش دارای معایبی نیز می‌باشد:
ایساکسون و استیمل در سال ۲۰۰۹ به بررسی پایداری در صنعت سیمان پرداخته‌اند و به این نتیجه رسیده‌اند که GRI برای گزارش گیری در صنعت سیمان کافی نیست زیرا نمی‌تواند پاسخگوی میزان پایداری شرکت و همچنین چگونگی دستیابی سریع به پایداری باشد (Isaksson and Steimle, 2009).
در روش GRI به نیازهای مشتری توجه کافی نشده است و این مورد می‌تواند به عنوان مثال با در نظر گرفتن مفهوم هزینه کیفیت پایین در گزارش‌های پایداری بهبود یابد (Isaksson and Steimle, 2009).
اندازه گیری این شاخص‌ها ساده نیست و هیچ راهنمایی برای انتخاب بین شاخص‌ها وجود ندارد (Veleva, Ellenbecker, 2000).
این شاخص‌ها بیشتر به درد سطح پایین یعنی سطح عملیاتی و پروژه‌ای می‌خورند (Labuschagne et al. 2005).
با مرور انجام شده روی ادبیات، روش‌های زیر به عنوان روش‌های ارزیابی پایداری مشخص شدند:
جدول ۸-۲: روش‌های ارزیابی پایداری
(گرداوری شده توسط محقق)

روش توضیح رفرنس
CVM[16] (روش ارزیابی مشروط) این روش در سال ۱۹۴۷ توسط وانتراپ[۱۷] معرفی شد.
مبنای این روش، تخمین مازاد مصرف کننده برای کالای جهانگردی ارائه شده با اکوسیستم است (Lee and Han, ۲۰۰۲). در نتیجه در این روش افراد میزان تمایل خود به پرداخت مبلغی برای استفاده از کالای زیست محیطی را بیان می‌نمایند.
در این روش از ارزیابی به شدت ذهنی استفاده می‌کند. این روش فقط به جنبه مالی توجه می‌کند.
Gasparatos et al (2008)
روش CBA[18] این روش در سال ۱۹۹۷ توسط کستانزا[۱۹] ارائه شده است.
تجزیه و تحلیل هزینه منفعت، استفاده از منابع را توجیه مى‌کند. کارشناسان تلاش مى‌کنند با بهره‌گیرى از این تکنیک مشخص کنند که آیا هزینه‌هاى تولید (نیروى انسانی، زمین، …) با توجه به منافعى که پیش‌بینى مى‌شود، معقول و توجیه‌پذیر هستند.
(روش تحلیل هزینه-منفعت) از مفهوم کفایت اقتصادی بهره می‌گیرد و از مفهوم نرخ تنزیل و NPV بهره می‌گیرد و به دلیل استفاده از نرخ تنزیل به آن انتقاد می‌شود زیرا راجع به میزان نرخ تنزیل توافق وجود ندارد. این روش فقط به جنبه مالی توجه می‌کند.
Gasparatos et al (2008)
ISEW[20] (شاخص رفاه اقتصادی پایدار) در سال ۱۹۸۹ توسط دالی[۲۱] و کوب[۲۲] ارائه شده است.
به دنبال حداکثرسازی رفاه اقشار مختلف به‌وسیله موازنه بین کمیت‌های مالی مختلف است. این روش در حد آکادمیک باقی مانده است. دلایل آن عبارت‌اند از: ۱- بیشتر به درد اثر رفاه ناشی از سیاست‌ها و پروژه‌های بزرگ که دارای تأثیر حتمی روی رفاه جامعه هستند می‌خورد ۲- نمی‌تواند پیش بینی تأثیرات پروژه‌ها را کمی کند. این روش فقط به جنبه مالی توجه می‌کند.
Gasparatos et al (2008)
امرژی[۲۳] این روش توسط ساینسمن[۲۴] و اودوم[۲۵] در دهه ۱۹۸۰ مطرح شده است. انرژی موجود از یک نوع که قبلاً به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای ساخت یک خدمت یا محصول مصرف شده است و واحد آن Emjoul (ej) است. در نتیجه محتوای امرژی یک محصول یا خدمت می‌تواند به عنوان سنجه پایداری و یا فشار روی محیط در نظر گرفته شود.
فرایندهای بوم شناسی رایگان را در نظر می‌گیرد. قابلیت تقسیم منابع انرژی/موارد جداگانه را دارد. دارای مقیاس گسترده است که مسائل اقتصادی، اجتماعی و محیطی را در بر می‌گیرد. این روش به بعد زیستی-فیزیکی توجه می‌کند.
Gasparatos et al (2008)
اکسرژی[۲۶] این روش به صورت اساسی در دهه ۱۹۵۰ توسط رانت[۲۷] مطرح شد. اکسرژی یا انرژی موجود، خاصیت ترمودینامیک سیستم است که به صورت گسترده به‌وسیله مهندسان برای مطالعه و بهبود کارایی فرآیندهای شیمیایی و گرمایی استفاده می‌شود. اکسرژی را می‌توان به عنوان «حداکثر کاری که می‌توان از سیستم استخراج کرد وقتی که این سیستم به صورت تعادل ترمودینامیکی با یک وضعیت مرجع حرکت می‌کند» در نظر گرفت.
بر اساس روش‌های مناسبی که به صورت آکادمیک مورد پذیرش است. بر اساس قوانین ترمودینامیکی است که اندازه گیری دقیق را ممکن می‌سازد. وجود برگشت ناپذیری‌ها را در مراحل مختلف زنجیره تولید تشخیص می‌دهد تا ضعیف‌ترین لینک پیدا شود. این روش به بعد زیستی-فیزیکی توجه می‌کند.
Gasparatos et al (2008)
Bastianoni et al (2005)
Hoang and Rao (2010)
ردپای بوم شناختی[۲۸] این روش توسط ریس[۲۹] و واکرناگل[۳۰] در دهه ۱۹۹۰ مطرح شده است. ابزاری حسابداری است که میزان مصرف منابع و ضایعات را بر حسب زمین حاصلخیز تخمین می‌زند. در این روش ۶ دسته زمین وجود دارد.
روی مصرف تأکید می‌کند و مواردی را درباره تقاضای جوامع انسانی از اکوسیستم طبیعی ارائه می‌دهد.
اندازه جمعیت و مصرف منابع را در نظر می‌گیرد که این ۲ مورد، جنبه‌های استفاده از محیط هستند.
ابزارهای ساده، منعطف و دیداری که می‌توانند به‌راحتی با غیر ماهرها ارتباط برقرار کنند.
این روش به بعد زیستی-فیزیکی توجه می‌کند.
Gasparatos et al (2008)
Wackernage, Rees (1997)
GRI در سال ۱۹۹۷ به‌وسیله سازمان‌های غیرانتفاعی [۳۱]CERES ایجاد شد.
GRI G3 دارای ۷ دسته اصلی است: عملکرد اجتماعی، اقتصادی، محیطی، حقوق انسانی، راه و رسم کارگر و طرز کار شایسته، مسئولیت محصول و جامعه. یکسری شاخص‌های اضافه هم در قسمت ضمیمه وجود دارد. این قسمت شامل خدمات مالی، لجستیک، حمل و نقل، انبارداری و مواد، آژانس‌های عمومی، ارتباطات راه دور، مسئول تور و وسیله موتوری می‌شود.
www.globalreporting.org
ارزیابی چرخه عمر (LCA) این روش در سال ۱۹۹۳ توسط کونسولی[۳۲] و دیگران ارائه شده است. می‌تواند اطلاعاتی را در رابطه با تأثیر محصول یا خدمت ارائه دهد. این مورد ابزار مناسبی برای بررسی تأثیرات اکولوژی است. هزینه چرخه عمر (LCC) می‌تواند ابزار خوبی برای بررسی بعد اقتصادی باشد. Tukker (2000)
Bovea, Vidal (2004)
ISO 14000 یکی از روش‌های استاندارد برای در نظر گرفتن بعد محیطی، می‌باشد. که دارای ۴ گام است:
تعریف هدف و حیطه
تحلیل موجودی چرخه عمر
ارزیابی تأثیر چرخه عمر
تفسیر
International Organization for Standardization, (2002)
مدل SAFE مدلی برای ارزیابی پایداری با رویکرد فازی می‌باشد. این مدل در سال ۲۰۰۱ توسط فیلیپس و آندریانتیاتساهولیناینا ارائه شده است. ورودی‌های بوم شناسی (زمین، آب، هوا و تنوع زیستی) و انسانی (اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و سیاسی) به صورت مجزا ردیابی می‌شوند و سپس با استفاده از رویکرد فازی ترکیب می‌شوند. Phillis, Andriantiatsaholiniaina (2001)
AMOEBA در سال ۱۹۹۱ توسط برینک[۳۳] ارائه شده است و دارای ۶ جزء کیفیت محیطی است. Phillis, Andriantiatsaholiniaina (2001)
ECOCAPACITY در سال ۱۹۹۲ توسط[۳۴]RMNO ارائه شده و به بعد بوم شناسی توجه می‌کند.
۱۰ شاخص کلی کیفیت زیست محیطی دارد.
Phillis, Andriantiatsaholiniaina (2001)
شاخص‌های Pearce و Atkinson در سال ۱۹۹۳ ارائه شده و به بعد اقتصادی توجه می‌کند.
پس انداز ملی، درآمد ملی، استهلاک سرمایه انسانی، آسیب به منابع طبیعی
Pearce , Atkinson (1993)
شاخص‌های OECD در سال ۱۹۹۴ ارائه شده و به بعد بوم شناسی-اقتصادی توجه می‌کند.
شاخص‌های فشار روی کیفیت زیست محیطی، شاخص‌های وضعیت محیطی، شاخص‌های پاسخگویی انسان در برابر خسارات محیطی
Organisation for Economic Co-operation and Development (2006)
BAROMETERS در سال ۱۹۹۵ توسط[۳۵]IUCN ارائه شده و به بعد بوم شناسی-انسانی توجه می‌کند.
حداکثر ۴ شاخص در هر موضوع برای اینکه وضعیت بوم شناسی و سلامتی انسان را بررسی کند.
Phillis, Andriantiatsaholiniaina (2001)
ارزیابی بوم-کارایی توسط انجمن مشاوره تجارت جهانی برای توسعه پایدار (WBCSD) در سال ۲۰۰۰ ایجاد شده است. در این روش شاخص‌های محیطی و اقتصادی ترکیب شده‌اند اما برای بعد اجتماعی شاخصی در نظر گرفته نشده است. WBCSD (2000)
SBSC هسو و دیگران در سال ۲۰۱۱ برای ارزیابی پایداری از چارچوب کارت امتیازی متوازن پایداری استفاده کرد. او ۴ جنبه کارت امتیازی متوازن را در نظر گرفت و جنبه مالی آن را به جنبه پایداری و جنبه مشتری آن را به جنبه ذینفع تغییر نام داد تا با این روش بتواند توجه بیشتری به مسئولیت‌های اجتماعی کرده باشد. سپس با مرور ادبیات، سنجه‌های مناسب هر یک از این منظرها را به دست آورد و وزن هر یک از آن‌ها را با استفاده از روش دلفی محاسبه کرد.
پایداری:
مخارج عملیاتی، سود، بهره‌وری منابع، سهم بازار، درآمد بازیافت، درآمد ناشی از محصولات سبز، تصویر سبز
ذینفع‌ها:
ضد رشوه خواری، جلوگیری از تبعیض، آزادی مشارکت، کارگران کودک، دستورالعمل رفتار، گزارش دهی پایداری موسسه، برگشت محصول، سرمایه گذاری عوام، سلامتی و امنیت کارمندان، سلامتی و امنیت مشتری، رضایت کارمندان، رضایت مشتری
فرایندهای تجاری داخلی:
طراحی سبز، تحلیل‌های چرخه عمر انجام شده، تصدیق‌های استانداردهای محیطی و اجتماعی، مدیریت زنجیره تأمین سبز، خرید سبز، مصرف انرژی، مصرف آب، انتشار گازهای گل خانه‌ای، حجم بسته بندی، حجم ضایعات، روزهای کاری از دست رفته، حادثه‌های کارمندان، روزهای توقف کار
یادگیری و رشد:
تحقیق و توسعه برای تکنولوژی‌های سبز، سیستم اطلاعاتی زیست محیطی، آموزش کارمندان، ساعات داوطلب شدن کارمندان، کارمندان دارای ناتوانی، نسبت مدیریت زنانه، نسبت ناتوانی‌ها برای مدیریت اجرایی
Hsu et al (2011)
پس انداز حقیقی این روش پیرس و آتکینسون در سال ۱۹۹۳ ارائه شده است.
این شاخص پایداری اقتصادی را ارزیابی می‌کند و سلامتی را در چشم انداز وسیع‌تری تعریف می‌کند تغییرات خالص در تمام دامنه دارایی‌ها، منابع طبیعی، کیفیت محیط، منابع انسانی و دارایی خارجی را ارزیابی می‌کند
Pearce, Atkinson (1993)
BREEAM[36] در سال ۱۹۹۰ توسط موسسه تحقیقات ساختمان[۳۷] در انگلیس ارائه شد. این روش در حیطه محیطی سنجه‌هایی ارائه می‌کند. www.wikipedia.com
LEED[38] این روش توسط انجمن خانه سازی سبز آمریکا[۳۹] ایجاد شده است و توسط واتسون[۴۰] انتشار داده شد. در حیطه محیطی سنجه‌هایی ارائه می‌کند. این استاندارد مربوط به ساختمان سازی می‌شود. www.wikipedia.com
BEES[41] این روش به‌وسیله موسسه بین‌المللی استاندارد و تکنولوژی آمریکا[۴۲] ایجاد شده است. در حیطه محیطی سنجه‌هایی ارائه می‌کند. این روش به ارزیابی عملکرد محیطی محصولات ساختمانی با استفاده از رویکرد ارزیابی چرخه عمر مشخص شده در استاندارد سری ۱۴۰۴۰ می‌پردازد. این روش عملکرد محیطی و اقتصادی را در نظر می‌گیرد. Xing et al (2009)
ENVEST این روش یک شاخه از روش‌های ارزیابی BRE است. در حیطه محیطی سنجه‌هایی ارائه می‌کند. Xing et al (2009)
FCA[43] ابزاری حسابداری که برای ارزیابی هزینه‌های خارجی مرتبط با یک فعالیت است و از این اطلاعات در فرایند تصمیم گیری بهره می‌گیرد. Xing et al (2009)
SAM (مدل ارزیابی پایداری) مدلی برای ارزیابی پایداری است که دارای مزایای زیر است: این رویکرد عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی را باهم در نظر می‌گیرد، نسبت به مدل‌های قبلی بهتر توسعه یافته است، تجربه‌های زیادی درباره استفاده از این ابزار وجود دارد و مستند شده است. در SAM علاوه بر ۳ عامل اجتماعی، محیطی و اقتصادی، عامل مصرف انرژی نیز آمده است Bebbington (2007)
UD-SAM از مدل SAM گرفته شده است. به طور کلی به دو دسته تأثیرات داخلی و خارجی تقسیم می‌شود. تأثیر داخلی آن به هزینه کل زندگی تقسیم می‌شود و هزینه‌های خارجی آن به ۳ دسته زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم می‌شود. تأثیرات محیطی به ۳ دسته کاهش منابع طبیعی، انتشار و ضایعات تقسیم می‌شود. تأثیرات اجتماعی به ۲ دسته تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی می‌شود. Xing et al (2009)
کمیسیون ایالات متحده برای توسعه پایدار این چارچوب دارای شاخص‌هایی است برای ارزیابی پیشرفت دولت به سمت اهداف توسعه پایدار. این چارچوب دارای ۴ جنبه، ۱۵ تم اصلی و ۳۸ شاخص است. تفاوت اصلی این شاخص با شاخص GRI در این است که این شاخص جنبه‌های سازمانی (رسمی) پایداری را مد نظر قرار می‌دهد. این شاخص به عنوان مبنایی برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه استفاده شده است (Hass et al,2002)
شاخص‌ها:
بنگاهی:
چارچوب بنگاهی، ظرفیت بنگاهی
اقتصادی:
ساختار اقتصادی، الگوی مصرف و تولید
محیطی:
اتمسفر، زمین، اقیانوس، دریا، ساحل دریا، آب تازه، تنوع زیستی
اجتماعی:
سرمایه، سلامتی، آموزش، خانه سازی، امنیت، جمعیت
Labuschagne (2005)
BSC برای زنجیره تأمین سبز مالی:
درصد هزینه‌های پیشگیرانه در مقابل هزینه‌های واکنشی (سرمایه گذاری سرمایه‌ای، مخارج عملیاتی)، هزینه‌های انهدام، درآمدهای بازیافت، درآمدهای حاصل از محصول سبز (جریمه‌ها و مجازات)
هزینه‌های جلوگیری از جریانات حقوقی محیطی
فرآیند داخلی:
درصد مواد تولیدی و اداری بازیافت شده (عرضه کننده تصدیق شده، تصادفات)، نمره ممیزی داخلی، مصرف انرژی، درصد تسهیلات تصدیق شده، درصد محصولات ساخته شده، مصرف انرژی، انتشار گازهای گلخانه‌ای، مواد خروجی خطرناک
مشتری:
محصولات سبز، ایمنی محصول (فراخواندن‌ها)، بازگشت مشتری، پوشش پرسی نامناسب، درصد محصولات اصلاح شده پس از استفاده، کارایی محیطی محصول
یادگیری و رشد:
درصد کارمند آموزش دیده (شکایت‌های جامعه)، درصد مواد قابل تجزیه استفاده شده، شکایت‌های جامعه، درصد مواد قابل تجزیه استفاده شده (تجاوزها و تخطی‌های گزارش شده توسط کارمندان، کارمندان با پاداش‌های مرتبط با اهداف محیطی، عملیات با مسئولیت‌های محیطی)، برنامه‌های پاسخگویی موارد ضروری
Hervani et al (2005)

مدل‌های حسابداری هم برای ارزیابی پایداری موجود می‌باشند که اکسین و دیگران در سال ۲۰۰۶ آن‌ها را مرور و جمع بندی کرده‌اند (Xing et al, 2009).
۱-۲-۴-۲ شاخص‌های پایداری:
علت استفاده از شاخص‌ها این است که می‌توانند راهنمای حیاتی برای تصمیم گیری در شرایط مختلف را برای فرد فراهم کنند. شاخص/نمایه ترکیبی (CI) یعنی ترکیب شاخص‌های مختلف تحت یک روش توسعه یافته و از قبل تعیین شده (Gasparatos et al. 2008). شاخص های اندازه گیری پایداری در جدول ۹-۲ آورده شده است.
جدول ۹-۲: شاخص‌های اندازه گیری پایداری
(گرداوری شده توسط محقق)

شاخص توضیحات و سنجه‌ها منبع
شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی در این منبع، توضیحاتی در رابطه با پایداری سازمان داده شده است و ۳ دسته به عنوان دسته‌هایی که باید در آن‌ها شاخص ارائه شود معرفی می‌شود: اجتماعی، اقتصادی و محیطی. Schaltegger et al (2002)
EU در ۱۰ تم اصلی شاخص معرفی می‌کند: توسعه اجتماعی-اقتصادی، تغییرات آب و هوایی و انرژی، تغییرات آب و هوایی و انرژی، تولید و مصرف پایدار، منابع طبیعی، حمل و نقل پایدار، سلامت عمومی، دربرگیری اجتماعی[۴۴]، تغییرات مربوط به آمارهای جمعیتی، شیوه حکومتی مناسب، مشارکت جهانی European Commission (2007)
UN در ۱۴ تم شاخص معرفی می‌کند. این تم‌ها عبارت‌اند از: فقر، شیوه حکومت، سلامتی، آموزش، مشخصه‌های آماری جمعیت، خطرات طبیعی، اتمسفر، زمین، اقیانوس و دریا و سواحل، آب تازه، تنوع بوم شناسی، توسعه اقتصادی، مشارکت در اقتصاد جهانی، الگوی تولید و مصرف United Nations (2007)
کاون و دیگران در سال ۲۰۱۰ فقط به بررسی محیطی پرداخته است و شاخص‌های زیر را ارائه کرده است:
مدیریت منابع: ضایعات جامد، حفاظت آب
مدیریت انرژی: حفاظت از انرژی، انرژی تجدید پذیر، کاهش انتشار GHG، ترکیب کارای انرژی (تصدیق LEED)
پایداری محصول: حمل و نقل محصول، ممیزی زنجیره تأمین، برنامه نظارت و چرخه عمر محصول
Cowan et al (2010)
شرکت فورد محیطی و سلامتی: گرم شدن زمین در طول چرخه عمر، کیفیت هوا در طول چرخه عمر، مواد پایدار، مدیریت مواد، سر و صدا
اجتماعی: امنیت، ظرفیت تغییر پذیر
اقتصادی: هزینه چرخه عمر
Schmidt (2007)
Schmidt, Taylor (2006)
لوزانو[۴۵] و هویسینگ[۴۶] در سال ۲۰۱۱ اقتصادی: حضور در بازار، مشتریان، درآمد، ایجاد ارزش، سهامداران، اکتساب، حقوق مالکیت معنوی و اختراع، مواد خام، برنامه‌های کیفیت، زنجیره تأمین و لجستیک، شاخص‌های پایداری، تعهدات.
محیطی: عملیات (انتشار، انرژی، تولید پاک، خانه سازی سبز، سر و صدا، تولید، محصولات و محصولات زیستی، ضایعات و بازیافت، آب و فاضلاب)، فرسایش زمین، تنوع زیستی، تصادفات و درمان، زنجیره تأمین، تصدیق.
اجتماعی: ذینفعان داخلی (حقوق کارگران، ساعات کار و مزایا، توسعه نیروی کار، آموزش، حقوق انسانی نیروی کار)، فعالیت‌های مرتبط با ذینفعان داخلی و خارجی (امنیت و سلامت، سرمایه گذاری سیاسی، بشر دوستی) ذینفعان خارجی (جامعه، زنجیره تأمین، محصولات)
Lozano, Huisingh (2011)
شاخص‌های ترکیبی آراپاجیک[۴۷] در سال ۲۰۰۴ محیطی –اقتصادی:کل مواد استخراج شده، مصرف انرژی، مصرف مواد.
اجتماعی-محیطی: تأثیرات محیطی، تعداد افراد استخدام شده برای هر تن از منابع غیرقابل بازیافت مصرف شده، کل سرمایه گذاری در محیط و امنیت و سلامت به عنوان درصدی از سود، نسبت تعداد جلسات با ذینفعان و محیط، شکایات مرتبط با سلامتی و امنیت
اجتماعی-اقتصادی: سرمایه ایجاد شده که به عنوان سود به ازای هر کارمند بیان شده است، سرمایه گذاری انسانی، سهمی از درآمد عملیاتی که در جامعه محلی توزیع شده است.
Azapagic (2004)
شاخص‌های اندازه گیری پایداری اجتماعی نمایش سیاسی، مسائل محیطی، قابلیت دوام اقتصادی، فرصت‌های استخدام، حضور رهبران و مردم پرطراوت، مشارکت فعال، محل‌های ملاقات، فعالیت‌های جامعه، ارتباطات، پذیرش تفاوت، همکاری، مناسبات همسایگی، تمایل جامعه، احساس تعلق یا اجتماع، ساختار تراز سنی، نگهداری جمعیت، نگهداری از تسهیلات و خدمات، حساسیت نسبت به آینده www.regional.org.
شاخص‌های اندازه گیری پایداری در سطح عملیاتی اقتصادی: سلامتی مالی، عملکرد اقتصادی، مزایای بالقوه مالی
اجتماعی: منابع انسانی داخلی، آلودگی خارجی، مشارکت سهامدار، عملکرد کلان اجتماعی
زیست محیطی: منابع هوایی، منابع آبی، منابع زمینی، منابع معدنی و انرژی
Labuschagne et al (2005)
شاخص‌های اجتماعی UNDSD دارای ۶ طبقه اصلی است:
سرمایه، سلامتی، آموزش، مسکن، امنیت، جمعیت
و دارای ۱۲ طبقه فرعی است:
فقر، برابری جنسیت، وضعیت تغذیه، مرگ و میر، مراعات اصول، بهداشتی، آب خوردن، مراقبت بهداشتی، سطح آموزش، باسوادی، شرایط مسکن، جنایت، تغییرات جمعیت
شاخص‌های آن عبارت‌اند از:
درصد افرادی که زیر خط فقر زندگی می‌کنند
شاخص جینی
نرخ بیکاری
نسبت متوسط دستمزد در زنان به مردان
وضعیت تغذیه کودکان
نرخ مرگ و میر زیر ۵ سال
امید زندگی
درصد جمعیتی که دارای تسهیلات انهدام فاضلاب هستند
درصد جمعیتی که دسترسی به آب سالم دارند
درصد افرادی که به تسهیلات مراقبت بهداشتی دسترسی دارند
ایمن سازی بچه‌ها در برابر بیماری‌های عفونی
نرخ رواج وسایل ضد حاملگی
بچه‌هایی که به سطوح ۵ آموزش ابتدایی می‌رسند
سطح دسترسی بزرگسالان به آموزش متوسطه
نرخ باسوادی بزرگسالان
زیربنا به ازای هر فرد
تعداد جنایت به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر
جمعیت شهری رسمی یا غیررسمی
UNDSD (2001)
مارکوس و دیگران در سال ۲۰۱۰ ابعاد زیر را برای بعد اجتماعی مشخص کرده و در هر بعد شاخص‌هایی را معرفی کرده است:
ارتقاء دربرگیری اجتماعی[۴۸]، توجه و احترام به افراد، روابط جوانمردانه با نیروی کار (اخلاق در روابط کاری)، روابط با عرضه کنندگان و توسعه انجمن‌های محلی
Marques et al (2010)
هروانی و دیگران در سال ۲۰۰۵ بر مبنای روش‌های GRI و TRI لیستی طولانی را از سنجه‌های محیطی ارائه کرده‌اند Hervani et al (2005)
کانگ و دیگران در سال ۲۰۱۰ در دسته‌های زیر سنجه ارائه داده‌اند: اجتماعی، اقتصادی، محیطی، اجتماعی-محیطی، اجتماعی-اقتصادی، اقتصادی-محیطی و اجتماعی-اقتصادی-محیطی. اما در این مقاله وزن مساوی به هر بعد داده است و علت آن این بوده است که مقالات قبلی نیز این کار را کرده‌اند و آن‌ها نیز به سادگی همین کار را انجام داده‌اند. Kang et al (2010)
مانزینی و دیگران مانزینی و دیگران در سال ۲۰۱۱ در مقاله خود به دنبال توسعه شاخص‌هایی برای پایداری محیطی پروژه‌های انرژی[۴۹] بوده‌اند. Manzini et al (2011)

کلیفت رویکردی را برای ارائه سنجه‌ها بیان می‌کند که از طبقات گسترده‌تر شروع شده و به جنبه‌های فرعی و در نهایت به شاخص‌ها ختم می‌شود. از نظر وی سنجه‌های مدیریت زنجیره تأمین پایدار به ترتیب زیر بهتر است که ارائه شوند (Clift, 2003):
طبقات: حوزه‌های وسیع و گسترده و یا گروه موضوعات اقتصادی، محیطی و اجتماعی
جنبه‌ها: گونه‌های عمومی اطلاعات مرتبط با یک طبقه خاص مثل انتشار گازهای گلخانه‌ای یا بخشش به جامعه میزبان (محل فعالیت)
شاخص‌ها: معیارهای خاص برای هر یک از جنبه‌ها که بتواند برای ردیابی و نشان دادن عملکرد بکار گرفته شود.
مشکلات توسعه سنجه‌های پایداری (Hassini et al, 2010):
هرچند سنجه‌های زیادی برای محیط وجود دارد اما سؤال این است که کدامیک، کی و چگونه استفاده شود.
بازیگران مختلف زنجیره باید روی اینکه کدام سنجه استفاده شود و از کدام داده‌ها استفاده شود توافق کنند.
ناسازگاری بین سنجه‌های تولیدی کلاسیک و سنجه‌های زنجیره تأمین.
فقدان یک بخش نظارت روی تمام زنجیره تأمین. هرچند بعضی از سنجه‌های محیطی با مقررات دولتی واضح مرتبط می‌باشند، برای بسیاری از سنجه‌های اجتماعی و اقتصادی ایجاد پذیرش در تمام زنجیره سخت است.
عدم اعتماد در روابط.
سخت بودن تنظیم استراتژی در کل زنجیره.
سخت بودن هماهنگ کردن توانایی‌ها.
سخت بودن هموار سازی در بین اعضای متفاوت زنجیره.
ماهیت پویای زنجیره. به این معنی که ممکن است سنجه‌ها تغییر کنند یا اینکه اعضا تغییر کنند.
۲-۲-۴-۲- اندازه گیری پایداری در بخش‌های دیگر:
اندازه گیری پایداری در بخش‌ها و صنایع مختلفی استفاده شده است. این کار در صنعت فرش ماشینی انجام نگرفته است اما در صنایع دیگر کارهایی جهت انطباق انجام شده است. به عنوان نمونه در صنعت کشاورزی شاخص‌های زیر ارائه شده است:
شکل ۸-۲: شاخص‌های اندازه گیری پایداری در بخش کشاورزی
(Hua-jiao et al, 2007)
پرانیواتاکول[۵۰] و دیگران در سال ۲۰۰۱ شاخص‌های زیر را برای ارزیابی پایداری در حیطه کشاورزی معرفی کرده‌اند.
شاخص‌های محیطی: فرسایش خاک، کمبود آب، تأثیر روی سلامتی در اثر استفاده از آفت کش
شاخص‌های اقتصادی: اندازه زمین، کارگر مزرعه، بهره‌وری ریختن برنج
شاخص‌های اجتماعی: اشغال زمین، آموزش، کفایت غذا

۵-۲- بررسی ارتباط بین متغیرهای تحقیق

اولین رابطه مورد نظر، رابطه توانمندسازها با عملکرد زنجیره تامین می باشد. در موارد زیادی اشاره شده که الف) توانمندسازها روی عملکرد زنجیره تامین تاثیر مثبت و معناداری دارند. نمونه ای از این موارد در زیر آورده شده است:
سریناواسان و دیگران در سال ۲۰۱۱ نشان دادند که رابطه خریدار-عرضه کننده دارای تأثیر مثبت روی عملکرد زنجیره تأمین می‌باشد (Srinivasan et al, 2011).
سیاست موجودی، روی عملکرد زنجیره تأمین تأثیر مثبت دارد (Lau et al, 2008).
حمایت کارکنان و مدیریت، روی عملکرد زنجیره تأثیر مثبت دارد (Gowen, Tallon. 2003).
IT می‌تواند به بهبود عملکرد زنجیره تأمین کمک کند (Chen et al, 2008 و Saxena, Wadhwa. 2009 )
اشتراک اطلاعات دارای تأثیر مثبت روی عملکرد زنجیره تأمین است (Tiedemann et al, 2009).
تکنولوژی اطلاعات روی عملکرد زنجیره تأمین دارای تأثیر مثبت است (Wu et al, 2006 و McLaughlin et al, 2003 و Adetayo et al, 1999).
مشخص بودن تقاضا، دارای تأثیر مثبت روی عملکرد زنجیره تأمین است (Thron, 2006).
صداقت و نوآوری موجب بهبود عملکرد زنجیره تأمین هستند(Photis et al, 2009).
نوآوری موجب بهبود عملکرد زنجیره تأمین می‌شود (Calantone et al., 2002 ;Deshpande and Farley, 2004).
ERP روی عملکرد زنجیره تأمین دارای تأثیر مثبت است(Yang, Su. 2009).
اشتراک اطلاعات و همکاری در زنجیره تأمین، دارای تأثیر مثبت روی عملکرد زنجیره تأمین هستند(Kemppainen and Vepsalainen, 2003).
RFID یک توانمندساز عملکرد زنجیره تأمین می‌باشد(Sanghyun Kim, Gary Garrison, 2010).
سریناواسان و دیگران در سال ۲۰۱۱ نشان دادند که رابطه خریدار-عرضه کننده دارای تاثیر مثبت روی عملکرد زنجیره تامین می باشد. (Srinivasan et al, 2011).
با توجه به این موراد میتوان استنباط کرد که توانمندسازها دارای تاثیر روی عملکرد زنجیره تامین می باشند.
ب) مورد دوم در ارتباط با رابطه توانمندسازها با پایداری زنجیره تامین می باشد. در این زمینه تحقیقات زیر صورت گرفته است:
فیسل در سال ۲۰۱۰ با بررسی اشتراک اطلاعات، برنامه ریزی استراتژیک، روابط مشارکتی، چارچوب قانونی، حمایت از فعالیت‌ها برای اینکه در زنجیره مشارکت داشته باشیم و تعهد مدیریت ارشد، از آنها به عنوان توانمندسازهایی که روی پایداری تاثیر دارند نام می برد.
حسین در سال ۲۰۱۱ به بررسی تعهد مدیریت، برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت کیفیت، مدیریت ریسک، مشارکت تعاملی، مدیریت تکنولوژی، اشتراک اطلاعات و آموزش کارکنان، از آنها به عنوان توانمندسازهایی که روی پایداری تاثیر دارند نام می برد.
در نتیجه با توجه به موراد ذکر شده میتوان بیان کرد که توانمندسازها دارای تاثیر روی پایدرای هستند.
ج) مورد سوم در ارتباط با رابطه عملکرد زنجیره تامین با پایداری زنجیره تامین می باشددر این زمینه کار مناسبی انجام نشده است و کارهای انجام شده دارای مرزهای نامشخص از نظر تعریف پایداری، ابعاد آن و عملکرد زنجیره تامین می باشند. از آنجایی که پایداری شامل ابعاد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی است و همچنین عملکرد زنجیره تامین نیز در مدل تحقیق مورد نظر می باشد، کارهایی که روی دو یا چند مورد از موارد اشاره شده انجام شده است مورد بررسی قرار می گیرد.
ج-۱) در زمینه رابطه مدیریت محیطی و عملکرد اقتصادی، نتایج زیر به دست آمده است
کلاسن در سال ۱۹۹۶ بیان کرده است که شرکت ها میتوانند با اجرای مدیریت محیطی مناسب، عملکرد مالی و اقتصادی خود را بهبود ببخشند (klassen et al., 1996)
اذرین و دیگران در سال ۲۰۰۹ به بررسی رابطه فعالیت های محیطی با عملکرد زنجیره تامین پرداختند و به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبت و معناداری بین آنها وجود دارد.
بطور کلی، تحقیقات زیادی در این زمینه انجام گرفته است که تعدادی از آن ها در ۱۰-۲ آورده شده اند
جدول ۱۰-۲: نتایج تحقیقات در رابطه با رابطه مدیریت محیطی و عملکرد مالی و اقتصادی شرکت

نوع رابطه منبع
رابطه مثبت و معنادار است. Hart and Ahuja
Russo and Fouts
Klassen and Whybark
Judge and Douglas
Melnyk et al.
Edwards
King and Lenox
Montabon et al.
Azorın, et al., (2009)
GOLICIC and Smith (2013)
Montabon et al. (2007)
Moliner et al (2012)
رابطه منفی و معنادار است. Wagner et al.
Cordeiro and Sarkis, 1997
Sarkis and Cordeiro, 2001
Wright and Ferris, 1998
رابطه معنادار نیست. Gilley et al
Cohen et al.
Nyirenda et al (2013)
Elsayed, Paton (2004)

ج-۲) در زمینه رابطه مسئولیت اجتماعی موسسه و عملکرد شرکت ، تحقیقات مختلفی انجام شده است و نتایج مختلفی از هر یک بدست آمده است. این تحقیقات در ۱۱-۲ نمایش داده شده اند:
جدول ۱۱-۲: رابطه مسئولیت اجتماعی موسسه و عملکرد شرکت

نوع رابطه منبع
رابطه مثبت و معنادار است Cochran and Wood (1984)
McGuire et al (1988)
Montabon et al. (2007)
Mishra & Mishra (2010)
رابطه مستقیم وجود ندارد Cart (2005)
Ullman, 1985
Saeidi et al (2015)
رابطه منفی و معنادار وجود دارد Friedman (1970)

ج-۳) تحقیقات در زمینه عملکرد پایدار با مدیریت زنجیره تامین پایدار:
نورازلان و دیگران در سال ۲۰۱۴ در مقاله ای به بررسی رابطه مدیریت زنجیره تامین پایدار و عملکرد پایدار پرداختند و مدلی مفهومی در این زمنیه ارائه دادند. آنها ۴ بعد را برای مدیریت زنجیره تامین پایدار معرفی کردند که این ابعاد عبارتند از: محیط، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، تغییر فرهنگ و مدیریت ریسک. همچنین برای عملکرد پایدار، ابعاد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را معرفی کردند. در پایان آنها نتیجه گرفتند که مدیریت زنجیره تامین پایدار دارای تاثیر مثبت و معناداری با عملکرد پایدار است.
ولف در سال ۲۰۱۳ به بررسی رابطه فشار سهامدار، مدیریت زنجیره تامین پایدار و عملکرد پایدار موسسه پرداخت. او برای ارزیابی مدیریت زنجیره تامین پایدار، ابعاد استانداردهای اجتماعی زنجیره تامین، سیستم های کنترل زنجیره تامین و خرید سبز را مطرح کرد. برای ارزیابی فشار سهامدار، ابعاد مسائل و بحث های مرتبط با زنجیره تامین اجتماعی، مسائل و بحث های مرتبط با تولید و عملیات، مسائل و بحث های مرتبط با زنجیره تامین محیطی را مطرح کرد. همچنین برای ارزیابی عملکرد پایدار به ارزیابی عملکرد سازمان در حیطه اجتماعی و محیطی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان داده است که فشار سهامدار نقشی در رابطه پایداری و عملکرد ندارد. اما مدیریت زنجیره تامین پایدار با عملکرد رابطه مثبت دارد.
زایلانی و دیگران در سال ۲۰۱۲ به بررسی تاثیر فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار روی عملکرد زنجیره تامین پایدار پرداختند. در زمینه فعالیت های مدیریت زنجیره تامین پایدار، تمرکز آنها روی خرید محیطی و بسته بندی پایدر بود. در زمینه عملکرد زنجیره تامین پایدار، تمرکز آنها روی ابعاد اقتصادی، اجتماعی، محیطی و عملیاتی بوده است. نتایح این تحقیق نشان داد که بسته بندی پایدار دارای تاثیر مثبت روی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و محیطی می باشد. همچنین خرید محیطی دارای تاثیر مثبت روی ابعاد اجتماعی، اقتصادی و عملیاتی است.
ج-۴) سایر تحقیقات:
Sierra و Rodon در سال ۲۰۱۲ روی تاثیر برنامه های پایداری بر ابعاد پایداری بحث کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که برنامه های محیطی داخلی دارای تاثیر مثبت روی هر ۳ بعد پایداری می باشد. در حالی که برنامه های اجتماعی داخلی فقط روی ابعاد اجتماعی و محیطی تاثیر مثبت دارد و در کوتاه مدت دارای تاثیر منفی روی بعد اقتصادی است. همچنین آنها بیان کردند که ارزیابی زنجیره تامین روی ۳ بعد پایداری تاثیری ندارد. همکاری در زنجیره می تواند هر ۳ بعد را بهبود ببخشد.
آی پی در سال ۲۰۱۱ بیان کرده است که عملکرد زنجیره تامین منجر به پایداری زنجیره تامین می شود (Ip, et al, 2011). در نتیجه میتوان بیان کرد که عملکرد زنجیره تامین روی پایداری زنجیره تامین تاثیرگذار است.
Wang و Sarkis در سال ۲۰۱۳ در مقاله ای به بررسی رابطه زنجیره تامین پایدار و عملکرد مالی شرکت پرداختند. آنها برای زنجیره تامین پایدار، دو بعد اجتماعی و محیطی را درنظر گرفتند. در نهایت نتایج تحقیق آنها نشان داد که هر دو بعد زنجیره تامین پایدار دارای تاثیر مثبت روی عملکرد مالی شرکت است.
اورتاس و دیگران در سال ۲۰۱۴ در پژوهشی به بررسی رابطه بین زنجیره تامین پایدار و درآمد و سود پرداختند. آنها به این نتیجه رسیدند رابطه بین زنجیره تامین پایدار و درآمد شرکت دوطرفه است اما رابطه بین زنجیره تامین پایدار و سود شرکت یک طرفه می باشد. آن ها بیان کردند که این روابط در مناطق جغرافیایی مختلف، اقتصادهای مختلف و صنایع مختلف می تواند متفاوت باشد.
کویال و دیگران در سال ۲۰۱۳ در مقاله ای با عنوان پایداری تحقیقات عملکرد پایدار صنف و عملکرد شرکت، اشاره کردند که بیشتر تحقیقات در زمینه رابطه عملکرد پایدار با عملکرد شرکت در کشورهای توسعه یافته انجام شده است. نتایج تحقیقات در بافت های فرهنگی و اقتصادی متفاوت با یکدیگر تفاوت داشته است و جهت فلش بین این دو بعد مورد توافق کلی نیست. همچنین آنها اشاره میکنند که در تحقیقات قبلی، برای نشان دادن عملکرد شرکت به ابعاد مالی توجه شده است. همچنین آنها اشاره کرده اند که بررسی این رابطه در کشورهای در حال توسعه ضروری به نظر می رسد.
رابطه بین زنجیره تامین پایدار و عملکرد شرکت مهم می باشد اما هنوز ناشناخته است (ortas, et al. 2014)
رابطه بین عملکرد مالی و عملکرد پایدار موسسه به دلایل زیر نامشخص مانده است:
Schaltegger و Synnestvedtدر سال ۲۰۰۲ و Ullman در سال ۱۹۸۵ به مطالعات تجربی انتقاد وارد کردند و گفتند که این مطالعات بدون مبنای تئوریکی صورت گرفته است.
بعضی از محققین معتقدند که رابطه مثبیت بین این دو مورد ناشی از روش های مطالعه ضعیف می باشد (McWilliams and Siegel, 1998, Lockett et al., 2006).
Brammerو Millingtonدر سال ۲۰۰۸ و Waddock و Graves در سال ۱۹۹۷ اشاره کردند که دلیل زیربنایی برای نا مشخص بودن این رابطه، مشکلات موجود در اندازه گیری عملکرد پایدار موسسه است.
Barnett در سال ۲۰۰۷ اشاره میکند که این رابطه از یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت است. این مورد میتواند ناشی از درنظر نگرفتن شرایط باشد.
اگر چه روی ارتباط بین عملکرد زنجیره تامین پایدار و عملکرد مالی کارهایی صورت گرفته است اما این رابطه هنوز دارای ابهام است. بسیاری از کارها فقط روی یک یا دو شرکت انجام گرفته است (Carter and Easton, 2011 ; Seuring, 2012). Schaltegger و Synnestvedt در سال ۲۰۰۲ اشاره کردند که این رابطه میتواند بر حسب مناطق مختلف جغرافیایی، فرهنگ، رفتار مشتری، نوع صنعت و اندازه شرکت متفاوت باشد.
با توجه به مرور انجام شده مشخص شد که مفهوم پایداری، مدیریت زنجیره تامین پایدار، عملکرد پایدار، مدیریت محیط زیست همراه با عملکرد اجتماعی موسسه و موارد مشابه به طور نامشخص و با مرزهای نامشخص، به جای یکدیگر به کار می روند. آن چیزی که در ادبیات مشخص است این است که عملکرد پایدار با عملکرد زنجیره تامین پایدار یکسان گرفته شده است. همچنین در حیطه مدیریت زنجیره تامین پایدار، تمرکز روی فعالیت هایی است که برای مدیریت زنجیره تامین پایدار انجام می شود. در بعضی از تحقیقات، عملکرد زیست محیطی و عملکرد اجتماعی را به عنوان پایداری زنجیره دیده اند.
با توجه به مواردی که در قسمت های قبلی اشاره شد، موارد زیر ملاحظه می شود:
با توجه به موارد مطرح شده در قسمت ۲-۲ ارزیابی عملکرد، کار سختی می‌باشد علت این همه پیچیدگی در ارزیابی عملکرد زنجیره این است که سنجه های عملکرد زنجیره تأمین از یک زمینه به زمینه دیگر متفاوت است. از طرف دیگر تصمیم گیرندگان زنجیره با رشد فزاینده سنجه های عملکرد برای ارزیابی عملکرد روبرو هستند (Beamon, 1999; Gunasekaran et al. , 2004). در نتیجه توسعه مدلی که مشخصات صنعت فرش ماشینی را دربر بگیرد ضروری می باشد.
با توجه به موارد مطرح شده در قسمت ۳-۲ ملاحظه می شود که دسته بندی کاملی روی توانمندسازهای زنجیره تامین انجام نشده است در نتیجه در این تحقیق به آن پرداخته می شود.
با توجه به موارد مطرح شده در قسمت ۴-۲ ارزیابی پایداری هنوز به بلوغ نرسیده است و رویکردهای مختلف هر کدام به جنبه‌ای خاص توجه می‌کنند و کافی نیستند (Gasparatos et al., 2008). کارهای مختلفی برای انطباق سنجه ها در صنایع مختلف انجام شده است. این مورد در صنعت فرش ماشینی انجام نپذیرفته است. در نتیجه مورد دیگری که در این تحقیق به آن پرداخته می شود ارائه سنجه های ارزیابی پایداری زنجیره تامین صنعت فرش ماشینی می باشد.
با توجه به موارد مطرح شده در بخش اول قسمت ۵-۲ در زمینه بررسی ارتباط توانمندسازها و عملکرد زنجیره تامین، کارهایی انجام شده است اما در این کارها توانمندسازها بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند در نتیجه مورد دیگری که در این تحقیق به آن پرداخته می شود بررسی رابطه توانمندسازها با عملکرد زنجیره تامین می باشد.
با توجه به موارد مطرح شده در بخش دوم قسمت ۵-۲ در زمینه بررسی ارتباط توانمندسازها و پایداری زنجیره تامین، کارهایی انجام شده است اما در این کارها توانمندسازها بطور کامل مورد بررسی قرار نگرفته اند در نتیجه مورد دیگری که در این تحقیق به آن پرداخته می شود بررسی رابطه توانمندسازها با پایداری زنجیره تامین می باشد.
با توجه به موارد مطرح شده در بخش سوم قسمت ۵-۲ در زمینه ارتباط عملکرد با پایداری زنجیره تامین، فقط به وجود رابطه اشاره شده اما شدت آن مورد بررسی قرار نگرفته است. در نتیجه در این تحقیق به بررسی این رابطه پرداخته می شود.
با توجه به مرور صورت گرفته، مدلی که به صورت همزمان ارتباط توانمندسازها، عملکرد و پایداری را بررسی کند مورد بررسی قرار نگرفته است؛ و این موضوع در این تحقیق مورد بررسی قرار میگیرد.

۶-۲- صنعت فرش ایران

کف‌پوش ماشینی که به طور اعم برای پوشش کف به کار می‌رود کف پوشی است که سطح مورد استفاده آن از یک لایه نخ یا الیافی که از یک زمینه بیرون زده ساخته شده است. برای شناخت کلی از ساختار فرش بهتر است اجزا و بخشهای آن مورد بررسی قرار بگیرد. به طور کلی فرش از اجزای زیر تشکیل شده است:
نخ تار یا بوم فرش
مجموعه نخهایی است کاملاً موازی هم و یکنواخت که به طور طولی در بافت فرش قرار می‌گیرد که جنس آن صد در صد پنبه یا مخلوط پنبه با پلی استر است.
نخ پود فرش
مجموعه نخهایی است که به طور عرضی در بافت فرش قرار می‌گیرد که جنس آن‌ها صد در صد کنف (جوت) یا صد در صد کتان یا صد در صد پنبه می‌باشد
نخ پرز یا خاب فرش
آن قسمت از فرش است که شامل نخ یا الیاف نساجی که از زمینه (منظور از زمینه همان بافت تار و پودی فرش است) بیرون آمده است و به عنوان سطح مورد استفاده عمل می‌کند و طرز قرار گرفتن آن با توجه به جهت، عمود بر زمینه است و جنس آن صد در صد آکریلیک یا صد در صد پشم یا صد در صد پلی پرو پیلن است در شکل زیر اجزا و موارد فوق برای تفهیم بیشتر نشان داده شده است.
 
شکل ۹-۲ نمایی از فرش
(موسسه استاندارد و ویژگی‌های فرش ماشینی، ۱۳۷۷)
۱- پرز فرش ۲- پود بالایی یا پود رو ۳- تار زنجیر ۴- نخ تار که زمینه فرش بافته شده را تقویت می‌کند ۵-پود پایین یا پود زیر
ریشه فرش
بر خلاف فرش دستباف که ریشه فرش از همان تار فرش است در فرش ماشینی ریشه فرش بعد از اتمام کار بافت فرش ماشینی به صورت جداگانه توسط دستگاه روی فرش دوخته می‌شود که جنس آن صد در صد پنبه یا پنبه و پلی استر است و رنگ آن سفید می‌باشد. طول نخ ریشه از لبه فرش حداقل ۸ سانتیمتر می‌باشد.
شیرازه (لبه فرش)
بعد از اتمام بافت فرش ماشینی برای درگیر ساختن نخ‌های تار و پود در لبه فرش، دوخت زیگزاگ زده می‌شود تا لبه فرش در مقابل ریش ریش شدن مقاوم گردد. جنس نخ زیگزاگ نایلون، پلی استر، مخلوط پنبه و پلیاستر یا متو فیلامنت پلی آمید است. رنگ آن بی رنگ است یا به رنگی است که با بافت زمینه فرش هم‌خوانی داشته باشد.
آهار(چسب پشت فرش)
بعد از اتمام کار بافت فرش برای استحکام و نگهداری نخ خاب و جلوگیری از فرسایش فرش ماشینی در مقابل رطوبت و برای جلوگیری از ایجاد الکتریسیته ساکن پشت فرش ماشینی آهار زده می‌شود. آهار فرش به رنگ سفید است که پس از حرارت دیدن بیرنگ می‌شود. برای جلوگیری از رشد باکتری در سطح محلول آهار که در معرض اکسیژن هوا قرار دارد مقداری فرمالین یا محلول فنل به عنوان ضد باکتری به محلول آهار اضافه می‌شود در ضمن آهار پشت فرش باید آتش‌زا نبوده و غیر سمی‌باشد (موسسه استاندارد، ۱۳۷۷).
تراکم فرش: هر تخته فرش دارای دو نوع تراکم (عرضی و طولی) می‌باشد.
تراکم عرضی فرش: تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر عرض فرش را گویند که با شانه مشخص می‌شود. مثال: قالی ۳۵۰ شانه یعنی در هر متر عرض فرش معادل ۳۵۰ ریشه (گره رنگ) بافته شده است. شانه‌های رایج بازار عبارت‌اند از ۲۲۰-۲۵۰-۲۸۰-۳۲۰-۳۵۰-۳۸۰-۴۰۰-۴۴۰-۵۰۰ شانه.
تراکم طولی فرش: تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر طولی قالی را گویند. مثال: قالی با تراکم ۵۰۰ یعنی در یک متر طولی فرش معادل ۵۰۰ ریشه (گره رنگ) بافته شده است، تراکم‌های طولی رایج در بازار عبارت‌اند از: ۳۰۰-۴۰۰-۵۰۰-۶۰۰-۷۰۰-۸۰۰-۹۰۰-۱۰۰۰ رج می‌باشد. (تراکم طولی در روش‌های مختلف بافت فرش ماشینی باهمدیگر تفاوت دارد).
تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر مربع فرش: اگر تعداد گره رنگ در عرض معادل ۵۰۰ گره و در طول معادل ۱۰۰۰ گره رنگ است. پس تعداد ریشه (گره رنگ) در یک متر مربع  ۵۰۰۰۰۰=۱۰۰۰×۵۰۰
تاریخچه فرش:
سرمنشأ صنعت فرش، همانند بسیاری از شاخههای صنعت کهن نساجی، کشور ایران بوده که از این حیث شاید در بین سایر علوم و فنون نیز منحصر به فرد باشد. قدمت طولانی فرش دستباف نشانگر توجه اقوام مختلف ایرانی به امر نساجی است. از بافت نخستین فرش اطلاع دقیقی در دست نیست؛ اما قدیمیترین فرش یافت شده در جهان  فرشی است ایرانی، که در دوره  “پازیریک” سیبری کشف شده و “فرش پازیریک” نامیده میشود. نقش جانوران بالدار بر روی این فرش، همراه با نقوش تخت جمشید صحت نظر محققین در ایرانی بودن این فرش را ثابت می‌کند. فرش در طول زمان با هنر و فرهنگ ایرانی عجین بوده و با صدرنشینی در موزههای معتبر، نام ایران را در دورترین نقاط دنیا بلند آوازه ساخته است. با اختراع ماشین بخار و آغاز روند صنعتی شدن این هنر، تکامل تکنولوژیک تولید فرش نیز سیر صعودی به خود گرفت. نخستین دستگاههایی که از نیروی بخار در تکنولوژیهای مختلف تولید فرش بهره میبردند، ابتدا در آمریکا ساخته شدند. نخستین هدف صنعتی شدن، تولید فرشهایی شبیه فرش دستباف با هزینه کمتر و به عبارت دیگر، توسعه بازار فرش از قصرها و قلعههای سلطنتی به داخل خانههای قشر متوسط و حتی فقیر جامعه بود.
فرش کاشان به پشتوانه تاریخ کهن و اصالت کم نظیر خود، همواره مورد توجه بوده است. وجود بافندگانی که از سال‌های دور فرش‌های نفیس و زیبا تولید می‌کردهاند سبب شده تا کاشان به عنوان یکی از مراکز اصلی تولید فرش مورد توجه خریداران قرار گیرد. اساساً صنعت فرش ماشینی بر خلاف فرش دستباف، از سابقه تاریخی چندان طولانی در ایران برخوردار نیست. حدود چهل سال پیش نخستین کارخانه تولید فرش ماشینی در کشور در شهرستان کاشان تأسیس و راهاندازی شد. این کارخانه که به کارخانه فرش راوند معروف شد بزرگ‌ترین کارخانه تولید کننده فرش ماشینی در کشور و حتی خاورمیانه بود که با شهرت جهانی خود توانسته بود به موفقیت‌های چشم‌گیری در تولید و صادرات دست یابد. پس از آن به تدریج کارخانهها و کارگاه‌های بزرگ و کوچک دیگر تولید فرش ماشینی تأسیس گردید که با توجه به نیاز روزافزون داخلی و خارجی،‌ آینده‌ای روشن را پیش ‌روی خود می‌دید. اوج این روند در سال‌های آغازین دهه هفتاد شمسی اتفاق افتاد که با پدید آمدن بازارهای جدید، میل به تأسیس کارخانههای فرش ماشینی را در بین سرمایه‌داران تقویت کرد.
در حال حاضر کاشان، قطب صنعت فرش ماشینی کشور محسوب میشود. خوشه فرش ماشینی کاشان، آران و بیدگل سالانه ۵۸ میلیون متر مربع فرش تولید میکند که ارزش آن به ۱۰۰۰ میلیون دلار میرسد. این میزان ۶۰ درصد از کل ظرفیت تولید فرش ماشینی کشور را تشکیل میدهد. فرش ماشینی تولید شده در کاشان به تمامی استانهای کشور فرستاده میشود و درصد قابل توجهی از نیاز فرش ماشینی کشور را تأمین می‌کند. حدود ۷۰۰ واحد تولید فرش ماشینی در منطقهای به شعاع ۱۰ کیلومتر واقع شدهاند. این واحدها در شهرکهای صنعتی راوند، امیرکبیر، سلیمان صباحی، هلال، کویر و بعضاً در خارج از شهرکهای صنعتی مشغول فعالیت هستند و بیش از ۵۷ درصد ظرفیت صنعتی شهرهای کاشان و آران و بیدگل را به خود اختصاص دادهاند. این مجموعه تأمین‌کننده‌ی اشتغال مستقیم بیش از ۱۳۵۰۰ نفر در این دو شهرستان است.  خوشه فرش ماشینی کاشان، آران و بیدگل صاحب سهمی ۶۵ درصدی در صادرات فرش ماشینی کشور است. ۵۲ شرکت فعال در خوشه در سال گذشته صادرات داشتهاند که ارزش آن بالغ بر ۱۰۰ میلیون دلار (۱۰ درصد از کل تولید) بوده است.۸۰ درصد از کل صادرات، به دو کشور عراق و افغانستان انجام شده و ۲۰ درصد بقیه به ۴۲ کشور دیگر از جمله آلمان، آمریکا، سوئد، ‌استرالیا و کانادا صادر شده است (قائدی، ۱۳۸۷).

۷-۲- جمع بندی:

از آنجایی که در این پایان نامه به دنبال مدل رابطه توانمندسازهای عملکرد، عملکرد زنجیره و پایداری زنجیره هستیم، مباحث مطرح شده در این فصل روی موضوعات مرتبط با تکمیل این مدل متمرکز شده است . با مرور ادبیات مشاهده می‌شود که کارهای انجام شده معمولاً به قسمتی از کار پرداخته‌اند یا جامعیت لازم را ندارند. به صورت کلی با مرور ادبیات موارد زیر مشخص شد:
مدلهای اندازهگیری عملکرد:SCOR ، LOGISTIQUAL، Economic Value Added (EVA)، مدل ارزیابی لجستیک، Life cycle Analyses، Finance/Non-Finance، روش رقابت زمان محور، عوامل نرم و سخت، عوامل کمی و کیفی، مدل اولویت‌های رقابتی، مدل مبتنی بر فرآیندهای زنجیره تأمین، مدل ۳ سطحی، مدل کارایی/ پاسخگویی و …..
سنجه‌های ارزیابی عملکرد زنجیره: متوسط اندازه سفارش، مقدار بهینه سفارش، سطح موجودی ورودی، سطح موجودی در جریان ساخت، سطح موجودی کالای تمام شده، سطح موجودی در حال حمل، سطح موجودی ضایعات، هزینه انتقال موجودی، متوسط موجودی، متوسط اندازه دسته بازپرسازی و ….
توانمندسازهای زنجیره: مدیریت دانش، تکنولوژی اطلاعات، تعهد، تکنیک‌های حل تعارض، صداقت، هماهنگی، همکاری، حمایت زیر ساختی/دولتی، حمایت مدیریتی و کارکنان، قابلیت مشارکت/ روابط مشارکتی، وابستگی متقابل و…….
مدل‌های پایداری:
مدل سود سه‌گانه (Triple bottom line)، مدل آشیانه‌ای (Nested model)، مرزهای شکست (Breaking down Boundaries)، مدل سود سه‌گانه و چهار جنبه پشتیبان (TBL + 4 facets)، مدل کفایت اقتصادی (Sufficiency economy)، مدل فائو، مدل خانه مدیریت زنجیره تأمین پایدار (Sustainable SCM).
روش‌های اندازه گیری پایداری: CVM (روش ارزیابی مشروط)، روش CBA ،ISEW (شاخص رفاه اقتصادی پایدار)، امرژی، اکسرژی، ردپای بوم شناختی، GRI، ارزیابی چرخه عمر (LCA)، ISO 14000، مدل SAFE، AMOEBA، ECOCAPACITY، شاخص‌های Pearce و Atkinson، شاخص‌های OECD، BAROMETERS، ارزیابی بوم-کارایی، SBSC و ……….
شاخص‌های اندازه گیری پایداری: شاخص‌های اجتماعی-اقتصادی، EU، UN، کاون و دیگران در سال ۲۰۱۰، شرکت فورد، لوزانو و هویسینگ در سال ۲۰۱۱، شاخص‌های ترکیبی آراپاجیک در سال ۲۰۰۴، شاخص‌های اندازه گیری پایداری اجتماعی، شاخص‌های اندازه گیری پایداری در سطح عملیاتی، شاخص‌های اجتماعی UNDSD، مارکوس و دیگران در سال ۲۰۱۰، هروانی و دیگران در سال ۲۰۰۵ و ……….
بر مبنای این موارد، مدل مفهومی تحقیق در فصل بعد ایجاد می‌شود.
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
اهداف فصل:
بررسی مراحل انجام تحقیق
بررسی قلمرو زمانی و مکانی تحقیق
بررسی صنعت فرش ایران
مدل مفهومی تحقیق، متغیرهای تحقیق، گزاره های تحقیق
ارائه روش شناسی تحقیق
مشخص کردن جامعه و نمونه پژوهشی و آماری
بررسی ابزار و روش گردآوری داده‌ها
بررسی روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

۳- مقدمه

تحقیق فرآیندی است که از طریق آن می‌توان درباره امری ناشناخته به جستجو پرداخت و نسبت به آن امر، شناخت لازم را به دست آورد. در این فرآیند، از چگونگی جمع آوری شواهد و تبدیل آن‌ها به یافته‌ها، تحت عنوان روش شناسی یاد می‌شود که به نحوه گردآوری داده‌ها، تحلیل و تفسیر آن‌ها و به حداقل رساندن ابهامات راجع به آن‌ها می‌پردازد (سرمد و دیگران، ۱۳۸۱).
قوت و جایگاه هر علم یا نظری به روش شناخت آن علم یا نظر بستگی دارد و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار میرود (عزتی، ۱۳۷۶).
بدین خاطر یکی از مهمترین مراحل تحقیقات علمی انتخاب روش تحقیق متناسب با تحقیق است. منظور از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص کنیم، چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصی لازم است. انتخاب روش تحقیق به عهده محقق است و او باید در انتخاب روش صحیح تحقیق حساسیت لازم را به عمل آورد (خلیلی، ۱۳۷۸). به سخن دیگر هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید، چه شیوه و روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه دقیق‌تر، آسان‌تر، سریعتر و ارزان‌تر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای مورد نظر کمک کند (نادری و نراقی، ۱۳۷۵).
در این پژوهش به دنبال تبیین رابطه توانمندسازهای زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تامین و پایداری زنجیره تامین هستیم

۱-۳- مراحل انجام تحقیق

با استفاده از روش تحقیقی که توسط کیوی و کامپنهود معرفی شده است، می‌توان فرآیند این تحقیق را در مراحل: پرسش آغازین، مطالعات اکتشافی، چارچوب نظری تحقیق، ساختن مدل مفهومی تحقیق، بکارگیری ابزارهای جمع آوری داده، تحلیل اطلاعات و نتیجه گیری، بیان کرد (نیک گهر، ۱۳۸۱).
پاسخ به سؤالات و فرضیه های تحقیق
۵
پرسش آغازین
تعیین قلمرو تحقیق
بررسی پیشینه تحقیق
شناسایی متغیرهای تحقیق
استفاده از روش دلفی، طراحی چارچوب و مدل مفهومی و تحلیلی تحقیق
تعیین طرح علمی و عملی تحقیق (تعیین جامعه، نمونه، ابزار و روش گردآوری داده)
تعیین پایلوت جهت انتخاب شاخص‌ها، بررسی سؤالات و ارزیابی پرسشنامه تحقیق
گردآوری و تحلیل داده‌ها (آزمون توصیفی و استنباطی)
نتیجه گیری
ارائه پیشنهادات
۱
۲
۳
۴
۶
شکل ۱-۳- مراحل انجام تحقیق

۲-۳- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق

قلمرو زمانی جمع آوری داده‌های اولیه، از اوایل تیرماه ۱۳۹۱ تا اواخر بهمن ۱۳۹۲ است. تحقیق در قلمرو مکانی شرکت‌های دارای بیش از ۵۰ کارگر در صنعت فرش ماشینی ایران انجام شده است.
این تحقیق در شرکت های رنگرزی، ریسندگی و بافندگی صنعت فرش ماشینی انجام شده است و اطلاعات مربوط به زنجیره تامین از آنها گرفته شده است. در این صنعت ۵۱۹ شرکت با تعداد نیروی کار بیشتر از ۵۰ نفر وجود دارد وجود دارد.

۳-۳- مدل مفهومی تحقیق

یکی از تقسیم‌بندی‌ها در معادلات ساختاری تقسیم شاخص‌های اندازه‌گیری یا متغیرهای آشکار می‌باشد. شاخص‌ها سه دسته هستند: شاخص‌های انعکاسی[۵۱]، ساختی[۵۲] و نوع سوم(MIMIC) که ترکیبی از دو نوع قبلی است. شاخص‌های بکار رفته در تحقیق حاضر نیز از نوع انعکاسی بشمار می‌آید. در جدول ۱-۳ تفاوت‌های این دو مدل نشان داده شده است.
جدول ۱-۳: انواع مدل‌ها بر اساس شاخص

معیار مقایسه مدل ساختی مدل انعکاسی
جهت حرکت از متغیر آشکار به متغیر مکنون یا سازه از متغیر مکنون یا سازه به متغیر آشکار
اثر تغیر شاخص تغیر در شاخص تغیر در متغیر مکنون را به دنبال دارد تغیر در شاخص تغیر در متغیر مکنون را به دنبال ندارد
اثر تغیر سازه تغیر متغیر مکنون یا سازه موجب تغیر در شاخص(ها) نمی‌شود تغیر متغیر مکنون یا سازه موجب تغیر در شاخص(ها) می‌شود
قابلیت جابه‌جایی شاخص‌ها شاخص‌ها الزاماً قابل جابه‌جایی نیستند شاخص‌ها باید قابل جابه‌جایی باشند.
اثر حذف شاخص حذف یک شاخص ممکن است حوزه مفهومی متغیر مکنون یا سازه خود را عوض کند حذف یک شاخص نباید حوزه مفهومی متغیر مکنون یا سازه خود را عوض کند
کوواریانس بین شاخص‌ها شاخص‌ها الزاماً کوواریانسی باهم ندارند انتظار می‌رود شاخص‌ها کوواریانسی باهم داشته باشند
اثر شاخص‌ها بر همدیگر تغیر در یک شاخص الزاماً تغیر در شاخص دیگر را موجب نمی‌شود تغیر در یک شاخص تغیر در شاخص دیگر را موجب می‌شود
شکل ظاهری مدل‌های

بر اساس مرور ادبیات صورت گرفته، مدل مفهومی تحقیق به صورت زیر خواهد بود. این مدل دارای ۳ بخش توانمندسازهای زنجیره تأمین، شاخص‌های عملکرد زنجیره تأمین و شاخص‌های پایداری زنجیره تأمین می‌باشد.
فرایندها
کارکنان
استراتژی
شرکاء و منابع
……………
محیطی
اجتماعی
اقتصادی
…………..
مشتریان
جامعه
عملکرد کلیدی
شکل ۲-۳ مدل مفهومی تحقیق

۴-۳- متغیرهای تحقیق

متغیر به ویژگی اطلاق می‌شود که می‌توان آن را مشاهده یا اندازه گیری کرد و دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آن‌ها قرار داد. عدد یا ارزش نسبت داده شده با آن متغیر، نشان دهنده تغییر از یک حالت به حالت دیگر است (خاکی، ۱۳۸۲).
بر اساس مدل مفهومی تحقیق، متغیرهای موجود در این تحقیق را می‌توان در ۳ دسته کلی معرفی نمود:
متغیر مستقل: این متغیر، توانمندسازهای زنجیره تأمین می‌باشد. این متغیرها در جدول ۲-۳ آورده شده‌اند.
متغیر میانجی: این متغیر همان عملکرد زنجیره تأمین می‌باشد. این متغیرها در جدول ۳-۳ آورده شده‌اند.
متغیر وابسته: این متغیر همان پایداری زنجیره تأمین می‌باشد این متغیرها از روش GRI و سایر روش‌های اندازه گیری پایداری که در فصل دوم اشاره شدند استخراج شده‌اند و در جدول ۴-۳ نمایش داده شده‌اند.
جدول ۲-۳ متغیرهای مستقل

۱ مدیریت دانش ۲۳ مدیریت کیفیت
۲ تکنولوژی اطلاعات
RFID
۲۴ مدیریت ریسک
۳ اشتراک اطلاعات ۲۵ استفاده از انجمن مشاوره زنجیره تأمین
۴ وضوح اطلاعات و دانش ۲۶ مدیران باتجربه بین آموزشی
۵ برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) ۲۷ آموزش زنجیره تأمین
۶ ارتباطات ۲۸ فرهنگ رقابت پذیری
۷ تعهد ۲۹ استراتژی
۸ تکنیک‌های حل تعارض ۳۰ تنظیم رابطه بین استراتژی زنجیره و عدم اطمینان محیطی
۹ صداقت و اعتماد ۳۱ سنجه‌های جامع و دقیق
۱۰ هماهنگی ۳۲ اندازه گیری عملکرد
۱۱ همکاری ۳۳ مستندسازی فرآیند و مالکیت
۱۲ حمایت از فعالیت‌ها برای اینکه در زنجیره مشارکت داشته باشیم ۳۴ سیاست موجودی
۱۳ حمایت مدیریتی و کارکنان ۳۵ کاهش عدم قطعیت موجودی
۱۴ قابلیت مشارکت/ روابط مشارکتی ۳۶ هماهنگی مدیریت موجودی و مدیریت ظرفیت
۱۵ وابستگی متقابل ۳۷ منابع
۱۶ ارتباطات میان سازمانی ۳۸ زیرساخت سازمانی
۱۷ رابطه خریدار-عرضه کننده ۳۹ نوآوری
۱۸ رفتار زنجیره تأمین ۴۰ مشخص بودن تقاضا
۱۹ رهبری ۴۱ آموزش کارکنان
۲۰ یکپارچگی زنجیره تأمین ۴۲ مدیریت منابع انسانی
۲۱ توانایی تحلیل در برنامه ریزی، منبع، ساخت و تحویل ۴۳ حمایت زیر ساختی/دولتی
۲۲ حمایت کانال[۵۳] : یعنی حمایت بالاتر از دیوار کارخانه‌ها

جدول ۳-۳ متغیرهای میانجی

موجودی
۱ متوسط اندازه سفارش ۱۱ متوسط موجودی ایمنی
۲ مقدار بهینه سفارش ۱۲ نرخ بازپرسازی
۳ سطح موجودی ورودی ۱۳ نسبت توقف موجودی
۴ سطح موجودی در جریان ساخت ۱۴ از مد افتادگی موجودی
۵ سطح موجودی کالای تمام شده ۱۵ موجودی فصلی
۶ سطح موجودی در حال حمل ۱۶ هزینه‌های موجودی
۷ سطح موجودی ضایعات ۱۷ نرخ جریان موجودی
۸ هزینه انتقال موجودی ۱۸ دقت موجودی
۹ متوسط موجودی ۱۹ ظرفیت موجودی
۱۰ متوسط اندازه دسته بازپرسازی
مشتری
۲۰ دسترس پذیری ۲۹ تعداد نقطه تماس مشتری
۲۱ سطح درک مشتری از ارزش محصول ۳۰ تعداد مشتریان حفظ شده
۲۲ درصد کالای تمام شده در حمل ۳۱ تعداد مشتریان جدید
۲۳ شناسایی و تعیین نیازهای آینده مشتریان ۳۲ نرخ بازگشت محصول
۲۴ قابلیت ردیابی ۳۳ زمان پاسخگویی به سفارش
۲۵ وفاداری مشتری ۳۴ زمان چرخه سفارش
۲۶ رضایت مشتری ۳۵ هزینه وارانتی
۲۷ شهرت ۳۶ کیفیت خدمات
۲۸ نرخ شکایت مشتری
کل زنجیره
۳۷ هزینه کل زنجیره ۴۱ زمان پاسخگویی زنجیره
۳۸ کل زمان جریان نقدی ۴۲ پاسخگویی زنجیره
۳۹ کل هزینه موجودی ۴۳ کل هزینه مدیریت زنجیره تأمین
۴۰ کل هزینه زنجیره ۴۴ کل زمان چرخه
نوآوری و بهبود
۴۵ بهبود فرایند ۴۸ زمان چرخه توسعه محصول
۴۶ محصولات/فرایند جدید ۴۹ زمان مورد نیاز تولید محصول ترکیبی جدید
۴۷ مخارج/ فروش تحقیق و توسعه ۵۰ تعداد سرویس‌های جدید اجرا شده در سال
کیفیت
۵۱ کیفیت کالای تحویل داده شده به مشتری ۵۳ کیفیت
۵۲ کیفیت کالاهای حمل شده
قیمت
۵۴ متوسط قیمت فروش ۵۷ حاشیه سود
۵۵ هزینه ثابت اضافه شده به ازای هر سفارش ۵۸ دامنه قیمت فروش
۵۶ هزینه متغیر اضافه شده به ازای هر واحد
تحویل
۵۹ سرعت تحویل ۷۲ کامل بودن اجرای سفارش
۶۰ انعطاف پذیری تحویل ۷۳ انعطاف پذیری
۶۱ پاسخگویی به تحویل‌های فوری ۷۴ انعطاف ظرفیت
۶۲ مدت زمان تحویل به مشتری ۷۵ دامنه محصولات و خدمات
۶۳ قابلیت اطمینان عملکرد تحویل ۷۶ انعطاف پذیری تولید
۶۴ تعداد نوشته‌های تحویل بدون خطا ۷۷ انعطاف پذیری لجستیک
۶۵ درصد تحویل‌های فوری ۷۸ انعطاف پذیری سیستم اطلاعاتی
۶۶ غنای اطلاعاتی در تحویل‌ها ۷۹ انعطاف پذیری مشخصه‌ها
۶۷ درصد تحویل‌های به‌موقع ۸۰ انعطاف حجم
۶۸ انعطاف سیستم تحویل برای ارضاء نیاز یک مشتری خاص ۸۱ انعطاف سرعت حمل
۶۹ زمان تأخیر تحویل ۸۲ انعطاف سیستم خدماتی در برآورده سازی نیازهای مشتری
۷۰ تعداد تحویل‌های بدون نقص ۸۳ انعطاف حمل
۷۱ زمان تأخیر اجرای سفارش
حمل و نقل
۸۴ اثربخشی برنامه زمانی توزیع موسسه ۹۰ متوسط اندازه محموله خروجی
۸۵ اثربخشی روش‌های ثبت سفارش ۹۱ متوسط هزینه حمل و نقل خارجی
۸۶ هزینه‌های حمل و نقل ۹۲ متوسط هزینه حمل و نقل خارجی به ازای هر محموله
۸۷ متوسط هزینه حمل و نقل داخلی ۹۳ خطاهای حمل و نقل
۸۸ متوسط هزینه حمل و نقل داخلی به ازای هر محموله ۹۴ بهره‌وری حمل
۸۹ متوسط اندازه محموله ورودی ۹۵ هزینه انبار
روابط در زنجیره
۹۶ اشتیاق عرضه کننده در صرفه جویی هزینه ۱۰۲ همکاری تأمین کننده جهت حل مشکلات فنی
۹۷ توانایی متقابل عرضه کننده برای پاسخگویی به مشکلات کیفیت ۱۰۳ وسعت همکاری متقابل در تلاش‌های حل مسئله
۹۸ سطح و درجه روابط خریدار-فروشنده ۱۰۴ وسعت همکاری متقابل در برنامه ریزی که منجر به کیفیت بشود
۹۹ وسعت روابط تجاری ۱۰۵ مساعدت (یاری)
۱۰۰ علاقه عرضه کنندگان به توسعه همکاری ۱۰۶ کیفیت و فراوانی مبادله اطلاعات بین عرضه کننده و مشتری
۱۰۱ همکاری متقابل در حل مشکلات
سبز کردن زنجیره
۱۰۷ آلودگی ۱۱۰ ضایعات جامد
۱۰۸ مصرف انرژی ۱۱۱ مواد خطرناک/سمی/زیان آور
۱۰۹ آلودگی آب ۱۱۲ هزینه‌های محیطی
رقابت
۱۱۳ سهم و موقعیت ۱۱۵ بازار جدید وارد شده
۱۱۴ رشد فروش
فروش، درآمد، سود
۱۱۶ فروش کل ۱۲۲ رشد سود
۱۱۷ نرخ کمبود (فروش از دست رفته) ۱۲۳ نرخ فروش محصولات جدید
۱۱۸ سود ۱۲۴ دامنه فروش‌های دوره‌ای
۱۱۹ سود قبل از مالیات ۱۲۵ رشد فروش
۱۲۰ درامد ۱۲۶ نرخ بازگشت فروش
۱۲۱ درآمد ناخالص ۱۲۷ کاهش هزینه
کارکنان
۱۲۸ روحیه و رضایت کارکنان ۱۳۱ بهره‌وری نیروی انسانی
۱۲۹ کارایی نیروی کار ۱۳۲ گردش نیروی کار
۱۳۰ سرمایه گذاری سالانه در آموزش کارمندان
عرضه کننده
۱۳۳ مدت زمان ارسال سفارش از طرف تأمین کننده با توجه به صنعت ۱۴۱ دامنه قیمت خرید
۱۳۴ نوآوری تأمین کننده جهت کاهش هزینه‌ها ۱۴۲ توانایی عرضه کننده برای پاسخگویی به مشکلات کیفی
۱۳۵ تأخیر در تحویل عرضه کننده در قیاس با میانگین صنعت ۱۴۳ کیفیت عرضه
۱۳۶ قیمت گذاری عرضه کننده در مقایسه با بازار ۱۴۴ عملکرد تحویل عرضه کننده
۱۳۷ چرخه زمانی سفارش خرید ۱۴۵ صرفه جویی هزینه‌ای عرضه کننده
۱۳۸ اثربخشی چرخه زمانی خرید ۱۴۶ دستیابی به تحویل‌های فاقد عیب
۱۳۹ متوسط قیمت خرید ۱۴۷ هزینه تحویل
۱۴۰ درصد تحویل‌های به‌موقع ۱۴۸ پایداری تحویل (بجا بودن، بدون خطا بودن)
تولید
۱۴۹ زمان راه اندازی ماشین/محصول ۱۵۳ زمان چرخه تولید/فرآیند
۱۵۰ ظرفیت تولید داخلی ۱۵۴ درصد محصولات تولید شده اشتباه
۱۵۱ هزینه هر ساعت تولید و عملیات ۱۵۵ هزینه‌های تولید
۱۵۲ درصد شکست
برنامه ریزی
۱۵۶ دوره زمانی پیش بینی ۱۶۰ روش ثبت سفارش
۱۵۷ تأخیر در زمان انجام سفارش ۱۶۱ مسیر سفارش مشتری
۱۵۸ روش ورود سفارش ۱۶۲ روش‌های ثبت ورودی
۱۵۹ زمان چرخه فرایند برنامه ریزی ۱۶۳ دقت روش‌های پیش بینی
اطلاعات
۱۶۴ هزینه تحویل اطلاعات ۱۷۰ در دسترس بودن اطلاعات
۱۶۵ هزینه‌های مدیریت اطلاعات ۱۷۱ اشتراک اطلاعات
۱۶۶ هزینه تبادل و جابجایی اطلاعات ۱۷۲ خطای پیش بینی
۱۶۷ صحت پیش بینی تقاضا ۱۷۳ هزینه پردازش اطلاعات
۱۶۸ دقت اطلاعات ۱۷۴ انتشار اطلاعات
۱۶۹ بجا بودن اطلاعات
بهره برداری و استفاده از امکانات
۱۷۵ اثربخشی روش جریان نقدی ۱۸۹ بهره برداری از امکانات
۱۷۶ زمان راه اندازی/بیکاری/ اتلاف ۱۹۰ نرخ بازگشت سرمایه
۱۷۷ متوسط اندازه دسته تولیدی ۱۹۱ قابلیت اطمینان محصول
۱۷۸ کل زمان جریان پول نقد ۱۹۲ اثربخشی
۱۷۹ سود خالص در برابر نسبت بهره‌وری ۱۹۳ برگشت دارایی
۱۸۰ هزینه کمبود به ازای هر واحد از مقدار ۱۹۴ زمان چرخه نقد به نقد
۱۸۱ استفاده از تکنولوژی جدید ۱۹۵ توانایی تسهیلات
۱۸۲ بهره برداری از اقتصاد مقدار سفارش ۱۹۶ بهره برداری از ظرفیت به عنوان سطح موجودی ورودی
۱۸۳ شاخص بهره‌وری منابع انسانی ۱۹۷ کارایی زمان جریان
۱۸۴ بهره برداری از ظرفیت ۱۹۸ تعداد گردش موجودی
۱۸۵ کارایی ۱۹۹ گردش دارایی
۱۸۶ بهره‌وری ۲۰۰ نرخ بازگشت مایملک شرکا
۱۸۷ کارایی روش‌های زمان سنجی ۲۰۱ کارایی عملیاتی
۱۸۸ اثربخشی برنامه زمان‌بندی اصلی تولید ۲۰۲ هزینه

جدول ۴-۳ متغیرهای وابسته

ردیف بعد اقتصادی پایداری
۱ ارزش اقتصادی مستقیم تولید شده و توزیع شده
۲ فرصت‌ها و تهدیدهای ایجاد شده برای سازمان که ناشی از تغییرات آب و هوایی است
۳ حضور در بازار
۴ سهم بازار
۵ میزان سود
۶ درآمد ناشی از محصولات سبز
۷ هزینه‌های عملیاتی
۸ بهره‌وری منابع
۹ برنامه‌های ارتقاء کیفیت
۱۰ درآمد حاصل از بازیافت
۱۱ هزینه‌های انهدام
۱۲ کمک‌های مالی اساسی دریافت شده از دولت
ردیف بعد زیست محیطی پایداری
۱ موارد استفاده شده بر حسب وزن و حجم.
۲ درصد مواد استفاده شده که مواد ورودی بازیافت شده هستند.
۳ مصرف انرژی مستقیم به‌وسیله منبع انرژی اصلی
۴ انرژی ذخیره شده به علت بهبود کارایی و محافظت
۵ کل گاز گل خانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم منتشر شده بر حسب وزن.
۶ کل وزن ضایعات بر حسب نوع و روش انهدام.
۷ حفاظت آب
۸ سر و صدا
۹ میزان ضایعات جامد ایجاد شده
۱۰ میزان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر
۱۱ میزان حفاظت از آب
۱۲ ارزیابی چرخه عمر محصول
۱۳ میزان سروصدای ایجاد شده
۱۴ میزان انرژی مصرفی تجدید ناپذیر
۱۵ میزان بازیافت
۱۶ تحلیل‌های چرخه عمر انجام شده
ردیف بعد اجتماعی پایداری
۱ مشارکت سهامدار
۲ حادثه‌های کارمندان
۳ کارگران کودک
۴ کل نیروی کار بر حسب نوع اشتغال و قرارداد استخدام و منطقه که بر حسب جنسیت مشخص شده است
۵ تعداد و نرخ نیروی کار استخدام شده و گردش نیروی کار بر حسب گروه سنی و جنسیت و منطقه.
۶ مزایای فراهم شده برای کارگران تمام وقت که برای کارگران پاره وقت وجود ندارد بر حسب مناطق اصلی عملیات
۷ کل نیروی کار بر حسب نوع اشتغال و استخدام و منطقه که بر حسب جنسیت مشخص شده است
۸ نرخ مصدومیت، بیماری‌های حرفه‌ای، روزهای از دست رفته.
۹ برنامه‌های آموزشی، مشاوره‌ای، پیشگیرانه و کنترل ریسک برای کمک به نیروی کار و جامعه مقابل بیماری‌های جدی.
۱۰ متوسط ساعات آموزش در سال به ازای نیروی کار به ازای جنسیت و بر حسب طبقه نیروی کار.
۱۱ درصد عملیات با برنامه‌های توسعه، ارزیابی تأثیر و تعامل با انجمن‌های محلی.
۱۲ درصد و تعداد کل واحدهای سازمانی که برای ریسک فساد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند.
۱۳ فرصت‌های استخدام
۱۴ میزان آموزش کارکنان
۱۵ ارتباطات
۱۶ آزادی مشارکت
۱۷ رعایت حقوق انسانی کارکنان
۱۸ فرصت‌های ارتقاء
۱۹ فرصت‌های استخدام افراد معلول
۲۰ برنامه‌های ایمنی شغلی
۲۱ فعالیت‌های قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های ضد رقابتی، ضد صداقت و فعالیت‌های انحصاری
۲۲ تعامل با انجمن‌های محلی
۲۳ برنامه‌های سلامت برای افراد

۵-۳- گزاره‌های تحقیق

اهداف تحقیق:
ارائه مدلی جهت تببین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تامین
شناسایی مولفه های توانمندسازهای زنجیره تامین
شناسایی مولفه های عملکرد زنجیره تامین
شناسایی سنجه های ارزیابی پایداری زنجیره تامین
سؤالات تحقیق:
مدل رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری در زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران به چه صورتی می‌باشد؟
مؤلفه‌های اصلی توانمندسازهای زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
مؤلفه‌های اصلی عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
مؤلفه‌های اصلی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
مؤلفه‌های اصلی عملکرد اقتصادی چیست؟
مؤلفه‌های اصلی عملکرد اجتماعی چیست؟
مؤلفه‌های اصلی عملکرد زیست محیطی چیست؟
فرضیات تحقیق:
عملکرد زنجیره تأمین بر پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد.
عملکرد زنجیره تأمین بر بعد زیست محیطی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد.
عملکرد زنجیره تأمین بر بعد اجتماعی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد.
عملکرد زنجیره تأمین بر بعد اقتصادی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد.
توانمندسازهای زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد.
توانمند سازهای زنجیره تأمین بر پایداری زنجیره تأمین تأثیرگذار است.
توانمندسازهای زنجیره تأمین به واسطه عملکرد زنجیره تأمین بر پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد.

۶-۳- روش شناسی تحقیق

این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. به صورت کلی می‌توان روش شناسی این تحقیق را به ۲ بخش کلی تقسیم کرد:
بخش اول: در این قسمت با توجه به هدف و سؤال اصلی تحقیق، به دنبال تبیین رابطه توانمندسازهای زنجیره تامین، عملکرد زنجیره تامین و پایداری زنجیره تامین هستیم. در این قسمت از مطالعات کتابخانه‌ای و تکنیک دلفی جهت مشخص کردن، جرح و تعدیل شاخص‌ها و تائید مدل پیشنهادی استفاده شده است.
بخش دوم: برای پاسخگویی به تمامی سؤالات و فرضیه‌های تحقیق از روش‌های توصیفی، همبستگی، علی و تحلیل عاملی بهره گرفته‌ایم. تحقیق توصیفی شامل مجموعه‌ای از روش‌هاست که هدف آن‌ها، توصیف کردن شرایط و پدیده‌های مورد بررسی است. در روش تحقیق همبستگی، شدت و نوع رابطه بین متغیرها بر اساس هدف تحقیق تحلیل می‌گردد و در تحقیق علی و تحلیل مسیر نیز، میزان اثر علی و معلولی شناخته می‌شود.

۷-۳- جامعه و نمونه پژوهشی و آماری

۱-۷-۳- جامعه آماری

الف) جامعه آماری خبرگان اول: این جامعه برای بررسی و تعدیل سنجه های پایداری، توانمندسازهای زنجیره تأمین و ابعاد عملکرد زنجیره تأمین و سنجه‌های آن، روایی پرسشنامه و روایی کلی تحقیق استفاده می‌شود. اعضای این جامعه را اعضای هیئت علمی و خبرگان صنعت که دارای تخصص اجرایی یا تحقیقاتی در زمینه مدیریت زنجیره تأمین و مدیریت دانش باشند، تشکیل می‌دهند.
ب) جامعه آماری خبرگان دوم: این جامعه شرکت‌های بزرگ فعال در زمینه فرش ماشینی می‌باشد. تمرکز روی شرکت های ریسندگی، رنگرزی و تولید کنندگان فرش ماشینی می باشد و شامل کارشناسان مرتبط با زنجیره تأمین آن‌ها می‌باشد. این کارشناسان از بین افرادی که دارای حداقل ۵ سال سابقه کار مفید در زمینه قلمرو مجموعه سازمان‌های تحت بررسی باشند و دارای یکی از خصوصیات زیر باشند انتخاب می‌شود:
الف) دارای مدرک تحصیلی دانشگاهی در رشته‌های مهندسی صنایع، مدیریت یا اقتصاد باشد.
ب) دارای پژوهش و تحقیق در حوزه‌های زنجیره تأمین و پایداری زنجیره تأمین باشد.
ج) فعالیت‌های اجرای آن‌ها در سازمان خود، مرتبط با زنجیره تأمین باشد.

۲-۷-۳- نمونه آماری

الف) نمونه آماری خبرگان اول:
۱- اساتید دانشگاهی (۴ نفر)
۲- ۶ نفر از خبرگان صنعت که دارای تحصیلات تکمیلی بوده و سابقه کار بالای ۵ سال در این صنعت دارند.
ب) نمونه آماری خبرگان دوم: با توجه به تعداد زیاد مجهول‌های موجود، نمونه‌ای با حجم کافی مورد نیاز خواهد بود. مقدارهای عددی متفاوتی در ادبیات اشاره شده است به عنوان مثال کلاین در سال ۱۳۸۰ اشاره می‌کند که برای دستیابی به عامل‌های معتبر، باید حجم حداقل ۲۰۰ تایی را انتخاب کرد. برخی حداقل ۱۰۰ عدد را مناسب می‌دانند (Hair, et al., 1995). کلاین در سال ۱۹۹۸ اشاره می‌کند که برای تعیین حجم نمونه باید نسبت آزمودنی به متغیرها حداقل ۲ و حداکثر ۱۰ باشد. با توجه به اینکه موضوع این تحقیق جدید می‌باشد، امکان تکمیل پرسشنامه‌های زیاد وجود ندارد در نتیجه سعی شده است که ابتدا برای هر یک از ابعاد فرعی، شاخص‌های اصلی را شناسایی کنیم سپس با استفاده از تکنیک ساختارهای چندبعدی و تحلیل مسیر، به بررسی مدل نهایی پرداخته شود. در این قسمت، از شرکت‌هایی که بیشتر از ۵۰ نفر کارگر دارند استفاده شده است. بین تمامی شرکت‌هایی که دارای ویژگی‌های لازم باشند پرسشنامه توزیع شده است.
برای تکمیل مناسب پرسشنامه‌ها، سعی شد تمامی پرسشنامه‌ها از طریق مراجعه حضوری به سازمان مربوطه و ترغیب پاسخ دهندگان تکمیل گردند. با توجه به آمارهای ناقص در زمینه شرکت‌های فرش ماشینی، این آمار در چند مرحله با مراجعه به شهرک‌های صنعتی تعدیل شد. تعدادی از شرکت‌های اشاره شده در فایل مربوط به وزارت صنعت و معدن، وجود خارجی نداشتند و تعدادی نیز تغییر کاربری داده بودند و تعدادی نیز با کاهش ظرفیت و گاهی ورشکستگی مواجه بودند. در نتیجه فرآیند توزیع پرسشنامه بسیار زمان‌گیر بود.
جدول ۵-۳: درصد شرکتهای ریسندگی، رنگرزی و بافندگی در استان های مختلف

استان درصد در جامعه استان درصد در جامعه
اصفهان ۰٫۳۷۰ قم ۰٫۰۱۲
یزد ۰٫۰۸۹ کردستان ۰٫۰۱۲
رضوی ۰٫۰۷۱ خراسان شمالی ۰٫۰۱۲
قزوین ۰٫۰۶۲ سیستان و بلوچستان ۰٫۰۱۰
گلستان ۰٫۰۵۴ کرمانشاه ۰٫۰۰۸
مازندران ۰٫۰۴۴ بوشهر ۰٫۰۰۶
تهران ۰٫۰۴۰ فارس ۰٫۰۰۶
کرمان ۰٫۰۳۷ اردبیل ۰٫۰۰۶
زنجان ۰٫۰۲۹ آذرباییجان غربی ۰٫۰۰۶
سمنان ۰٫۰۲۷ لرستان ۰٫۰۰۶
گیلان ۰٫۰۲۵ همدان ۰٫۰۰۴
البرز ۰٫۰۲۳ ایلام ۰٫۰۰۲
اراک ۰٫۰۱۹ خراسان جنوبی ۰٫۰۰۲
آذرباییجان شرقی ۰٫۰۱۹ چهارمحال ۰٫۰۰۲

نمودار ۳-۳: درصد شرکتهای ریسندگی، رنگرزی و بافندگی در استان های مختلف
(منبع: لوح فشرد وزارت صنایع و معادن)
در این پژوهش از آنجایی که ۸۵ درصد از شرکت ها در استان های اصفهان، یزد، خراسان رضوی، قزوین، گلستان، مازندران، تهران، کرمان، زنجان، سمنان و گیلان قرار دارند، نمونه ها از این استان ها انتخاب گردید. بر اساس شیوه نمونه گیری طبقه ای تصادفی، در شرکت های واقع در ۱۱ استان فوق پرسشنامه توزیع گردید.

۸-۳- ابزار و روش گردآوری داده‌ها

در این تحقیق ابتدا با کمک روش کتابخانه‌ای، داده‌های ثانویه مرتبط با تحقیق مشخص می‌شود. در روش کتابخانه‌ای از مقالات معتبر داخلی و خارجی، کتاب‌ها، پایان نامه‌ها و سایت‌های علمی بهره گرفته شده است.
بعد از آن از روش‌های میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده می‌شود. در این مرحله با استفاده از نظرات خبرگان نمونه آماری اول، متغیرهای تحقیق مورد بررسی قرار می‌گیرد و سپس مدل تحقیق ایجاد می‌شود و جرح و تعدیل می‌شود. سپس پرسشنامه‌ها تهیه می‌شود و به نمونه آماری خبرگان اول داده می‌شود تا نظرات اصلاحی خود را ارائه نمایند. پس از انجام اصلاحات، این پرسشنامه میان اعضای نمونه آماری خبرگان دوم توزیع می‌شود.

۹-۳- روایی و پایایی

۱-۹-۳- پایایی

پایایی به معنی ثبات و دقت واقعی ابزار اندازه گیری می‌باشد. یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشد، یعنی اگر تحقیق مشابهی در زمان دیگری انجام شد، به نتایج مشابهی برسد (خاکی، ۱۳۸۲). در این تحقیق، شاخص‌های پایایی ترکیبی(CR) و آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه استفاده می‌شوند. لازمه تائید پایایی بالاتر بودن این شاخص‌ها از مقدار ۷/۰ می‌باشد. فرمول آلفای کرونباخ به شرح زیر است:
a: آلفای کرونباخ، b: تعداد زیرمجموعه سؤالات پرسشنامه، si2: واریانس زیر آزمون i ام، s2 واریانس کل آزمون.
آلفای کرونباخ قسمت‌های مختلف تحقیق در جدول ۶-۳ آورده شده است:
جدول ۶-۳ پایایی درونی تحقیق

ابعاد پرسشنامه پایایی درونی
کل ۰٫۹۷۴
توانمندسازها ۰٫۹۲۹
عملکرد زنجیره تأمین ۰٫۹۶۴
پایداری زنجیره تأمین ۰٫۹۵۹

۲-۹-۳- روایی

روایی به معنای این است که پرسشنامه آن چیزی را اندازه بگیرد که برای آن طراحی شده است. روش‌های مختلفی برای اندازه گیری روایی وجود دارد. در این تحقیق روایی سازه و تشخیصی بررسی می شود. روایی سازه برای بررسی اهمیت نشانگر‌های انتخاب شده برای اندازه‌گیری سازه‌ها به کار می‌رود. روایی تشخیصی[۵۴] نیز در تحقیق حاضر مورد نظر است. این شاخص به این معنا است که نشانگر‌های هر سازه در نهایت تفکیک مناسبی را به لحاظ اندازه‌گیری نسبت به سازه‌های دیگر مدل فراهم آورند. به عبارت ساده‌تر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازه‌گیری کند و ترکیب آن‌ها به‌گونه‌ای باشد که سازه‌ها به خوبی از یکدیگر تفکیک شوند.

۱۰-۳- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها

در این مرحله ۴ گام طی می‌شود که در ادامه توضیح داده می‌شود.

۱-۱۰-۳- بررسی توصیفی، کفایت نمونه گیری و ماتریس همبستگی

در این گام کارهای زیر انجام می‌شود:
بررسی و تحلیل توصیفی داده‌ها با استفاده از نرم افزار SPSS
بررسی کفایت نمونه گیری (شاخص KMO): مقدار این شاخص بین ۰ تا ۱ است و مقدار بالای ۰٫۶ آن مناسب است (مؤمنی، ۱۳۸۶). این شاخص کوچک بودن همبستگی جزئی بین متغیرها را بررسی می‌کند و مشخص می‌کند که آیا واریانس متغیرهای تحقیق تحت تأثیر واریانس مشترک برخی از عوامل پنهانی است یا خیر.
بررسی مناسب بودن ماتریس همبستگی برای شناسایی ساختار (همانی نبودن ماتریس) توسط آزمون بارتلت: اگر ماتریس همانی باشد، امکان شناسایی عامل‌های جدید وجود نخواهد داشت. اگر معناداری این آزمون کوچک‌تر از ۵ درصد باشد، تحلیل عاملی مناسب خواهد بود (مؤمنی، ۱۳۸۶).

۲-۱۰-۳- طراحی ساختار تحقیق و مدل یابی معادلات ساختاری

در ان مرحله از نرم افزار آموس برای بررسی مجموعه سؤالات و فرضیات تحقیق، استفاده خواهیم کرد. این فرآیند دارای ۶ گام است:
بیان مدل، تخمین مدل، اصلاح مدل، آزمون فرضیه، تفسیر مدل، نوشتن گزارش.

۳-۱۰-۳- تحلیل عاملی تأییدی

این تحلیل هنگامی استفاده می‌شود که پژوهشگر ارتباط ساختار تحقیق را فرضیه سازی کرده است و می‌خواهد داده‌ها را برای ساختار از قبل تعیین شده بسنجد. در این مرحله ۲ گام انجام می‌شود:
بررسی می‌شود که آیا مجموعه شاخص‌های هر بعد، آیا واقعاً معرف آن بعد هستند یا نه.
بررسی می‌شود که آیا ابعاد، سنجه‌های خوبی برای ساختار تحقیق هستند یا خیر (حنفی زاده و رحمانی، ۱۳۸۹).

۴-۱۰-۳- برازش ساختار تحقیق

معیارهای اعتبارسنجی مدل اندازه‌گیری در جدول ۶-۳ به طور خلاصه آورده می‌شود.
جدول ۷-۳ : معیارهای اعتبارسنجی مدل‌های اندازه‌گیری

نوع اعتبار شاخص تفسیر شاخص منبع
سازگاری درونی[۵۵] آلفا کرونباخ[۵۶](CA) این شاخص میزان بارگیری همزمان متغیرهای مکنون یا سازه را در زمان افزایش یک متغیر آشکار، اندازه‌گیری می‌کند. مقدار این شاخص از ۰ تا ۱ می‌باشد. مقدار این شاخص نباید کمتر از ۶/. باشد. چین[۵۷](۱۹۹۸)
سازگاری درونی سازگاری ترکیبی[۵۸](CR) این شاخص درواقع نسبت مجموع بارهای عاملی متغیرهای مکنون به مجموع بارهای عاملی بعلاوه واریانس خطا می‌باشد. مقادیر آن بین ۰ تا ۱ می‌باشد و جایگزینی برای آلفای کرونباخ است. مقدار این شاخص نباید کمتر از ۶/. باشد. به این شاخص نسبت دیلون- گلداشتاین[۵۹] نیز گفته می‌شود. چین (۱۹۹۸)
روایی شاخص[۶۰] بارهای عاملی شاخص‌ها نشان دهنده این موضوع است که چه میزان از واریانس‌های شاخص‌ها توسط متغیر مکنون خود توضیح داده می‌شود. مقدار این شاخص باید از ۶/. بزرگ‌تر و در فاصله اطمینان ۵% معنادار باشد. معنی‌داری این شاخص توسط بوت ستراپ[۶۱] یا جک‌فینگ[۶۲] به دست می‌آید. چین(۱۹۹۸)
اعتبار همگرا[۶۳] متوسط واریانس استخراجی[۶۴] (AVE) میزان واریانسی که یک متغیر مکنون از شاخص‌های خود می‌گیرد را اندازه‌گیری می‌کند. مقدار این شاخص باید از ۵/. بزرگ‌تر باشد. فورنل و لارکر[۶۵](۱۹۸۱)
اعتبار منفک شاخص فورنل و لارکر[۶۶] طبق این شاخص واریانس هر متغیر مکنون باید برای شاخص‌های مربوط به خودش بیشتر از سایر شاخص‌ها باشد. برای تشخیص این امر ابتدا جذر AVE متغیر مکنون را محاسبه می‌کنیم و سپس حاصل را با مقادیر همبستگی‌ای که این متغیر مکنون با سایر متغیرهای مکنون داشته مقایسه می‌کنیم. باید حاصل جذر AVE از مقادیر همبستگی‌ها بیشتر باشد. این کار را برای سایر متغیرهای مکنون نیز تکرار می‌کنیم. فورنل و لارکر (۱۹۸۱)

در این قسمت نیز معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری در جدول ۷-۳ آورده شده است.
جدول ۸-۳: معیارهای اعتبارسنجی مدل ساختاری

نوع اعتبار شاخص تفسیر شاخص منبع
اعتبار مدل ضریب تعیین[۶۷](R2) واریانس توضیحی یک متغیر درون‌زا را نسبت به واریانس کل آن توسط متغیرهای برون‌زا اندازه‌گیری می‌کند. برای این شاخص مقادیر بزرگ‌تر از ۶۷۰/. قوی، بزرگ‌تر از ۳۳۳/. متوسط و کمتر از ۱۹۰/. ضعیف تلقی می‌شود. چین(۱۹۸۸) و رینگل[۶۸](۲۰۰۴)
اعتبار مدل ضرایب مسیر[۶۹] ضرایب مسیر بین متغیرهای پنهان باید بر اساس علامت جبری، مقدار و معناداری، نوع رابطه بین دو متغیر را نشان می‌دهد. منفی بودن ضریب، رابطه عکس و مثبت بودن ضریب رابطه مستقیم بین دو متغیر را نشان می‌دهد. چین (۱۹۹۸)

۱۱-۳- جمع بندی

این فصل به بررسی روش شناسی تحقیق پرداخته است و سعی شده که مراحل انجام کار به صورت کامل اما مختصر توضیح داده شود. این تحقیق در شرکت‌های فرش ماشینی با تعداد کارگر بیشتر از ۵۰ نفر انجام می‌شود. روش کلی تحقیق توصیفی همبستگی است. مدل مفهومی تحقیق به‌صورت انعکاسی می‌باشد. همچنین شاخص‌های برازش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری در این فصل مورد بحث قرار گرفت.
فصل چهارم : تحلیل داده ها و ارزیابی مدل کلی تحقیق
اهداف فصل:
آمار توصیفی تحقیق
شناسایی شاخص های اصلی ابعاد مختلف مدل و بررسی سوالات تحقیق
بررسی مفایت نمونه گیری و روایی سازه برای ابعاد مختلف مدل
ارزیابی کلی مدل تحقیق
تحلیل مسیر در مدل کلی تحقیق و ارزیابی کلی فرضیه های تحقیق

۴-مقدمه:

از آنجائی که بررسی و تجزیه و تحلیل همزمان و چند متغیره بجای بررسی دو متغیر (هر بار یک متغیر مستقل با یک متغیر وابسته) در نظر گرفته میشود، روش‌های خاص خود را نیاز دارد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری[۷۰] (SEM) استفاده شده است. یکی از مفاهیم جدید در مباحث معادلات ساختاری متغیرهای مکنون(پنهان)[۷۱] و متغیرهای آشکار[۷۲] هستند. منظور از متغیرهای پنهان(LVs)، متغیری است که به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیست و به نوعی کیفی است. از طرفی با توجه به غیرقابل اندازه‌گیری بودن متغیرهای پنهان، برای رفع این مشکل در معادلات ساختاری متغیری با عنوان متغیر آشکار(MVs) یا شاخص‌هایی[۷۳] تعریف شد که قابل اندازه‌گیری هستند. متغیرهای مکنون به دو نوع برون زا[۷۴] و درون زا[۷۵] نیز تقسیم می‌شوند. مدل‌ها به دو دسته ساختاری (درونی([۷۶] و اندازه‌گیری (بیرونی)[۷۷] تقسیم می‌شوند. مدل‌های ساختاری یا درونی از روابط بین متغیرهای مکنون یا پنهان تشکیل می‌شوند. برای هر یک از متغیرهای پنهان در مدل ساختاری باید یک مدل بیرونی تعریف شود. این مدل‌ها در واقع از روابط بین متغیر مکنون و شاخص‌های اندازه‌گیری آن یعنی متغیرهای آشکار تشکیل می‌شود. در این تحقیق از نرم افزار AMOS استفاده شده است.

۱-۴- آمار توصیفی

۱-۱-۴- آمار توصیفی خبرگان اول:

این جامعه شامل ۱۰ نفر بود که برای بررسی، جرح و تعدیل و اصلاح مدل پیشنهادی و شاخص‌های مختلف هر بعد در پرسشنامه پرداخته‌اند. این افراد مسئولیت بررسی روایی ظاهری و محتوایی ابزار تحقیق را بر عهده داشته‌اند. در این مرحله، ۳ بار روش دلفی تکرار شد. مشخصات این افراد به صورت زیر می‌باشد.
جدول ۱-۴: آمار توصیفی خبرگان اول

اساتید دانشگاهی خبرگان صنعت فرش ماشینی
۴ نفر ۶ نفر
تحصیلات: دکترا تحصیلات: ۶ نفر مقطع فوق لیسانس

۲-۱-۴ نتایج دلفی:

تکنیک دلفی در حد جامعه خبرگان اول و در ۳ دور انجام گرفت. نتایج این تکنیک در جدول ۲-۴ آمده است.
جدول ۲-۴: نتایج روش دلفی

عامل شاخص دور اول دور دوم دور سوم وضعیت تایید؟
اجماع نظر؟ رفتن به دور بعد؟ میانگین اجماع نظر؟ رفتن به دور بعد؟ میانگین اجماع نظر؟ رفتن به دور بعد؟ میانگین
توانمندسازهای زنجیره تامین مدیریت دانش خیر بله ۷٫۲ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸٫۵ بله
تکنولوژی اطلاعات خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸٫۱ بله
اشتراک اطلاعات خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸ بله
وضوح اطلاعات و دانش بله خیر ۲٫۸ خیر
برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) بله خیر ۲٫۸ خیر
ارتباطات خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸٫۵ بله
تعهد خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۸٫۵ بله
تکنیک‌های حل تعارض خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۸٫۵ بله
صداقت و اعتماد خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۸٫۵ بله
هماهنگی خیر بله ۷٫۴ خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۷٫۹ بله
همکاری خیر بله ۷٫۲ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۸ بله
حمایت از فعالیت‌ها برای اینکه در زنجیره مشارکت داشته باشیم بله خیر ۱٫۷ خیر
[۷۸]حمایت کانال : یعنی حمایت بالاتر از دیوار کارخانه‌ها بله خیر ۱٫۸ خیر
حمایت زیر ساختی/دولتی خیر بله ۴٫۳ بله خیر ۲٫۹ خیر
حمایت مدیریتی و کارکنان خیر بله ۷٫۲ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸٫۵ بله
قابلیت مشارکت/ روابط مشارکتی خیر بله ۷٫۴ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸٫۶ بله
وابستگی متقابل بله خیر ۱٫۸ خیر
ارتباطات میان سازمانی خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
رابطه خریدار-عرضه کننده خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
رفتار زنجیره تأمین خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
رهبری بله خیر ۸٫۵ بله بله
یکپارچگی زنجیره تأمین خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۵ خیر
توانایی تحلیل در برنامه ریزی، منبع، ساخت و تحویل بله خیر ۱٫۵ بله خیر
مدیریت منابع انسانی بله خیر ۱٫۵ بله خیر
مدیریت کیفیت خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۹ بله
مدیریت ریسک بله خیر ۲٫۴ خیر
استفاده از انجمن مشاوره زنجیره تأمین بله خیر ۱٫۷ خیر
مدیران باتجربه بین آموزشی خیر بله ۴٫۶ خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۴٫۹ خیر
آموزش کارکنان خیر بله ۴٫۶ خیر بله ۴٫۵ بله خیر ۵٫۶ خیر
آموزش زنجیره تأمین بله خیر ۲٫۸ خیر
فرهنگ رقابت پذیری خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۹ بله
استراتژی سازمان خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۸ بله
تنظیم رابطه بین استراتژی زنجیره و عدم اطمینان محیطی بله خیر ۲٫۹ خیر
سنجه‌های جامع و دقیق خیر بله ۴٫۵ بله خیر ۳٫۵ خیر
اندازه گیری عملکرد خیر بله ۴٫۶ خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۴٫۹ خیر
مستندسازی فرآیند و مالکیت خیر بله ۴٫۶ خیر بله ۴٫۵ بله خیر ۵٫۶ خیر
سیاست موجودی بله خیر ۱٫۸ خیر
کاهش عدم قطعیت موجودی بله خیر ۲٫۳ خیر
هماهنگی مدیریت موجودی و مدیریت ظرفیت بله خیر ۲٫۳ خیر
منابع خیر بله ۳٫۷ بله خیر ۲٫۸ خیر
زیرساخت سازمانی خیر بله ۴ بله خیر ۲٫۹ خیر
نوآوری خیر بله ۷٫۲ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۹ بله
مشخص بودن تقاضا خیر بله ۴٫۷ خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۵٫۷ خیر
عملکرد زنجیره تامین سطح موجودی اولیه، در جریان ساخت و محصول تمام شده خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۹ بله
مقدار کالای سفارش داده شده بله خیر ۷٫۸ بله
متوسط موجودی بله خیر ۱٫۷ خیر
متوسط اندازه دسته بازپرسازی بله خیر ۱٫۸ خیر
سطح درک مشتری از ارزش محصول خیر بله ۴٫۳ بله خیر ۲٫۹ خیر
درصد کالای تمام شده در حمل بله خیر ۱٫۸ خیر
شناسایی و تعیین نیازهای آینده مشتریان خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۹ بله
قابلیت ردیابی خیر بله ۴ بله خیر ۲٫۹ خیر
وفاداری مشتری بله خیر ۱٫۸ خیر
رضایت مشتری خیر بله ۷٫۴ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸ بله
شهرت خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
نرخ شکایت مشتری خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
تعداد مشتریان حفظ شده خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۲ بله
تعداد مشتریان جدید خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۷٫۲ بله
نرخ بازگشت محصول بله خیر ۲٫۳ خیر
زمان پاسخگویی به سفارش بله خیر ۸٫۶ بله
کیفیت خدمات بله خیر ۲٫۹ خیر
هزینه کل زنجیره خیر بله ۷٫۲ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۹ بله
کل زمان جریان نقدی بله خیر ۲٫۳ خیر
کل هزینه موجودی بله خیر ۷٫۹ بله
پاسخگویی زنجیره بله خیر ۷٫۸ بله
محصولات/فرایند جدید خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۷٫۹ بله
مخارج/ فروش تحقیق و توسعه بله خیر ۲٫۸ خیر
زمان چرخه توسعه محصول خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۸ بله
زمان مورد نیاز تولید محصول ترکیبی جدید بله خیر ۲٫۸ خیر
تنوع محصولات و خدمات خیر بله ۷٫۴ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۸ بله
کیفیت کالا خیر بله ۷٫۲ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸٫۶ بله
حاشیه سود خیر بله ۴٫۶ خیر بله ۴٫۳ بله خیر ۴٫۹ خیر
دامنه قیمت فروش بله خیر ۲٫۸ خیر
سرعت تحویل خیر بله ۴٫۶ خیر بله ۴٫۳ بله خیر ۴٫۹ خیر
انعطاف پذیری تحویل خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸٫۶ بله
مدت زمان تحویل به مشتری بله خیر ۱٫۵ خیر
قابلیت اطمینان عملکرد تحویل بله خیر ۱٫۷ خیر
درصد تحویل‌های به‌موقع خیر بله ۷٫۴ خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۸٫۵ بله
زمان تأخیر تحویل بله خیر ۲٫۳ خیر
تعداد تحویل‌های بدون نقص بله خیر ۲٫۴ خیر
هزینه‌های حمل و نقل بله خیر ۸٫۵ بله
متوسط اندازه محموله ورودی خیر بله ۳٫۵ بله خیر ۲٫۸ خیر
متوسط اندازه محموله خروجی خیر بله ۳٫۷ بله خیر ۲٫۸ خیر
خطاهای حمل و نقل خیر بله ۴ بله خیر ۲٫۹ خیر
توانایی متقابل عرضه کننده برای پاسخگویی به مشکلات کیفیت خیر بله ۴٫۱ بله خیر ۲٫۹ خیر
سطح و درجه روابط خریدار-فروشنده خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸٫۱ بله
همکاری تأمین کننده جهت حل مشکلات فنی خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۸ بله
مساعدت (یاری) خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
کیفیت و فراوانی مبادله اطلاعات بین عرضه کننده و مشتری خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
آلودگی بله خیر ۸٫۵ بله
مصرف انرژی خیر بله ۴٫۶ خیر بله ۴٫۳ بله خیر ۴٫۹ خیر
هزینه‌های محیطی بله خیر ۲٫۸ خیر
سهم و موقعیت بازار بله خیر ۲٫۸ خیر
رشد فروش بله خیر ۲٫۸ خیر
بازار جدید وارد شده خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
فروش کل خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۳ بله
نرخ کمبود (فروش از دست رفته) بله خیر ۲٫۳ خیر
سود بله خیر ۲٫۴ خیر
رشد فروش بله خیر ۲٫۴ خیر
روحیه و رضایت کارکنان بله خیر ۷٫۷ بله
کارایی نیروی کار بله خیر ۷٫۷ بله
سرمایه گذاری سالانه در آموزش کارمندان بله خیر ۷٫۴ بله
بهره‌وری نیروی انسانی خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
گردش نیروی کار بله خیر ۲٫۳ خیر
مدت زمان ارسال سفارش از طرف تأمین کننده با توجه به صنعت بله خیر ۷٫۷ بله
نوآوری تأمین کننده جهت کاهش هزینه‌ها بله خیر ۷٫۴ بله
قیمت گذاری عرضه کننده در مقایسه با بازار خیر بله ۴٫۱ بله خیر ۲٫۹ خیر
کیفیت عرضه خیر بله ۴٫۳ بله خیر ۲٫۹ خیر
هزینه تحویل خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۲٫۹ خیر
زمان راه اندازی ماشین/محصول خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
ظرفیت تولید داخلی خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۵ خیر
هزینه هر ساعت تولید و عملیات خیر بله ۷٫۴ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸ بله
درصد شکست خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۲٫۹ خیر
زمان چرخه تولید/فرآیند خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
عملکرد تحویل عرضه کننده خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۵ خیر
هزینه های دریافت و پردازش اطلاعات خیر بله ۷٫۲ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۹ بله
صحت پیش بینی تقاضا خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۵ خیر
کل زمان جریان پول نقد خیر بله ۷٫۲ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸٫۶ بله
سود خالص در برابر نسبت بهره‌وری خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۲٫۹ خیر
هزینه کمبود به ازای هر واحد از مقدار خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
بهره برداری از ظرفیت خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۸٫۵ بله
کارایی خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
برگشت دارایی بله خیر ۲٫۸ خیر
قابلیت اطمینان محصول بله خیر ۲٫۸ خیر
توانایی تسهیلات بله خیر ۲٫۸ خیر
گردش دارایی بله خیر ۲٫۸ خیر
کارایی عملیاتی بله خیر ۲٫۹ خیر
سنجه های پایداری ارزش اقتصادی بله خیر ۲٫۹ خیر
مستقیم تولید شده و توزیع شده بله خیر ۲٫۳ خیر
فرصت‌ها و تهدیدهای ایجاد شده برای سازمان که ناشی از تغییرات آب و هوایی است بله خیر ۲٫۴ خیر
حضور در بازار بله خیر ۲٫۴ خیر
سهم بازار بله خیر ۷٫۳ بله
میزان سود بله خیر ۷٫۳ بله
درآمد ناشی از محصولات سبز خیر بله ۷٫۴ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸ بله
هزینه‌های عملیاتی بله خیر ۷٫۲ بله
بهره‌وری منابع بله خیر ۸ بله
برنامه‌های ارتقاء کیفیت بله خیر ۷٫۹ بله
درآمد حاصل از بازیافت خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۷ بله
هزینه‌های انهدام خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۲٫۹ خیر
کمک‌های مالی اساسی دریافت شده از دولت خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
موارد استفاده شده بر حسب وزن و حجم. خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۵ خیر
درصد مواد استفاده شده که مواد ورودی بازیافت شده هستند. بله خیر ۲٫۳ خیر
مصرف انرژی مستقیم به‌وسیله منبع انرژی اصلی بله خیر ۲٫۴ خیر
انرژی ذخیره شده به علت بهبود کارایی و محافظت بله خیر ۲٫۸ خیر
کل گاز گل خانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم منتشر شده بر حسب وزن. بله خیر ۲٫۸ خیر
کل وزن ضایعات بر حسب نوع و روش انهدام. بله خیر ۲٫۸ خیر
حفاظت آب بله خیر ۲٫۹ خیر
سر و صدا خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۵ خیر
میزان ضایعات جامد ایجاد شده خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۴ بله
میزان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر خیر بله ۴٫۷ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸ بله
میزان حفاظت از آب خیر بله ۴٫۷ خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۷٫۹ بله
ارزیابی چرخه عمر محصول خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۷ بله
میزان سروصدای ایجاد شده خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۴ بله
میزان انرژی مصرفی تجدید ناپذیر خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۳ بله
میزان بازیافت بله خیر ۸٫۵ بله بله
تحلیل‌های چرخه عمر انجام شده خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۵ خیر
مشارکت سهامدار خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۲٫۹ خیر
حادثه‌های کارمندان خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
کارگران کودک خیر بله ۴٫۶ خیر بله ۴٫۱ بله خیر ۴٫۹ خیر
کل نیروی کار بر حسب نوع اشتغال و قرارداد استخدام و منطقه که بر حسب جنسیت مشخص شده است بله خیر ۱٫۸ خیر
تعداد و نرخ نیروی کار استخدام شده و گردش نیروی کار بر حسب گروه سنی و جنسیت و منطقه. بله خیر ۲٫۳ خیر
مزایای فراهم شده برای کارگران تمام وقت که برای کارگران پاره وقت وجود ندارد بر حسب مناطق اصلی عملیات بله خیر ۲٫۳ خیر
کل نیروی کار بر حسب نوع اشتغال و استخدام و منطقه که بر حسب جنسیت مشخص شده است بله خیر ۲٫۴ خیر
نرخ مصدومیت، بیماری‌های حرفه‌ای، روزهای از دست رفته. خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۲٫۹ خیر
برنامه‌های آموزشی،، پیشگیرانه و کنترل ریسک برای کمک به نیروی کار و جامعه مقابل بیماری‌های جدی. خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
درصد و تعداد کل واحدهای سازمانی که برای ریسک فساد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۲٫۹ خیر
فرصت‌های استخدام خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
میزان آموزش کارکنان خیر بله ۷٫۲ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۹ بله
ارتباطات خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۲ بله
آزادی مشارکت خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۷ بله
رعایت حقوق انسانی کارکنان بله خیر ۷٫۸ بله
فرصت‌های ارتقاء خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۳ بله
فرصت‌های استخدام افراد معلول بله خیر ۸٫۵ بله
برنامه‌های ایمنی شغلی خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۸٫۵ بله
فعالیت‌های قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های ضد رقابتی، ضد صداقت و فعالیت‌های انحصاری خیر بله ۷٫۲ خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۹ بله
متوسط ساعات آموزش در سال به ازای نیروی کار به ازای جنسیت و بر حسب طبقه نیروی کار. خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۲٫۹ خیر
درصد عملیات با برنامه‌های توسعه، ارزیابی تأثیر و تعامل با انجمن‌های محلی. خیر بله ۴٫۴ بله خیر ۳٫۲ خیر
تعامل با انجمن‌های محلی خیر بله ۷٫۴ بله خیر ۷٫۹ بله
برنامه‌های سلامت برای افراد خیر بله ۷٫۲ بله خیر ۷٫۲ بله

۳-۱-۴- نمونه آماری دوم

اطلاعات مربوط به تعداد پرسشنامه در شرکت ها و استان های مختلف در جداول زیر آورده شده است.
نمودار ۱-۴: درصد شرکت ها در جامعه
جدول ۳-۴: تعداد شرکت های مختلف در جامعه و نمونه

نوع شرکت درصد در صنعت تعداد در نمونه
فرش ۰٫۸۶ ۱۸۷
ریسندگی ۰٫۰۳ ۷
رنگ رزی ۰٫۱۱ ۲۳

جدول ۴-۴: تعداد پرسشنامه توزیع شده در استان های مختلف

استان تعداد در نمونه استان تعداد در نمونه استان تعداد در نمونه
اصفهان ۹۵ گلستان ۱۴ زنجان ۷
یزد ۲۴ مازندران ۱۱ سمنان ۷
خراسان رضوی ۱۸ تهران ۱۱ گیلان ۶
قزوین ۱۶ کرمان ۹

اطلاعات پاسخ دهندگان:
با توجه به علمی نبودن صنعت فرش ماشینی، تحصیل کرده‌های این صنعت بیشتر در مقطع لیسانس بوده و در مقاطع بالاتر فراوانی کمتری ملاحظه می‌شود. در میان ۲۱۷ پاسخ دهنده، ۱۷۵ نفر در مقطع لیسانس و ۴۲ نفر در مقطع فوق لیسانس بوده‌اند.
جدول ۵-۴: آمار توصیفی تحصیلات پاسخ دهندگان

کارشناسی کارشناسی ارشد
فراوانی مطلق ۱۷۵ ۴۲
فراوانی نسبی (درصد) ۸۱ ۱۹

۴-۱-۴- تحلیل توصیفی داده‌ها:

با توجه به مراجعه حضوری و درخواست ترغیب افراد برای تکمیل پرسشنامه، مقدار گمشده‌ای وجود نداشت. در جدول ۶-۴، حداقل و حداکثر مقدار پاسخ، میانگین و انحراف معیار برای هر متغیر ارائه شده است.
جدول ۶-۴: تحلیل توصیفی متغیرها

کد متغیر میانگین انحراف معیار حداقل حداکثر
P1 ۳٫۷۰ ۱٫۰۶ ۱ ۵
P2 ۳٫۷۶ ۱٫۰۹ ۱ ۵
P3 ۳٫۷۰ ۱٫۰۷ ۱ ۵
P4 ۳٫۴۸ ۱٫۱۶ ۱ ۵
P5 ۳٫۵۹ ۱٫۲۷ ۱ ۵
P6 ۳٫۴۸ ۱٫۱۶ ۱ ۵
P7 ۳٫۶۶ ۱٫۱۱ ۱ ۵
P8 ۳٫۵۷ ۱٫۱۸ ۱ ۵
P9 ۳٫۶۰ ۱٫۲۴ ۱ ۵
P10 ۳٫۵۵ ۱٫۰۷ ۱ ۵
P11 ۳٫۵۷ ۱٫۱۲ ۱ ۵
P12 ۳٫۴۳ ۱٫۱۵ ۱ ۵
P13 ۳٫۶۸ ۱٫۲۴ ۱ ۵
P14 ۳٫۶۸ ۱٫۰۵ ۱ ۵
P15 ۳٫۸۹ ۱٫۱۷ ۱ ۵
P16 ۳٫۸۰ ۱٫۱۴ ۱ ۵
P17 ۳٫۶۶ ۱٫۲۰ ۱ ۵
P18 ۳٫۶۴ ۱٫۱۶ ۱ ۵
P19 ۳٫۶۱ ۱٫۱۹ ۱ ۵
P20 ۳٫۴۳ ۱٫۱۰ ۱ ۵
P21 ۳٫۴۴ ۱٫۱۵ ۱ ۵
P22 ۳٫۵۹ ۱٫۱۵ ۱ ۵
P23 ۳٫۶۲ ۱٫۰۸ ۱ ۵
P24 ۳٫۴۵ ۱٫۱۸ ۱ ۵
P25 ۳٫۷۱ ۱٫۱۳ ۱ ۵
P26 ۳٫۷۵ ۱٫۱۱ ۱ ۵
P27 ۳٫۶۸ ۱٫۲۰ ۱ ۵
P28 ۳٫۵۶ ۱٫۱۴ ۱ ۵
P29 ۳٫۷۲ ۱٫۱۴ ۱ ۵
P30 ۳٫۶۱ ۱٫۱۷ ۱ ۵
P31 ۳٫۸۰ ۱٫۲۴ ۱ ۵
E1 ۳٫۸۴ ۱٫۱۵ ۱ ۵
E2 ۳٫۸۸ ۱٫۱۷ ۱ ۵
E3 ۳٫۳۹ ۱٫۱۳ ۱ ۵
E4 ۳٫۶۶ ۱٫۰۹ ۱ ۵
E5 ۳٫۷۰ ۰٫۹۹ ۱ ۵
E6 ۳٫۷۰ ۱٫۰۴ ۱ ۵
E7 ۳٫۸۲ ۱٫۲۱ ۱ ۵
E8 ۳٫۶۰ ۱٫۱۰ ۱ ۵
E9 ۳٫۵۴ ۱٫۰۹ ۱ ۵
E10 ۳٫۶۸ ۰٫۹۶ ۲ ۵
E11 ۳٫۲۸ ۱٫۱۷ ۱ ۵
E12 ۳٫۹۸ ۱٫۱۸ ۱ ۵
E13 ۳٫۶۸ ۱٫۱۴ ۱ ۵
E14 ۳٫۶۶ ۱٫۰۰ ۲ ۵
E15 ۳٫۶۳ ۰٫۹۷ ۱ ۵
E16 ۳٫۵۴ ۱٫۰۱ ۱ ۵
SE1 ۳٫۷۶ ۱٫۰۱ ۲ ۵
SE2 ۳٫۷۶ ۱٫۰۶ ۱ ۵
SE3 ۳٫۷۹ ۱٫۰۰ ۱ ۵
SE4 ۳٫۵۱ ۱٫۲۷ ۱ ۵
SE5 ۳٫۸۰ ۰٫۹۳ ۱ ۵
SE6 ۳٫۸۳ ۱٫۰۰ ۱ ۵
SE7 ۳٫۷۵ ۰٫۹۹ ۱ ۵
SM1 ۳٫۸۶ ۱٫۰۱ ۲ ۵
SM2 ۳٫۸۴ ۰٫۹۹ ۱ ۵
SM3 ۳٫۸۳ ۱٫۰۰ ۱ ۵
SM4 ۳٫۸۳ ۱٫۰۱ ۱ ۵
SM5 ۳٫۹۰ ۰٫۹۷ ۲ ۵
SM6 ۳٫۷۶ ۱٫۰۵ ۱ ۵
SM7 ۳٫۷۱ ۱٫۰۶ ۱ ۵
SS1 ۳٫۷۲ ۱٫۰۰ ۱ ۵
SS2 ۳٫۷۸ ۱٫۰۲ ۱ ۵
SS3 ۳٫۷۹ ۰٫۹۹ ۲ ۵
SS4 ۳٫۷۸ ۱٫۰۱ ۱ ۵
SS5 ۳٫۶۵ ۱٫۲۰ ۱ ۵
SS6 ۳٫۷۶ ۱٫۰۳ ۱ ۵
SS7 ۳٫۸۰ ۰٫۹۵ ۲ ۵
SS8 ۳٫۷۹ ۱٫۰۴ ۱ ۵
SS9 ۳٫۷۷ ۱٫۰۳ ۱ ۵
SS10 ۳٫۷۲ ۱٫۰۲ ۱ ۵

۲-۴- ساختار تحقیق

با توجه به مرور صورت گرفته روی ادبیات، ساختار تحقیق به صورت شکل ۱-۴ ترسیم می‌شود. این ساختار توسط نرم افزار آموس مورد بررسی قرار می‌گیرد تا بتوان مدل را مورد تحلیل قرار داد و فرضیه‌های مربوط به نوع رابطه‌ها را پاسخ داد.

۳-۴- آمار استنباطی

در این قسمت به دنبال پاسخگویی به سؤالات و فرضیه‌های تحقیق هستیم. در ابتدا به بررسی و شناسایی شاخص‌های اصلی در هر یک از ابعاد مدل پرداخته می‌شود. در مرحله بعد ساختار تحقیق طراحی می‌شود. سپس در حالت‌های مختلف آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم. در آخر نیز، فرضیات توسط تکنیک رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.
روابط مناسب
اصول مدیریتی
مدیریت دانش و اطلاعات
نحوه تعامل
مشتری
هزینه
محصول
مالی
عرضه کننده
کارمندان
کل زنجیره
عملکرد اقتصادی
عملکرد زیست محیطی
عملکرد اجتماعی
شکل ۲-۴: ساختار تحقیق

۱-۳-۴- شناسایی شاخص‌های اصلی برای ابعاد مختلف تحقیق

در ابتدای هر بخش، شاخص‌های کفایت نمونه گیری و آزمون بارتلت مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. سپس با کمک تحلیل عاملی اکتشافی به شناسایی عامل‌ها در هر بعد از مدل اصلی تحقیق پرداخته می‌شود.
الف) سنجه‌های عملکرد زنجیره تأمین
جدول ۴-۴ نتایج آزمون بارتلت و KMO را نشان می‌دهد. همان گونه که در جدول۷-۴ ملاحظه می‌شود، کفایت نمونه گیری برابر با ۰٫۹۳۱می‌باشد و از آنجایی که بالاتر از ۰٫۷ است، بیانگر این است که کفایت نمونه گیری در حد لازم است. همچنین سطح معناداری آزمون بارتلت نیز زیر ۰٫۰۵ است که این موضوع نشان دهنده تناسب کاربرد مدل تحلیل عاملی برای این داده‌ها است.
جدول ۷-۴: نتایج آزمون KMO و بارتلت برای سنجه‌های عملکرد زنجیره تأمین

آزمون KMO برای بررسی کفایت نمونه گیری ۰٫۹۳۱
کای دو ۷۲۶۶٫۰۸۵
آزمون بارتلت درجه آزادی ۴۶۵
معناداری ۰

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی در جدول ۸-۴ همان طور که ملاحظه می‌شود، ۳۱ متغیر مورد نظر در ۷ عامل دسته بندی شده‌اند. برای هر یک از این عوامل نامی را انتخاب شده است که به صورت زیر می‌باشد:
جدول ۸-۴: تحلیل عاملی اکتشافی سنجه‌های عملکرد زنجیره تأمین

عامل نام عامل نام متغیر شماره سؤال
۱ مشتری مقدار کالای سفارش داده شده P1
میزان رضایت مشتری P2
تعداد مشتریان جدید P3
درصد تحویل‌های به‌موقع P7
زمان پاسخگویی به سفارش P14
شناسایی و تعیین نیازهای آینده مشتریان P22
تعداد مشتریان حفظ شده P23
انعطاف پذیری تحویل P27
۲ هزینه کل هزینه موجودی در زنجیره تأمین P4
هزینه‌های دریافت و پردازش اطلاعات P12
هزینه هر ساعت تولید و عملیات P21
هزینه کل زنجیره P24
هزینه‌های حمل و نقل P28
۳ محصول محصولات و فرآیند جدید ایجاد شده P5
زمان چرخه توسعه محصول P16
تنوع محصولات و خدمات P17
کیفیت کالا P26
۴ مالی کل زمان جریان پول نقد P9
بهره برداری از ظرفیت P13
فروش کل P19
سهم بازار و موقعیت در بازار P31
۵ عرضه کننده سطح و درجه رابطه خریدار و فروشنده P8
نوآوری تأمین کننده جهت کاهش هزینه‌ها P11
همکاری تأمین کننده جهت حل مشکلات فنی P18
مدت زمان ارسال سفارش از طرف تأمین کننده با توجه به صنعت P30
۶ کارمندان کارایی نیروی کار P6
روحیه و رضایت کارکنان P10
سرمایه گذاری سالانه در آموزش کارمندان P20
۷ زنجیره سطح موجودی مواد اولیه، در جریان ساخت و محصول تمام شده P15
پاسخگویی زنجیره P25
میزان آلودگی P29

ب) توانمند سازهای عملکرد زنجیره تأمین
جدول ۹-۴ نتایج آزمون بارتلت و KMO را نشان می‌دهد. همان گونه که در جدول ملاحظه می‌شود، کفایت نمونه گیری برابر با ۰٫۸۹۶می‌باشد و از آنجایی که بالاتر از ۰٫۷ است، بیانگر این است که کفایت نمونه گیری در حد لازم است. همچنین سطح معناداری آزمون بارتلت نیز زیر ۰٫۰۵ است که این موضوع نشان دهنده تناسب کاربرد مدل تحلیل عاملی برای این داده‌ها است.
جدول ۹-۴: نتایج آزمون KMO و بارتلت برای توانمند سازهای عملکرد زنجیره تأمین

آزمون KMO برای بررسی کفایت نمونه گیری ۰٫۸۹۶
کای دو ۲۶۶۷٫۹۳۱
آزمون بارتلت درجه آزادی ۱۲۰
معناداری ۰

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای توانمند سازهای عملکرد زنجیره تأمین در جدول ۱۰-۴ آورده شده است:
جدول ۱۰-۴ تحلیل عاملی اکتشافی توانمند سازهای عملکرد زنجیره تأمین

عامل نام عامل نام متغیر شماره سؤال
۱ مدیریت دانش و اطلاعات مدیریت دانش E1
تکنولوژی اطلاعات E2
اشتراک اطلاعات E7
نوآوری E12
۲ نحوه تعامل همکاری E4
استراتژی سازمان E5
فرهنگ رقابت پذیری E6
۳ روابط مناسب تکنیک‌های حل اختلاف و تعارض E3
تعهد E8
صداقت E9
قابلیت مشارکت/ روابط مشارکتی E11
ارتباطات E13
۴ اصول مدیریتی حمایت مدیریتی و کارکنان E10
مدیریت کیفیت E14
هماهنگی E15
رهبری E16

۲-۳-۴- تحلیل عاملی تاییدی

تحلیل عاملی تاییدی توانمندسازهای زنجیره تامین:
با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی توانمندسازهای زنجیره تامین به صورت زیر اجرا گردید:
شکل ۳-۴ : تحلیل عاملی تاییدی توانمندسازهای زنجیره تامین
جدول ۱۱-۵: شاخص‌های برازندگی توانمندسازهای زنجیره تامین

CFI NFI RMSEA AGFI GFI RMR
۰٫۹۵ ۰٫۹۱ ۰٫۰۸ ۰٫۸۴ ۰٫۸۸ ۰٫۰۶ ۲٫۳۴
مقادیر مطلوب: GFI,NFI ,CFI≥۰٫۹۰, AGFI≥۰٫۸۰, RSMEA≤۰٫۰۸ , و RMR به صفر نزدیک‌تر بهتر

جدول ۱۲-۵: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای توانمندسازهای زنجیره تامین

برچسب مقدار بحرانی معناداری S.E. ضرایب استاندارد نوع رابطه
par_13 ۶٫۲۱ ۰٫۰۰ ۰٫۲۲ ۰٫۶۸ نحوه تعامل <— توانمندساز
par_14 ۶٫۶۹ ۰٫۰۰ ۰٫۲۵ ۰٫۷۶ اصول مدیریتی <— توانمندساز
۰٫۵۸ مدیریت دانش و اطلاعات <— توانمندساز
par_15 ۶٫۷۳ ۰٫۰۰ ۰٫۲۷ ۰٫۸۸ روابط مناسب <— توانمندساز
۰٫۰۰ ۰٫۸۱ EE10 <— مدیریت دانش و اطلاعات
par_1 ۱۱٫۱۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۷۱ EE14 <— مدیریت دانش و اطلاعات
par_2 ۱۴٫۶۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۸۹ EE15 <— مدیریت دانش و اطلاعات
par_3 ۱۳٫۱۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۸۰ EE16 <— مدیریت دانش و اطلاعات
۰٫۸۲ EE3 <— روابط مناسب
par_4 ۱۳٫۸۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۷ ۰٫۸۱ EE8 <— روابط مناسب
par_5 ۱۵٫۴۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۷ ۰٫۸۸ EE9 <— روابط مناسب
par_6 ۱۱٫۷۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۷۲ EE11 <— روابط مناسب
par_7 ۱۵٫۵۴ ۰٫۰۰ ۰٫۰۷ ۰٫۸۸ EE13 <— روابط مناسب
۰٫۸۱ EE4 <— نحوه تعامل
par_8 ۱۴٫۵۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۷ ۰٫۸۵ EE5 <— نحوه تعامل
par_9 ۱۵٫۷۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۷ ۰٫۹۲ EE6 <— نحوه تعامل
۰٫۸۷ EE1 <— اصول مدیریتی
par_10 ۱۷٫۰۴ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۸۶ EE2 <— اصول مدیریتی
par_11 ۱۶٫۸۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۸۵ EE7 <— اصول مدیریتی
par_12 ۱۸٫۷۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۹۰ EE12 <— اصول مدیریتی

جدول ۱۳-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرا توانمندسازهای زنجیره تامین

عامل AVE CR
توانمندساز ۰٫۵۴ ۰٫۸۲
مدیریت دانش و اطلاعات ۰٫۶۵ ۰٫۸۸
نحوه تعامل ۰٫۶۸ ۰٫۹۱
روابط مناسب ۰٫۷۴ ۰٫۹۰
اصول مدیریتی ۰٫۷۶ ۰٫۹۳

با توجه به جدل فوق، اعتبار همگرا و هماهنگی درونی مدل مورد تایید می باشد.
جدول ۱۴-۴: اعتبار واگرای توانمندسازهای زنجیره تامین

مدیریت دانش و اطلاعات نحوه تعامل روابط مناسب اصول مدیریتی
مدیریت دانش و اطلاعات ۰٫۸۱
نحوه تعامل ۰٫۴۹ ۰٫۸۲
روابط مناسب ۰٫۶۱ ۰٫۵۵ ۰٫۸۶
اصول مدیریتی ۰٫۴۱ ۰٫۳۶ ۰٫۴۸ ۰٫۸۷

با توجه به اینکه اعداد روی قطر نسبت به همبستگی هر عامل با سایر عامل ها بیشتر است، اعتبار واگرا مورد تایید است.
تحلیل عاملی تاییدی سنجه های عملکرد زنجیره تامین:
با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی سنجه های عملکرد زنجیره تامین به صورت زیر اجرا گردید:
شکل ۴-۴: تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول سنجه های عملکرد زنجیره تامین
با توجه به اینکه شاخص P9 دارای بارعاملی کمتر از ۰٫۵ است، در نتیجه این شاخص از مدل حذف گردید و مدل مجددا بررسی گردید.
شکل ۵-۴: تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم سنجه های عملکرد زنجیره تامین
جدول ۱۵-۴: شاخص‌های برازندگی سنجه های عملکرد زنجیره تامین

CFI NFI RMSEA AGFI GFI RMR
۰٫۹۵ ۰٫۹۰ ۰٫۰۶ ۰٫۸۰ ۰٫۸۳ ۰٫۰۶ ۱٫۸۱
مقادیر مطلوب: GFI,NFI ,CFI≥۰٫۹۰, AGFI≥۰٫۸۰, RSMEA≤۰٫۰۸ , و RMR به صفر نزدیک‌تر بهتر

جدول ۱۶-۴: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای سنجه های عملکرد زنجیره تامین

برچسب مقدار بحرانی معناداری S.E. ضرایب استاندارد نوع رابطه
۰٫۷۹ مشتری <— عملکرد زنجیره
par_6 ۸٫۹۸ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۰ ۰٫۶۹ هزینه <— عملکرد زنجیره
par_7 ۹٫۵۶ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۱ ۰٫۷۵ محصول <— عملکرد زنجیره
par_8 ۸٫۶۸ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۱ ۰٫۶۸ مالی <— عملکرد زنجیره
par_9 ۹٫۳۴ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۰ ۰٫۷۲ عرضه کننده <— عملکرد زنجیره
par_10 ۸٫۸۳ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۰ ۰٫۶۶ کارکنان <— عملکرد زنجیره
par_11 ۸٫۸۵ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۰ ۰٫۶۸ زنجیره <— عملکرد زنجیره
par_1 ۲۲٫۵۲ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۹۱ p2 <— مشتری
par_2 ۱۶٫۷۰ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۸۱ p23 <— مشتری
par_3 ۲۰٫۱۶ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۹ p24 <— هزینه
par_4 ۲۰٫۲۳ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۹ p4 <— هزینه
۰٫۹۰ p26 <— محصول
par_5 ۱۷٫۵۲ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۸۵ p5 <— محصول
۰٫۹۵ p20 <— کارکنان
۰٫۹۲ p29 <— زنجیره
par_12 ۱۹٫۱۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۷ p15 <— زنجیره
par_13 ۲۱٫۱۱ ۰٫۰۰ ۰٫۰۴ ۰٫۸۷ p10 <— کارکنان
par_14 ۲۴٫۸۹ ۰٫۰۰ ۰٫۰۴ ۰٫۹۳ p6 <— کارکنان
par_15 ۲۲٫۲۴ ۰٫۰۰ ۰٫۰۴ ۰٫۹۳ p25 <— زنجیره
par_16 ۲۲٫۴۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۹۲ p30 <— عرضه کننده
par_17 ۲۱٫۶۴ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۹۰ p8 <— عرضه کننده
par_18 ۲۳٫۵۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۴ ۰٫۹۳ p11 <— عرضه کننده
۰٫۹۱ p18 <— عرضه کننده
par_19 ۱۶٫۵۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۵ p19 <— مالی
par_20 ۲۱٫۰۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۹۲ p16 <— محصول
par_21 ۱۷٫۸۹ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۵ p17 <— محصول
۰٫۹۰ p31 <— مالی
par_22 ۱۸٫۸۰ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۷ p21 <— هزینه
۰٫۹۰ p28 <— هزینه
par_23 ۲۲٫۳۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۹۳ p12 <— هزینه
۰٫۹۱ p1 <— مشتری
par_24 ۲۰٫۳۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۸ p27 <— مشتری
par_25 ۱۹٫۹۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۷ p14 <— مشتری
par_26 ۲۲٫۰۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۹۱ p7 <— مشتری
par_27 ۲۲٫۸۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۴ ۰٫۹۲ p3 <— مشتری
par_28 ۱۹٫۵۵ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۷ p22 <— مشتری
par_29 ۱۷٫۴۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۸۸ p13 <— مالی

جدول ۱۷-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرای عملکرد زنجیره تامین

عامل AVE CR
عملکرد زنجیره تامین ۰٫۵۱ ۰٫۸۸
مشتری ۰٫۷۸ ۰٫۹۷
هزینه ۰٫۸۰ ۰٫۹۵
محصول ۰٫۷۸ ۰٫۹۳
مالی ۰٫۷۷ ۰٫۹۱
عرضه کننده ۰٫۸۴ ۰٫۹۵
کارمندان ۰٫۸۴ ۰٫۹۴
زنجیره ۰٫۸۲ ۰٫۹۳

با توجه به جدل فوق، اعتبار همگرا و هماهنگی درونی مدل مورد تایید می باشد.
جدول ۱۸-۴: اعتبار واگرا سنجه های عملکرد زنجیره تامین

مشتری هزینه محصول مالی عرضه کننده کارمندان زنجیره
مشتری ۰٫۸۸
هزینه ۰٫۵۶ ۰٫۸۹
محصول ۰٫۵۳ ۰٫۵۰ ۰٫۸۸
مالی ۰٫۵۴ ۰٫۴۷ ۰٫۵۴ ۰٫۸۸
عرضه کننده ۰٫۵۳ ۰٫۴۸ ۰٫۴۶ ۰٫۵۵ ۰٫۹۲
کارمندان ۰٫۵۰ ۰٫۴۶ ۰٫۵۵ ۰٫۴۹ ۰٫۴۵ ۰٫۹۲
زنجیره ۰٫۵۸ ۰٫۳۸ ۰٫۴۸ ۰٫۴۵ ۰٫۴۸ ۰٫۴۰ ۰٫۹۱

با توجه به اینکه اعداد روی قطر نسبت به همبستگی هر عامل با سایر عامل ها بیشتر است، اعتبار واگرا مورد تایید است.
تحلیل عاملی تاییدی پایداری زنجیره تامین:
شکل ۶-۴: تحلیل عاملی مرتبه اول تاییدی سنجه های پایداری
از آنجایی که شاخص SE4 دارای بارعاملی کمتر از ۰٫۵ است در نتیجه از مدل حذف گردید و مدل مجددا بررسی شد.
شکل ۷-۴: تحلیل عاملی مرتبه دوم تاییدی سنجه های پایداری
جدول ۱۹-۴: شاخص‌های برازندگی پایداری زنجیره تامین

CFI NFI RMSEA AGFI GFI RMR
۰٫۹۵ ۰٫۹۱ ۰٫۰۷ ۰٫۸۲ ۰٫۸۵ ۰٫۰۴ ۲٫۰۴
مقادیر مطلوب: GFI,NFI ,CFI≥۰٫۹۰, AGFI≥۰٫۸۰, RSMEA≤۰٫۰۸ , و RMR به صفر نزدیک‌تر بهتر

جدول ۲۰-۴: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای پایداری زنجیره تامین

برچسب مقدار بحرانی معناداری S.E. ضرایب استاندارد نوع رابطه
par_22 ۸٫۱۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۹ ۰٫۷۵ بعد اجتماعی <— پایداری
۰٫۸۴ بعد مالی <— پایداری
par_23 ۸٫۸۹ ۰٫۰۰ ۰٫۱۰ ۰٫۷۹ بعد زیست محیطی <— پایداری
۰٫۷۴ SS10 <— بعد اجتماعی
par_1 ۱۲٫۷۳ ۰٫۰۰ ۰٫۰۹ ۰٫۸۳ SS9 <— بعد اجتماعی
par_2 ۱۳٫۴۹ ۰٫۰۰ ۰٫۰۹ ۰٫۸۷ SS8 <— بعد اجتماعی
par_3 ۱۳٫۰۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۸۵ SS7 <— بعد اجتماعی
par_4 ۱۱٫۹۴ ۰٫۰۰ ۰٫۰۹ ۰٫۷۹ SS6 <— بعد اجتماعی
par_5 ۱۱٫۶۰ ۰٫۰۰ ۰٫۱۰ ۰٫۷۶ SS5 <— بعد اجتماعی
par_6 ۱۲٫۸۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۹ ۰٫۸۴ SS4 <— بعد اجتماعی
par_7 ۱۳٫۷۱ ۰٫۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۸۹ SS3 <— بعد اجتماعی
par_8 ۱۲٫۶۹ ۰٫۰۰ ۰٫۰۹ ۰٫۸۳ SS2 <— بعد اجتماعی
par_9 ۱۳٫۳۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۹ ۰٫۸۷ SS1 <— بعد اجتماعی
par_10 ۱۷٫۳۵ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۸۹ SE7 <— بعد زیست محیطی
par_11 ۱۷٫۰۵ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۸۸ SE6 <— بعد زیست محیطی
par_12 ۱۶٫۷۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۸۷ SE5 <— بعد زیست محیطی
par_13 ۱۶٫۸۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۸۸ SE3 <— بعد زیست محیطی
par_14 ۱۵٫۶۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۷ ۰٫۸۴ SE2 <— بعد زیست محیطی
۰٫۸۴ SE1 <— بعد زیست محیطی
par_15 ۱۵٫۷۹ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۷۹ SM7 <— بعد مالی
par_16 ۱۳٫۳۷ ۰٫۰۰ ۰٫۰۶ ۰٫۷۲ SM6 <— بعد مالی
par_17 ۱۹٫۲۸ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۷ SM5 <— بعد مالی
par_18 ۱۹٫۳۲ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۷ SM4 <— بعد مالی
par_19 ۱۹٫۰۵ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۶ SM3 <— بعد مالی
par_20 ۱۹٫۹۶ ۰٫۰۰ ۰٫۰۵ ۰٫۸۸ SM2 <— بعد مالی
۰٫۹۱ SM1 <— بعد مالی

جدول ۲۱-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرای پایداری زنجیره تامین

عامل AVE CR
پایداری ۰٫۶۳ ۰٫۸۴
زیست محیطی ۰٫۷۵ ۰٫۹۵
اقتصادی ۰٫۷۱ ۰٫۹۵
اجتماعی ۰٫۶۹ ۰٫۹۶

با توجه به جدل فوق، اعتبار همگرا و هماهنگی درونی مدل مورد تایید می باشد.
جدول ۲۲-۴: اعتبار واگرای پایداری زنجیره تامین

زیست محیطی اقتصادی اجتماعی
زیست محیطی ۰٫۸۷
اقتصادی ۰٫۶۴ ۰٫۸۴
اجتماعی ۰٫۶۰ ۰٫۶۰ ۰٫۸۳

با توجه به اینکه اعداد روی قطر نسبت به همبستگی هر عامل با سایر عامل ها بیشتر است، اعتبار واگرا مورد تایید است.
تحلیل عاملی تایید مدل نهایی:
شکل ۸-۴: تحلیل عاملی مرتبه اول مدل نهایی
شکل ۹-۴: تحلیل عاملی مرتبه دوم مدل نهایی
جدول ۲۳-۴: شاخص‌های برازندگی مدل نهایی

CFI NFI RMSEA AGFI GFI RMR
۰٫۹۹ ۰٫۹۴ ۰٫۰۲ ۰٫۹۳ ۰٫۹۵ ۰٫۰۳ ۱٫۱۲
مقادیر مطلوب: GFI,NFI ,CFI≥۰٫۹۰, AGFI≥۰٫۸۰, RSMEA≤۰٫۰۸ , و RMR به صفر نزدیک‌تر بهتر

جدول ۲۴-۴: معناداری و مقادیر بحرانی پارامترهای مدل نهایی

برچسب مقدار بحرانی معناداری S.E. ضرایب استاندارد نوع رابطه
par_13 ۸٫۸۶ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۹ ۰٫۸۹ عملکرد زنجیره <— توانمندساز
par_12 ۶٫۳۱ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۵۵ پایداری <— عملکرد زنجیره
۰٫۷۶ مدیریت دانش و اطلاعات <— توانمندساز
par_1 ۹٫۵۰ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۶۷ نحوه تعامل <— توانمندساز
par_2 ۱۱٫۰۲ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۷۷ روابط مناسب <— توانمندساز
par_3 ۸٫۵۶ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۷ ۰٫۶۱ اصول مدیریتی <— توانمندساز
par_4 ۱۰٫۳۱ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۱ ۰٫۷۹ مشتری <— عملکرد زنجیره
۰٫۶۷ هزینه <— عملکرد زنجیره
par_5 ۹٫۴۸ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۲ ۰٫۷۲ محصول <— عملکرد زنجیره
par_6 ۹٫۴۹ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۱ ۰٫۷۲ مالی <— عملکرد زنجیره
par_7 ۹٫۲۳ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۲ ۰٫۷۰ عرضه کننده <— عملکرد زنجیره
par_8 ۸٫۸۳ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۱ ۰٫۶۷ کارکنان <— عملکرد زنجیره
par_9 ۸٫۶۲ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۱ ۰٫۶۵ زنجیره <— عملکرد زنجیره
par_10 ۱۰٫۴۸ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۹ ۰٫۷۸ بعد زیست محیطی <— پایداری
par_11 ۱۰٫۶۰ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۰ ۰٫۸۰ بعد اقتصادی <— پایداری
۰٫۷۷ بعد اجتماعی <— پایداری

جدول ۲۵-۴: هماهنگی درونی و اعتبار همگرای مدل نهایی

عامل AVE CR
توانمندساز ۰٫۵۰ ۰٫۸۰
عملکرد زنجیره ۰٫۵۰ ۰٫۸۷
پایداری ۰٫۶۱ ۰٫۸۳

با توجه به جدل فوق، اعتبار همگرا و هماهنگی درونی مدل مورد تایید می باشد.
برای تعیین میزان اهمیت هر یک از شاخص ها در مدل نهایی، مقایسه پارامترها در جدول ۲۶-۴ آورده شده است:
جدول ۲۶-۴: مقایسه پارامترها در مدل نهایی

par_13 par_12 par_11 par_10 par_9 par_8 par_7 par_6 par_5 par_4 par_3 par_2 par_2
۰٫۰۰۰ par_1
۰٫۰۰۰ ۱٫۷۱ par_2
۰٫۰۰۰ ۳٫۴۶- ۱٫۶۹- par_3
۰٫۰۰۰ ۳٫۶۴ ۱٫۲۶ ۲٫۳۸ par_4
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۴ ۳٫۴۵ ۱٫۲۲ ۲٫۲۸ par_5
۰٫۰۰۰ ۰٫۷۳- ۰٫۷۶- ۳٫۰۵ ۰٫۷۲ ۱٫۸۳ par_6
۰٫۰۰۰ ۰٫۳۴ ۰٫۳۷- ۰٫۳۶- ۳٫۱۸ ۰٫۹۵ ۲٫۰۱ par_7
۰٫۰۰۰ ۰٫۷۸- ۰٫۴۸- ۱٫۱۶- ۱٫۲۳- ۲٫۶۱ ۰٫۳۴ ۱٫۴۳ par_8
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۶- ۰٫۸۳- ۰٫۵۳- ۱٫۱۹- ۱٫۲۶- ۲٫۵۴ ۰٫۲۹ ۱٫۳۷ par_9
۰٫۰۰۰ ۰٫۰۹- ۰٫۱۴- ۰٫۷۳- ۰٫۵۱- ۱- ۱٫۰۳- ۲٫۷۹ ۰٫۲۲ ۱٫۴۴ par_10
۰٫۰۰۰ ۰٫۹۱ ۰٫۴۸ ۰٫۴۴ ۰٫۱۵- ۰٫۰۹ ۰٫۴۲- ۰٫۴۱- ۳٫۳۶ ۰٫۸۷ ۲٫۰۵ par_11
۰٫۰۰۰ ۳٫۶۱- ۳٫۱۶- ۳٫۹۹- ۴٫۱۲- ۴٫۸۱- ۴٫۴۷- ۵٫۱۶- ۵٫۶۱- ۱٫۰۵- ۳٫۵۴- ۲٫۳۰- par_12
۰٫۰۰۰ ۱٫۹۲ ۱٫۹۷- ۱٫۳۸- ۱٫۰۹- ۱٫۱۳- ۱٫۵۹- ۱٫۴۳- ۱٫۸۰- ۱٫۸۴- ۱٫۶۱ ۱٫۵۸- ۰٫۰۲ par_13

با توجه به جدول ۲۶-۴ از نظر اهمیت، مدیریت دانش و اطلاعات و روابط مناسب در یک سطح، ارتباطات در سطح بعدی و اصول مدیریتی در سطح بعدی می باشد. برای سایر موارد تفاوت معنادار نیست.

۳-۳-۴- اثرات مستقیم و غیر مستقیم

با توجه به خروجی آموس، اثرات مستقیم و غیر مستقیم در مدل نهایی در جدول ۲۷-۴ آورده شده است.
جدول ۲۷-۴: اثرات مستقیم و غیر مستقیم متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل متغیر وابسته اثر مستقیم اثر غیر مستقیم اثر کل
توانمندساز عملکرد زنجیره ۰٫۸۹ ۰ ۰٫۸۹
پایداری زنجیره ۰ ۰٫۴۹ ۰٫۴۹
بعد اجتماعی ۰ ۰٫۳۸ ۰٫۳۸
بعد مالی ۰ ۰٫۳۹ ۰٫۳۹
بعد محیطی ۰ ۰٫۳۸ ۰٫۳۸
عملکرد زنجیره ۰ ۰٫۵۸ ۰٫۵۸
عملکرد کارکنان ۰ ۰٫۵۹ ۰٫۵۹
عملکرد عرضه کننده ۰ ۰٫۶۲ ۰٫۶۲
عملکرد مالی ۰ ۰٫۶۴ ۰٫۶۴
عملکرد محصول ۰ ۰٫۶۴ ۰٫۶۴
عملکرد هزینه ۰ ۰٫۶۰ ۰٫۶۰
عملکرد مشتری ۰ ۰٫۷۱ ۰٫۷۱
اصول مدیریتی ۰٫۶۱ ۰ ۰٫۶۱
روابط مناسب ۰٫۷۷ ۰ ۰٫۷۷
نحوه تعامل ۰٫۶۷ ۰ ۰٫۶۷
مدیریت دانش و اطلاعات ۰٫۷۶ ۰ ۰٫۷۶
عملکرد پایداری زنجیره ۰٫۵۵ ۰ ۰٫۵۵
بعد اجتماعی ۰ ۰٫۴۲ ۰٫۴۲
بعد مالی ۰ ۰٫۴۴ ۰٫۴۴
بعد محیطی ۰ ۰٫۴۳ ۰٫۴۳
عملکرد زنجیره ۰٫۶۵ ۰ ۰٫۶۵
عملکرد کارکنان ۰٫۶۷ ۰ ۰٫۶۷
عملکرد عرضه کننده ۰٫۷۰ ۰ ۰٫۷۰
عملکرد مالی ۰٫۷۲ ۰ ۰٫۷۲
عملکرد محصول ۰٫۷۲ ۰ ۰٫۷۲
عملکرد هزینه ۰٫۶۷ ۰ ۰٫۶۷
عملکرد مشتری ۰٫۷۹ ۰ ۰٫۷۹
پایداری بعد اجتماعی ۰٫۷۷ ۰ ۰٫۷۷
بعد مالی ۰٫۸۰ ۰ ۰٫۸۰
بعد محیطی ۰٫۷۸ ۰ ۰٫۷۸

با توجه به اینکه طبق جدول ۲۷-۴ ۶-۳ن صنعت حقیق به بررسی این رابطه پرداخته می شود. ماشینی می باشد. نامشخص از نظر تعریف ده است.، توانمندسازها بطور غیر مستقیم روی پایداری تاثیر دارند، باید معناداری این رابطه مورد بررسی قرار گیرد. برای بررسی معناداری از تکنیک خودگردان سازی استفاده گردید. نتایج در جدول ۲۸-۴ آورده شده است:
جدول ۲۸-۴: تاثیر غیر مستقیم توانمندسازها روی پایداری و ابعاد آن

مستقل وابسته میزان اثر حد پایین حد بالا معناداری
توانمندساز پایداری ۰٫۴۹ ۰٫۳۷ ۰٫۶۲ ۰
اجتماعی ۰٫۳۸ ۰٫۲۸ ۰٫۴۸ ۰
مالی ۰٫۳۹ ۰٫۲۹ ۰٫۴۹ ۰
محیطی ۰٫۳۸ ۰٫۲۹ ۰٫۴۸ ۰

با توجه به جدول ۲۸-۴، اثرات غیر مستقیم توانمندسازها روی پایداری و ابعاد پایداری معنادار است. همانطور که در مدل نهایی تحقیق نشان داده شد، اثر مستقیم توانمندسازها روی پایداری مورد تایید قرار نگرفت اما با توجه به جدول ۲۸-۴، اثر غیر مستقیم توانمندها روی پایداری مورد تایید قرار میگیرد.
برای بررسی رابطه هر یک از توانمندسازها روی عملکرد زنجیره تامین، از رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج در جدول ۲۹-۴ آورده شده است:
جدول ۲۹-۴: نتایج تحلیل رگرسیون توانمندسازها روی عملکرد زنجیره تامین

متغیر وابسته متغیرهای مستقل بتا t Sig R2 جهت رابطه تلورانس VIF
عملکرد زنجیره تأمین اصول مدیریتی ۰٫۲۸۲ ۵٫۳۹۶ ۰٫۰۰۰ ۵۷۱/۰ مثبت ۰٫۷۴۲ ۱٫۳۴۸
روابط مناسب ۰٫۱۵۸ ۲٫۴۸۹ ۰٫۰۱۴ مثبت ۰٫۵۰۲ ۱٫۹۹۱
نحوه تعامل ۰٫۲۱۹ ۳٫۹۲۲ ۰۰٫۰۰۰ مثبت ۰٫۶۵۱ ۱٫۵۳۶
مدیریت دانش و اطلاعات ۰٫۳۰۸ ۵٫۲۰۰ ۰۰٫۰۰۰ مثبت ۰٫۵۷۹ ۱٫۷۲۶

برای بررسی رابطه هر یک از ابعاد عملکرد زنجیره تامین روی پایداری زنجیره تامین، از رگرسیون چندگانه استفاده گردید. نتایج در جدول ۳۰-۴ آورده شده است:
جدول ۳۰-۴: نتایج تحلیل رگرسیون ابعاد عملکرد زنجیره تامین روی پایداری زنجیره تامین

متغیر وابسته متغیرهای مستقل بتا t Sig R2 جهت رابطه تلورانس VIF
پایداری زنجیره تأمین مشتری ۰٫۲۵۰ ۳٫۷۶۴ ۰٫۰۰ ۰٫۵۹۱ مثبت ۰٫۴۴۶ ۲٫۲۴۳
هزینه ۰٫۱۰۰ ۱٫۷۳۲ ۰٫۰۸۵ بی معنا ۰٫۵۸۶ ۱٫۷۰۸
محصول ۰٫۱۸۹ ۳٫۰۹۸ ۰٫۰۰۲ مثبت ۰٫۵۲۸ ۱٫۸۹۲
مالی ۰٫۱۳۱ ۲٫۱۳۸ ۰٫۰۳۴ مثبت ۰٫۵۲۳ ۱٫۹۱۱
عرضه کننده ۰٫۱۴۱ ۲٫۳۹۶ ۰٫۰۱۷ مثبت ۰٫۵۶۶ ۱٫۷۶۵
کارمندان ۰٫۱۵۹ ۲٫۷۶۰ ۰٫۰۰۶ مثبت ۰٫۵۹۶ ۱٫۶۷۷
کل زنجیره ۰٫۰۲۰ ۰٫۳۵۳ ۰٫۷۲۵ بی معنا ۰٫۵۹۲ ۱٫۶۸۹

۴-۴- جمع بندی:

در این فصل به بررسی یافته‌های تحقیق پرداخته شد. برای بررسی کفایت نمونه گیری و بررسی مناسب بودن ماتریس همبستگی برای شناسایی ساختار از آزمون KMO و بارتلت استفاده شد. نتایج نشان داد شاخص‌های مربوطه در حد مناسب قرار دارند. بعد از تحلیل عاملی اکتشافی، سنجه‌های عملکرد زنجیره تأمین در عوامل زیر دسته بندی شدند: مشتری، هزینه، محصول، مالی، عرضه کننده، کارمندان، زنجیره. توانمندسازهای زنجیره تأمین در عوامل زیر دسته بندی شدند: مدیریت دانش و اطلاعات، نحوه تعامل، روابط مناسب، اصول مدیریتی. برای بررسی هماهنگی درونی، از آلفای کرونباخ و شاخص پایداری ترکیبی استفاده شد. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده از نظر این شاخص‌ها در حد مطلوبی قرار دارند. سایر شاخص‌های مرتبط با برازش مدل اندازه گیری و مدل ساختاری، مطلوب بودند که نشان دهنده برازش مطلوب مدل است. همچنین مشخص شد اثر مستقیم توانمندسازهای زنجیره تامین روی پایداری زنجیره تامین معنادار نیست اما اثر غیرمستقیم آن، از طریق عملکرد زنجیره تأمین، معنادار است در نتیجه نقش میانجی گری عملکرد زنجیره تأمین تائید می‌گردد.
فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات
اهداف فصل:
مروری بر مراحل انجام تحقیق
بحث در مورد یافته های تحقیق
ارائه پیشنهاداتی برای اجرا و تحقیقات آتی
بیان محدودیت های تحقیق

۵- مقدمه

هدف اصلی این فصل، مروری بر مراحل پیشین تحقیق، بحث و نتیجه گیری در مورد یافته‌های به دست آمده در فصل قبل می‌باشد. در این فصل، ابتدا مروری بر مراحل قبلی تحقیق خواهیم داشت. سپس یافته‌های تحقیق ذکر می‌شوند و در نهایت به دنبال پاسخگویی به سؤالات و بررسی فرضیه‌های تحقیق خواهیم بود.

۱-۵- مروری بر مراحل انجام تحقیق

هدف اصلی این تحقیق تبیین رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری زنجیره تأمین در صنعت فرش ماشینی ایران می‌باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است. قلمرو زمانی جمع آوری داده‌ها اولیه تحقیق از اوایل تیر ۱۳۹۱ تا اواخر بهمن ۱۳۹۲ است. در همین راستا، تحقیقات پیشین درباره توانمندسازهای زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره تأمین و پایداری زنجیره تأمین مورد مطالعه قرار گرفت. سپس با استفاده از مرور ادبیات و نظر خبرگان، مدلی برای رابطه عملکرد و پایداری زنجیره تأمین فرش ماشینی طراحی گردید و ساختار تحقیق مشخص شد. شکل ۱-۵ نشان دهنده ساختار تحقیق است.
روابط مناسب
اصول مدیریتی
مدیریت دانش و اطلاعات
نحوه تعامل
مشتری
هزینه
محصول
مالی
عرضه کننده
کارمندان
کل زنجیره
عملکرد اقتصادی
عملکرد زیست محیطی
عملکرد اجتماعی
شکل ۱-۵: ساختار تحقیق
بر مبنای مدل طراحی شده و شاخص‌های استخراجی از ادبیات و جرح و تعدیل‌های صورت گرفته توسط خبرگان، ابزار تحقیق (پرسشنامه با طیف لیکرت ۵ تایی) طراحی گردید. این چارچوب شامل ۳ بعد اصلی می‌باشد: توانمندسازهای زنجیره تأمین، عملکرد زنجیره تأمین و پایداری زنجیره تأمین. روایی ابزار تحقیق توسط روایی سازه و روایی تشخیصی مورد بررسی قرار گرفت. پایایی ابزار نیز توسط روش آلفای کرونباخ و شاخص پایایی ترکیبی مورد تحلیل قرار گرفت. بعد از جمع آوری ۲۱۷ پرسشنامه، روش‌های توصیفی و استنباطی برای تحلیل داده‌ها استفاده شد. در ابتدا شاخص‌های کلیدی برای هر یک از ابعاد تحقیق مشخص شدند. سپس مدل کلی تحقیق مورد تحلیل قرار گرفت.

۲-۵- یافته‌های تحقیق

۱-۲-۵- پایایی و روایی سازه ابعاد مدل تحقیق

برای بررسی هماهنگی درونی از آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده گردید و نتایج نشان داد در تمام موارد این ۲ شاخص بالاتر از ۰٫۷ هستند و در حد مطلوب می باشند. برای بررسی اعتبار همگرا از میانگین واریانس استخراج شده استفاده گردید و از آنجایی که در تمامی موارد بالاتر از ۰٫۵ بود، اعتبار همگرای مدل مورد تایید است. برای بررسی اعتبار واگر از ماتریس فورنر و لارکر استفاده گردید. نتایج نشان داد که اعتبار واگرای مدل مورد تایید می باشد.

۲-۲-۵- پاسخ به پرسش های تحقیق

سوال اول: مدل رابطه توانمندسازها، عملکرد و پایداری در زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران به چه صورتی می‌باشد؟
با توجه به ساختاری پیشنهادی تحقیق و برازش های انجام شده، مشخص گردید که توانمندسازها بطور مستقیم روی پایداری تاثیر ندارد و از طریق عملکرد روی پایداری زنجیره تامین تاثیر گذار است در نتیجه عملکرد زنجیره تامین نقش میانجی گری بین توانمندسازها و پایداری زنجیره تامین دارد.
سوال دوم: مؤلفه‌های اصلی توانمندسازهای زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مولفه های اصلی توانمندسازهای زنجیره تامین عبارتند از: مدیریت دانش و اطلاعات، نحوه تعامل، روابط مناسب، اصول مدیریتی
شاخص های اصلی مدیریت دانش و اطلاعات عبارتند از: مدیریت دانش، تکنولوژی اطلاعات، اشتراک اطلاعات، نوآوری
شاخص های اصلی نحوه تعامل عبارتند از: همکاری، استراتژی سازمان و فرهنگ رقابت پذیری.
شاخص های اصلی روابط مناسب عبارتند از: تکنیک‌های حل اختلاف و تعارض، تعهد، صداقت، قابلیت مشارکت/ روابط مشارکتی، ارتباطات
شاخص های اصلی اصول مدیریتی عبارتند از: حمایت مدیریتی و کارکنان، مدیریت کیفیت، هماهنگی، رهبری
سوال سوم: مؤلفه‌های اصلی عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
با توجه به نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، مولفه های اصلی عملکرد زنجیره تامین عبارتند از: عرضه کننده، مالی، محصول، مشتری، هزینه ، کارمندان، کل زنجیره.
شاخص های اصلی مشتری عبارتند از: مقدار کالای سفارش داده شده، میزان رضایت مشتری، تعداد مشتریان جدید، درصد تحویل‌های به‌موقع، زمان پاسخگویی به سفارش، شناسایی و تعیین نیازهای آینده مشتریان، تعداد مشتریان حفظ شده، انعطاف پذیری تحویل.
شاخص های اصلی هزینه عبارتند از: کل هزینه موجودی در زنجیره تأمین، هزینه‌های دریافت و پردازش اطلاعات، هزینه هر ساعت تولید و عملیات، هزینه کل زنجیره، هزینه‌های حمل و نقل.
شاخص های اصلی محصول عبارتند از: محصولات و فرآیند جدید ایجاد شده، زمان چرخه توسعه محصول، تنوع محصولات و خدمات، کیفیت کالا.
شاخص های اصلی مالی عبارتند از: سهم بازار و موقعیت در بازار، بهره برداری از ظرفیت، فروش کل، کل زمان جریان پول نقد
شاخص های اصلی عرضه کننده عبارتند از: سطح و درجه رابطه خریدار و فروشنده، نوآوری تأمین کننده جهت کاهش هزینه‌ها، همکاری تأمین کننده جهت حل مشکلات فنی، مدت زمان ارسال سفارش از طرف تأمین کننده با توجه به صنعت
شاخص های اصلی کارمندان عبارتند از: کارایی نیروی کار، روحیه و رضایت کارکنان، سرمایه گذاری سالانه در آموزش کارمندان
شاخص های اصلی زنجیره عبارتند از: سطح موجودی مواد اولیه، در جریان ساخت و محصول تمام شده، پاسخگویی زنجیره، میزان آلودگی
سوال چهارم: مؤلفه‌های اصلی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی چیست؟
با توجه به مرور صورت گرفته روی ادبیات و نظرات خبرگان، مولفه های اصلی عبارتند از: اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی
سوال ۱-۴: شاخص های اصلی عملکرد اقتصادی چیست؟
سهم بازار، میزان سود، درآمد ناشی از محصولات سبز، بهره‌وری منابع، برنامه‌های ارتقاء کیفیت، درآمد حاصل از بازیافت
سوال ۲-۴: شاخص های اصلی عملکرد اجتماعی چیست؟
میزان آموزش کارکنان، ارتباطات، آزادی مشارکت، رعایت حقوق انسانی کارکنان، فرصت‌های ارتقاء، فرصت‌های استخدام افراد معلول، برنامه‌های ایمنی شغلی، فعالیت‌های قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های ضد رقابتی، ضد صداقت و فعالیت‌های انحصاری، تعامل با انجمن‌های محلی، برنامه‌های سلامت برای افراد
سوال ۳-۴: شاخص های اصلی عملکرد زیست محیطی چیست؟
میزان ضایعات جامد ایجاد شده، میزان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، میزان حفاظت از آب، ارزیابی چرخه عمر محصول، میزان سروصدای ایجاد شده، میزان انرژی مصرفی تجدید ناپذیر، میزان بازیافت.

۳-۲-۵- بررسی فرضیات تحقیق

در این بخش، با توجه به شاخص‌های کلیدی شناخته شده در هر یک از ابعاد تحقیق، ساختار تحقیق ترسیم گردید. در اینجا، فرضیات از نوع رابطه با کمک تکنیک رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر مورد ارزیابی قرار گرفت. مدل نهایی تحقیق در شکل زیر آورده شده است:
 
شکل ۲-۵: مدل نهایی تحقیق
جدول ۱-۵: مقادیر معناداری پارامترها در مدل نهایی

برچسب مقدار بحرانی معناداری S.E. ضرایب استاندارد نوع رابطه
par_13 ۸٫۸۶ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۹ ۰٫۸۹ عملکرد زنجیره تامین <— توانمندساز
par_12 ۶٫۳۱ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۵۵ پایداری <— عملکرد زنجیره تامین
۰٫۷۶ مدیریت دانش و اطلاعات <— توانمندساز
par_1 ۹٫۵۰ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۶۷ نحوه تعامل <— توانمندساز
par_2 ۱۱٫۰۲ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۸ ۰٫۷۷ روابط مناسب <— توانمندساز
par_3 ۸٫۵۶ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۷ ۰٫۶۱ اصول مدیریتی <— توانمندساز
par_4 ۱۰٫۳۱ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۱ ۰٫۷۹ مشتری <— عملکرد زنجیره تامین
۰٫۶۷ هزینه <— عملکرد زنجیره تامین
par_5 ۹٫۴۸ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۲ ۰٫۷۲ محصول <— عملکرد زنجیره تامین
par_6 ۹٫۴۹ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۱ ۰٫۷۲ مالی <— عملکرد زنجیره تامین
par_7 ۹٫۲۳ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۲ ۰٫۷۰ عرضه کننده <— عملکرد زنجیره تامین
par_8 ۸٫۸۳ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۱ ۰٫۶۷ کارمندان <— عملکرد زنجیره تامین
par_9 ۸٫۶۲ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۱ ۰٫۶۵ زنجیره تامین <— عملکرد زنجیره تامین
par_10 ۱۰٫۴۸ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۰۹ ۰٫۷۸ بعد زیست محیطی <— پایداری
par_11 ۱۰٫۶۰ ۰۰٫۰۰۰ ۰٫۱۰ ۰٫۸۰ بعد اقتصادی <— پایداری
۰٫۷۷ بعد اجتماعی <— پایداری

با توجه به مقادیر t-value می‌توان بیان کرد که در مدل ساختاری، تمامی روابط ارائه معنادار می‌باشند. البته در تحلیل عاملی تاییدی مرتبه اول مدل نهایی، رابطه توانمندسازها با پایداری معنادار نیست.
برای بررسی شدت ارتباط بین متغیرها و ابعاد تحقیق، از خروجی نرم افزار آموس و رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج در جداول زیر آورده شده است:
جدول ۲-۵: اثرات مستقیم و غیر مستقیم در مدل نهایی تحقیق

متغیر مستقل متغیر وابسته اثر مستقیم اثر غیر مستقیم اثر کل
توانمندساز عملکرد زنجیره ۰٫۸۹ ۰ ۰٫۸۹
پایداری زنجیره ۰ ۰٫۴۹ ۰٫۴۹
بعد اجتماعی ۰ ۰٫۳۸ ۰٫۳۸
بعد مالی ۰ ۰٫۳۹ ۰٫۳۹
بعد محیطی ۰ ۰٫۳۸ ۰٫۳۸
عملکرد زنجیره ۰ ۰٫۵۸ ۰٫۵۸
عملکرد کارکنان ۰ ۰٫۵۹ ۰٫۵۹
عملکرد عرضه کننده ۰ ۰٫۶۲ ۰٫۶۲
عملکرد مالی ۰ ۰٫۶۴ ۰٫۶۴
عملکرد محصول ۰ ۰٫۶۴ ۰٫۶۴
عملکرد هزینه ۰ ۰٫۶۰ ۰٫۶۰
عملکرد مشتری ۰ ۰٫۷۱ ۰٫۷۱
اصول مدیریتی ۰٫۶۱ ۰ ۰٫۶۱
روابط مناسب ۰٫۷۷ ۰ ۰٫۷۷
نحوه تعامل ۰٫۶۷ ۰ ۰٫۶۷
مدیریت دانش و اطلاعات ۰٫۷۶ ۰ ۰٫۷۶
عملکرد پایداری زنجیره ۰٫۵۵ ۰ ۰٫۵۵
بعد اجتماعی ۰ ۰٫۴۲ ۰٫۴۲
بعد مالی ۰ ۰٫۴۴ ۰٫۴۴
بعد محیطی ۰ ۰٫۴۳ ۰٫۴۳
عملکرد زنجیره ۰٫۶۵ ۰ ۰٫۶۵
عملکرد کارکنان ۰٫۶۷ ۰ ۰٫۶۷
عملکرد عرضه کننده ۰٫۷۰ ۰ ۰٫۷۰
عملکرد مالی ۰٫۷۲ ۰ ۰٫۷۲
عملکرد محصول ۰٫۷۲ ۰ ۰٫۷۲
عملکرد هزینه ۰٫۶۷ ۰ ۰٫۶۷
عملکرد مشتری ۰٫۷۹ ۰ ۰٫۷۹
پایداری بعد اجتماعی ۰٫۷۷ ۰ ۰٫۷۷
بعد مالی ۰٫۸۰ ۰ ۰٫۸۰
بعد محیطی ۰٫۷۸ ۰ ۰٫۷۸

جدول ۳-۵: معناداری رابطه غیر مستقیم توانمندسازها با پایداری

مستقل وابسته میزان اثر حد پایین حد بالا معناداری
توانمندساز پایداری ۰٫۶۶ ۰٫۵۱ ۰٫۸۴ ۰
اجتماعی ۰٫۴۹ ۰٫۳۶ ۰٫۶۴ ۰
مالی ۰٫۵۳ ۰٫۴۱ ۰٫۶۸ ۰
محیطی ۰٫۵۰ ۰٫۳۸ ۰٫۶۴ ۰

جدول ۴-۵: رگرسیون چند متغیره توانمندسازها با عملکرد زنجیره تامین

متغیر وابسته متغیرهای مستقل بتا t Sig R2 جهت رابطه تلورانس VIF
عملکرد زنجیره تأمین اصول مدیریتی ۰٫۲۸۲ ۵٫۳۹۶ ۰٫۰۰۰ ۵۷۱/۰ مثبت ۰٫۷۴۲ ۱٫۳۴۸
روابط مناسب ۰٫۱۵۸ ۲٫۴۸۹ ۰٫۰۱۴ مثبت ۰٫۵۰۲ ۱٫۹۹۱
نحوه تعامل ۰٫۲۱۹ ۳٫۹۲۲ ۰۰٫۰۰۰ مثبت ۰٫۶۵۱ ۱٫۵۳۶
مدیریت دانش و اطلاعات ۰٫۳۰۸ ۵٫۲۰۰ ۰۰٫۰۰۰ مثبت ۰٫۵۷۹ ۱٫۷۲۶

جدول ۵-۵: رگرسیون چندمتغیره ابعاد عملکرد زنجیره تامین با پایداری زنجیره تامین

متغیر وابسته متغیرهای مستقل بتا t Sig R2 جهت رابطه تلورانس VIF
پایداری زنجیره تأمین مشتری ۰٫۲۵۰ ۳٫۷۶۴ ۰٫۰۰ ۰٫۵۹۱ مثبت ۰٫۴۴۶ ۲٫۲۴۳
هزینه ۰٫۱۰۰ ۱٫۷۳۲ ۰٫۰۸۵ بی معنا ۰٫۵۸۶ ۱٫۷۰۸
محصول ۰٫۱۸۹ ۳٫۰۹۸ ۰٫۰۰۲ مثبت ۰٫۵۲۸ ۱٫۸۹۲
مالی ۰٫۱۳۱ ۲٫۱۳۸ ۰٫۰۳۴ مثبت ۰٫۵۲۳ ۱٫۹۱۱
عرضه کننده ۰٫۱۴۱ ۲٫۳۹۶ ۰٫۰۱۷ مثبت ۰٫۵۶۶ ۱٫۷۶۵
کارمندان ۰٫۱۵۹ ۲٫۷۶۰ ۰٫۰۰۶ مثبت ۰٫۵۹۶ ۱٫۶۷۷
کل زنجیره ۰٫۰۲۰ ۰٫۳۵۳ ۰٫۷۲۵ بی معنا ۰٫۵۹۲ ۱٫۶۸۹

نتایج بررسی فرضیات در جدول ۶-۵ آورده شده است:
جدول ۶-۵ بررسی فرضیات تحقیق

فرضیه وضعیت
عملکرد زنجیره تأمین بر پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد. تائید
عملکرد زنجیره تأمین بر بعد زیست محیطی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد. تائید
عملکرد زنجیره تأمین بر بعد اجتماعی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد. تائید
عملکرد زنجیره تأمین بر بعد اقتصادی پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد. تائید
توانمندسازهای زنجیره تأمین بر عملکرد زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد. تائید
توانمندسازهای زنجیره تأمین به واسطه عملکرد زنجیره تأمین بر پایداری زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران تأثیر معناداری دارد. تائید
توانمند سازهای زنجیره تأمین بر پایداری زنجیره تأمین تأثیرگذار است. رد

۳-۵- بحث در مورد یافته‌های تحقیق

در این بخش، یافته‌های تحقیق به‌صورت مجزا مورد بحث قرار می‌گیرند. در این قسمت از مصاحبه‌های ساختار یافته با ۲ نفر از خبرگان صنعت فرش ماشینی استفاده شده است.
الف) توانمندسازهای زنجیره تأمین
با توجه به تحلیل عاملی اکتشافی توانمندسازهای زنجیره تأمین، در عامل‌های زیر دسته بندی شدند: روابط مناسب، اصول مدیریتی، مدیریت دانش و اطلاعات، نحوه تعامل
با توجه به مقایسه پارامترها در مدل نهایی، از نظر اهمیت، مدیریت دانش و اطلاعات و روابط مناسب در یک سطح، نحوه تعامل در سطح بعدی و اصول مدیریتی در سطح بعدی می باشد. برای سایر موارد تفاوت معنادار نیست.
شدت رابطه هر یک از توانمندسازها با عملکرد زنجیره تأمین از صعودی به نزولی عبارت است از: مدیریت دانش و اطلاعات، اصول مدیریتی، نحوه تعامل و روابط مناسب. همچنین توانمندسازها بیشترین ارتباط را با بعد مشتری داشته‌اند.
توانمندسازهای زنجیره از طریق عملکرد روی پایداری تاثیر دارند در نتیجه عملکرد زنجیره تامین نقش میانجی دارد.
ب) عملکرد زنجیره تأمین
با توجه به تحلیل عاملی اکتشافی سنجه‌های عملکرد زنجیره تأمین در عامل‌های زیر دسته بندی شدند: مشتری، هزینه، محصول، مالی، عرضه کننده، کارمندان، زنجیره
با توجه به مقایسه پارامترها در مدل نهایی، از نظر اهمیت تفاوتی بین ابعاد عملکرد زنجیره تامین ملاحظه نشد.
عملکرد زنجیره تأمین بیشترین تأثیر را روی بعد مالی پایداری داشت هر چند میزان تأثیر عملکرد زنجیره تأمین در ابعاد مختلف پایداری تقریباً یکسان بود.
ج) پایداری زنجیره تأمین
با توجه به نزدیکی بارهای عاملی و همبستگی‌های ارائه شده برای ابعاد پایداری زنجیره تأمین، هر ۳ بعد تقریباً یکسان هستند.
در مفاهیم پایداری اشاره می شود هنگامی زنجیره تامین پایدار است که توجه همزمان به ابعاد اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی صورت بگیرد. در نتیجه یکسان بودن اهمیت ابعاد پایداری در کارهای قبلی نیز مورد اشاره قرار گرفته است. نمونه ای از این کارها عبارتند از:
(Sikdar, 2003), (Elkington, 1994), (Esty and Winston, 2006), (Carter, Rogers 2008), (Kang et al, 2010)

۴-۵- تحلیل خبرگان درباره وضعیت فعلی صنعت

توانمندسازها:
در بحث مدیریت دانش و اطلاعات، دلایل اصلی ضعف از دیدگاه خبرگان عبارت بودند از نبود پایگاه‌های داده، نبوده شبکه‌های کارآمد اینترانت، اکسترانت و اینترنت در بین اعضای زنجیره و میزان دانش پایین اعضای زنجیره.
با توجه به صحبت‌های انجام شده با خبرگان، ضعف ارتباطات در زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی کاملاً مشهود است. دلایل عمده ضعف ارتباط، وجود عدم صداقت و تعهد، کانال‌های ارتباطی نامناسب و عدم آگاهی مدیران از اهمیت ارتباطات در زنجیره تأمین می‌باشد.
در بحث اصول مدیریتی، فقدان فردی یا گروهی که بتواند زنجیره را هدایت کند اصلی‌ترین عامل ناکامی به شمار آمد.
در بحث نحوه تعامل، عدم شفافیت استراتژی‌های سازمان‌های عضو زنجیره، به عنوان اصلی‌ترین ضعف معرفی شد. اکثر شرکت‌های فعال در حیطه فرش ماشینی، فاقد هرگونه برنامه ریزی استراتژیک می‌باشند و در افق کوتاه مدت فعالیت می‌کنند که این مورد نیازمند تلاش مدیران ارشد برای تعیین چشم اندازه و استراتژی رقابتی سازمان است.
عملکرد زنجیره تامین:
آن چیزی که مشخص است، بقای سازمان‌ها وابسته به مشتریانش است. صنعت فرش ماشینی نیز از این قاعده مستثنی نیست. در نتیجه کارهای زیادی برای جلب رضایت مشتریان انجام شده است اما هنوز کافی نیست. با توجه به اینکه این صنعت از سطح پایین نوآوری قرار دارد و فرش کالایی بالغ محسوب می‌شود، قیمت یکی از اصلی‌ترین موارد مورد نظر مشتریان می‌باشد. برای بالا بردن رضایت مشتری، هم باید کیفیت مناسبی داشت و هم باشد قیمت مناسبی داشت. این کار از طریق برنامه ریزی تولید مناسب در سطح شرکت و در سطح زنجیره امکان‌پذیر است.
در بحث هزینه، هزینه موجودی در این صنعت بالا می‌باشد زیرا به علت عدم قطعیت در میزان عرضه و نوسانات زیاد قیمت، تولیدکنندگان تمایل دارند تا مواد اولیه بیشتری ذخیره کنند تا خط تولید آن‌ها با مشکل کمتری مواجه شود. هزینه تولید در این صنعت بالا است زیرا اصول اولیه تولید مانند کارسنجی و زمان‌سنجی به‌طور مناسب در این صنعت پیاده سازی نمی‌شود.
در بحث محصول، ایجاد نوآوری در کالا سخت می‌باشد و نوآوری بیشتر در قسمت طرح صورت می‌گیرد. به علت عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی، چرخه عمر طرح‌های ارائه شده پایین است.
در بحث مالی، بهره برداری از ظرفیت در این صنعت نسبتا مناسب است. اما سهم و موقعیت فرش ماشینی ایران در بازارهای صادراتی روبه کاهش است که علت اصلی آن بالا بودن هزینه تمام شده می باشد.
در بحث عرضه کننده، ضعف بسیار زیادی دیده می‌شود زیرا در این صنعت بیشتر به خریداران توجه می‌شود. مباحثی مانند قراردادهای بلند مدت با عرضه کنندگان (از نظر قیمت، هزینه، تحویل به‌موقع و …)، مشارکت عرضه کنندگان در برنامه ریزی فرآیند و … در این صنعت وجود ندارد یا بسیار اندک است.
مباحث مربوط به کارمندان و کارگران در حد متوسطی در این صنعت دیده می‌شود. در بحث کارمند یابی بیشتر روی مهارت افراد دقت می‌شود و مسائل روانی کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. این مورد می‌تواند باعث ایجاد اختلال در شرکت شود (یکی از دلایل نرخ بالای جابجایی نیروی کار در این صنعت، عدم دقت به مسائل روانی افراد می‌باشد). در بحث آموزش کارمندان، آموزش‌ها بیشتر در حین خدمت بوده و سازوکار مشخصی ندارند.
در بحث زنجیره، میزان موجودی در این صنعت بالاست زیرا سیستم تولید بر مبنای ساخت برای ذخیره است نه ساخت بر اساس سفارش. از دیگر عواملی که باعث بالا بودن میزان موجودی در زنجیره تامین است، اثر شلاق چرمی می باشد. میزان آلودگی در مراحل تولید نخ و رنگرزی بالا و در سایر مراحل کم می باشد.
پایداری زنجیره تامین:
طبق نظر خبرگان، توجه به موارد زیست محیطی در این صنعت در حد متوسطی قرار دارد. زیرا شرکت‌های رنگرزی و ریسندگی، به الزامات زیست محیطی توجه دارند و شرکت‌های بافت و تکمیل نیز با جمع آوری ضایعات و استفاده مجدد از آن‌ها به این مورد کمک می‌کنند.
در بعد اجتماعی، ضعف‌هایی در صنعت مشاهده می‌شود. سروصدای ایجاد شده در شرکت‌ها بالا می‌باشد و معمولاً کارگران که نیازی نیست در کنار دستگاه‌های پر سروصدا کار کنند در آن قسمت مشغول به کار هستند. توجه به آزادی‌های انسانی، ایجاد فرصت‌های ارتقاء و برنامه‌های ایمنی شغلی در این صنعت کمتر دیده می‌شود. با توجه به سختی کار، استفاده از افراد معلول در قسمت تولید بسیار نادر است و در قسمت پشتیبانی نیز محدود است.
در بعد اقتصادی، میزان سودآوری صنعت در حال حاضر مناسب است اما سهم بازار با توجه به افزایش رقابت جهانی در حال کاهش است. میزان درآمد ناشی از بازیافت به نسبت خوب است و به‌طور کلی عملکرد اقتصادی در حال حاضر مناسب است اما به نظر می‌رسد با ورود رقبای خارجی، این سهم در سال‌های آتی کاهش یابد.

۵-۵-پیشنهاد‌هایی برای اجرا

برای کاهش موجودی باید سازمان‌ها را با روش‌های کنترل موجودی آشنا ساخت و با برگزاری دوره‌های آموزشی JIT میزان موجودی‌ها را در حد توان کاهش داد. البته لازمه کاهش موجودی داشتن عرضه کنندگان مطمئن، حمایت قانونی از قراردادهای منعقد شده بین شرکت‌ها، بهبود زیر ساخت‌های ارتباطی و جاده‌ای و ثبات اقتصادی می‌باشد. زیرا در وضعیتی که جاده‌های کشور دچار مشکل هستند، قیمت‌ها دارای نوسان بالایی است و حمایت‌های قانونی اندک است، تمایل به افزایش موجودی وجود خواهد داشت که این مورد به ضرر تولید خواهد بود.
برای بهبود ارتباطات در زنجیره، گسترش شبکه‌های اینترانت، اکسترانت و اینترنت توصیه می‌شود. البته قبل از ایجاد چنین شبکه‌هایی باید دقت کرد که اعضای شبکه به اندازه کافی صداقت داشته باشند و نسبت به کل زنجیره متعهد باشند.
برای جلوگیری از کاهش سهم بازار توصیه می‌شود که تمرکز شرکت روی کاهش قیمت تمام شده باشد. برای کاهش قیمت تمام شده، شناسایی نقاط ضعف بخش تولید ضروری به نظر می‌رسد. استفاده از کارشناسان مرتبط با چیدمان دستگاه‌های تولیدی، متوازن سازی خط تولید و بکار گیری کارسنجی و زمان سنجی پیشنهاد می‌شود.
برای بهبود ایمنی افراد توصیه می‌شود افرادی که کار کردن آن‌ها در کنار ماشین آلات پر سر و صدا ضروری نیست را به قسمت‌های ساکت‌تر انتقاد بدهید. وسایل حفاظت فردی را در اختیار افراد گذاشته و فرهنگ استفاده از آن‌ها را ترویج بدهید. استفاده مدیران ارشد از این وسایل نشان دهنده تعهد آن‌ها به ایمنی می‌باشد.
در بحث منابع انسانی توصیه می‌شود که بررسی وضعیت روانی افراد جزء موارد استخدامی ‌باشد. بهتر است از افرادی که قبلاً در شرکت دیگری کار کرده‌اند و ترک خدمت کرده‌اند یا اخراج شده‌اند، علت را جویا شویم. از آنجایی که نیروی انسانی با ارزش‌ترین منبع سازمان به حساب می‌آید، باید ملاک‌های پاداش و تنبیه مشخص باشد و فرصت‌های ارتقاء در سازمان به‌صورت عادلانه وجود داشته باشد. برای پرورش نوآوری و انگیزه افراد، ارائه پاداش‌های مادی و معنوی توصیه می‌شود.
یکی از عده ترین ضعف‌های شرکت‌های فرش ماشینی، بی‌توجهی به برنامه ریزی منابع انسانی است. جذب افراد به سادگی صورت می‌گیرد. توصیه می‌شود در قسمت منابع انسانی سرمایه گذاری بیشتری صورت بگیرد.
اعضای زنجیره، استراتژی رقابتی خود را طبق استراتژی زنجیره تأمین تدوین کنند.
برگزاری کلاس‌های توجیهی برای مدیران ارشد شرکت‌های عضو زنجیره و بیان اهمیت همکاری در زنجیره تأمین.

۶-۵- پیشنهاد‌هایی برای تحقیقات آتی

ارائه مدلی جهت هماهنگی و تناسب میان استراتژی زنجیره تأمین و استراتژی رقابتی شرکت‌ها.
ارزیابی و بررسی مدل ارائه شده در سایر صنایع.
ارائه مدلی جامع‌تر با در نظر گرفتن همزمان توانمندسازها، موانع و محرک‌های عملکرد و پایداری.
بررسی موانع موفقیت زنجیره تأمین و ارائه راهکارهایی برای رفع آن.
تشریح کامل چارچوب پایداری
توسعه مدل ارزیابی پایداری و ارائه راهکارهای پیاده سازی آن برای محاسبه پایداری
بررسی شرکت های کوچک، متوسط و بزرگ و تعیین نقش متغیر تعدیل گر اندازه سازمان.

۷-۵- محدودیت‌های تحقیق

در زمان شروع تحقیق برای انتخاب تیم خبرگان اول، تعداد خبره اندک بود.
عدم درک کافی و درست مدیران و کارشناسان از مباحث زنجیره تأمین و پایداری زنجیره تأمین که منجر به این شد که زمان زیادی صرف توجیه و آشناسازی آن‌ها با این موضوع بشود.
اطلاعات نادرست وزارت صنایع و مشکلات فراوان در دسترسی به اطلاعات شرکت‌ها.

۸-۵- جمع بندی

در این فصل به‌طور اجمالی فرایند انجام تحقیق، مدل تحقیق و یافته‌های تحقیق ارائه شد. در زمینه ارتباط عملکرد و پایداری زنجیره تأمین هنوز کار تحقیقاتی انجام نشده است و این تحقیق به‌طور وسیع به بررسی پایداری و ابعاد آن پرداخت. همچنین صنعت فرش ماشینی انتخاب گردید زیرا توجه کمی در تحقیقات به این صنعت می‌شود. در این فصل به پرسش‌ها تحقیق پاسخ داده شد و فرضیات مورد بررسی قرار گرفتن. نتایج نشان داد که مدل ارائه شده دارای برازش مناسبی است و به جزء فرضیه مربوط به تاثیر مستقیم توانمندسازها روی پایداری، سایر فرضیات مورد پذیرش قرار گرفتند.

فهرست منابع:

بابایی، محمدرضا.، سیداصفهانی، یرمهدی.، میرزایی، رید. (۱۳۸۶). اثرات عوامل ایجادکننده عدم اطمینان بر زنجیره تامین در صنایع فرش ماشینی کشور. ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران.
خاکی، غلامرضا. (۱۳۸۲). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی . انتشارات: بازتاب.
سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، و حجازی، الهه. (۱۳۸۱). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگه.
شفیعی نیک آبادی، محسن. (۱۳۹۰). ارائه مدلی جهت بررسی رابطه فرآیندهای مدیریت دانش بر عملکرد زنجیره تأمین. رساله دکتری. دانشگاه علامه طباطبایی.
عزتی، مرتضی. (۱۳۷۶). روش تحقیق در علوم اجتماعی: کاربرد در زمینه مسایل اقتصادی. انتشارات: دانشگاه تربیت مدرس.
کمیسیون استاندارد ویژگی های فرش ماشینی تک ماکوئی اکریلیک. (۱۳۷۷). ویژگی های فرش ماشینی تک ماکوئی اکریلیک، چاپ سوم، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران.
کیوی، ریمون، کامپنهود، لوک وان. (۱۳۸۱). روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران: توتیا.
مؤمنی، منصور. (۱۳۸۶). تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. تهران: انتشارات کتاب نو.
نادری، عزت‌الله، مریم سیف نراقی و فرنگیس شاهپوریان. (۱۳۷۶). راهنمای عملی فراهم سازی طرح تحقیق. تهران: انتشارات بدر.
نساج، احسان. (۱۳۹۲). بررسی عمومی صنعت فرش ماشینی ایران. مجله نساجی کهن، اسفند.
Adetayo J.O, Sanni S.A and Ilori M.O (1999). The impact of information technology on product marketing: a case study of a multinational company in Nigeria. Technovation 19, 691–۶۹۹٫
Akkermans Henk, Bogerd Paul and van Doremalen Jan (2004). Travail, transparency and trust: A case study of computer-supported collaborative supply chain planning in high-tech electronics. European Journal of Operational Research 153, 445–۴۵۶
Al-Odeh, Mahmoud., & Smallwood, Jim. (2012). Sustainable Supply Chain Management: Literature Review,Trends, and Framework. International Journal of Computational Engineering & Management, Vol. 15 Issue 1
Angerhofer, B.J., Angelides M.C. (2006). A model and a performance measurement system for collaborative supply chains. Decision Support Systems, 42, 283– ۳۰۱٫
Azapagic, A . (2004). Developing a framework for sustainable development indicators for the mining and minerals industry. Journal of Cleaner Production 12, 639–۶ ۶۲٫
Azorın, Jose F. Molina, Et Al. (2009). Environmental Practices And firm Performance: An Empirical Analysis In The Spanish Hotel Industry. Journal Of Cleaner Production, 17, 516–۵۲۴
Barnett, M.L. (2007). Stakeholder Influence Capacity And The Variability Of financial Returns To Corporate Social Responsibility. Academy Of Management Review, Vol. 32 No. 3, Pp. 794-816.
Barratt, M. (2004a). Understanding the meaning of collaboration i n the supply chain. Supply Chain Management : An International Journal , Vo l. 9 No. 1, pp. 30-43.
Barratt, M. (2004b). Unveiling enabler s and inhibitor s of collaborative planning. International Journal of Logistics Management, Vol. 15 No. 1, pp. 73-91.
Bassioni H.A, Hassan T.M and Price A.D.F (2007). Evaluation and analysis of criteria and sub-criteria of a construction excellence model. Engineering, Construction and Architectural Management Vol. 15 No. 1, pp. 21-41.
Bastianoni, S., Nielsen, SN., Marchettini, N., & Jorgensen, SE. (2005). Use of thermodynamic functions for expressing some relevant aspects of sustainability. Int J Energy Res, 29: 53–۶۴٫
Basurko, O.C.,, Mesbahi, E. (2012). Methodology for the sustainability assessment of marine technologies. Journal of Cleaner Production, 1-10
Beach R, Webster M and Campbell K.M (2005). An evaluation of partnership development in the construction industry. International Journal of Project Management Vol. 23 No. 8, pp. 611-21.
Beamon BM (1999a) .Measuring supply chain performance. International Journal of Operations & Production Management Vol. 19 No. 3, pp. 275-292.
Beamon BM (1999b). Designing the green supply chain. Logistics Information Management 12(4):332–۴۲٫
Bebbington, J. (2007). Accounting for sustainable development performance. London: Elsevier.
Bhagwat, R., & Sharma, M. K. (2007). Performance measurement of supply chain management: A balanced scorecard approach. Computers & Industrial Engineering, 53 (1), 43–۶۲٫
Bigliardi, Barbar., Bottani, Eleonora. (2010). Performance measurement in the food supply chain: a
Blackhurst J.V, Scheibe K.P and Johnson D.J (2008). Supplier risk assessment and monitoring for the automotive industry. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol. 38 No. 2, pp. 143-165.
Bolstorff, P. (2003). Measuring the impact of supply chain performance. CLO/ Chief Logistics Of ficers, vol. 12, pp. 5– ۱۱ .
Bovea, M.D., & Vidal, R. (2004). Increasing product value by integrating environmental impact, costs and customer valuation. Resources, Conservation and Recycling, 41, 133–۱۴۵٫
Brammer, S. And Millington, A. (2008). Does It Pay To Be Different? An Analysis Of The Relationship Between Corporate Social And financial Performance. Strategic Management Journal, Vol. 29 No. 12, Pp. 1325-1343.
Brewer, P. and Speh, T. (2000). Using the balanced scorecard to measure supply chain performance. Journal of Business Logistics, Vol. 21 No. 1, pp. 75-93.
Brinkerhoff J. M (2002). Assessing and improving partnership relationships and outcomes: a proposed framework. Evaluation and Program Planning Vol. 25 No. 3, pp. 215-31.
Brown G.W and Khoker Z (2007). Corporate risk management and speculative motives. Journal of Risk Vol. 10 No. 2, pp. 1-30.
Büyüközkan, Gülçin., dem Berkol, Çig. (2011). Designing a sustainable supply chain using an integrated analytic network: process and goal programming approach in quality function deployment. Expert Systems with Applications. In the press.
Byrd T. A and Davidson N. W (2003). Examining possible antecedents of IT impact on the supply chain and its effect on firm performance. Information and Management 41, 243–۲۵۵٫
Byrne, B. M. (1994). Structural equation modeling with EQS and EQS/Windows: Basic concepts, applications, and programming. Sage.
Calantone R.J, Cavusgil S.T and Zhao, Y (2002). Learning orientation, firm innovation capability, and firm performance. Industrial Marketing Management 31, 515–۵۲۴٫
Carew, A.L., Mitchell, C.A. (2008). Teaching sustainability as a contested concept: capitalizing on variation in engineering educators’ conceptions of environmental, social and economic sustainability. Journal of Cleaner Production. 16, 105-115
Carter, C.R. And Easton, P.L. (2011). Sustainable Supply Chain Management: Evolution And Future Directions. International Journal Of Physical Distribution And Logistics Management, Vol. 41 No. 1, Pp. 46-62.
Carter, C.R., & Roger, D.S. (2008). A framework of sustainable supply chain management: moving toward new theory. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 38 No. 5, pp. 360-387.
Carter, Craig R. (2005). Purchasing Social Responsibility And firm Performance: The Key Mediating Roles Of Organizational Learning And Supplier Performance. International Journal Of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 35 No. 3, Pp. 177-194.
Cavinato J.L (2004). Supply chain logistics risks: from the back room to the board room. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol. 34 No. 5, pp. 383-387.
Cavinato, J.L. (2004). Supply chain logistics risks: from the back room to the board room. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 34 No. 5, pp. 383-387.
Chains. International Journal Of Productivity And Performance Management, Vol. 62 Iss 8 Pp. 782 – 804
Chan, F. T. S. (2003). Performance Measurement in a Supply Chain. IntJ Adv Manuf Technol, 21:534–۵۴۸
Chan, F.T.S. and Qi, H.J. (2003). An innovative performance measurement method for supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 8 Nos 3-4, pp. 209-23.
Chardine-Baumann, E., Botta-Genoulaz, V. (2014). A Framework For Sustainable Performance Assessment Of Supply Chain Management Practices, Computers & Industrial Engineering , Doi: Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Cie.2014.07.029
Chen, Ci., Yan, Hong. (2011). Network DEA model for supply chain performance evaluation. European Journal of Operational Research, 213, 147–۱۵۵٫
Chen, Injazz J., & Paulraj, Antony. (2004). Towards a theory of supply chain management: the constructs and measurements. Journal of Operations Management. 22 (2004) 119–۱۵۰٫
Chia, A., Goh, M. and Hum, S. (2009). Performance measurement in supply chain entities: balanced score-card perspective. Benchmarking: An International Journal, 16 (5), 605-620.
Chin, W.W. (1998). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling. In ModernMethods for Business Research, Marcoulides, G.A. (ed.), Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ, pp:1295-1336.
Christopher, M. (1992), Logistics and Supply Chain Management, Pitman Publishing, London.
Christopher, M. (2011). Logistic and Supply Chain Management: creating value-adding networks. Fourth edition, London, Prentice Hall.
Clift, R. (2003). Metrics for supply chain sustainability. Clean Technologies and Environmental Policy, Vol. 5 Nos 3/4, pp. 240-7.
Cochran, Philip L., And Wood, Robert A. (1984). Corporate Social Responsibility And Financial Performance.The Academy Of Management Journal, Vol. 27, No. 1, Pp. 42-56.
Cohen M, Fenn S, Naimon J. (1995). Environmental And financial Performance: Are They Related? Working Paper. Vanderbilt University, Nashville.
Comellia, M., Feniesa, P., Tcherneva, N. (2008). A combined financial and physical flows evaluation for logistic process and tactical production planning: application in a company supply chain. International Journal of Production Economics, 112 (1), 77–۹۵٫
Cooper, M., Lambert, D., Pagh, J., 1997. Supply chain management: more than a new name for logistics. The International Journal of Logistics Management 8 (1). 1–۱۴٫
Cordeiro, J.J. And Sarkis, J. (1997). Environmental Proactivism And Firm Performance: Evidence From Security Analyst Earnings Forecasts. Business Strategy And The Environment, Vol. 6 No. 2, Pp. 104-114.
Costanza, R. et al. (1997). The value of the world’s ecosystem services and natural capital. NATURE, VOL 387, pp 253-260.
Cousins, P.D., Menguc, B. (2006). The implications of socialization and integrationmin supply chain management. Journal of Operations Management, 24, 604–۶۲۰
Cowan, M. Dallas., Dopart, Pamela., Ferracini, Tyler., Sahmel, Jennifer. Merryman, Kimberly., Gaffney, Shannon., J. Paustenbach, Dennis. (2010). A cross-sectional analysis of reported corporate environmental sustainability practices. Regulatory Toxicology and Pharmacology 58, 524–۵۳۸٫
Cox A, Chicksand D and Palmer M (2007). Stairways to heaven or treadmills to oblivion? Creating sustainable strategies in red meat supply chains. British Food Journal Vol. 109 No. 9, pp. 689-720.
Cox, Andrew. (1999). value and supply chain management, Supply Chain Management. An International Journal, Vol. 4, No. 4, pp. 167-175.
Dalal-Clayton, B., & Bass, S. (2002). Sustainable Development Strategies, first ed. Earthscan Publications Ltd., London, pp. 358.
Daly H, Cobb J. (1989). For the common good: redirecting the economy towards community, the environment, and a sustainable future. Boston USA: Beacon Press.
Dantsis T, Douma C, Giourga C, Loumou A, Polychronaki EA. (2010). A methodological approach to assess and compare the sustainability level of agricultural plant production systems. Ecol Indic;10:256–۶۳٫
Davis, T. (1993). Effective supply chain management. Sloan Management Review, pp. 35-46.
Deshpande R and Farley J.U (2004). Organizational culture, market orientation, innovativeness, and firm performance: an international research odyssey. International Journal of Research in Marketing 21, 3–۲۲٫
Diabat , Ali., Govindan, Kannan. (2011). An analysis of the drivers affecting the implementation of green supply chain management. Resources, Conservation and Recycling 55, 659–۶۶۷٫
Dyllick, T. and Hockerts, K. (2002). Beyond the business case for corporate social responsibility. Business Strategy and the Environment, Vol. 11, pp. 130-41.
Edwards D. (1998). The Link Between Company Environmental And financial Performance. London: Earthscan Publications.
EFQM (2003), Assessing for Excellence, Brussels, Belgium.
Elkington, J. (1998). Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of the 21st Century. New Society Publishers, Stoney Creek, CT.
Ellison, Louise., & Sayce, Sarah. (2007). Assessing sustainability in the existing commercial property stock. Property Management, Vol. 25 No. 3, pp. 287-304.
Elsayed, Khaled., Paton, David. (2004). The Impact Of Environmental Performance On firm Performance: Static And Dynamic Panel Data Evidence. Structural Change And Economic Dynamics, 16, 395–۴۱۲٫
Estampe, D. et al. (2013). A framework for analysing supply chain performance evaluation models, Int. J. Production Economics. 142, 247–۲۵۸٫
European Commission. (2007). Measuring progress towards a more sustainable Europe. monitoring report of the EU sustainable development strategy.
Faisal, Mohd Nishat. (2010). Sustainable supply chains: a study of interaction among the enablers. Business Process Management Journal Vol. 16 No. 3, pp. 508-529.
Fawcett S.E and Magnan G.M (2001). Achieving World-Class Supply Chain Alignment: Benefits, Barriers, and Bridges. CAPS Research/Institute for Supply Management, Tempe, AZ.
Fawcett Stanley E, Magnan Gregory M and McCarter Matthew W (2008). Benefits, barriers, and bridges to effective supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal 13/1, 35 – ۴۸٫
Fawcett Stanley E, Ogden Jeffrey A, Magnan Gregory M and Cooper M. Bixby (2006). Organizational commitment and governance for supply chain success. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol. 36 No. 1, pp. 22-35.
Felix T.S. Chan, H.J. Qi, (2003). An innovative performance measurement method for supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 8 Iss: 3 pp. 209 – ۲۲۳٫
Fisher, L.M. (1997). What is the right supply chain for your product?. Harvard Business Review. March-April, pp. 105-16.
Fitzgerald, L., Johnston, R., Brignall, T.J., Silvestro, R. and Voss, C. (1991), Performance Measurement in Service Businesses , The Chartered Institute of Management Accountants, London.
Fleisch Elgar and Tellkamp Christian (2005). Inventory inaccuracy and supply chain performance:a simulation study of a retail supply chain. Int. J. Production Economics 95, 373–۳۸۵٫
Fornell, C.,&Lacker, D.F. (1981). Evaluation structural equation models with unobserved variables and measurement error. Journal of Marketing Research, 18(1), 39-50.
Foster T. S (2008). Towards an understanding of supply chain quality management, Original Research Article. Journal of Operations Management Volume 26, Issue 4, Pages 461-467.
Friedman, M. (1970).The Social Responsibility Of Business Is To Increase Its Profits. New York Times Magazine, September 13: 32-33, 122, 124, 126.
Fuller C.W and Vassie L.H (2002). Assessing the maturity and alignment of organisational cultures in partnership arrangements. Employee Relations Vol.24 No. 5, pp. 540-55.
Fynes, B., Voss, C., & Sea´n de B. (2005). The impact of supply chain relationship dynamics on manufacturing performance. International Journal of Operations & Production Management , Vol. 25 No. 1, pp. 6-19.
Gasparatos, A., El-Haram, M., & Horner, M. (2008). A critical review of reductionist approaches for assessing the progress towards sustainability. Environmental Impact Assessment Review, 28, 286–۳۱۱٫
Geffen, C. and Rothenberg, S. (2000). Sustainable development across firm boundaries: the critical role of suppliers in environmental innovation. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20 No. 2, pp. 166-86.
Gidding, B., Hopwood, B ., & O’Brien, G. (2002). Environment Economy and Society: Fitting Them Together into Sustainable Development. wiley Inter-Science, Vol. 10. – pp. 187 – 196.
Gilley K, Worrell D, El-Jelly A. (2000). Corporate Environmental Initiatives And Anticipated firm Performance: The Differential Effects Of Process-Driven Versus Product-Driven Greening Initiatives. Journal Of Management,26: 1199–۲۱۶٫
Gilmour, P., 1999. A strategic audit framework to improve supply chain performance. Journal of Business and Industrial Marketing 14 (5), 355–۳۶۶٫
Gimenez Cristina, van der Vaart Taco and van Donk Dirk Pieter (2012). Supply chain integration and performance: the moderating effect of supply complexity. International Journal of Operations & Production Management Vol. 32 Iss: 5 pp. 583 – ۶۱۰٫
Gimenez, Cristina., Sierra, Vicenta., Rodon, Juan. (2012). Sustainable Operations: Their Impact On The Triple Bottom Line. Int. J. Production Economics, 140, 149–۱۵۹٫
GOLICIC, SUSAN L., SMITH, CARLOD. (2013). A Meta-Analysis Of Environmentally Sustainable Supply Chain Management Practices And Firm Performance. Sustainable SCM Practices And Performance, Volume 49, Number 2.
Gowen Charles R and Tallon William J (2003). Enhancing supply chain practices through human resource management. Journal of Management Development Vol. 22 No. 1, 2003, pp. 32-44.
Graham, T.S., Dougherty, P.J. and Dudley, W.N. (1994). The long term strategic impact of purchasing partnerships. International Journal of Purchasing and Materials Management, Vol. 30 No. 4, pp. 13-18.
GRI. (2013). Sustainability reporting guidelines. Available at: http://www.globalreporting.org/ReportsDatabase/
Gunasekaran, A., Patel, C. and Tirtiroglu, E. (2001). Performance measures and metrics in a supply chain environment. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 21 No 1/2, pp. 71-87.
Gunasekaran, A., Patel, C., & McGaughey, R.E. (2004). A framework for supply chain performance measurement. International Journal of Production Economics, Vol. 87 No. 3, pp. 333-47.
Gurumurthy, A. and Kodali, R. (2008). A multi-criteria decision-making model for the justification of lean manufacturing systems. International Journal of Management Science and Engineering Management, 3 (2), 100-118.
Guttenstein, Elizabeth., Scialabba, Nadia El-Hage., Loh, Jonathan., & ,Courville Sasha. (2010). A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR PROGRESSING TOWARDS SUSTAINABILITY IN THE AGRICULTURE AND FOOD SECTOR. FAO, ISAEL ALLIANCE.
Haddad, A. N., Rosa, L. V. (2010). Occupied Educational Facilities Sustainability Evaluation: Modeling Criteria, Sub Criteria and Index Families Utilizing the Analytic Hierarchy Process – AHP. Proceedings of the 2010 Industrial Engineering Research Conference.
Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., Black, W.C. (1995). Multivariate Data Analysis, With Readings. fourth ed. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
Handfield R.B and Nichols E.L.Jr (2004). Key issues in global supply base management. Industrial Marketing Management Vol. 33 No. 1, pp. 29-36.
Handfield, Robert., Sroufe, Robert.., & Walton, Steven. (2005). Integrating Environmental Management and Supply Chain Strategie. Bus. Strat. Env. 14, 1–۱۹٫
Harland, C. M. (1996). Supply chain management: Relationships, chains and networks. British Journal of Management. 7, S63-S80.
Hart S, Ahuja G. (1996). Does It Pay To Be Green? An Empirical Examination Of The Relationship Between Emission Reduction And firm Performance. Business Strategy And The Environment,5(1):30–۷٫
Hass, JL., Brunvoll, F., Hoie, H. (2002). Overview of sustainable development indicators used by national and international agencies. Paris: OECD Statistics Working Paper.
Hassini, Elkafi., Surti, Chirag., Searcy, Cory. (2010). A Literature Review and a Case Study of Sustain-able Supply Chains with a Focus on Metrics. International journal of production economics . in the press. Available at:www.sciencedirect.com.
Hervani, Aref A., Helms, Marilyn M., Sarkis, Joseph. (2005). Performance measurement for green supply chain management. Benchmarking: An International Journal. Vol. 12 Iss: 4 pp. 330 – ۳۵۳٫
Hoang, VN., & Rao, DSP. (2010).Measuring and decomposing sustainable efficiency in agricultural production: a cumulative exergy balance approach. Ecol Econ, 69: 1765– ۷۶٫
Hoffman, A.J. (2000). Competitive Environmental Management: A Guide to the Changing Business Landscape. Island Press, Washington, DC.
Holmberg, S. (2000). A systems perspective on supply chain measurements. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 30 No. 10, pp. 847-68.
Hsu, C-W et al. (2011). Using the FDM and ANP to construct a sustainability balanced scorecard for the semiconductor industry. Expert Systems with Applications, 38. 12891–۱۲۸۹۹٫
Hua-jiao, Qiu., Wan-bin, Zhu., Hai-bin, Wang., & Xu, Cheng. (2007). Analysis and design of agricultural sustainability indicators system. Agricultural science in china. 6(4): 475-486.
Hubbard, G., 2009. Measuring Organizational Performance: Beyond the Triple Bottom Line. Business Strategy and the Environment, 19, 177-191.
Hult G. T. M, Ketchen Jr, D. J and Arrfelt, M (2004). Strategic Supply Chain Management: Improving Performance through a Culture of Competitiveness and Knowledge Development. Strategic Management Journal ٢٨, pp: ١٠٣۵-١٠۵٢.
Hult, G.T.M., Ketchen, D.J. & Arrfelt, M. (2007). Strategic supply chain management: improving performance through a culture of competitiveness and knowledge development. Strategic Management Journal, Vol. 28 No. 10, p. 1035.
Hutchins, M. J., & Sutherland, J. W. (2008). An exploration of measures of social sustainability and their application to supply chain decisions. Journal of Cleaner Production, 16 (15), 1688-98.
International Organization for Standardization. (2002). The ISO family of international standards, available at: www.iso.org .
Ioris, A. A. R., Hunter, C., & Walker, S. (2008). The development and application of water management sustainability indicators in Brazil and Scotland. Journal of Environmental Management. 88(4): 1190–۱۲۰۱٫
Ip, W.H., Chan, S.L., & Lam , C.Y. (2011). Modeling supply chain performance and stability. Industrial Management & Data Systems, Vol. 111 Iss: 8 pp. 1332 – ۱۳۵۴٫
Isaksson, R., & Steimle, U. (2009). What does GRI-reporting tell us about corporate sustainability?. The TQM Journal, Vol. 21 No. 2, pp. 168-181.
Jammernegg Werner and Reiner Gerald (2007). Performance improvement of supply chain processes by coordinated inventory and capacity management. Int. J. Production Economics 108, 183 – ۱۹۰٫
Jenkins, H. (2004). Corporate social responsibility and the mining industry: conflicts and constructs. Corp. Soc. Resp. Environ. Manage. 11, 23–۳۴٫
Judge W, Douglas T. (1998). Performance Implications Of Incorporating Natural Environmental Issues Into The Strategic Planning Process: An Empirical Assessment. Journal Of Management Studies, 35(2):241–۶۲٫
Kainuma, Y. and Tawara, N. (2006). A multiple attribute utility theory approach to lean and green supply chain management. International Journal of Production Economics, 101 (1), 99-108.
Kang, Yoolee., Ryu, Min-Ho., Kim, Seongcheol. (2010). Exploring sustainability management for telecommunications services: A case study of two Korean companies. Journal of World Business. 45, 415–۴۲۱٫
Kang, Yoolee., Ryu, Min-Ho., Kim, Seongcheol. (2010). Exploring sustainability management for telecommunications services: A case study of two Korean companies. Journal of World Business. 45, 415–۴۲۱٫
Kaplan, R., 1983. Measuring manufacturing performance: a new challenge for management accounting research. The Accounting Review 58, 686–۷۰۵٫
Kaplan, R., Norton, D., 1996. Linking the balanced scorecard to strategy. California Management Review 39 (1). 53–۷۹٫
Kaynak H and Hartley J.L (2008). A replication and extension of quality management into the supply chain. Journal of Operations Management Vol. 26, pp. 468-89.
Kemppainen Katariina and Vepsa Ari P.J (2003). Trends in industrial supply chains and networks. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol. 33 No. 8, 2003, pp. 701-719.
Kim S. W (2007). Organizational structures and the performance of supply chain management. International Journal of Production Economics 106 (2), pp: 323-345.
Kim, S.W. (2007). Organizational structures and the performance of supply chain management. Production Economics, Vol. 106 No. 2, pp. 323-45.
King A, Lenox M. (2002). Exploring The Locus Of Profitable Pollution Reduction. Management Science,48:289–۹۹٫
Klassen R, Whybark D. (1999). The Impact Of Environmental Technologies On Manufacturing Performance. Academy Of Management Journal,42: 599–۶۱۵٫
Klassen, R.D., Mclaughlin, C. P. (1996). The Impact Of Environmental Management On Firm Performance. Management Science, 42(8): 1199-1214.
KPMG. (2005). KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2005 Amsterdam.
Labuschagne, C., Brent, A. C., & Claasen, S. J. (2005). Environmental and social impact considerations for sustainable project life cycle management in the process industry. Corporate Social-Responsibility and Environmental Management, 12(1), 38–۵۴٫
Labuschagne, C., Brent, A. C., & Claasen, S. J. (2005). Environmental and social impact considerations for sustainable project life cycle management in the process industry. Corporate Social-Responsibility and Environmental Management, 12(1), 38–۵۴٫
Labuschagne, Carin., Brent, Alan C., van Erck, Ron P.G. (2005). Assessing the sustainability performances of industries. Journal of Cleaner Production 13, 373-385.
Lai, K.-H., E. W. T. Ngai, and T. C. Cheng. (2002). Measures for evaluating supply chain performance in transport logistics. transportation Research Part E. 38 (6): 439-456.
Lambert D.M, Knemeyer A.M and Gardner, J.T (2004). Supply chain partnerships: model validation and implementation. Journal of Business Logistics Vol. 25 No. 2, pp. 21-42.
Lamberton, Geoff. (2005). Sustainability accounting—a brief history and conceptual framework. Accounting Forum. 29, 7–۲۶٫
Lamouri, S., Thomas, A. (2000). The low level master production schedule and planning bills in a just in time context. International Journal of Production Economics 64, 409–۴۱۵٫
Lee H. L (2002). Aligning Supply Chain Strategies with Product Uncertainties. California Management Review 44(3), 105.
Lee, H.L., Billington, C. (1992). Managing supply chain inventory: pitfalls and opportunities. Sloan Management Review, Spring, pp. 65-73.
Levy, D.L. (1997). Lean production in an international supply chain. Sloan Management Review, Winter, pp. 94-102.
Linton, J. D., Klassen, R., & Jayaraman, V. (2007). Sustainable supply chains: An introduction. Journal of Operations Management, 25, 1075–۱۰۸۲٫
Lippman, S. (1999). Supply chain environmental management: elements for success. Corporate Environmental Strategy, Vol. 6 No. 2, pp. 175-82.
Lockett, A., Moon, J. And Visser, W. (2006). Corporate Social Responsibility In Management Research: Focus, Nature, Salience And Sources Of Influenc. Journal Of Management Studies, Vol. 43 No. 1, Pp. 115-135.
Lozano, Rodrigo., Huisingh, Don. (2011). Inter-linking issues and dimensions in sustainability reporting. Journal of Cleaner Production 19, 99–۱۰۷٫
Mabert, V. A., and M. A. Venkataramanan. (1998). Challenges for design and management in the 21st century. Special research focus on supply chain linkages: and management in the 21st century. Decision Sciences, 29 (3): 537-552.
Maheshwari B, Kumar V and Kumar U (2006). Optimizing success in supply chain partnerships. Journal of Enterprise Information Management Vol. 19 No. 3, pp. 277-91.
Maloni, M.J., & Benton, W.C (1997). Supply chain partnerships: opportunities for operations research. European Journal of Operational Research Vol. 101 No. 3, pp. 419-29.
Maltz, C. A. Shenhar, A. J., & Richard, R. R. (2003). Beyond the Balanced Scorecard: Refining the Search for Organizational Success Measures. Long Range Planning, 36, 187–۲۰۴
Manzini, Fabio., Islas, Jorge., & Macías, Paloma. (2011).Model for evaluating the environmental sustainability of energy projects. Technological Forecasting & Social Change, 78, 931–۹۴۴٫
Mapes, J., New, C., Szwejczewski, M. (1997). Performance trade-offs in manufacturing plants. International Journal of Operations and Production Management, Vol. 17 No. 10, pp. 1020-33.
Marien E (2000). The four supply chain enablers. Supply Chain Management Review March/April, pp. 60-8.
Markley, M.J. and L. Davis. (2005). Exploring future competitive advantage through sustainable supply chain. International journal of physical distribution and logistics management, (37:9), pp.763-774.
Marques, Fabio., et al. (2010). Social dimension of sustainability in retail: case studies of small and medium Brazilian supermarkets. SOCIAL RESPONSIBILITY JOURNAL. VO L. 6 N O. 2, pp. 237-251
Mayyas, A. et al. (2012). Design for sustainability in automotive industry: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16, 1845– ۱۸۶۲٫
Mcguire, Jean B., Sundgren, Alison., & Schneeweis, Thomas. (1988). Corporate Social Responsibility And Firm Financial Performance. The Academy Of Management Journal, Vol. 31, No. 4, Pp. 854-872.
mclaughlin John, Motwani Jaideep, Madan Manu s and Gunasekaran s (2003). Using information technology to improve downstream supply chain operations: a case study. Business process management journal vol. 9 no. 1, pp 69-80
Mcwilliams, A. And Siegel, D. (1998). How Fund Managers Can Contribute To Academic Research On Corporate Social Responsibility. In Bruce, B. (Ed.), The Investment Research Guide To Socially Responsible Investing, Investment Research Forums, Newyork, NY, Pp. 83-103.
Meehan Joanne and Muir Lindsey (2008). SCM in Merseyside SMEs: benefits and barriers. The TQM Journal Vol. 20 No. 3,pp. 223-232
Mehrjerdi Yahia Zare (2009). The collaborative supply chain. Assembly Automation 29/2, 127 – ۱۳۶٫
Melnyk S, Sroufe R, Calantone R. (2003). Assessing The Impact Of Environmental Management Systems On Corporate And Environmental Performance. Journal Of Operations Management,21:329–۵۱٫
Mishra, Supriti., Suar, Damodar. (2010). Does Corporate Social Responsibility Influence Firm Performance Of Indian Companies?. Journal Of Business Ethics, 95:571–۶۰۱ _ Springer 2010.
Monczka, R.M., Petersen, K.J., Handfield, R.B. and Ragatz, G.L. (1998). Success factor s in strategic supplier alliances: the buying company perspective. Decision Sciences , Vol. 29 No. 3, pp. 553-78.
Mongsawad, P. (2009). Sufficiency Economy: A Contribution to Economic Development. International Journal of Social Sciences, Vol. 4. – pp. 144-151.
Montabon F, Sroufe R, Narasimhan R. (2007). An Examination Of Corporate Reporting, Environmental Management Practices And firm Performance. Journal Of Operations Management,25:998–۱۰۱۴٫
Montabon, Frank., Sroufe, Robert., Narasimhan, Ram. (2007). An Examination Of Corporate Reporting, Environmental Management Practices And Firm Performance. Journal Of Operations Management 25. 998–۱۰۱۴٫
Morphy, E. (1999(. Measuring up. Export Today, Vol. 15 No. 6, pp. 52-7.
Morse, Stephen., Fraser, Evan. D.G. (2005). Making _dirty_ nations look clean? The nation state and the problem of selecting and weighting indices as tools for measuring progress towards sustainability. Geoforum ,36, 625–۶۴۰٫
Neely Andy, Gregory Mike and Platts Ken (2005). Performance measurement system design: A literature review and research agenda. International Journal of Operations & Production Management Vol. 25 Iss: 12 pp. 1228 – ۱۲۶۳٫
Newhart, D.D., Stott, K.L. and Vasko, F.J. (1993). Consolidating product sizes to minimize inventory levels for a multi-stage production and distribution systems. Journal of the Operational Research Society, Vol. 44 No. 7, pp. 637-44.
Norazlan, A.N.I. (2014). The Development Of Sustainable Supply Chain Management And Sustainable Performance In Malaysian Healthcare Industry. International Journal Of Ethics In Engineering & Management Education, Volume 1, Issue 2.
Nyirenda, Gibson., Ngwakwe, Collins C., & Ambe, Cosmas M. (2013). Environmental Management Practices And Firm Performance In A South African Mining Firm. Managing Global Transitions, 11 (3): 243–۲۶۰٫
OECD factbook. (2006). economic, environmental and social statistics. 2 edn. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
Ortas, Eduardo., Moneva, José M., Lvarez, Igor. (2014). Sustainable Supply Chain And Company Performance: A Global Examination. Supply Chain Management: An International Journal, 19/3, 332–۳۵۰
Özdemir, E. D et al. (2011). A confusion of tongues or the art of aggregating indicators—Reflections on four projective methodologies on sustainability measurement. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 15, 2385–۲۳۹۶٫
Panayides, Photis M., Lun, Y.H and Venus. (2009). The impact of trust on innovativeness and supply chain performance. Int. J. Production Economics 122, 35–۴۶ Monczka, Morgan (1997)
Parung J and Bititci U.S (2006). A conceptual metric for managing collaborative networks. Journal of Modelling in Management Vol. 1 No. 2, pp. 116-36.
Pearce, DW., & Atkinson, GD. (1993). Capital theory and the measurement of sustainable development: an indicator of weak sustainability. Ecol Econ, 8:103–۸٫
Pedersen, A. (2009). A More Sustainable Global Supply Chain. Supply Chain Management ReviewVolume 13, Issue 7, Pages 6.
Pereira-Moliner, Jorge., Claver-Cortés, Enrique., Molina-Azorín, José F., José Tarí, Juan. (2012). Quality Management, Environmental Management And Firm Performance: Direct And Mediating Effects In The Hotel Industry. Journal Of Cleaner Production 37, 82-92.
Perry Marcia and Sohal Amrik S (2001). Effective quick response practices in a supply chain partnership An Australian case study. International Journal of Operations & Production Management Vol. 21 No. 5/6, pp. 840-854.
Phillis, Y, A., Andriantiatsaholiniaina, L, A. (2001). Sustainability: an ill-defined concept and its assessment using fuzzy logic. Ecological Economics, 37, 435 – ۴۵۶٫
Piotrowitz, Wackier. Cuthburthton, Richard. and Gerd Islei. (2007).Sustainable supply chains – a framework for best practice assessment results of the pilot study, bestLog project”, 3rd IASME/WSEAS Int. Conf. on Energy, Environment, Ecosystems and Sustainable Development, Agios Nikolaos, Greece, 456-466.
Praneetvatakul, S., Janekarnkij, P., Potchanasin, C., & Prayoonwong, K. (2001). Assessing the sustainability of agriculture: A case of Mae Chaem Catchment, northern Thailand. Environment International, 27, 103–۱۰۹٫
Praveen, Goyal Zillur., Rahman, A.A. Kazmi. (2013). Corporate Sustainability Performance And Firm Performance Research. Management Decision, Vol. 51 Iss 2 Pp. 361 – ۳۷۹٫
Preuss, Lutz. (2009). Addressing sustainable development through public procurement: the case of local government. Supply Chain Management: An International Journal, 14/3, 213–۲۲۳٫
Raghunatahan S. (2003). Impact of Demand Correlation on the Value of and Incentives for Information Sharing in a Supply Chain. European Journal of Operational Research 146, 634-649.
Ray, C. D., Zu, X., Michael, J. H. and Wiedenbeck, J. K. (2006). The Lean index: operational “Lean” metrics for wood products industry. Wood and Fiber Science, 38 (2), 238-255.
Rice S (2003). Commitment to excellence: practical approaches to environmental leadership. Environmental Quality Management Vol. 12 No. 4, pp. 9-22.
Riggin L.J.C, Grasso P.G and Westcott M.L (1992). A framework for evaluating housing and community development partnership projects. Public Administration Review Vol. 52 No. 1, pp. 40-6.
Ringle, C.M., Wende, S., &Will, A. (2005). Smart PLS Version 2.0 M3, University of Hamburg.
Roberts S (2003). Supply chain specific? Understanding the patchy success of ethical sourcing initiatives. Journal of Business Ethics. Vol. 44, pp. 159-70.
Rodrigues, V.S., Stantchev, D., Potter, A., Naim, M., Whiteing, A. (2008). Establishing a transport operation focused uncertainty model for the supply chain. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol. 38 No. 5, pp. 388-411.
Ruppel, Cynthia. (2004). An information systems perspective of supply chain tool compatibility: the roles of technology fit and relationships. Business Process Management Journal Vol. 10 No. 3, pp. 311-324.
Rushton, Alan., Croucher, Phil., Baker, Peter. (2010). The handbook of logistics distribution management. Kogan Page, London, 4 edition.
Russo M, Fouts P. (1997). A Resource-Based Perspective On Corporate Environmental Performance And Profitability. Academy Of Management Journal, 40: 534–۵۹٫
Saad, M. and Patel, B. (2006). An investigation of supply chain performance measurement in the Indian automotive sector. Benchmarking: An International Journal , Vol. 13 Nos 1/2, pp. 36-53.
Saeidi, Sayedeh Parastoo, Et Al. (2015). Howdoes Corporate Social Responsibility Contribute To Firm Financial Performance? The Mediating Role Of Competitive Advantage, Reputation, And Customer Satisfaction. Journal Of Business Research, In The Press.
Sarkis, J. And Cordeiro, J.J. (2001). An Empirical Evaluation Of Environmental Efficiencies And Firm Performance: Pollution Prevention Versus End-Of-Pipe Practice. European Journal Of Operational Research, Vol. 135 No. 1, Pp. 102-113.
Saxena Avneet, Wadhwa S (2009). Flexible configuration for seamless supply chains: Directions towards decision knowledge sharing. Robotics and Computer-Integrated Manufacturing 25, 839–۸۵۲٫
Schaltegger S., et al. (2002). Sustainability management in business enterprises. Concepts and Instruments for Sustainable Organisation Development.
Schaltegger, S. And Synnestvedt, T. (2002). The Link Between ‘Green’ And Economic Success: Environmental Management As The Crucial Trigger Between Environmental And Economic Performance. Journal Of Environmental Management, Vol. 65 No. 4, Pp. 339-346.
Schmidt, WP., Taylor, A. (2006). Ford of Europe’s product sustainability index. In: 13th CIRP international conference on life cycle engineering.
Schmidt, WP. (2007). Ford of Europe’s product sustainability index. In: Proceedings of OECD workshop on sustainable manufacturing production and competitiveness, 21st–۲۲nd of June.
Schonsleben, P. (2004), Integral Logistics Management: Planning and Control of Comprehensive Supply Chains , Auerbach Publications, Boca Raton, FL.
Schonsleben, P. (2004). Integral Logistics Management: Planning and Control of Comprehensive Supply Chains. Auerbach Publications, Boca Raton, FL.
Seuring S. (2004). Industrial ecology, life cycles, supply chains: differences and interrelations. Business Strategy and the Environment, 13:30 6–۱۹٫
Seuring, S. (2012). A Review Of Modeling Approaches For Sustainable Supply Chain Management. Decision Support System, Vol. 54 No. 4, Pp. 1513-1520.
Seuring, S., & Muller, M. (2008). From a literature review to a conceptual framework for sustainable supply chain management. Journal of Cleaner Production, 16 1699–۱۷۱۰٫
Shah J and Singh N (2001). Benchmarking internal supply-chain performance: Development of a framework. Journal of Supply Chain Management 37(1), 37 – ۴۷٫
Shepherd, C. and Gunter, H. (2006). Measuring supply chain performance: current research and future directions. International Journal of Productivity and Performance Management,Vol. 55 Nos 3/4, pp. 242-58.
Sheth, J.N. and Parvatiyar, A. (1995). Ecological imperatives and the role of marketing. in Polonsky, M.J. and MintuWimsatt, T. (Eds), Environmental Marketing: Strategies, Practice, Theory and Research, Haworth Press, New York, NY.
Shin, D. H. (2006). VoIP: A debate over information service or telephone application in US: A new perspective in convergence era. Telematics and Informatics. 23(2): 57–۷۳٫
Shore B, and Venkatachalam A. R (2003). Evaluating the information sharing capabilities of supply chain partners: A fuzzy logic model.International Journal of Physical Distribution & Logistics Management 33(9/10), 804– ۸۲۴٫
Shrivastava, P. (1995). The role of corporations in achieving ecological sustainability. Academy of Management Review, Vol. 20 No. 4, pp. 936-60.
Sidiropoulos, M., Mouzakitis, Y., Adamides, E. and Goutsos, S. (2004).Applying Sustainable Indicators to Corporate Strategy: the Eco-balanced Scorecard. Environmental research, engineering and management, 1 (27), 28-33.
Sikdar, SK. (2003). Sustainable development and sustainability metrics. AIChE Journa,l 49(8):1928-1932.
Simchi-levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi , E. (2000). Designing and managing the supply chain. McGraw-Hill Publishing Co.
Slack, N., Chambers, S., Harland, C., Harrison, A. and Johnston, R. (1995), Operations Management, Pitman Publishing, London.
Smaros Johanna, Lehtonen Juha-Matti, Appelqvist Patrik and Holmstrom Jan (2003). The Impact of Increasing Demand Visibility on Production and Inventory Control Efficiency. International Journal of Physical Distribution and Logistics Management 33(4), 336-354.
Soni, Gunjan., Kodali, Rambabu. (2010). Internal benchmarking for assessment of supply chain performance. Benchmarking: An International Journal, Vol. 17 Iss: 1 pp. 44 – 76
Srinivasan Mahesh, Mukherjee Debmalya and Gaur Ajai S (2011). Buyer–supplier partnership quality and supply chain performance: Moderating role of risks, and environmental uncertainty. European Management Journal 29, 260– ۲۷۱٫
Stewart, G. (1995). Supply chain performance benchmarking study reveals keys to supply chain excellence. Logistics Information Management, Vol. 8 No. 2, pp. 38-44.
Stock, J.R. (Ed.) (1998), Development and Implementation of Reverse Logistics Programs, Council of Logistics Management, Lombard, IL.
Storey John, Emberson Caroline, Godsell Janet and Harrison Alan (2006). Supply chain management: theory, practice and future challenges. International Journal of Operations & Production Management Vol. 26 No. 7, pp. 754-774.
Surendra, Gupta, M., Satis, Nukala. (2007). Performance measurement in a closed-loop supply chain network. Paper 91. http://hdl.handle.net/2047/d10013556
Svensson Goeran. (2003). Holistic and cross-disciplinary deficiencies in the theory generation of supply chain management. Supply Chain Management: An International Journal. Vol 8, pp. 303-316.
Svensson, G. (2007). Aspects of sustainable supply chain management (SSCM): conceptual frameworkand empirical example. Supply Chain Management: An International Journal, 262–۲۶۶٫
Tan, K.C., Kannan, V. and Handfield, R.B. (1998). Supply chain management: supplier performance and fir m performance. International Journal of Purchasing and Materials Management. Vol. 34 No. 3, pp. 2-9.
Tang C.S, Lee H.L and So K.C (2000). Value of information sharing in a two level supply chain. Management Science Volume 46, Issue 5, Pages 626–۶۴۳٫
Tanzil, D., Beloff, B. R. (2006). Assessing impacts: Overview on sustainability indicators and metrics. Environmental Quality Management. 15(4): 41–۵۶٫
Teuteberg, Frank., & Wittstruck, David. (2010). A Systematic Review of Sustainable Supply Chain Management Research. Accounting and Information Systems, University of Osnabrück.
Thorn, M. J. et al. (2011). Life-Cycle Assessment as a Sustainability Management Tool: Strengths, Weaknesses, and Other Considerations. Environmental Quality Management. DOI 10.1002.
Thron Thomas, Nagy Gabor and Wassan Niaz (2006). The impact of various levels of collaborative engagement on global and individual supply chain performance. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol. 36 No. 8, pp. 596-620.
Tiedemann Nicole, van Birgele Marcel and Semeijn Janjaap (2009). Increasing hotel responsiveness to customers through information sharing. Tourism Review, VOL. 64 NO. 4, pp. 12-26
Tonelli, Paolo Taticchi Flavio., Pasqualino, Roberto. (2013). Performance Measurement Of Sustainable Supply
Toni, A.D., Nissimbeni, G. and Tonchia, S. (1994). New trends in supply environment. Logistics Information Management, Vol. 7 No. 4, pp. 41-50.
Trkman Peter, McCormack Kevin, Valadares de Oliveira Marcos Paulo and Bronzo Ladeira Marcelo (2010). The impact of business analytics on supply chain performance. Decision Support Systems 49 318 –۳۲۷٫
Tukker, A. (2000). Life cycle assessment as a tool in environmental impact assessment. Environmental Impact Assessment Review, 20, 435–۴۵۶٫
Ugwu, O.O. et al. (2006). Sustainability appraisal in infrastructure projects (SUSAIP): Part 2: A case study in bridge design. Automation in Construction, 15, 229– ۲۳۸
United Nations. (2007). Indicators of sustainable development: guidelines and methodologies. Report. United Nations.
Vachon S (2007). Green Supply Chain Practices and the selection of environmental technologies. International Journal of Production Research 45(18-19) 4357-4379.
Van der Vorst, J., Beulens, A . (2001). Identifying sources of uncertainty to generate supply chain redesign strategies. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 32 (6) 409 –۴۳۰٫
Varma Siddharth, Wadhwa Subhash and Deshmukh S.G (2006). Implementing supply chain mana gement in a fir m: issues and remedies. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics Vol. 18 No. 3, 2006 pp. 223-243.
Veleva, V., & Ellenbecker, M. (2000). A proposal for measuring business sustainability: addressing shortcomings in existing frameworks. Greener Management International, 31(Autumn):101-20.
Veleva, V., et al. (2003). Indicators for measuring environmental sustainability A case study of the pharmaceutical industry. Benchmarking: An International Journal, Vol. 10 No. 2, pp. 107-119
Wackernagel, M., & Rees, WE. (1997). Perceptual and structural barriers to investing in natural capital: economics from an ecological footprint perspective. Ecol Econ, 20:3-24.
Waddock, S. And Graves, S. (1997). The Corporate Social Performance – financial Performance Link”, Strategic Management Journal, Vol. 18 No. 4, Pp. 303-319.
Wagner M, Van Phu N, Azomahou T, Wehrmeyer W. (2002). The Relationship Between The Environmental And Economic Performance Of firms: An Empirical Analysis Of The European Paper Industry. Corporate Social-Responsibility And Environmental Management, 9:133–۴۶٫
Walker H, Di Sisto L, McBain D. (2008). Drivers and barriers to environmental supply chain management practices: lessons from the public and private sectors. Journal of Purchasing and Supply Management,14(1):69–۸۵٫
WCED. (1987). Our Common Future,Oxford University Press, Oxford, U.K.
Wheeler, D., Colber, B., Freeman, R.E. (2003). Focusing on value: reconciling corporate social responsibility, sustainability and a stakeholder approach in a network world. J. Gen. Manage. 28, 1–۲۸٫
Wikipedia. (2013). BREEAM. Available at: www.wikipedia.org
Wikipedia. (2013). Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Available at: www.wikipedia.org
Winkler, H. (2011). Closed-loop production systems—A sustainable supply chain approach. CIRP Journal of Manufacturing Science and Technology, 243–۲۴۶٫
Wolf , Julia. (2013).The Relationship Between Sustainable Supply Chain Management, Stakeholder Pressure And Corporate Sustainability Performance. J Bus Ethics,DOI 10.1007/S10551-012-1603-0
Wolf Julia (2011). Sustainable Supply Chain Management Integration: A Qualitative Analysis of the German Manufacturing Industry. Journal of Business Ethics 102:221–۲۳۵
Wright, P. And Ferris, S.P. (1998). Agency Conflict And Corporate Strategy: The Effect Of Divestment On Corporate Value. Strategic Management Journal, Vol. 18 No. 1, Pp. 77-83.
Wu Fang, Yeniyurt Sengun, Kim Daekwan and Cavusgil SR Tamer (2006).The impact of information technology on supply chain capabilities and firm performance: A resource-based view. Industrial Marketing Management 35, 493 – ۵۰۴٫
Wu, Zhaohui., Pagell, Mark. (2011). Balancing priorities: Decision-making in sustainable supply chain management. Journal of Operations Management 29, 577–۵۹۰٫
Xiaoping, X. and Chen, L. (2008). The Supply Chain Performance Evaluations Indicator System Based on Benchmark Balanced Scorecard. Proc. of 4th International Conference on Wireless Communications, Networking and Mobile Computing, 12-14 October, Dalian, China, 1-4.
Xing, Yangang et al. (2009). A framework model for assessing sustainability impacts of urban development. Accounting Forum, 33, 209–۲۲۴٫
Xu, Jiuping., Li, Bin., Wu, Desheng . (2009). Rough data envelopment analysis and its application to supply chain performance evaluation. International Journal of Production Economics, Volume 122, Issue 2, December, Pages 628-638.
Yang, Chyan., Su, Yi-fen. (2009). The relationship between benefits of ERP systems implementation and its impacts on firm performance of SCM. Journal of Enterprise Information Management Vol. 22 No. 6, pp. 722-752.
Young, A. and Kielkiewicz-Young, A. (2001). Sustainable supply network management. Corporate Environmental Strategy, Vol. 8 No. 3, pp. 260-8.
Yu Z, Yan Hong and Cheng T.C.E (2001). Benefits of Information Sharing with Supply Chain Partnerships. Industrial Management and Data Systems 101(3), 114-119.
Zailani, Suhaiza, Et Al. (2012). Sustainable Supply Chain Management (SSCM) In Malaysia: A Survey. Int. J. Production Economics, 140, 330–۳۴۰٫
Zaklad, Allen., McKnight, Richard., Kosansky, Alan., Piermarini, Jim. (2003). A New Approach to Sustainable Supply Chain Excellence. Sustainable Supply Chain Excellence, 347-1130.
Zhou, Z., Cheng, S., & Hua, B. (2000). Supply chain optimization of continuous process industries with sustainability considerations. Computers and Chemical Engineering, 24, 1151–۱۱۵۸٫
Zhu, Q., Sarkis, J. (2004). Relationships between operational practices and performance among early adopters of green supply chain management practices in Chinese manufacturing enterprises. Journal of Operations Management, 22 (3), 265 –۲۸۹٫
Zhu, Q., Sarkis, J., Lai, KL. (2008). Confirmation of a measurement model for green supply chain management practices implementation. Int. J. Production Economics 111, 261-273.
Zikmund, W.G. and Stanton, W.J. (1971). Recycling solid wastes: a channels of distribution problem. Journal of Marketing, Vol. 35, July, pp. 34-9.
Zsidisin G.A and Hendrick T.E (1998). Purchasing’s involvement in environmental issues :A multi-country perspective. Industrial Management & Data Systems Vol. 7, pp. 313-20.
Zsidisin G.A and Siferd S.P (2001). Environmental purchasing: a framework for theory development. European Journal of Purchasing & Supply Management Vol. 7, pp. 1-73.
پرسشنامه دلفی
نام و نام خانوادگی …………………………………..
پاسخ گوی گرامی،
سلام علیکم
احتراما، هدف از این پرسشنامه، جرح و تعدیل توانمندسازهای زنجیره تامین، شاخص های عملکرد زنجیره تامین و پایداری زنجیره تامین می باشد. در این پرسشنامه از شما خواسته شده است تا مناسب هر یک از موارد زیر را برای زنجیره تامین صنعت فرش ماشینی ایران تعیین کنید.
پاسخ شما محرمانه خواهد بود.
با تشکر از مشارکت شما

ردیف دیدگاه خود را در رابطه تناسب هر یک از توانمندساز در زنجیره تامین صنعت فرش ماشینی ایران بیان نمایید موافق مخالف/موافق کاملا مخالف
۱ مدیریت دانش ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲ تکنولوژی اطلاعات
RFID
۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳ اشتراک اطلاعات ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴ وضوح اطلاعات و دانش ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵ برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶ ارتباطات ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷ تعهد ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸ تکنیک‌های حل تعارض ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۹ صداقت و اعتماد ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۰ هماهنگی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۱ همکاری ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۲ حمایت از فعالیت‌ها برای اینکه در زنجیره مشارکت داشته باشیم ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۳ حمایت کانال[۷۹] : یعنی حمایت بالاتر از دیوار کارخانه‌ها ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۴ حمایت زیر ساختی/دولتی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۵ حمایت مدیریتی و کارکنان ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۶ قابلیت مشارکت/ روابط مشارکتی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۷ وابستگی متقابل ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۸ ارتباطات میان سازمانی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۹ رابطه خریدار-عرضه کننده ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۰ رفتار زنجیره تأمین ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۱ رهبری ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۲ یکپارچگی زنجیره تأمین ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۳ توانایی تحلیل در برنامه ریزی، منبع، ساخت و تحویل ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۴ مدیریت منابع انسانی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۵ مدیریت کیفیت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۶ مدیریت ریسک ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۷ استفاده از انجمن مشاوره زنجیره تأمین ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۸ مدیران باتجربه بین آموزشی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۹ آموزش کارکنان ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۰ آموزش زنجیره تأمین ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۱ فرهنگ رقابت پذیری ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۲ استراتژی سازمان ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۳ تنظیم رابطه بین استراتژی زنجیره و عدم اطمینان محیطی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۴ سنجه‌های جامع و دقیق ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۵ اندازه گیری عملکرد ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۶ مستندسازی فرآیند و مالکیت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۷ سیاست موجودی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۸ کاهش عدم قطعیت موجودی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۹ هماهنگی مدیریت موجودی و مدیریت ظرفیت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۰ منابع ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۱ زیرساخت سازمانی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۲ نوآوری ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۳ مشخص بودن تقاضا ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

در صورتی که مطلب خاصی مد نظر دارید لطفا در فضای زیر یادداشت نمایید

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ردیف دیدگاه خود را در رابطه تناسب هر یک از سنجه های ارزیابی عملکرد را در زنجیره تامین صنعت فرش ماشینی ایران بیان نمایید موافق مخالف/موافق کاملا مخالف
۱ سطح موجودی اولیه، در جریان ساخت و محصول تمام شده ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲ مقدار کالای سفارش داده شده ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳ متوسط موجودی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴ متوسط اندازه دسته بازپرسازی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵ سطح درک مشتری از ارزش محصول ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶ درصد کالای تمام شده در حمل ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷ شناسایی و تعیین نیازهای آینده مشتریان ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸ قابلیت ردیابی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۹ وفاداری مشتری ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۰ رضایت مشتری ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۱ شهرت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۲ نرخ شکایت مشتری ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۳ تعداد مشتریان حفظ شده ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۴ تعداد مشتریان جدید ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۵ نرخ بازگشت محصول ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۶ زمان پاسخگویی به سفارش ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۷ کیفیت خدمات ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۸ هزینه کل زنجیره ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۹ کل زمان جریان نقدی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۰ کل هزینه موجودی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۱ پاسخگویی زنجیره ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۲ محصولات/فرایند جدید ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۳ مخارج/ فروش تحقیق و توسعه ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۴ زمان چرخه توسعه محصول ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۵ زمان مورد نیاز تولید محصول ترکیبی جدید ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۶ تنوع محصولات و خدمات ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۷ کیفیت کالا ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۸ حاشیه سود ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۹ دامنه قیمت فروش ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۰ سرعت تحویل ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۱ انعطاف پذیری تحویل ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۲ مدت زمان تحویل به مشتری ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۳ قابلیت اطمینان عملکرد تحویل ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۴ درصد تحویل‌های به‌موقع ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۵ زمان تأخیر تحویل ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۶ تعداد تحویل‌های بدون نقص ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۷ هزینه‌های حمل و نقل ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۸ متوسط اندازه محموله ورودی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳۹ متوسط اندازه محموله خروجی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۰ خطاهای حمل و نقل ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۱ توانایی متقابل عرضه کننده برای پاسخگویی به مشکلات کیفیت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۲ سطح و درجه روابط خریدار-فروشنده ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۳ همکاری تأمین کننده جهت حل مشکلات فنی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۴ مساعدت (یاری) ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۵ کیفیت و فراوانی مبادله اطلاعات بین عرضه کننده و مشتری ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۶ آلودگی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۷ مصرف انرژی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۸ هزینه‌های محیطی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴۹ سهم و موقعیت بازار ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۰ رشد فروش ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۱ بازار جدید وارد شده ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۲ فروش کل ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۳ نرخ کمبود (فروش از دست رفته) ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۴ سود ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۵ رشد فروش ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۶ روحیه و رضایت کارکنان ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۷ کارایی نیروی کار ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۸ سرمایه گذاری سالانه در آموزش کارمندان ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵۹ بهره‌وری نیروی انسانی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶۰ گردش نیروی کار ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶۱ مدت زمان ارسال سفارش از طرف تأمین کننده با توجه به صنعت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶۲ نوآوری تأمین کننده جهت کاهش هزینه‌ها ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶۳ قیمت گذاری عرضه کننده در مقایسه با بازار ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶۴ کیفیت عرضه ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶۵ هزینه تحویل ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶۶ زمان راه اندازی ماشین/محصول ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶۷ ظرفیت تولید داخلی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶۸ هزینه هر ساعت تولید و عملیات ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶۹ درصد شکست ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷۰ زمان چرخه تولید/فرآیند ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷۱ عملکرد تحویل عرضه کننده ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷۲ هزینه های دریافت و پردازش اطلاعات ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷۳ صحت پیش بینی تقاضا ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷۴ کل زمان جریان پول نقد ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷۵ سود خالص در برابر نسبت بهره‌وری ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷۶ هزینه کمبود به ازای هر واحد از مقدار ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷۷ بهره برداری از ظرفیت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷۸ کارایی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷۹ برگشت دارایی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸۰ قابلیت اطمینان محصول ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸۱ توانایی تسهیلات ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸۲ گردش دارایی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸۳ کارایی عملیاتی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

در صورتی که مطلب خاصی مد نظر دارید لطفا در فضای زیر یادداشت نمایید

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

ردیف دیدگاه خود را در رابطه تناسب هر یک از سنجه های بعد اقتصادی پایداری را در زنجیره تامین صنعت فرش ماشینی ایران بیان نمایید کاملا موافق مخالف/موافق کاملا مخالف
۱ ارزش اقتصادی مستقیم تولید شده و توزیع شده ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲ فرصت‌ها و تهدیدهای ایجاد شده برای سازمان که ناشی از تغییرات آب و هوایی است ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳ حضور در بازار ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴ سهم بازار ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵ میزان سود ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶ درآمد ناشی از محصولات سبز ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷ هزینه‌های عملیاتی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸ بهره‌وری منابع ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۹ برنامه‌های ارتقاء کیفیت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۰ درآمد حاصل از بازیافت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۱ هزینه‌های انهدام ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۲ کمک‌های مالی اساسی دریافت شده از دولت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
ردیف دیدگاه خود را در رابطه تناسب هر یک از سنجه های بعد اقتصادی پایداری را در زنجیره تامین صنعت فرش ماشینی ایران بیان نمایید کاملا موافق مخالف/موافق کاملا مخالف
۱ موارد استفاده شده بر حسب وزن و حجم. ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲ درصد مواد استفاده شده که مواد ورودی بازیافت شده هستند. ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳ مصرف انرژی مستقیم به‌وسیله منبع انرژی اصلی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴ انرژی ذخیره شده به علت بهبود کارایی و محافظت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵ کل گاز گل خانه‌ای مستقیم و غیرمستقیم منتشر شده بر حسب وزن. ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶ کل وزن ضایعات بر حسب نوع و روش انهدام. ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷ حفاظت آب ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸ سر و صدا ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۹ میزان ضایعات جامد ایجاد شده ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۰ میزان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۱ میزان حفاظت از آب ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۲ ارزیابی چرخه عمر محصول ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۳ میزان سروصدای ایجاد شده ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۴ میزان انرژی مصرفی تجدید ناپذیر ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۵ میزان بازیافت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۶ تحلیل‌های چرخه عمر انجام شده ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
ردیف دیدگاه خود را در رابطه تناسب هر یک از سنجه های بعد اقتصادی پایداری را در زنجیره تامین صنعت فرش ماشینی ایران بیان نمایید کاملا موافق مخالف/موافق کاملا مخالف
۱ مشارکت سهامدار ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲ حادثه‌های کارمندان ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۳ کارگران کودک ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۴ کل نیروی کار بر حسب نوع اشتغال و قرارداد استخدام و منطقه که بر حسب جنسیت مشخص شده است ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۵ تعداد و نرخ نیروی کار استخدام شده و گردش نیروی کار بر حسب گروه سنی و جنسیت و منطقه. ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۶ مزایای فراهم شده برای کارگران تمام وقت که برای کارگران پاره وقت وجود ندارد بر حسب مناطق اصلی عملیات ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۷ کل نیروی کار بر حسب نوع اشتغال و استخدام و منطقه که بر حسب جنسیت مشخص شده است ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۸ نرخ مصدومیت، بیماری‌های حرفه‌ای، روزهای از دست رفته. ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۹ برنامه‌های آموزشی،، پیشگیرانه و کنترل ریسک برای کمک به نیروی کار و جامعه مقابل
بیماری‌های جدی.
۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۰ درصد و تعداد کل واحدهای سازمانی که برای ریسک فساد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته‌اند. ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۱ فرصت‌های استخدام ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۲ میزان آموزش کارکنان ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۳ ارتباطات ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۴ آزادی مشارکت ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۵ رعایت حقوق انسانی کارکنان ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۶ فرصت‌های ارتقاء ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۷ فرصت‌های استخدام افراد معلول ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۸ برنامه‌های ایمنی شغلی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۱۹ فعالیت‌های قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های ضد رقابتی، ضد صداقت و فعالیت‌های انحصاری ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۰ متوسط ساعات آموزش در سال به ازای نیروی کار به ازای جنسیت و بر حسب طبقه نیروی کار. ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۱ درصد عملیات با برنامه‌های توسعه، ارزیابی تأثیر و تعامل با انجمن‌های محلی. ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۲ تعامل با انجمن‌های محلی ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
۲۳ برنامه‌های سلامت برای افراد ۹ ۸ ۷ ۶ ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

در صورتی که مطلب خاصی مد نظر دارید لطفا در فضای زیر یادداشت نمایید

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

پرسشنامه تحقیق
نام و نام خانوادگی: شماره تماس:
نام شرکت: حوزه فعالیت:
تحصیلات: کارشناسی □ کارشناسی ارشد □ دکتری □
صاحب‌نظر و کارشناس گرامی
با عرض سلام و احترام:
پرسشنامه حاضر به منظور ارائه ” مدلی جهت تبیین رابطه عملکرد با پایداری زنجیره تأمین در صنعت فرش ماشینی ایران ” می‌باشد.
پرسشنامه حاضر در ۳ بخش طراحی شده است که در بخش اول “اهمیت شاخص‌های ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین” مورد بررسی قرار می‌گیرد، در بخش دوم “اهمیت توانمندسازهای زنجیره تأمین” مورد بررسی قرار می‌گیرد و در بخش سوم “اهمیت سنجه‌های ارزیابی پایداری” مورد بررسی قرار می‌گیرد.
از جنابعالی تقاضا می‌شود که با مطالعه تعریف های زیر از زنجیره تأمین و پایداری زنجیره تأمین، نظر خود را درباره میزان اهمیت هر یک از موضوعات مشخص نمایید.
زنجیره تأمین: عبارت است از فرآیندهایی که از ابتدای مواد اولیه تا انتهای مصرف نهایی کالای تمام شده، مشتری را به عرضه‌کنندگان متصل می‌کنند.
پایداری: تعقیب همزمان رونق اقتصادی، کیفیت محیطی و دارایی اجتماعی در حالی که هیچ ضرری نرسانیم.
با تشکر
لعیا الفت (دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی)
اسماعیل مزروعی (دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبایی)
تلفن: ۰۹۳۶۴۴۹۴۸۶۰ ایمیل: dr.mazroui@yahoo.com
بخش اول

کد شاخص میزان اهمیت هر یک از شاخص‌های عملکرد زنجیره تأمین را در زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران مشخص کنید.
شاخص‌های عملکرد زنجیره تأمین مواردی هستند که برای اندازه گیری عملکرد زنجیره تأمین استفاده می‌شوند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
P1 مقدار کالای سفارش داده شده ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P2 میزان رضایت مشتری ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P3 تعداد مشتریان جدید ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P4 کل هزینه موجودی در زنجیره تأمین ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P5 محصولات و فرآیند جدید ایجاد شده ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P6 کارایی نیروی کار ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P7 درصد تحویل‌های به‌موقع ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P8 سطح و درجه رابطه خریدار و فروشنده ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P9 سهم بازار و موقعیت در بازار ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P10 روحیه و رضایت کارکنان ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P11 نوآوری تأمین کننده جهت کاهش هزینه‌ها ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P12 هزینه‌های دریافت و پردازش اطلاعات ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P13 بهره برداری از ظرفیت ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P14 زمان پاسخگویی به سفارش ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P15 سطح موجودی مواد اولیه، در جریان ساخت و محصول تمام شده ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P16 زمان چرخه توسعه محصول ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P17 تنوع محصولات و خدمات ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P18 همکاری تأمین کننده جهت حل مشکلات فنی ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P19 فروش کل ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P20 سرمایه گذاری سالانه در آموزش کارمندان ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P21 هزینه هر ساعت تولید و عملیات ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P22 شناسایی و تعیین نیازهای آینده مشتریان ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P23 تعداد مشتریان حفظ شده ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P24 هزینه کل زنجیره ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P25 پاسخگویی زنجیره ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P26 کیفیت کالا ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P27 انعطاف پذیری تحویل ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P28 هزینه‌های حمل و نقل ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P29 میزان آلودگی ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P30 مدت زمان ارسال سفارش از طرف تأمین کننده با توجه به صنعت ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
P31 کل زمان جریان پول نقد ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

بخش دوم

کد شاخص میزان اهمیت هر یک از توانمندسازهای زنجیره تأمین را در زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران مشخص کنید.
منظور از توانمندساز عملکرد، آن چیزی است که به زنجیره تأمین در دستیابی به عملکرد بهتر کمک میکند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
E1 مدیریت دانش ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E2 تکنولوژی اطلاعات ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E3 تکنیک‌های حل اختلاف و تعارض ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E4 همکاری ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E5 استراتژی سازمان ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E6 فرهنگ رقابت پذیری ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E7 اشتراک اطلاعات ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E8 تعهد ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E9 صداقت ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E10 حمایت مدیریتی و کارکنان ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E11 قابلیت مشارکت/ روابط مشارکتی ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E12 نوآوری ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E13 ارتباطات ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E14 مدیریت کیفیت ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E15 هماهنگی ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
E16 رهبری ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

بخش سوم

کد شاخص میزان اهمیت هر یک از شاخص‌های پایداری را در زنجیره تأمین صنعت فرش ماشینی ایران مشخص کنید.
شاخص‌های پایداری مواردی هستند که برای اندازه گیری پایداری استفاده می‌شوند.
خیلی زیاد زیاد متوسط کم خیلی کم
SE1 سهم بازار ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SE2 میزان سود ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SE3 درآمد ناشی از محصولات سبز ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SE4 هزینه‌های عملیاتی ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SE5 بهره‌وری منابع ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SE6 برنامه‌های ارتقاء کیفیت ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SE7 درآمد حاصل از بازیافت ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SM1 میزان ضایعات جامد ایجاد شده ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SM2 میزان استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SM3 میزان حفاظت از آب ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SM4 ارزیابی چرخه عمر محصول ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SM5 میزان سروصدای ایجاد شده ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SM6 میزان انرژی مصرفی تجدید ناپذیر ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SM7 میزان بازیافت ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SS1 میزان آموزش کارکنان ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SS2 ارتباطات ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SS3 آزادی مشارکت ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SS4 رعایت حقوق انسانی کارکنان ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SS5 فرصت‌های ارتقاء ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SS6 فرصت‌های استخدام افراد معلول ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SS7 برنامه‌های ایمنی شغلی ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SS8 فعالیت‌های قانونی برای جلوگیری از فعالیت‌های ضد رقابتی، ضد صداقت و فعالیت‌های انحصاری ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SS9 تعامل با انجمن‌های محلی ۵ ۴ ۳ ۲ ۱
SS10 برنامه‌های سلامت برای افراد ۵ ۴ ۳ ۲ ۱

از همکاری حضرتعالی نهایت تشکر و قدردانی را داریم.
Abstract:
Today very pressures on companies for attention to environment issues and social responsibility mave imposed. Regarding to importance of these issues and importance of financial issues for companies, sustainable supply chain topic is considered. Sustainability indicate concurrent attention to these dimension. Regarding to importance of supply chain performance, checking the relationship between supply chain performance and sustainable supply chain is very important. On the other hand checkin the role of enablers in this relationship is another case that presenting a model for specify the relationship of enabler with supply chain performance in iran machine made carpet industry. This research is descriptive-correlation. In this research after recognizing the measures of sustainability, measure of supply chain performance and enablers of chain, they adapted by Delphi technique. In second step a questionnaire designed based on Likert and distributed between 217 companies with more than 50 workers in supply chain af macine made carpet. Then the masure of performance and enabler are classified by exploratory factor analaysis. Finally by the use of Amos software we evaluating the research model. Regarding to the final model, it specified that enablers have not direct effect on sustainability and they affect on sustainability by performance. Between enablers. Knowledge and information management and good relationship are the most important of other cases. The different of important between others dos not significant.
Key word:
sustainable supply chain, supply chain performance, supply chain driver, factor analysis
Allame Tabatabee university
Accounting & Management Faculty
Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for PHD Degree in Production
A model for sustainable supply chain in iran’s carpet industy
by:
Esmaeil Mazroui Nasrabadi
Supervisor:
Laya Olfat
Advisor:

Maghsoud Amiri Seyed Mohammad Ali Khatami Firouzabadi

Examiner:

Kamran Feizi Masoud Rabbani

June 2015
– work organisation ↑
– customer interface ↑
– supplier interface ↑
– channel support ↑
– Supplier alignment and rationization ↑
– environmental dumping ↑
– Internalization of Environmental Costs ↑
– triple bottom line ↑
– Coverage of the organization’s defined benefit plan obligations. ↑
– water withdrawal ↑
– spills ↑
– retention ↑
– parental leave ↑
– notice ↑
– sponsorship ↑
– Contingent Valuation Method ↑
– Ciriacy-Wantrup ↑
– Cost Benefit Analysis ↑
– Costanza ↑
– Index of Sustainable Economic Welfare ↑
– Daly ↑
– Cobb ↑
– emergy ↑
– Scienceman ↑
– Odum ↑
– exergy ↑
– Rant ↑
– Ecological Footprint ↑
– Rees ↑
– Wackernagel ↑
– Coalition for Environmentally Responsible Economies ↑
-Consoli ↑
– Brink ↑
شورای مشورتی هلندی برای تحقیق روی طبیعت و محیط- ↑
– The World Conservation Union ↑
– Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology ↑
– Building Research Establishment ↑
– Leadership in Energy and Environmental Design ↑
– U.S. Green Building Council (USGBC) ↑
– Robert K. Watson ↑
– Building for Environment and Economic Sustainability ↑
– US National Institute of Standards and Technology ↑
– Full cost accounting ↑
– Social inclusion ↑
-Lozano ↑
-Huisingh ↑
-Azapagic ↑
-Promotion of social inclusion ↑
– index of environmental sustainability of energy projects (IESEP) ↑
– Praneetvatakul ↑
– Reflective ↑
-Formative ↑
– channel support ↑
. Discriminant Validity ↑
– Internal Consistency Reliability ↑
– Cronbach’s alpha (CA) ↑
– Chin ↑
– Composite Reliability (CR) ↑
– Dillon-Goldstein’s (or J¨oreskog’s) rho ↑
– Indicator reliability ↑
– Bootstrapping ↑
– Jackknifing ↑
– Convergent Validity ↑
– Average Variance Extracted (AVE) ↑
– Fornell and Larcker ↑
– Fornell-Larcker Criterion ↑
– Coefficient of Determination ↑
– Ringle ↑
– Path Coefficients ↑
– Structural Equation Model: SEM ↑
– Latent Variables ↑
– Manifest Variables ↑
– Indicators ↑
– Exogenous ↑
– Endogenous ↑
– Structural Model ( Inner Model) ↑
– Measurement Model (Outer Model) ↑

– channel support ↑