مدل‌های رگرسیونی و مدل‌های رگرسیون

دانلود پایان نامه

4 سن شرکت کمّی پیوسته نسبی
5 اهرم مالی کمّی پیوسته نسبی
6 زیرقیمت بودن کمّی پیوسته نسبی
7 زمان ورود (بازار داغ) دامی اسمی
8 درصد عرضه اولیه کمّی پیوسته نسبی
9 حجم عرضه اولیه کمّی پیوسته نسبی
10 فاصله زمانی پذیرش و عرضه کمّی پیوسته نسبی
11 عملکرد مالی آتی شرکت کمّی پیوسته نسبی
(منبع: یافتههای تحقیق)
روش آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها
در پژوهش حاضر پردازش داده‌ها در دو سطح انجام گرفت که عبارت‌اند از:
بررسی استواری متغیّرها
تجزیه و تحلیل چند متغیّره
پس از جمع‌آوری داده‌ها، با استفاده از فنون آمار توصیفی به توصیف داده‌ها پرداختیم و در این راستا از جداول توزیع فراوانی، رسم نمودار و محاسبه شاخص‌ها، استفاده گردید. در مرحله اول، به بررسی استواری متغیّرها با استفاده از روش پیشنهادی سالا-ای-مارتین (1997)، پرداخته شدهاست. در اینجا، به تشریح کامل این روش و همچنین پیشینهی آن میپردازیم.
همانگونه که بیانشد، متغیّرهای بهکار رفته در مرور ادبیات IPO، چه در حوزه‌ی عملکرد کوتاهمدت و بلندمدت، و چه در حوزه‌ی قیمت‌گذاری، بسیار متنوع هستند. برای در نظرگرفتن تأثیر این عوامل بر عملکرد آتی IPO باید از مدلی استفاده کرد که بتواند ضمن بررسی تأثیر این متغیّرها، تضمین‌کنندهی ایجاد ارتباط صحیح بین متغیّرهای بهکاررفته در مدل باشد. نگاهی به متغیّرهای به کار رفته در ادبیات موضوع عملکرد آتی IPO، به وضوح، ارتباط و همبستگی بین متغیّرها را آشکار می‌سازد. بنابراین، همبستگی میان متغیّرها و نیز تأثیرگذاری متفاوت آن‌ها در زمان‌های متفاوت و در سیستم‌های قانونی متفاوت، روش‌های رایج اقتصادسنجی را در مدلسازی، زیر سوال می‌برد. از جمله‌ی این مطالعات می‌توان به پژوهش ریتر و ولچ (2002) اشاره کرد که برای تعیین عوامل مؤثر از روش حرکت به عقب و حذف گام به گام متغیّرها استفاده شدهاست. همبستگی متغیّرها و هم‌خطی بالای موجود در مدل، اینگونه روش‌ها را نیز زیر سؤال می‌برد. لذا لازم است از مدل‌های رگرسیونی استفاده شود که متغیرها را با قاعده و منطقی که در نظرگیرنده‌ی همبستگی و ارتباط میان آن‌ها است، مورد مطالعه قرار دهد.
از جمله‌ی این روش‌‌ها می‌توان به شیوه‌ی ارائه شده توسط لوین و رنلت (1992)، و نیز مطالعه سالا-ای-مارتین (1997)، اشاره نمود. در این مطالعات، مسأله‌ی هم‌خطی بین متغیّرها با درنظر گرفتن هر ترکیب ممکن متغیّرها و بررسی استواری ضرایب متغیّرها از طریق اجرای تعداد بالایی از مدلهای رگرسیون در نظر گرفته شدهاست. با این شیوه که در ادامه تشریح خواهدشد، تأثیر و اهمیت بسیاری از متغیّرهایی که در مطالعات برای بررسی عملکرد IPOها در نظر گرفته شدهاست، زیر سؤال می‌رود چرا که در اکثر این مطالعات موضوع همخطی میان متغیّرها نادیده گرفته شدهاست. ریتر و ولچ (2005)، توضیح داده‌اند که بررسی قوّت و ضعف متغیّرهای به کاررفته در حوزه‌ی IPO در مرور ادبیات بسیار کم‌رنگ بوده است.
در سال 1985، لیمر موضوع انتخاب سیستماتیک متغیّرها در مطالعات تجربی را در تحقیقات تجربی حوزه‌های اقتصادی مطرح نمود و استواری متغیّرهای توضیحی را با استفاده از آزمون حدود مجانب بررسی نمودهاست. لوین و رنلت (1992)، با بهکارگیری توصیه‌ی مطرح شده توسط لیمر به بررسی استواری عوامل تعیین‌کننده‌ی رشد اقتصادی پرداختند. آنها در محاسبات خود متغیّرهای مورد بررسی را به سه دسته‌ی کلی تقسیم نمودند:
متغیّرهایی که در هر دسته‌بندی استفاده می‌شوند.
متغیّری که هدف مطالعه است.
تمامی حالات ترکیب متغیّرهایی که جزء دو دسته قبلی قرار نگرفته‌اند و به صورت تصادفی انتخاب می‌شوند (M حالت مختلف).
مدل پایه رگرسیون در مطالعه آنها به صورت زیر میباشد.
(رابطه 3-1- مدل پایه رگرسیون)
که در آن بردار نرخهای رشد اقتصادی و , , …, ، بردارهای متغیّرهای توضیحدهندهای هستند که در مقالات و پژوهشهای مختلف مورد استفاده قرار گرفتهاند.
با توجّه به مدل رگرسیون فوق و دستهبندی پیشنهادشده در بالا، مدل رگرسیون برای بررسی استواری متغیّرها به صورت زیر تعریف میشود.
(رابطه 3-2- مدل رگرسیون برای بررسی استواری)
که در آن بردار متغیّرهایی است که در تمامی رگرسیونها ظاهر میشوند (این متغیّرها با توجّه به ادبیات پژوهش تعیین میشوند)، متغیّر توضیحی مورد مطالعه و برداری شامل سه متغیّر از مجموعهی که خود شامل N متغیّر باقیمانده است، میباشد. پس این مدل رگرسیون برای هر متغیّر که مورد مطالعه قرار میگیرد باید M بار اجرا شود (M، تمامی حالتهای ممکن میباشد).