مدل رگرسیون لوجستیک و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

10-3 پایابی پرسشنامه
اعتبار با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دد به عبارت دیگر همبستگی میان یک مجموعه از نمرات ومجموعه دیگری ازنمرات در یک آزمون که به صورت مستقل با یک گروه آزمون بدست می آید چقدر است برای محاسبه ضریب اعتبار از روش های بازآزمایی،فرم های موازی ،دونیمه کردن ،وآلفای کرونباخ استفاده می شود (سرمد ودیگران ،1381، 166-169).
برای محاسبه اعتبار ابزار اندازه گیری در این تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است رابطه آلفای کرونباخ عبارت است :

که در این فرمول :


J=تعداد زیر مجموعه سوال های پرسشنامه آزمون
Sj2=واریانس زیر آزمون Jام
S2=واریانس کل آزمون
پس از اتمام جمع آوری پرسشنامه ضریب محاسبه شده وآلفای بدست آمده 885% شد بنابراین از پایایی خوبی برخوردار است .
11-3 کلیات در خصوص مدل رگرسیون لوجستیک
در کارهای اماری این تحقیق از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده شده است که این مدل شبیه مدل تحلیل ممیز است .
با این تفاوت که در مدل تحلیل ممیز همه متغیرهای پیش بینی با مقیاس کمی اندازه گیری شده و متغیر وابسته مقوله است در حالی که درمدل لوجستیک متغیرهای پیش بینی می تواند هم در مقیاس کمی وهم در مقیاس مقوله ای باشد ومتغیر وابسته مقوله ای و سطحی است این دومقوله معمولا به عضویت یا عدم عضویت در یک گروه (شرکت هایی که قادر به بازپرداخت وام های خود نمی باشند)اشاره دارد در رگرسیون لوجستیک از مفهوم بخت برای مقادیر متغیر وابسته استفاده می شود در اصطلاح آماری بخت به معنی نسبت احتمال وقوع یک حادثه(Pi)به احتمال عدم وقوع ان (Pi-1)می باشد احتمال بین0 وا تغییر می کند در حالی که بخت ممکن است بیش از یک باشد واژه کلیدی در تحلیل رگرسیون لوجستیک سازه ای با نام لوجیت است که لگاریتم طبیعی بخت می باشد.
رگرسیون لوجتیک به صورت زیر تالیف می شود :
3-1رگرسیون لوجستیک
در معادله فوق L n بیانگر لگاریتم طبیعی است درمدل رگرسیون لوجستیک احتمال وقوع حادثه مورد نظر (عدم بازپرداخت تسهیلات وام از سوی مشتری)بر اساس رابطه زیر محاسبه می گردد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مدل معادلات ساختاری و طیف مورد استفاده

فرمول 3-2 احتمال وقوع حادثه مورد نظر
لازم به توضیح است پردازش الگو بااستفاده رگرسیون لوجستیک معمولا به سه روش امکان پذیر است
a)Enterفرایندی برای گزینش متغیرها می باشد که تمامی متغیرها در یک مرحله وارد الگو می شود.
b)Forward روش گزینش مرحله ای که معیار ورود متغیر در ان سطح اهمیت رتبه آمار ومعیار حذف متغیر در آن احتمال آمار نسبت به احتمال بر مبنای برآوردهای پارامتر شده می باشد .
c)Backward روش حذف از عقب به این صورت عمل می کند که ابتدامدل کاملا رگرسیون لوجستیک را در نظر گرفته وسپس نسبت به حذف متغیرهای با همبستگی کمتر اقدام می کند در این روش SPSSبا یک مدل اشباع شده شروع می کندو اثرهایی را که سطح معنی داری در مدل ندارند ازمدل حذف می کند (مسعود علیون 1389: 74).