مدل سازی معادلات ساختاری و دانش آموزان دبیرستانی

دانلود پایان نامه

شاه حسینی(1382) در تحقیقی با عنوان بررسی نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن های اعتبار گردشی زنان ارتباط متقابل دو متغیر سرما یه اجتماعی و عملکرد انجمن های اعتباری زنان در شهر تهران را مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل نشان می‌دهند که بین سرما یه اجتماعی و اقتصادی با عملکرد انجمن رابطه وجود دارد. این بررسی تلاش برای شناخت نقش متغیرهای اجتماعی بر عملکرد نهادهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه شهری تهران در سال 1382 بوده است.
ملاحسینی (1383) در پژوهشی روی دانش آموزان سال سوم دبیرستان استان گلستان به بررسی ارتباط متقابل دو متغیر دین و سرمایه‌ی اجتماعی پرداخته است. یافته‌های او نشان می‌دهد که بین میزان سرمایه‌ی اجتماعی و نوع دینداری رابطه وجود دارد. یعنی دینداران سنتی و قومیت گرا و تکثرگرا دارای همبستگی مثبت و معناداری با متغیر سرمایه‌ی اجتماعی هستند. (طالبی، 1383: 163)
توسکی (1384) در تحقیقی با عنوان بررسی بنیان های سرمایه اجتماعی با تکیه بر اعتماد اجتماعی در بین خانواده‌های شهر اراک به این نتیجه رسید که در تحلیل وضعیت سرمایه اجتماعی، اعضای خانواده به عنوان مهم ترین نهاد مرتبط در سرما یه اجتماعی و به عنوان نهادی که می‌تواند با روند رشد یا کاهش سرما یه اجتماعی در ارتباط باشد.
فیروزآبادی (1384) در بررسی سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل گیری آن در شهر تهران تعریف مفهوم سرمایه اجتماعی، عوامل مؤثر بر شکل گیری سرمایه اجتماعی و وضعیت سرمایه اجتماعی با توجه به پهنه های توسعه‌ای مختلف در سطح تهران می‌پردازد. عوامل مؤثر برشکل گیری سرمایه اجتماعی در معادله رگرسیون چند متغیره به ترتیب اهمیت عبارتند از: تعهد دینی، سطح تحصیلات، مشارکت رسمی یکی از اعضای خانواده، نسل، مهاجرت(مهاجر/غیر مهاجر)، جنس(زن و مرد) و دین باوری می‌باشد. هدف کلی تحقیق بررسی عوامل تأثیرگذار بر روی سرمایه اجتماعی در شهر تهران و اولویت بندی آن‌ها بر حسب مقدار اثرات بر مفهوم مورد نظر و عناصر مفهومی آن میباشد.
چلبی و مبارکی (1384) تحقیقی با عنوان تحلیل رابطه سرمایه‌ی اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان انجام دادند. هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه‌ی اجتماعی و جرم می‌باشد. این مطالعه از دو قسمت مجزا تشکیل شده است: قسمت اول، پیمایشی است در بین 320 نفر از افراد عادی بالای 18 سال شهر تهران و مجرمان زندان های اوین، رجایی شهر و ورامین. قسمت دوم، تحقیق در سطح بین المللی و به صورت تحلیل ثانویه بوده و مقطع زمانی خاص (1997 تا 1999) را شامل می‌شود. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره، رگرسیون لوجستیک و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد بین سرمایه‌ی اجتماعی و جرم رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
مخملباف (1386) در تحقیقی با عنوان بررسی سرمایه‌ی اجتماعی و اثر تغییرات آن بر پیدایش بحران‌های اجتماعی است. این تحقیق در چارچوب نظری گیدنز صورت گرفته و با استفاده از روش تحقیق تاریخی و بررسی اسنادی سعی شده است تا تأثیر تغییرات اعتماد اجتماعی بر وقوع انقلاب اسلامی ایران به عنوان نمونه بحران درمدل نظری پیشنهادی مورد آزمون قرار گیرد. مطالب این پایان نامه بدین صورت تدوین شده است: در بخش اول پس از طرح مسئله و بیان هدف تحقیق، مفاهیم اعتماد و بحران، ویژگی‌های آن‌ها و تعاریف صاحبنظران مختلف آورده شده است. در بخش دوم پس از مرور رویکردهای نظری جامعه شناسان کلاسیک و معاصر، چارچوب نظری آنتونی گیدنز به دلیل جامعیت مفاهیم و امکان کاربرد آن در جامعه ایران به عنوان محور نظری اصلی انتخاب شد. اعتماد در نگاه وی، انتظار رفتار از پیش تعیین شده و استمرار آن در راستای زمان و مکان است. در بخش سوم، تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه اعتماد مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که به علت فقدان تحقیقی در زمینه رابطه اعتماد اجتماعی و بحران اجتماعی و ضرورت چنین مطالعه‌ای در شرایط کنونی جامعه، مطالعات صورت گرفته تاکنون کافی نبوده‌اند. در بخش چهارم، چارچوب و مدل نظری تحقیق فوق با توجه به شاخصه‌های اعتماد و بحران آورده شده است که اساس و بنیان این تحقیق را تشکیل می‌دهد و هدف نیز تایید مدل پیشنهادی است. در فصل پنجم، با توجه به انتخاب انقلاب ایران به عنوان نمونه بحران اجتماعی از روش اسنادی و تحقیق تاریخی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و فرضیات اساسی تحقیق، جهت آزمون صحت و سقم آن مطرح گردید. در فصل ششم، یافته‌های تحقیق در مدل نظری قرار داده شد تا درستی آن مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت و در فصل آخر، جمع بندی و نتیجه گیری صورت گرفت و نشان داده شد که انقلاب ایران به عنوان یک نمونه بحران، ناشی از کاهش اعتماد اجتماعی بوده و وقوع آن مطابق مدل، قابل پیش بینی بوده است. همچنین، مزیت‌ها و ضعف‌ها و کاستی‌های مدل و پیشنهاداتی جهت تقویت آن و مسیر تحقیقات آینده، آورده شده است.
حسین پور و معتمدنژاد (1390) تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان تهرانی به انجام رسانده‌اند که در آن بر نقش رسانه‌ها در عصر حاضر به عنوان یکی از مهم ترین عوامل جامعه پذیری در میان مردم تاکید دارد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از تلویزیون، روزنامه و سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان رابطه‌ای جدی برقرار است و این رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در تغییر میزان سرمایه‌ی اجتماعی ایفا نمایند. در این مقاله رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گرفته است. مساله اصلی این مقاله شناخت این مهم بوده است که آیا تماشای تلویزیون و مطالعه روزنامه عاملی در تغییر سرمایه‌ی اجتماعی می‌باشد. براساس نظریات تاثیر رسانه‌ها مانند: برجسته سازی و کاشت و همچنین نظریه سرمایه‌ی اجتماعی پاتنام و استون و با استفاده از روش پیمایش به بررسی این رابطه پرداخته ایم جامعه آماری این تحقیق شهروندان بالای 15 سال باسواد تهرانی بوده‌اند که نمونه‌ای 600 نفری از بین آن‌ها به روش احتمالی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که تلویزیون موجب گردآمدن افراد در کنار هم و عاملی برای تقویت شبکه روابط و تعاملات بین افراد خانواده شده است. اعتماد به روزنامه و تلویزیون عاملی در جذب مخاطبان به این رسانه‌ها و تاثیرپذیری از پیام های آن‌ها در جهت تقویت سرمایه‌ی اجتماعی می‌باشد. نتایج یافته‌ها نشان میدهد که بین مصرف رسانه‌ها و سرمایه‌ی اجتماعی رابطه وجود دارد، بدین معنی که هرچه میزان استفاده از رسانه‌ها توسط افراد افزایش می‌یابد، سرمایه‌ی اجتماعی آنان نیز افزایش می‌یابد. در نهایت تلویزیون به عنوان اصلی ترین رسانه کشور با پوشش بالای خود می‌تواند از طریق برنامه های متفاوت تاثیرات مثبتی را بر سرمایه‌ی اجتماعی و مولفههای آن بگذارد.
علیزاده اقدم و اسلامی بناب (1391) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه‌ی اجتماعی و آنومی اجتماعی انجام داده‌اند. مقاله حاضر به سنجش آنومی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز و تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر آن پرداخته است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز در سال تحصیلی 88-87 می‏باشد که تعداد کل آن بر اساس مرکز آمار دانشگاه 18743 نفر بوده است، که از این تعداد، 400 نفر به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده‏اند. پس از جمع‏آوری داده‏ها، جهت آزمون فرضیه‏ها از آزمون‏های پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم‏افزار SPSS اقدام شده است. براساس نتایج تحقیق، میانگین آنومی اجتماعی در بین دانشجویان پاسخگو در حد متوسط به بالاست. نتایج تحلیل رگرسیون انجام یافته نشان می‏دهد که توان متغیر‏های مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته در حدود 12 درصد بوده و در این میان، مؤلفه‏های سرمایه‌ی اجتماعی (اعتماد نهادی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) بر آنومی اجتماعی تأثیر گذار بوده‏ است.
2-6-2- تحقیقات خارجی
از مهمترین تحقیقات خارجی می‌توان به کار بزرگ رابرت پاتنام برای تبیین کارآمدی نهادی و سیاسی در شمال و جنوب ایتالیا در سال 1993 برحسب میزان برخورداری این مناطق از سرمایه‌ی اجتماعی اشاره کرد. جیمز کلمن در سال 1988 در یکی از مطالعات خود به بررسی نقش و اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی در داخل خانواده و تأثیر آن بر سرمایه‌ی ارتقا انسانی و آموزش کودکان پرداخته و نقش سرمایه‌ی اجتماعی را در روابط بین والدین و فرزندان برجسته ساخته است
موزر و هلند (1997) در تحقیقات خود یک رابطه دوری ـ چرخه‌ای بین خشونت و تخریب و سرمایه‌ی اجتماعی یافته‌اند آن‌ها مطرح کرده‌اند ـ هنگامی که خشونت اجتماعی اتفاق می‌افتد تحریک فیزیکی در محل محدود می‌شود ـ فرصت‌های آموزش و اشتغال کاهش می‌یابند ـ تجار نسبت به سرمایه‌ی گذاری در آن منطقه بی میل می‌شوند و افراد محل کمتر احتمال دارد که خانه‌های جدید بسازند یا املاک موجود را تعمیر و بهبود بخشند. این کاهش در سرمایه‌ی اجتماعی ـ بی اعتمادی ناشی از تخریب فرا ساختارها ـ تسهیلات و فرصت‌ها را افزایش داده و احتمال رفتار خشونت آمیز بویژه در بین افراد جوان را زیادتر می‌نماید. (چلبی، مبارکی، 1384: 17-16)
گلیرز در تحقیقات خود (2000) نشان داده است متغیر سن ـ نقش مهمی در سرمایه‌ی اجتماعی دارد و منحنی ارتباط سن با سرمایه‌ی اجتماعی بصورت U وارونه می‌باشد. و در ابتدا روی شکل دهی سرمایه‌ی اجتماعی با افزایش سن سرمایه‌ی گذاری می‌کنند و سپس با افزایش سن از یک اندازه این سرمایه‌ی گذاری بر روی سرمایه‌ی اجتماعی کاهش می‌یابد. افراد در مشاغلی که بیشتر ارتباط اجتماعی با مردم دارند بر روابط اجتماعی خود بیشتر سرمایه‌ی گذاری می‌کنند. مالکیت منزل مسکونی، نیز بر انواع سرمایه‌ی اجتماعی تأثیر مثبت داشته به گونه‌ای که عضویت سازمانی و شناخت ـ مشارکت و آگاهی سیاسی از اجتماع محلی در میان کسانی که مالک منزل مسکونی خود بوده‌اند بسیار بیشتر بود. مالکیت منزل مسکونی با کنترل متغیرهایی نظیر سن ـ وضع تأهل ـ تعداد کودکان ـ آموزش و غیره ـ همواره ارتباط خود را با سرمایه‌ی اجتماعی حفظ نموده است. کمبود وقت باعث کاهش سرمایه‌ی گذاری بر روی سرمایه‌ی اجتماعی می‌گردد. گلیزر به فرضیه پاتنام اشاره می‌کند که تماشای تلویزیون باعث کاهش سرمایه‌ی اجتماعی می‌شود یعنی بین ساعت تماشای تلویزیون و متغیرهای سرمایه‌ی اجتماعی رابطه منفی وجود دارد.
ولکاک و نارایان (2004) در تحقیق خویش به رابطه شبکه‌ها و تأثیر آن بر سرمایه‌ی اجتماعی پرداخته‌اند و علاوه بر ذکر دیدگاه‌های نظریه پردازان شبکه‌ای در حوزه مطالعات سرمایه‌ی اجتماعی که افرادی مانند پارت، مسی، و پورتز را شامل می‌شود. اکثر نظریه‌های مربوط سرمایه‌ی اجتماعی را مانند یک شمشیر دو لبه دیده‌اند که از دو بعد تشکیل شده و همزمانی این دو بعد را باعث ایجاد رشد و توسعه دیده‌اند. (ازکیا، 1383: 55، 54)
کالابرس (2006) در تحقیقی با عنوان ایجاد سرمایه اجتماعی با استفاده از همکاری مدرسه و دانشگاه، هدف تحقیق بررسی رابطه بین همکاران مدرسه و دانشگاه و افزایش سرمایه اجتماعی در همکاری مدرسه و دانشگاه بوده است. در این تحقیق وی به این نتیجه رسید که ساخت سرم یه اجتماعی جهت توسعه ثبات همکاری بین مدارس و دانشگاهها ضروری می‌باشد. رویکردی که به ظرفیت سرمایه اجتماعی افزوده می‌شود تحقیق مؤثر است. تحقیق مؤثر دیدگاهی نظری است که هنر و عمل سئوالات مثبت بدون شرط را در بر گرفته که پتانسیلی برای قوی کردن ظرفیت سازمان و افزایش پتانسیل مثبت دارد. نظریه اصل تحقیق مؤثر ترویج رویکرد جمعی جهت شناسای پتانسیل سازمان از میان اعضایش در سازمان است و شکل گیری روابط را تسهیل می‌کند و به سازمان حیات می‌دهد.
نوت بوم (2007) در مقاله خود عنوان می‌کند که اگر سرمایه اجتماعی با یک سری از روابط غیررسمی و عمده همراه باشد، در دست یابی به اهداف کمک می‌کنند. اعتماد و اطمینان ممکن است هر دو معلول و نتیجه آن باشند برای اندازه گیری در نظر سنجی‌ها و تحلیل‌ها برای مقایسات بین کشوری فرد باید از تمایزات بین موارد (افراد، شر کت‌ها ومؤسسات) جنبه های رفتاری، محدودیت اعتماد، و تمایز بین قابلیت اعتماد که خود شا مل کنترل و قابل اعتماد بودن است آگاه باشد. قابلیت اعتماد دارای رنج وسیعی از منابع ممکن در کنترل و منابع اعتماد است، هم در روابط داخلی و هم در روابط خارجی، این مقاله ابزاری برای تحلیل حضور و یا عدم حضور این منابع در اختیار می‌دهد تا به تشخیصی در رابطه با قابلیت اعتماد، محدودیت‌ها و پتانسیل های بازدارنده آن دست یابد.
آکوماک و ویل (2008) تحقیقی با عنوان نقش سرمایه‌ی بر جرم انجام داده‌اند. این تحقیق بر اساس اسناد شهرداری شهرهای هلند و بر اساس داده‌های دست دوم انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که مناطقی که دارای سطح بالای سرمایه‌ی اجتماعی بودند با سطح پایین جرم و جنایت مواجه گردیده اند.
سلمی و کیویوری (2013) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه عوامل فردی و ساختاری سرمایه‌ی اجتماعی با جرم نوجوانان انجام دادند. این مطالعه بر روی 5142 نفر از دانش آموزان دبیرستانی 15 و 16 ساله فنلاندی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که حمایت معلمان و روابط مطلوب و کنترل خانواده بر نوجوانان و همچنین روابط آن‌ها با بازار کار بر کاهش بزهکاری نوجوانان تأثیرگذار بوده است. در سطح فردی توانایی شناخت اجتماعی موثر بر کاهش بزهکاری بوده است.
فصل سوم
(روش شناسی تحقیق)
3-1- مقدمه
یکی از ویژگی های مهم، اساسی و کلیدی پژوهش علمی، اعتقاد و الزام آن به مبانی روش شناختی است. هر پژوهش علمی بر اساس موضوع، اهداف پژوهش و چارچوب نظری خود از یک چارچوب روش شناختی استفاده می‌کند.پژوهشگر در استفاده از انواع روش‌های علمی مختار و آزاد است، لکن می‌بایست به اندازه لازم و کافی برای استفاده از هریک از انواع روش‌های علمی دلیل و مجوز علمی داشته باشد. چرا که یکی از ضمانت های صحت و درستی یافته‌های پژوهش‌های علمی روشمند بودن آن است.