مدل سازی معادلات ساختاری و مدل یابی معادله ساختاری

دانلود پایان نامه

جدول 2-4، ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرهای مستقل با متغیرهای وابسته را نشان می دهد. تمامی این ضرایب در سطح اطمینان 99 درصد معنادار هستند و با علامت (**) مشخص شده اند. بیشترین میزان ضریب همبستگی بین دو متغیر کیفیتی ادراکی و تمایلات رفتاری خرید (**684/0) می باشد که نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار قوی بین این دو متغیر است. کمترین میزان ضریب همبستگی نیز بین دو متغیر ارزش ادراکی و تمایل به پرداخت بیشتر (*420/0) می باشد که نشان دهنده ارتباط مثبت و معنادار متوسط بین این دو متغیر است.
جدول 4-3: ضرایب آلفای کرونباخ متغیرها و ابعاد آنها در پرسشنامه
متغیرهای تحقیق
آلفای کرونباخ
کیفیت ادراکی
770/0
ارزش ادراکی
782/0
منحصر به فرد بودن
852/0
تمایل به پرداخت بیشتر
886/0
تمایلات رفتاری خرید
809/0
کل پرسشنامه
931/0
جدول 3-4، ضریب آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش را نشان می دهد. تمامی این ضرایب از حداقل مقدار قابل قبول (7/0) بالاتر می باشند که نشان دهندهی پایایی و اعتبار متغیرهای اندازه گیری شده در پژوهش است. با توجه به اینکه ضریب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 931/0 می باشد، بنابراین ابزار اندازه گیری پژوهش (پرسشنامه) از پایایی مناسب و عالی برخوردار است.
4-3-4 مدل سازی معادلات ساختاری
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوشش های زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روش ها برای انجام تحلیل عامل تاییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدل سازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چندمتغیری بسیار کلی و نیرومند از خانوانده رگرسیون چندمتغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادلات رگرسیون رت به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد. مدل سازی معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط بین متغیر های مشاهده شده و متغیر های مکنون است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علی و گاه نیز LISREL نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است. (هومن, 1388, ص. 11)
یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه می گردد:
الف) مدل اندازه گیری
ب) مدل ساختاری
الف) مدل اندازه گیری:جزئی ازمعادلات ساختاری است که طی آن متغیرهای مکنون مشخص می شوند. متغیرهای مکنون، متغیرهای غیرقابل مشاهده ای اند که به وسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده می شوند.
ب) مدل ساختاری: جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیر های مکنون را نشان می دهد.
بررسی و تحلیل مدل های اندازه گیری درمراحل اولیه مطالعات تایید مفیدی بوده چرا که می تواند به ارزیابی ابزار پژوهش وتوسعه سازه ها کمک کند. همچنین تحلیل مدل های ساختاری می تواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافته های پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمده ای داشته باشد؛ براین اساس مدل سازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل می باشد. در تدوین مدل محقق با استفاده ازکلیه نظریات مرتبط، پژوهش و اطاعات در دسترس به طرح مدل می پردازد و در این مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف می نماید. ارتباطات بین متغیرها می تواند مبین فرضیه هایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نموده اند. مرحله بعدی آزمون برازندگی و میزان انطباق این نظریه ها با داده های تجربی است که از جامعه ای معین گرد آوری شده اند.
4-3-5-1 آزمون برازش الگوی مفهومی