مدل شبیه ساز و توربین بادی

دانلود پایان نامه

شکل 4-3 دیاگرام P-V ویژگی الکتریکی ماژول PV در شرایط نامی…. …………………………………. 92
شکل 4-4 زاویه چرخش تیغه ………………………………………………………………………………………… 94
شکل 4-5 ضرایب توان در برابر زاویه چرخش تیغه…… …………………………………………………………. 94
شکل 4-6- شکل موج توان توربین بادی برحسب سرعت آن…………………………………………………. 95
شکل 4-7- مدل سیمولینکی توان تولیدی توربین بادی…………………………………………………………… 97
شکل 4-8- بلوک دیاگرام کنترل توان توربین و کنترل زاویه گام……………………………………………… 98
شکل 4-9- صفحه اصلی مدل سازی سیستم……………………………………………………………………….. 100
شکل 4-10- مدل باد به کار گرفته شده در شبیه سازی………………………………………………………… 102
شکل 4-11- مدل شبکه برق مصرفی برای اتصال به واحد تولیدی………………………………………… 102
شکل 4-12- نتایج مدل سازی به روش اول (π)………………………………………………………………… 104
شکل 4-13 ترکیب تولیدکننده انرژی بادی و سلول خورشیدی…….. ……………………………………… 106
شکل 5-1 بلوک دیاگرام مدل شبیه سازی شده…………………………………………………………………….. 109
شکل 5-2 بلوک جریان خروجی فتولتائیک………………………………………………………………………….. 110
شکل 5-3 مدل شبیه سازی شده پنل خورشیدی 67 آرایه ای…………………………………………………. 111
شکل 5-4 مدل شبیه سازی شده باتری……………………………………………………………………………….. 112
شکل 5-5 مدل شبیه سازی شده اینورتر………………………………………………………………………………..113
شکل 5-6 مدل شبیه سازی منبع سه فاز ac……………………………………………………………………….. 114
شکل5-7 نمودار توان تولیدی سلول خورشیدی، توربین بادی و توان عبوری از خط انتقال سیستم…………………………………………………………………………………………………………………………….. 115
شکل 5-8 نمودار duty cycle مبدل boost به کار رفته در سیستم.. ………………………………….. 115
شکل 5-9 ولتاژ خروجی اینورتر متصل شده به خروجی سیستم فتوولتائیک…………………………….. 116
شکل 5-10 نمودار فرکانس کاری سیستم……. ……………………………………………………………………. 116
شکل 5-11 نمودار سرعت روتور ژنراتور بر حسب پریونیت…………………………………………………. 117
شکل 5-12 نمودارهای توان (الکتریکی و مکانیکی)مربوط به توربین بادی، سلول خورشیدی و کل سیستم تولید انرژی به همراه نمودار زاویه پره توربین بادی (بر حسب درجه)…………………………… 117
شکل 5-13 نمودار aprespont ولتاژ دو سر یکسوساز پل دیودی متصل شده به شده به منبع ولتاژ AC باتری شارژر…………………………………………………………………………………………… 118