مدل معادلات ساختاری و درک سهولت استفاده

دانلود پایان نامه

19%
4-8) آزمون فرضیه ها
در این بخش نتایح حاصله از کاربرد روش های استنباطی در قالب مدل معادلات ساختاری ارایه شده است.
1.انگیزه استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 17/3 است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر انگیزه استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران برابر با 33%است.
2.انگیزه استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر درک سهولت استفاده از آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 46/3 است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر انگیزه استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی بر درک سهولت استفاده از آن برابر با 31% است.
3. اضطراب استفاده از کامپیوتر در سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر منفی بر درک سهولت استفاده از آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 67/2- است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر اضطراب استفاده از کامپیوتر در سیستم آموزش الکترونیکی بر درک سهولت استفاده از آن برابر با 21% – است.
4. اضطراب استفاده از کامپیوتر در سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر منفی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 37/0- است. و از آن جا که این مقدار در داخل بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه رد می شود.
5.خود کارآمدی اینترنت در سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر درک سهولت استفاده از آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 93/4 است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر خود کارآمدی اینترنت در سیستم آموزش الکترونیکی بر درک سهولت استفاده از آن برابر با 34% است.
6. خودکارآمدی اینترنت درسیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 30/3 است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر خود کارآمدی اینترنت در سیستم آموزش الکترونیکی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران برابر با 26% است.
7.درک سهولت استفاده درسیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 71/5 است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر درک سهولت استفاده درسیستم آموزش الکترونیکی وزارت بر درک مفید بودن آن از سوی کاربران برابر با 62% است.
8. درک مفید بودن استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر قصد استفاده از آن سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 59/2 است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر درک مفید بودن استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو بر قصد استفاده از آن سوی کاربران برابر با 19% است.
9. درک سهولت استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو تاثیر مثبتی بر قصد استفاده از آن سوی کاربران دارد.
با توجه به مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری، مشاهده می شود که میزان آماره ی t بین دو متغیر برابر با 89/2 است. و از آن جا که این مقدار در خارج از بازه ی ]96/1&96/1- [قرار دارد این فرضیه تایید می شود با توجه به ضریب استاندارد هم می توان گفت که میزان تاثیر درک سهولت استفاده از سیستم آموزش الکترونیکی وزارت نیرو بر قصد استفاده از آن سوی کاربران برابر با 22% است.
فصل پنجم
نتیجه گیری
و