مدل معادلات ساختاری و طیف مورد استفاده

دانلود پایان نامه

353/0
172/0
343/0
343/0
ترفیع
029/0-
172/0
174/0
343/0
تصمیمگیری خرید
092/0-
172/0
498/1
343/0
به طور کلی اگر این مقدار چولگی و کشیدگی در بازه (2و2-) باشند داده‌ها از توزیع نرمال برخوردار هستند که در داده‌های فوق نیز صادق است. مطابق جدول فوق و مقادیر به دست آمده، توزیع جامعه نرمال بوده است.
4-4 آمار استنباطی
تکنیکهای آماری که در هر تحقیق مورد استفاده قرار میگیرد بنابه ضرورت تحقیق و در جهت اثبات یا رد فرضیات تحقیق میباشد. در تحلیلهای آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده میشود(حافظنیا، 1384). در این تحقیق از آزمونهای رگرسیون و همبستگی استفاده گردید که در ادامه به تشریح آنها میپردازیم.
4-4-1 آزمون فرضیههای پژوهش
طیف مورد استفاده در ساخت پرسشنامه از نوع لیکرت با مجموعه نمراتی که گویههای آن کاملا مخالف، مخالف، نظری ندارم، موافق و کاملا موافق میباشند بود و با فواصل نسبتا مساوی در روی یک طیف قرار گرفت، که با اختصاص مقادیر و قدری تسامح میتوان این مقیاس را به مقیاس فاصلهای تبدیل کرد و با بررسی شرط نرمال بودن، از آزمونهای پارامتریک استفاده نمود. با توجه به اینکه نتایج آزمون‌های سنجش نرمال بودن دادهها نشان دهنده تایید و عدم رد فرض نرمال دادهها است، در نتیجه آزمونهای پارامتریک از جمله ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون جهت تجزیهوتحلیل یافتهها مناسب میباشند.
4-4-1-1 همبستگی پیرسون
برای بررسی تعیین وجود یا عدم وجود رابطه معنی‌دار بین متغیرهای پژوهش از آزمون همبستگی استفاده شده است. به دلیل نرمال بودن توزیع داده‌ها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می‌شود. مقدار این ضریب همواره بین 1- تا 1+ می‌باشد و هر چه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده عدم رابطه بین دو متغیر می‌باشد. هرچه مقدار ضریب همبستگی به 1- نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده قوی‌تر بودن رابطه عکس بین دو متغیر می‌باشد و هرچه به 1+ نزدیک‌تر باشد نشان‌دهنده رابطه مثبت و هم جهت بین دو متغیر می‌باشد. محاسبه ضریب همبستگی پیرسون با فرمول زیر می‌باشد(حافظنیا، 1384).
ابتدا لازم است تا فرض همبستگی معنادار بین دو متغیر ثابت شود و سپس در صورت داشتن همبستگی معنادار، از تحلیل مسیر (مدل معادلات ساختاری) برای شناسایی میزان اثر یک متغیر بر روی متغیرهای دیگر استفاده شود. نتایج آزمون همبستگی در جدول 4-3 ارائه شده است.
جدول 4-3 نتایج آزمون همبستگی
ترفیع