مدل معادله ساختاری و برآورد پارامترها

دانلود پایان نامه
مسئولیت اجتماعی

376/0
ترفیع
363/0
510/0
تصمیم گیری خرید
با توجه به جدول 4-3 ملاحظه میشود بیشترین همبستگی بین متغیر تصمیمگیری خرید و مسئولیتاجتماعی و کمترین همبستگی بین متغیر تصمیمگیری خرید و ترفیع است. این بدان معنی است که از نظر وجود رابطه، شدیدترین ارتباط بین تصمیمگیری خرید و مسئولیتاجتماعی وجود دارد و به عبارتی این دو باهم در ارتباط بالایی قرار دارند. لازم به ذکر است که همه ضرایب همبستگی محاسبه شده در سطح اطمینان 99 درصد، در سطح معنی داری 000/0 مورد تایید قرار میگیرند.
4-4-2 برآورد و آزمون مدلهای اندازهگیری
یک مدل اندازهگیری، جزئی از مدل معادله ساختاری است که نحوه سنجش یک متغیر پنهان را با استفاده از دو یا تعداد بیشتری متغیر مشاهده شده تعریف میکند. همچنین میتوان گفت که در مدل اندازهگیری مشخص میشود که مجموعه متغیرهای مشاهده شده برای یک متغیر پنهان تا چه حد تحت تاثیر متغیر پنهان مورد نظر و تا چه حد تحت تاثیر متغیر خطا(همه عوامل موثر غیر از پنهان موردنظر) هستند. وزن هریک از معرفها در تعریف متغیر پنهان پس از ورود دادهها و برآورد پارامترها مشخص خواهد شد. در مجموع هرچه واریانس مشترک یک متغیر پنهان با یک متغیر مشاهده شده بیشتر باشد، وزن آن متغیر مشاهده شده در تعریف متغیر پنهان بیشتر خواهد شد. به این ترتیب میتوان گفت به ازای هر متغیر دارای یک مدل اندازهگیری هستیم(قاسمی، 1389). با توجه به مدل مورد نظر در این پژوهش دارای سه مدل اندازهگیری هستیم.
به این دلیل که در مرحله اول مایلیم به این پرسش پاسخ دهیم که آیا هریک از مدلهای اندازهگیری تدوین شده برای سازهها حائز حداقل معیارهای علمی تعریف شده هستند یا خیر، لازم است تا هریک از مدلهای اندازهگیری را جداگانه مورد تحلیل قرار دهیم. بر مبنای اتخاذ چنین روشی در واقع سه مدل به طور مجزا برآورد و آزمون شدند.
4-4-2-1 سنجش مدل اندازهگیری مسئولیتاجتماعی شرکت
در چارچوب این تحقیق، مسئولیتاجتماعی شرکت متغیری مستقل میباشد. به منظور اندازهگیری میزان مسئولیتاجتماعی شرکت از سه عامل مسئولیتتجاری، مسئولیتاخلاقی و مسئولیت در جامعه استفاده شد. بر این اساس به منظور سنجش مسئولیتاجتماعی شرکت، 18 سوال در مقیاس لیکرت با پنج گزینه (1=کاملا مخالف تا 5=کاکلا موافق) طراحی گردید. نتایج تحلیل عاملی انجام شده برای تعیین صحت مدل سنجش پیشنهادی دارای شاخصهای متعددی میباشد. نتایج حاصل از سنجش مدل اندازهگیری متغیر پنهان مسئولیتاجتماعی شرکت در شکل 4-1 نشان دادهشده است.
شکل4-1 مدل اندازهگیری مسئولیتاجتماعی شرکت در حالت تخمین غیراستاندارد
با توجه به روابط نشان داده شده، برای تعیین میزان تناسب مدل اندازهگیری مسئولیتاجتماعی شرکت، آماره کایاسکوئر و سایر معیارهای مناسب بودن برازش مدل مورد بررسی قرار گرفتند که نتیج مربوطه در جدول4-4 نشان داده شدهاند.
جدول 4-4 شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری متغیر مسئولیتاجتماعی شرکت
NNFI
NFI
AGFI
GFI
RMSEA
X2/df
DF
X2