مدل هرسی و گلداسمیت و مدیران و کارکنان

دانلود پایان نامه

1-مدل میوری اینسورث و نیول اسمیت
در مدل میوری اینسورث و نیویل اسمیت، رابطه عملکرد کارکنان با سایر متغیرها به‌صورت ذیل نشان داده شده است:
P =Rc. C.E.V (Pf. Rw)
که در این رابطه:
عملکرد (P) میزان اهدافی که تحقق‌یافته‌اند.
وضوح نقش (Rc) درجه روشن بودن وظایف و مسئولیت‌ها.
شایستگی (C) توانایی‌های لازم برای مدیریت.
محیط (E) درجه مساعد بودن محیط و حمایت عملی شرایط محیطی از تلاش برای تحقق اهداف سازمان.
ارزش‌ها (V) نظام ارزشی حاکم بر محیط، مکانیزم هدف‌گذاری، نظام تصمیم‌گیری سازمان، مدیران و کارکنان.
تناسب ترجیحی(Pf) تا چه حد افراد شغلشان را بر مشاغل دیگر ترجیح داده و می‌دهند.
پاداش (Rw) درجه کارآمدی سیستم پاداش دهی سازمان.
2-مدل هرسی و گلداسمیت
یک مشکل کلی که در روند مدیریت به چشم می‌خورد این است که بسیاری از مدیران در شناسایی مسایل یا مشکلات قوی هستند اما در تحلیل مشکلات یا تشخیص علت آن‌ها به مراتب ضعیف‌تر است مدل Achieve به منظور کمک به مدیران در تعیین علت وجود مشکلات عملکرد و به وجود آوردن راهبُردهای تغییر به منظور حل این مشکل طرح‌ریزی گردید.
هرسی و گلداسمیت هفت متغیر مربوط به مدیریت عملکرد اثربخشی را از میان بقیه برگزیده است انگیزه، توانایی، درک نقش، حمایت سازمانی، سازش محیطی، بازخورد و اعتبار که در قدم بعدی از ترکیب حروف اول آن‌ها یک واژه مشترک یا یک کلمه اختصاری معادل عملکرد بو جود آمد.
هفت عامل مدل مذکور در ذیل آمده است:
توانایی(A) قدرت به انجام رساندن توفیق انگیز یک تکلیف.
وضوح (C) روشنی در درک پذیرش نحوه کار، محل و چگونگی انجام آن.
حمایت سازمانی (H) حمایتی که کارمندان برای تکمیل کردن اثربخشی کار به آن نیاز دارند.
انگیزه: (I) شور و شوق و تمایل به انجام تکلیف.
ارزیابی (E) سازوکار قضاوت در رابطه با چندوچون انجام کار.
اعتبار (V) مناسبات، قانونمندی و مشروع بودن تصمیم مدیر.
محیط (E) مجموعه عوامل مؤثر برون‌سازمانی.
استفاده از مدل Achieve
مدیران با استفاده از مدل Achieve درباره چگونگی تأثیربخشی عملکرد و بالقوه پیروان در زمینه یک تکلیف خاص به ارزیابی می‌پردازد آن گاه مدیران باید مطابق با علت‌های منحصربه‌فرد آن شکل خاص قدم‌های لازمه را بردارند.
2-3) پیشینه تجربی
این بخش در برگیرنده مهم‌ترین مطالعات تجربی صورت گرفته در خصوص موضوع پژوهش است که در دو بخش مطالعات خارجی و داخلی برای هر یک از متغیرهای توانمندسازی و بهره‌وری ارائه می‌شود. متغیرهای مستقل ارائه‌شده در مدل (پاداش برای دانش و پاداش برای مهارت و نیاز به کسب موفقیت و نیاز به کسب قدرت) برای عوامل توانمندسازی چارچوب مطالعات خارجی و داخلی توانمندسازی مورد مطالعه قرار گرفته است در پایان این بخش نیز جمع‌بندی مختصری از این مطالعات بیان خواهد شد.