مدل پذیرش فناوری و آموزش الکترونیکی

دانلود پایان نامه
ادارک سهولت استفاده
شکل (2-11) مدل پذیرش فناوری براساس تحقیق گاردیا
متغیرهای هنجارهای ذهنی، برداشت ها، درک مفید بودن، درک استفاده آسان و قصد رفتاری با دو سوال اصلی تحقیق دنبال گردید. ارتباط بین قصد رفتاری بر استفاده از میکرو وبلاگ نویسی و افزایش خود یادگیری چیست؟ و آیا اثر میکرو وبلاگ نویسی می تواند با تفاوت در نمرات بین یک کلاس از کاربران میکرو وبلاگ و یک کلاس سنتی غیر کاربر نشان داده شود؟
این پژوهش در جامعه آماری 135 نفر از دانشجویان دانشکده اقتصاد و کسب و کار در دانشگاه گرانادا توسط ابراز گردآوری اطلاعات پرسشنامه الکترونیکی و فیزیکی در کلاس سنتی و میکرو وبلاگ تشکیل شده انجام پذیرفت. (F. Rejón-Guardia 2011)
فصل سوم
روش اجرای تحقیق
3-1) مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روشهای علمی، تغییرات قابل ملاحظه ای پیدا کرده اند. این روندها و حرکت ها سبب شده است که برای بررسی رشته های مختلف بشری، از روش علمی استفاده شود. از جمله ویژگی های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است استفاده از یک روش تحقیق مناسب می باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدفها، ماهیت وموضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش های تحقیق است. در طی فراّیند تحقیق با به کارگیری ابزارهای جمع آوری، داده ها به طور عینی و معتبر، مشاهده، بررسی و استخراج می شوند و سپس با استفاده از فنون تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی به طور کمّی و غیر کمّی سعی می شود که ادعاها و حدس های علمی اوّلیه ( فرضیه ها ) آزمون شده و در نهایت فرضیه ها رد یا پذیرفته شوند و نتیجه گیری نهایی صورت پذیرد. (Vagheh 2014)
دراین فصل به بررسی فرآیند و روش اجرایی تحقیق که به شیوه طراحی مطالعه پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها که مبتنی بر جنبه هایی همچون روش تحقیق، محل انجام بررسی (جامعه آماری) نمونه ها و چگونگی نمونه برداری و روش نمونه گیری، گردآوری داده ها، پایایی و روایی ابزار تحقیق و روش های تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد.
3-2) فرآینداجرای تحقیق
در این تحقیق ابتدا با بررسی ادبیات تحقیق و بر اساس مساله بیان شده، متغیرهای اصلی تحقیق شناسایی شدند و فرضیه ها بر اساس چهارچوب نظری و مدل مفهومی تحقیق شکل گرفتند. سپس داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری متغیرهای فوق به وسیله پرسشنامه های الکترونیکی در بین فراگیران دوره های آموزش الکترونیکی ضمن خدمت کارکنان شرکتهای صنعت آب و برق کشور توسط سامانه آموزش الکترونیکی به شکل الکترونیکی و پرسشنامه های کاغذی در بین مدیران ارشد وزارت نیرو توزیع و جمع آوری شدند. برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS 20و LISREL 8.54 استفاده گردید. در ادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه، توزیع صفت ها بررسی گردید و در نهایت آزمون فرضیه ها انجام گرفت.
3-3) روش اجرای تحقیق
تحقیقات در علوم رفتاری با توجه به دو معیار هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی می شوند. در این راستا تحقیق حاضر از لحاظ نوع، تحقیقات کاربردی بوده و از لحاظ روش اجرا، توصیفی از نوع همبستگی، با تاکید بر روابط بین متغیرها می باشد. اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. تحقیق توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی های متغیرهای یک موقعیت صورت می گیرد. از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارتست از تشریح جنبه هایی از پدیده مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردی، سازمانی، صنعتی و نظایر آن.
3-4) جامعه و نمونه آماری

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   شهرستان رودبار و نواحی روستایی

جامعه آماری عبارت است از مجموعه از افراد یا واحد هایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در تحقیق جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که محقق مایل است در باره آن به مطالعه بپردازد. در تحقیق حاضر، جامعه آماری، کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نیرو که در دوره های آموزش الکترونیکی حضور دارند و چون برای تعیین جامعه آماری این تحقیق از سامانه آموزش الکترونیکی وزارت نیرو انتخاب شده است، هر پاسخ دهنده به پرسشنامه جزو فراگیران دوره های آموزش الکترونیکی می باشد. نمونه بخشی از جامعه است که معرف آن می باشد و به عبارت دیگر نمونه عبارت است از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی های اصلی جامعه باشد. (آذر 1390)
نمونه برداری، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضای جامعه آماری است به طوری که با مطالعه گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی های آزمودنی های گروه نمونه بتوان این خصوصیات را برای اعضای جامعه آماری تعمیم داد. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس بوده و از بین 250 شرکت صنعت آب و برق در کشور، تعدادی از شرکت ها که در فراگیران آنها در سامانه آموزش الکترونیکی در حال آموزش بودند، به عنوان نمونه انتخاب شده اند که از تعداد 1500 پرسشنامه توزیع شده و با توجه به فرمول کوکران برای محاسبه حجم نمونه آماری 347 پرسشنامه مورد نیاز بود که تعداد 403 پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

3-5) روش ها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات
روش جمع آوری داده ها و اطلاعات در این تحقیق میدانی ولی ترکیبی از روش های حضوری و الکترونیکی می باشد. روش های میدانی به روش هایی اطلاق می شود که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن ها اطلاعات مورد نظر خود را جمع آوری نماید. یکی از ابزارهای رایج تحقیقات برای جمع آوری داده ها ، پرسشنامه می باشد . پرسشنامه مجموعه از سوال ها است که در آن از پاسخ دهنده خواسته می شود نظر خود را نسبت به آن ها ارایه نماید . پرسشنامه ابزار کارآمدتری برای گردآوری اطلاعات به شمار می رود زیرا اطلاعات از نظر وقت، نیرو و هزینه به طور کارآمدتری به دست می آید. (شیرازی 1390)
در تحقیق حاضر به منظور استفاده از دیدگاه و نگرش های فراگیران دوره های آموزش الکترونیکی ضمن خدمت وزارت نیرو از پرسشنامه استفاده شد و طیف پاسخی مورد استفاده درآن طیف لیکرت 5تایی از کاملا موافقم تا کاملا مخالفم به شرح زیر بوده است:
جدول3-1) صفات طیف پاسخی پرسشنامه
طیف کلی
خیلی مخالف