مدل کارت امتیازی متوازن و ارزیابی عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه

5
73/0
3-6 .روش تجزیه و تحلیل داده ها( روش آماری)
تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه های اساسی هر روش پژوهشی است. به طور کلی تجزیه و تحلیل عبارت است از روشی که از طریق آن کل فرایند پژوهش، از انتخاب مسأله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود (دلاور،1377 :186 ).
روش های گوناگون تجزیه و تحلیل را می توان به سه دسته تقسیم کرد:
1.توصیفی
2.مقایسه ای
3.علی و همبستگی(رابطه ای)
روشهای تجزیه و تحلیل با توجه به روش های گردآوری داده ها می تواند ، متفاوت باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به روش آمار توصیفی با بکارگیری جدول فراوانی ، نمودارها، میانگین، واریانس، انحراف معیار و… انجام می شود و برای آزمون فرضیات از آمار استنباطی استفاده می شود که با توجه به غیر نرمال بودن متغیرهای این پژوهش از آزمون دوجمله ای (Binomial)برای آزمون فرضیات استفاده شده است. جهت تجزیه وتحلیل داده های جمع آوری شده از نرم افزار آماری SPSSو Excel استفاده خواهد شد.
3-7. محدوده تحقیق
محدوده‌های تحقیق، تعیین کننده حیطه‌های تحقیق می‌باشند که به شفاف‌تر شدن تحقیق برای محقق و خوانندگان کمک می‌کند. یک تحقیق می‌تواند محدوده‌های زیادی داشته باشد. اما معمولاً آن را از سه زاویه مورد بررسی قرار می‌دهند که عبارتند از:
3-7-1 .قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی پژوهش محدود به سازمان تامیناجتماعی استان البرز می باشد.
3-7-2. قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش محدود به سال 1391می باشد .
3-7-3. قلمرو موضوعی پژوهش
قلمرو موضوعی این پژوهش محدود به شناخت معیار های ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی بر مبنای مدل کارت امتیازی متوازن
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
4-1. مقدمه
در این تحقیق تلاش می شود که براساس مبانی نظری(مدل کاپلان و نورتون ) به ارزیابی عملکرد اداره کل امور مالیاتی استان البرز پرداخته می شود .
پس از تعیین روش تحقیق و جمع آوری داده‌های مورد نیاز، نوبت به پردازش و آزمون فرضیات تحقیق براساس اطلاعات حاصل می‌رسد. در این مرحله با استفاده از تکنیکهای آماری مناسبی که با روش تحقیق و نوع متغیرها سازگاری دارد، داده ها جمع آوری شده و تجزیه و تحلیل می شوند و در نهایت با آزمون فرضیات تحقیق در صدد یافتن پرسشهای تحقیق بر می‌آییم. برای این منظور در این پژوهش ابتدا اطلاعات جمعیت شناختی پرسشنامه ها را بررسی می کنیم وسپس با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل قسمت دوم پرسشنامه یعنی بررسی فرضیه ها می پردازیم .
در مرحله اول که بررسی اطلاعات جمعیت شناختی(آمار توصیفی ) می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جداول آمارتوصیفی(فراوانی، درصد فراوانی و…) و نمودار در دو بخش مدیران و کارکنان ارائه می شود.
در مرحله دوم به بررسی آزمون فرضیه های تحقیق می پردازیم . که برای بررسی فرضیه اول از شاخص های مالی و برای فرضیه های دوم تا چهارم از آزمون دوجمله ای استفاده می کنیم .
4-2. آمار توصیفی
در این بخش ابتدا به بررسی اطلاعات جمعیت شناختی(آمار توصیفی ) مدیران و معاونین و… و در قسمت دوم به بررسی اطلاعات جمعیت شناختی بیمه شدگان پرداخته می شود .