مدل کارت امتیازی متوازن و سازمان تامین اجتماعی

دانلود پایان نامه

فرضیه دوم:شاخص های مشتری تحقق یافته است .
با توجه به اینکه متغیر مشتری غیر نرمال می باشد برای بررسی این فرضیه از آزمون دو جمله ای استفاده شده است .
در این فرضیه چون سطح معناداری آزمون برابر با 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد لذا می توان گفت میانه پاسخ ها با عدد 3 برابری نمی کند .از طرفی با توجه به اینکه 80/0 از پاسخگویان گزینه های زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند لذا می توان گفت که شاخص مشتری تحقق یافته است. به عبارت دیگر بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی استان البرز از این خدمات ارائه شده این سازمان رضایت دارند. به طوری که نتایج حاصل از پژوهش محمد حسن عزیزخانی در سال 1391 نیز نشان داد که شاخص مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان تحقق یافته است .
فرضیه سوم:شاخص فرایند های داخلی تحقق یافته است .
با توجه به اینکه متغیر فرایند های داخلی غیر نرمال می باشد لذا برای بررسی این فرضیه از آزمون دو جمله ای استفاده شده است . در این فرضیه چون سطح معناداری آزمون برابر با 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد لذا می توان گفت میانه پاسخ ها با عدد 3 برابری نمی کند. از طرفی با توجه به این که 75/0 از پاسخگویان گزینه های زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند لذا می توان گفت که شاخص فرایند های داخلی در سازمان تامین اجتماعی استان البرز تحقق یافته است. به طوری که نتایج حاصل از پژوهش محمد حسن عزیزخانی در سال 1391 نیز نشان داد که شاخص فرآیند های داخلی در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان تحقق یافته است .
فرضیه چهارم:شاخص های رشد و یادگیری تحقق یافته است .
با توجه به اینکه متغیر رشد ویادگیری غیر نرمال می باشد لذا برای بررسی این فرضیه از آزمون دو جمله ای که یک آزمون ناپارامتری می باشد استفاده شده است . در این فرضیه چون سطح معناداری آزمون برابر با 000/0 می باشد و از میزان خطای قابل پذیرش (05/0=α) کمتر می باشد لذا می توان گفت میانه پاسخ ها با عدد 3 برابری نمی کند. از طرفی با توجه به این که 25/0 از پاسخگویان گزینه های زیاد و خیلی زیاد را انتخاب کرده اند لذا می توان گفت که شاخص رشد و یادگیری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز تحقق نیافته است. به طوری که نتایج حاصل از پژوهش محمد حسن عزیزخانی در سال 1391 نیز نشان داد که شاخص مشتری در سازمان تامین اجتماعی استان زنجان تحقق نیافته است.
نتایج حاصل از چهار فرضیه به صورت زیر می باشد :
جدول5- 1:نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش
فرضیه
نتیجه آزمون
شاخص مالی
تحقق نیافته
شاخص مشتری
تحقق یافته
شاخص فرآیندهای داخلی
تحقق یافته
شاخص رشد و یادگیری
تحقق نیافته
5-3.نتیجه گیری
در این پژوهش با استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن که توسط کاپلان و نورتون ارائه شده است، به بررسی چهار شاخص مالی و مشتری ،فرایند داخلی و رشد و یاد گیری در قالب چهار فرضیه پرداخته شده است. که نتایج حاصل از فرضیات پژوهش نشان می دهد که شاخص مالی و شاخص رشد و یادگیری در سازمان تامین اجتماعی استان البرز در سال 90 تحقق نیافته ولی شاخص های مشتری و شاخص فرآیند داخلی در سال 1390تحقق نیافته است. نتایج حاصل از پایان نامه کارشناسی ارشد فضل ا… زنجیره که در سازمان امور مالیاتی در سال 1391 انجام شده نشان گر این است که سازمان امورمالیاتی استان آذربایجان غربی در ابعاد مالی و فرایندهای داخلی دارای عملکرد مطلوب، و در ابعاد مشتری و رشد و یادگیری عملکرد مطلوبی نداشته است.
5-4. پیشنهادهای کاربردی
فرضیه اول
معیارهای مالی، اهداف بلند مدت واحد کسب و کار را مشخص میکنند در حالی که بیشتر کسب و کارها بر اهدافی که سود آوری را نشان می دهند تأکید خواهند داشت، در سازمان تامین اجتماعی نیز برای اینکه شاخص مالی سازمان بهبود یابد لازم است سازمان در کاهش هزینه ها از طرق مختلف مثلا کاهش مصرف انرژی و هزینه های دفتری اقدام کند و همچنین موجبات افزایش در امد های مالی سازمان را از طریق سرمایه گذاری حق بیمه فراهم آورد .
فرضیه دوم
با توجه به اینکه شاخص مشتری یکی از مولفه های مهم سازمان های ارائه بیمه و خدمات می باشد، لذا سازمان باید نسبت به این شاخص مهم توجه روز افزونی داشته و با محیا کردن زیرساخت های لازم نسبت به ارائه خدمات غیر حضوری، تلفنی و اینترنتی موجباب افزایش رضایت مندی هر بیشتر بیمه شدگان را از طریق ارائه خدمات با سرعت و کیفیت بالا فراهم آورند .