مدل کارت امتیازی متوازن و مدل های ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

پنج نکته زیر از تحقیق کاپلان و نورتون در خصوص کاربران موفق کارت امتیازی متوازن استخراج شده است. این پنج نکته مؤلفه های کلیدی موفقیت را شرح می دهد: (نظرپور، 1388، ص 65)
ـ تغییر را از مدیریت شروع و راهبردی کنید.
ـ استراتژی را بر حسب فعالیت ها ترجمه کنید.
ـ سازمان و استراتژی را در یک راستا قرار دهید.
ـ استراتژی را به کار روزمره هر فرد تبدیل کنید.
ـ استراتژی را به فرآیند پیوسته تبدیل کنید.
2 ـ 14 . دلایل استفاده از کارت امتیازی متوازن (BSC) برای ارزیابی عملکرد
دلایل ذیل استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد راتوصیه می کند:
دلیل اول : سازمان ها در راستای اجرای مأموریت و رفع نیازهای خود، نیازمند توسعه خوب و صحیح استراتژی کسب و کار (کار درست انجام دادن) و انجام عملیات موثر در فرایندهای خود (درست کارکردن) می باشند، لذا به هر دو منظر استراتژی محور و عملیات محور بودن به طور کامل نیازمندند. چهارچوبی که بتواند به دستیابی خواسته های برابر بین استراتژی وعملیات کاری کمک کند و یک سیستم مدیریت عملکرد باشد به طوری که که بتواند چشم انداز و ماموریت سازمان را با نیازهای مشتری (نیرو و بازار) و کار روزانه تطبیق داده، استراتژی کسب و کار را مدیریت و ارزیابی کند، موثر بودن عملیات را نظارت کند، ظرفیت سازمانی را ایجاد کند و برنامه ها را به همه کارکنان مرتبط نماید همان کارت امتیازی متوازن است.
دلیل دوم : کارت امتیازی متوازن یک مفهوم دو بعدی در سیستم مدیریت القاء می کند،که هم می تواند سیستمی برای مدیریت بر استراتژی سازمان باشد به طوریکه موارد ذیل منتج شود:
1. استراتژی را شفاف نماید، و فهم و دیدگاه های مدیران و افراد مختلف سازمان را به یکدیگر نزدیک نموده، به طوری که افراد سازمان همگی تعریف و درک یکسانی از استراتژی و اهداف سازمان کسب نمایند.
2. انتقال چشم انداز و استراتژی سازمان به سطوح مختلف مدیریت را تسهیل نماید. (از طریق تعیین معیارها و اهدافی که برای فرایندهای کلیدی و در راستای استراتژی تعیین می شود.)
3. برنامه عملیاتی و استراتژیک را هم راستا و هدفمند نماید. (از طریق اهداف کمی، برای معیارهای چهارگانه و برنامه ریزی مدیریتی در راستای این اهداف)
4. جهت بهبود در استراتژی و اجرای آن بازخوردهای مناسب ارائه نماید. (از طریق کنترل مداوم کارایی و اثر بخشی استراتژی)
و هم می تواند بعنوان یک سیستم اندازه گیری بکار رود، به طوری که موارد ذیل را منتج شود.
1. در ارزیابی سازمان به فرایندها و نتایج مالی بعنوان کلید رشد وبقاء سازمانی در قالب وجه مالی توجه می کند.
2. با تدوین شاخص های مناسب در وجه مشتریان به پارامترهایی از قبیل رضایت، وفاداری، حفظ و نگهداری و سودآوری مشتریان توجه می کند و ارزش های اقتصادی و غیر اقتصادی ارائه شده به مشتریان را اندازه می نماید.
3. با تدوین شاخص های مناسب برای فرایندهای کلیدی سازمان در سه بعد هزینه، کیفیت و زمان به اندازه گیری آن ها می پردازد.
4. به مفاهیم قابلیت کارکنان، زیر ساخت های اطلاعاتی ، انگیزش، اختیارات، هم جهتی کارکنان و اهداف سازمان، رضایت و نگهداری کارکنان در وجه رشد و یادگیری توجه نموده و آن ها را ارزیابی می نماید.
دلیل سوم : کارت امتیازی متوازن با تمامی مدل های ارزیابی عملکرد ارتباط برقرار نموده و به نوعی از تجربه های همه آن روش ها، در خود استفاده می نمایدبه طوری که می تواند دغدغه های مدیریتی سازمان را در انتخاب و استفاده از مناسبترین روش، کم کند.
دلیل چهارم : استفاده از مدل کارت امتیازی متوازن ساده بوده و برای تک تک افراد سازمان قابل درک می باشد و ابقاء آن برای سازمان اقتصادی است. از طرفی بر مشتریان و مشتری مداری متمرکز است و به صاحبان فرایندها برای بهبود عملکردشان قدرت و اختیار می دهد و تسهیل کننده ارتباطات و همچنین تسریع کننده تغییرات فرهنگی در یک سازمان است. (ابن الرسول و طرهانی و لطفی، 1386، ص 7 ـ 8 )
2ـ 15 . الگوی تبدیل استراتژی به عمل
این الگو از هفت مجموعه فعالیت (گام) که در سه مرحله انجام می گیرد، تشکیل شده است: گام های اول تا پنجم مرحله مقدمات کار است که سازمان و مدیران را برای پیاده سازی استراتژی آماده می سازد. گام ششم هسته اصلی الگوست که در آن استراتژی های کسب و کار به استراتژی های وظیفه ای و عملیاتی شکسته می شود. (مرحله دوم ) و گام نهایی، مجموعه فعالیت هایی است که به منظور استقرار و استحکام دستاورد گام های قبلی ضرورت می یابد. (مرحله سوم) این فعالیت ها در قالب برنامه ها و با استفاده از ساز و کارهای لازم انجام گرفته و بدین طریق شرکت سازمان در راستای استراتژی تدوین شده راهبری می گردد. (غفاریان و کیانی، 1384 ، ص 17)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   سرمایهگذاری مستقیم خارجی و سیستم معادلات همزمان

زمینه سازی
برنامه ریزی و حرکت