مدل کارت امتیازی متوازن و منظر فرآیندهای داخلی

دانلود پایان نامه

1391
فضل ا… زنجیره
پس از جمع‌آوری و تحلیل داده‌های مورد نیاز تحقیق مشخص شد که امور مالیاتی استان البرزدر ابعاد مالی و فرایندهای داخلی دارای عملکرد مطلوب، و در ابعاد مشتری و رشد و یادگیری عملکرد مطلوبی نداشته است. ولی میانگین کل شاخص‌ها بالاتر از حداقل مقدار در نظر گرفته شده بوده، و نشان می‌دهد که امور مالیاتی استان البرزدر کل دارای عملکرد نسبتاً مطلوبی می‌باشد
2-19-2.خارج از کشور
1. در اوایل دهه 1990 رابرت کاپلان استاد دانشکده ی بازرگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق دیوید نورتون که در آن زمان یک شرکت تحقیقاتی وابسته به مؤسسه ای مشاوره ای بود. طرح تحقیقاتی را به منظور بررسی عمل توفیق دوازده شرکت برتر آمریکایی و مطالعه روش ارزیابی عملکرد در این شرکت ها آغاز کردند. حاصل تحقیق در مقاله ای در ژانویه 1992 در نشریه هاروارد منتشر کردند. در این مقاله اشاره شده بود که شرکت های موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به سنجه های مالی متکی نیستند. بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگر یعنی مشتری، فرایندهای داخلی و یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. آن هادریافتند که شرکت موفق در هر یک از چهار منظر اهداف خود را تعیین و برای ارزیابی توفیق در این اهداف در هر منظر، سنجه هایی انتخاب کرده و اهداف کمی هر یکی از این سنجه ها را برای دوره ارزیابی مورد نظر تعیین می کنند. سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد نظر تعیین می کنند. سپس اقدامات و ابتکارات اجرایی جهت تحقق این اهداف را برنامه ریزی و به مورد اجرا می گذارند. کاپلان و نورتون این روش ارزیابی عملکرد را روش کارت امتیازی متوازن نامیده اند. و در بسیاری از شرکت ها و سازمان های اروپایی و آمریکایی به کار برده و شاهد نتایج شگفت انگیز و پیشتازی غیر قابل تصور این سازمان ها وشرت ها بودند. مدل کارت امتیازی متوازن از آن پس به عنوان سیستمی فراگیر در سازمان های مختلف تولیدی، خدماتی دولتی و خصوصی و عام المنفعه به کار گرفته شده است.
2. فریمانسون و لیند در سال 2001 در مقاله ای تحت عنوان کارت امتیازی متوازن و یادگیری در ارتباطات تجاری در مجله یادگیری شبکه تجارت . تاثیر فراوان کارت امتیازی متوازن را در سازمان های تجاری به تصویر کشیده و در آن به عنوان استراتژی کارآمد در موفقیت شرکت های تجاری یاد نموده اند.
3. لانکومیت در سال 2003 مدل کارت امتیازی متوازن را یکی از معروف ترین سیستم اندازه گیری و سنجش عملکرد در آمریکا و اروپا تلقی نموده است.
4-ولتر، ووسین و ریچرت در سال (2010) فعالیتهای گروه علمی ممتاز سوخت تیلور را در دانشگاه اچین با روش ارزیابی متوازن مورد ارزیابی قرار دادند. این محققین توانستند با بکارگیری سالانه روش BSC عملکرد کل گروه ممتاز را با شاخصهای اصلی عملکرد شناسایی و مقایسه کنند و در راستای مدیریت استراتژیک گروه ممتاز آنها را مورد تحلیل قرار دهند تا فعالیتهای نوآوری را از طریق مقیاسهای جامع تسهیل سازند.
5-لی هوی درسال 2010درکشورچین درمقاله ای تحت عنوان” ایجادسیستم شاخص عملکردمربوط به پروژه های بین الملی مبتنی برکارت امتیازی متوازن” ،یافته هاحاکی ازاین است که پروژه های مهندسی یک پروژه سیستماتیک بوده که بعدازیکپارچه سازی هزینه ها، برنامه زمانی وکیفیت کلی،اجرامی شودوهمچنین یک فرآینددینامیک بوده که نه شماعملکردپروژه،بلکه چگونگی ایجادتعدیل واصلاح برای محیط،جهت گیری بین اهداف وعملکردپروژه های مهندسی، بایدعوامل مدیریت رامنعکس کرده وکیفیت شاخص های فرآیندونتایج رابه عهده بگیرد.
6-درسال2010بارنی و سوانسون درمقاله ای تحت عنوان رابطه بین “کارت امتیازی متوازن ورضایت شغلی مدیران “نتایج این مطالعه نشان می دهدکه یک رابطه ی مثبتی بین رضایت شغلی ومعیارواستراتژی سازمانی وجوددارد.شایدمدیرانی که ازBSCاستفاده می کنند،یک رابطه قوی رابااستراتژی ایجادکنندوبدین ترتیب باابهام کاری کمتری مواجه شدنددرنتیجه مدیران سطوح رضایت کاری بیشتری راتجربه می کند.ثانیاً این مطالعه دریافت که اشاعه ی معیارهای غیرمالی درمقوله یBSC به طور مثبت بارضایت کاری مدیران مرتبط است وبه تمرکز روی تصمیم گیری بلندمدت کمک می کند.رهیافت دیگراین مطالعه ،رشدقوانین تصمیم گیری برای استفاده درروش طی تحقیق سازمانی بااستفادهBSC از می باشد.
جدول 2- 2: واکاوی ادبیات پژوهشی در جهان
ردیف
سال
محقق
یافته ها
1
1990
کاپلان و نورتون
دریافتند برای انجام یک ارزیابی کامل سازمان باید از چهار وجه زیر مورد بررسی قرار گیرد :
1. منظر مالی، 2.منظر 3.مشتری، 3.منظر فرآیندهای داخلی و 4.منظر یادگیری و رشد
2
2001
فریمانسون و لیند
ازکارت امتیازی به عنوان استراتژی کارآمد در موفقیت شرکت های تجاری یاد نمودند
3
2003