مدل کسب و کارهندرسون و نکاترامن:”پایان نامه کسب و کار الکترونیک”

چارچوب همراستایی استراتژی کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات هندرسون و نکاترامن

مدل همترازی استراتژیک توسط هندرسون وون کاترمن در سال 1993 ارائه شده است. هدف چارچوب تکنولوژی اطلاعات گرا ، ایجاد راهی جهت همترازی و هماهنگی تکنولوژی اطلاعات با اهداف کسب وکار در جهت ایجاد ارزش افزوده در فناوری اطلاعات است. (Henderson & J.C & H. Venkatraman , 1999,16)

چارچوب همترازی بین حوزه های کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات را از دو بعد دنبال می کند:

الف- هماهنگی و همترازی بین حوزه های استراتژیک و عملیاتی

ب- یکپارچگی عملیاتی بین حوزه های کسب و کار و تکنولوژی اطلاعات

در هر یک از حوزه های مدل باید موارد زیر مشخص و تعیین شوند و در فرایند همترازی لحاظ گردند:

_ استراتژی کسب و کار[1]

_ استراتژی تکنولوژی اطلاعات[2]

_ زیر ساخت ها و فرایند های سازمانی[3]

2-27-5-1- چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن

بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن چهار چشم انداز مختلف برای همراستایی بیان می شود که به شرح آنها می پردازیم. این چهار چشم انداز اصلی از استراتژی ها شروع می شوند و زیر ساخت ها را هدف قرار میدهند. مسیر حرکت در این چهار حالت از طریق ناحیه ای است که مقاومت کمتری از خود نشان می دهد. در زیر این چهار چشم انداز به همراه توضیحات مختصری در مورد آنها مورد بررسی قرار گرفته است.

1 –چشم انداز اجرای استراتژی[4]

این دیدگاه ، متداولترین دیدگاه می باشد زیرا با دیدگاه کلاسیک و سلسله مراتبی مدیریت استراتژیک مطابقت دارد و از جانب مدیران بهتر درک می گردد.

2 – چشم انداز انتقال فناوری[5]

این چشم انداز بدنبال بهترین پیکربندی ، ساختار سازمانی و زیر ساخت سیستم اطلاعاتی برای اجرای کارآمد استراتژی های سازمانی می باشد. این چشم انداز را ، پتانسیل تکنولوژی[6] نیز می گویند.

3 – چشم انداز همراستایی سطح خدمات[7]

این چشم انداز بر روی چگونگی سازماندهی خدمات سیستم های اطلاعاتی در کلاسی جهانی تمرکز دارد. این امر مستلزم درک مناسب از ابعاد خارجی فناوری اطلاعات و طراحی زیر ساخت ها و فرایندهای سیستم های اطلاعاتی متناسب با آن می باشد.

4 – چشم انداز پتانسیل رقابتی[8]

این چشم انداز به بهره برداری از قابلیت های فناوری اطلاعات برای بهبود محصولات و خدمات ، ویژگی های کلیدی استراتژی ( قابلیت های متمایز ) و همچنین توسعه اشکال جدید برقراری روابط و فعالیت های کسب و کار می پردازد.( Henderson & Venkatraman, 2000,18)

2-27-5-2- توسعه چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن

ریموند پاپ[9] در سال 2000 نسبت به توسعه چشم اندازهای همراستایی بر مبنای مدل هندرسون و نکاترامن اقدام نمود. این چهار چشم انداز از زیر ساخت ها شروع می شوند و استراتژی ها را هدف قرار می دهند. این هدف گیری در صورتیکه از زیر ساخت کسب وکار شروع شده باشد ، استراتژی فناوری اطلاعات را نشانه می گیرد و در صورتیکه از زیر ساخت فناوری اطلاعات شروع شده باشد ، استراتژی سازمان را نشانه می گیرد. مسیر حرکت در این چهار حالت از طریق ناحیه ای است که مقاومت کمتری از خود نشان می دهد. ذیلاً تنها به اختصار به معرفی چهار چشم انداز مذکور می پردازیم.

1 –چشم انداز زیر ساخت فناوری اطلاعات سازمان[10]

  • زیر ساخت سازمان جهت IT را مشخص می کند و با بهبود فرایندهای IT ، استراتژی های IT تعیین می گردد. تغییرات وسیعی در زیر ساخت IT بوجود می آید.
  • روش برنامه ریزی استراتژیک مورد استفاده عبارت است از مهندسی مجدد فرایندها
  • نقش مدیران IT ، معماری فرایند کسب و کار برای توانمندسازی BPR و نقش مدیران ارشد ، رهبری و پشتیبانی از مدیران IT می باشد.

2- چشم انداز استراتژی زیر ساخت فناوری اطلاعات[11]

  • تمرکز بر روی بهبود استراتژی IT بر مبنای زیر ساخت های نوظهور یا موجود IT می باشد. زیر ساخت IT محرک استراتژی سازمان است.
  • مدیران IT نقش مدیران پروژه را داشته و توسط مدیران ارشد پشتیبانی می شوند.
  • رضایت مشتریان به پشتیبانی از سیستم های IT بستگی دارد و کسب و کار نیز شدیداً به زیر ساخت های IT وابسته است.

3 – چشم انداز زیر ساخت سازمان فناوری اطلاعات[12]

  • نقش های موجود ترکیبی از نقش های چشم انداز سطح سرویس و اجرای استراتژی است. مدیران IT ، نقش معمار کسب وکار و سرویس دهنده و مدیران ارشد ، نقش رهبر و پشتیبانی دارند.
  • قوت و قدرت زیر ساخت IT موجب تغییر زیر ساخت سازمانی شده و استراتژی های کسب و کار را تحت تأثیر قرار میدهد. مثلاً ممکن است از BPR برای بهبود زیر ساخت های سازمانی استفاده شود.

[1]  Business strategy

[2]  Information Technology strategy

[3]  Infrastructure & Enterpice Processes

[4]  Strategy Execution perspective

[5]  Technology Transition Perspective

[6]  Technology Potential Perspective

[7]  Service Level Alignment Perspective

[8]  Competitive Potential Perspective

[9]  Raymond Papp

[10]  Organization IT infrastructure

[11]  Information Technology Instructure Strategy

[12]  Information Technology Organization infrastructure

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

بررسی میزان همراستایی فناوری اطلاعات و کسب و کار الکترونیک (با استفاده از تکنیک AHP) مطالعه موردی(مجتمع پتروشیمی اصفهان)