مدل یابی معادلات ساختاری و مدل سازی معادلات ساختاری

دانلود پایان نامه

خاکی, غلامرضا. (1387). روش تحقیق در مدیریت. تهران: مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
کلانتری, خلیل. (1388). مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی (با برنامه LISREL و SIMPLIS)، تهران: فرهنگ صبا.
مومنی, منصور. (1389). تحلیل های آماری با استفاده از SPSS. تهران: کتاب نو.
هومن, حیدرعلی. (1388). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: سمت.

فصل پنجم
نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 شرح مختصری از پژوهش:
ایجاد ارزش ، یکی از استراتژیهای متمایز بودن در محصولات یک تولید کننده نسبت به سایر واحدهای تولیدی برای نام و نشان تجاری میباشد .در بازار مصرف ماکارونی ، تولید کنندگان تقریبا از قدرت و ارزش یکسان برخوردارند فقط نام و نشان تجاری آنها در یک سونامی قرار دارد که واحدهای تولیدی هرچقدر هم محصولات آنها با کیفیت باشد و چون رقیب هم روز به روز محصولات خود را ارتقا میبخشد باید کاری نکند که به خاطرها ملحق شود حال میتواند با توجه به تبلیغات ، ایجاد ارزش برای مشتریان و مصرف کنندگان و دادن امتیازاتی به آنان و… در این سونامی محو نگردد چرا که قیمت تمامی ماکارونیهای در ایران در یک رده میباشد و تعداد محدودی انگشت شمار تولید کننده ماکارونی در ایران ولی تقاضای بالا میباشد .
یک نام تجاری قوی،ارزش بالایی دارد .و نامهای تجاری دارای ارزش ویژه ای مثل وفاداری نسبت به آنها ،آگهی از نامشان و کیفیت درک شده از استفاده محصولات وروابط قوی با کانال توزیع و… میباشند که در صنعت ماکارونی ارزش ویژه برند را برجسته تر میکند که خود تاثیر مستقیم بر فروش و برجسته شدن در اذهان مصرف کنندگان دارد.
هر نام و نشان تجاری موفق یک دارایی با ارزش است که بابت آن مبالغ زیادی پرداخت میشود اما چون اندازه گیری ارزش آن سخت است ،شرکتها معمولا ارزش و سرقفلی نام تجاری خود را در ترازنامه شان نمی آورند ، اما برای آنها مبالغ میلیاردی پرداخت میشود ، که میتوان تاثیر ویژه یک نام و نشان تجاری را بر رفتار مصرف کنندگان و تمایلات آنان و تاثیر بر کیفیت اداکی و ارزش ادراکب مصرف کنندگان و تمایل آنان به تکرار خرید و منحصر به فرد شدنآن رد ذهن مصرف کننده و حتی پرداخت مبلغ بیشتر برای داشتن آن محصول را میتواند به خوبی ایفا کند .هنگامی که ارزش ویژه برند به طور دقیق اندازه گیری شود معیار مناسبی برای ارزیابی اثرات بلند مدت تصمیمات بازاریابی خواهد بود.
ارزش ویژه برند مثبت منجر به درآمد بیشتر، هزینه های پایینتر و سود بالاتر و اثرات مستقیم بر توانایی سازمان در اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثر بخشی، ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعه تجاری داشته باشد. با توجه به نقش و اهمیت ارزش برند در این تحقیق رابطه ارزش نام تجاری را بر تمایلات رفتاری مصرف کننده در صنعت ماکارونی بررسی کرده ایم.
در ادامه نتایج حاصل از پژوهش با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده و آزمونهای آماری ارائه می‌گردد و سپس پیشنهادات لازم ارائه می‌گردد.
بنابراین با توجه به توضیحات مذکور، این فصل شامل موارد زیر است :
بررسی نتایج فرضیات و بحث درباره آنها.
ارائه پیشنهادات.
همانطوری که در فصول قبلی عنوان شد فرضیات تحقیق عبارتند از :
فرضیه 1: بعد کیفیت ادراکی از ارزش نشان تجاری بر تمایلات رفتاری خرید تأثیر مثیت دارد.
فرضیه 2: بعد کیفیت ادراکی از ارزش نشان تجاری بر تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری تأثیر مثبت دارد.
فرضیه 3: بعد ارزش ادراکی هزینه از ارزش نشان تجاری بر تمایلات رفتاری خرید تأثیر مثبت دارد.
فرضیه 4: بعد ارزش ادراکی هزینه از ارزش نشان تجاری بر تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری تأثیر مثبت دارد.
فرضیه 5: بعد منحصربه فرد بودن کالا از ارزش نشان تجاری بر تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری تاثیر مثبت دارد.
فرضیه 6: بعد منحصربه فردبودن کالا از ارزش نشان تجاری بر تمایلات رفتاری خرید تاثیر مثبت دارد.
فرضیه 7: بعد تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری از ارزش نشان تجاری بر تمایلات رفتاری خرید تاثیر مثبت دارد.
5-2 نتایج حاصل از پژوهش:
در این بخش یافته‌های پژوهش بدست آمده از آزمون همبستگی پیرسون و مدلسازی معادلات ساختاری آمده است: