مدل یابی معادلات ساختاری و مدل یابی معادله ساختاری

دانلود پایان نامه

نوع خدمات دریافتی از بانکداری الکترونیک
10.3. روش تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش توصیف داده‌های دموگرافیک تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارهای دایره ای ، میله ای انجام شده و برای بررسی ابعاد کیفیت خدمات و متغیرها با حد وسط مقیاس اندازه گیری از آزمون t برای یک نمونه استفاده شده و داده ها با استفاده از نرم افزارspss18 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و بررسی تایید روابط بین متغیر ها و عوامل از طریق تحلیل عاملی تاییدی و تکنیک معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL 8.72 که یکی از مشهورترین نرم افزارها جهت اجرای اینگونه مدل‌ها است، به منظور آزمون فرضیه‌ها با هدف سنجش روابط همزمان، مستقیم یا غیر مستقیم میان متغیرها استفاده شده است.
11.3. تحلیل عاملی تائیدی
در تحلیلهای عاملی تاییدی، که هدف پژوهشگر تایید ساختار عاملی ویژهای میباشد، در باره تعداد عاملها به طور آشکار فرضیههای بیان می‌شود و برازش ساختار عاملی مورد نظر در فرضیه با ساختار کواریانس متغیرهای اندازهگیری شده مورد آزمون قرار می‌گیرد. در تحلیل عاملی تاییدی، پژوهشگر به دنبال تهیه مدلی است که فرض میشود دادههای تجربی را برپایه چند پارامتر نسبتاً اندک، توصیف، تبیین یا توجیه میکند. این مدل مبتنی بر اطلاعات پیش تجربی در باره ساختار داده هاست که میتواند به شکل:
۱) یک تئوری یا فرضیه
۲) یک طرح طبقه بندی کننده معین برای گویه ها در انطباق با ویژگیهای عینی شکل و محتوا
۳)شرایط معلوم تجربی
۴) دانش حاصل از مطالعات قبلی در باره داده های وسیع باشد.
لذا تمایز مهم روشهای تحلیل اکتشافی و تاییدی در این است که روش اکتشافی با صرفهترین روش تبیین واریانس مشترک زیر بنایی یک ماتریس همبستگی را مشخص میکند. در حالیکه روشهای تاییدی (آزمون فرضیه) تعیین می کنندکه دادهها با یک ساختار عاملی معین (که درفرضیه آمده) هماهنگاند یا نه .برای انجام تحلیل عامل تاییدی از نرم افزار Lisrelاستفاده میشود. این نرم افزار به منظور برآورد و آزمون مدلهای معادلات ساختاری طراحی و ازسوی شرکت بین المللی نرم افزارعلمی (SSI) به بازار عرضه شده است. این نرم افزار با استفاده از همبستگی و کوواریانس بین متغیرهای اندازهگیری شده، می‌تواند مقادیر بارهای عاملی، واریانس ها و خطاهای متغیرهای مکنون را برآورد یا استنباط کند(سرمد و همکاران، 1376).
12.3. مدل یابی معادلات ساختاری
یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادلات رگرسیون را به گونه همزمان مورد آزمون قرار دهد. مدل یابی معادله ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی وگاه نیز لیزرل نامیده شده است اما اصطلاح غالب دراین روزها، مدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM است(هومن، ۱۳۸۴، 11).
13.3. آزمونهای برازندگی مدل کلی
با آنکه انواع گوناگون آزمونها که به گونه کلی شاخصهای برازندگی نامیده میشوند پیوسته در حال مقایسه، توسعه و تکامل میباشند اما هنوز درباره حتی یک آزمون بهینه نیز توافق همگانی وجود ندارد. نتیجه آن است که مقالههای مختلف، شاخصهای مختلفی را ارائه کردهاند و حتی نگارشهای مشهور برنامههای SEM مانند نرم افزارهای Lisrel, Amos, EQS نیز تعداد زیادی از شاخصهای برازندگی به دست میدهند(هومن، ۱۳۸۴، 235).
برخی از این شاخصها عبارتند از:
شاخصهای GFI
شاخص GFIمقدار نسبی واریانسها وکوواریانسهارا به گونه مشترک از طریق مدل ارزیابی میکند. دامنه تغییرات GFI بین صفر ویک میباشد. مقدار GFI باید برابر یا بزرگتر از 9/. باشد تا مدل پذیرفته شود(هومن، 1384،244- 235 ).
شاخص AGFI
برازندگی دیگر AGFI یا همان مقدار تعدیل یافته شاخص GFI برای درجه آزادی میباشد. مقدار این شاخص نیز بین صفر و یک میباشد. شاخصهای GFI و AGFI را که جارزک اگوس و ربوم (۱۹۸۹) پیشنهاد کردهاند بستگی به حجم نمونه ندارد(هومن، 1384، 244- 235 ).