مدیران و کارکنان و انتخاب نمونه

دانلود پایان نامه

طراحی متون و روشهای مورد نیازتحقیق، اجرای طرح مقدماتی و رفع نواقص ابزار تحقیق
نمونه گیری و انتخاب افرادی که باید مورد بررسی قرار گیرند.
کار میدانی و جمع آوری و دریافت اطلاعات و داده ها
کدگذاری و پردازش داده ها
تجزیه و تحلیل آماری
گردآوری نتایج و آزمون فرضیه ها
تحلیل نتایج بدست آمده و نگارش گزارش تحقیق (اوپنهام، 1369).
پیمایش معمولاً در مقیاس وسیع انجام می‌شود و نقطه مقابل تجربیات آزمایشگاهی است که هدف آن تمرکز بیشتر در مقیاس کوچکتر است. اطلاعات مورد نیاز پیمایش از طریق پرسشنامه، مصاحبه ی فنون فرافکن و روش های مناسب دیگر فراهم می‌آید(آذر، 1383).
در یک جمع بندی کلی می‌توان گفت که تحقیق حاضر از نظر جمع آوری داده ها، یک تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی می‌باشد. همچنین از آنجایی که نتایج این تحقیق می‌تواند به طور عملی مورد استفاده قرار گیرد از نظر اهداف و ماهیت یک تحقیق کاربردی می‌باشد. از لحاظ آماری نیز چون از نمونه گیری استفاده نموده ایم و از نمونه جهت تعمیم یافته ها به جامعه و استنتاج استفاده شده، تحقیق حاضر یک تحقیق استنباطی محسوب می‌شود.
3-4 جامعه آماری
هدف اساسی هر تحقیق علمی کشف اصول و قوانین کلی بر یک جامعه ی آماری است. از این جهت برای درک و روشن شدن این هدف ابتدا باید جامعه ای را که قصد داریم نمونه ی مورد مطالعه را از آن انتخاب کنیم ، تعریف نماییم. جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده هایی اطلاق می‌شود که محقق می‌تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد و آحاد جامعه آماری دارای ویژگیهای مشترکی هستند که آنها را از سایر پدیده های خارج از قلمرو جامعه آماری مشخص می‌سازد، این ویژگیها را صفت مشترک جامعه آماری می‌گویند(متانی،1386).
در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل تمامی مدیران و کارکنان اداره پست استان لرستان است که 227 نفر می باشند.
3-5 روش نمونه گیری و تعیین حجم نمونه
گردآوری داده های مورد نیاز در پژوهش های غیرآزمایشی که با روش پیمایشی و همبستگی انجام می‌شود از طریق شمارش کامل افراد جامعه مورد مطالعه یا نمونه گیری و انتخاب نمونه معرف از جامعه صورت می‌پذیرد.
نمونه گیری عبارت است از انتخاب افراد گروه نمونه از میان اعضای یک جامعه ی تعریف شده آماری بر اساس اصول و قواعد خاص(متانی،1386). نمونه گیری در مقایسه با شمارش کامل به واسطه باصرفه تر بودن، سرعت عمل و کوتاه نمودن زمان مورد نیاز برای انجام تحقیق، و بالابودن کیفیت داده ها بواسطه اعمال دقت بیشتر در گردآوری و استخراج آنها سودمندتر است. در تحقیق حاضر نمونه آماری بر اساس فرمول کوکران برابر 227 نفر از مدیران و کارکنان اداره پست استان لرستان می باشد.
فرمول‌هائی که برای تعیین حجم نمونه بکار می‌روند عموماً از اطلاعاتی نظیر واریانس متغیر تحت بررسی و هزینه گردآوری اطلاعات استفاده می‌کنند. ساده ترین و مرسوم‌ترین فرمول برای تعیین حجم نمونه فرمول کوکران است. این فرمول برای نمونه‌گیری‌های تصادفی ساده پیشنهاد شده است فرمول مذکور بصورت زیر می‌باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تئوری رفتار برنامه ریزی شده و تعریف رفتارشهروندی سازمانی

N: جمعیت آماری
t: آزمون تی ایستودنت: احتمال خطا = (05/0) ضریب اطمینان 95/0 (96/1=t)
P: نسبت برخورداری صفت مورد بررسی (p-1)‌
d: نصف فاصله اطمینان (10%)
n: حجم نمونه
3-6 ابزار جمع آوری اطلاعات
درجمع آوری اطلاعات این تحقیق از روشهای زیر استفاده گردیده است: