مدیریت ارتباط با مشتری و پذیرش فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه

5-6) محدودیت های تحقیق
محدودیت هایی که در این تحقیق وجود دارند، عبارتند از:
این تحقیق براساس مدل پذیرش فناوری TAM انجام گرفته است و با اینکه این مدل در بحث سنجش میزان پذیرش فناوری از برترین مدل های موجود می باشد ولی جا داشت متغیرهای بیشتری مثل پشتیبانی فنی، زیرساختهای شرکت ها، اثرگذاری دیدگاه مدیران و سایر متغیرهای تاثیر گذار در ایجاد انگیزه کارکنان جهت میل و رغبت درک و استفاده از این فناوری آموزشی نیز مورد بررسی قرار گیرد.

با توجه به نتایج بدست آمده در آمار جمعیت شناختی این پژوهش در حوزه تحصیلات، نوع شغل، جنسیت و چگونگی حضور شرکت های وزارت نیرو در استفاده از این فناوری، جا داشت از این زوایا نیز که این عوامل هم تاثیر گذار می باشند، مطرح و مورد بررسی قرار گیرد که در این تحقیق انجام نگرفت.
با توجه به تاثیر پذیری فرهنگ و سطح پیشرفت تکنولوژیک محل سکونت و کار، جا داشت که میزان پذیرش این فناوری آموزشی را در مقایسه ای استانی و شهری در سطح کشور مورد بررسی قرار داده که با توجه به حجم وسیع جامعه آماری و نیاز به بازه زمانی طولانی، در این پژوهش مورد بررسی قرار نگرفت.
5-7) پیشنهادات برای تحقیقات آتی
پیشنهاد می گردد محققان بعدی با توجه بیشتر بر اهمیت ادارک فراگیران از سهولت استفاده این فناوری، تاکید مطالعه خود را بر تاثیر عوامل فردی و محیطی بر آن و ارائه راهکارهای مناسب بنا نهند.
پیشنهاد می گردد در تحقیقات آتی آمادگی پذیرش فناوری های جدید در این حوزه مثل آموزش تحت سیستم های اندروید(M-Learning) و یا جدیدتر از آن را مورد مطالعه قرار داده و با نتایج این پژوهش که در سالهای نخستین تجربه کارکنان از این فناوری در حوزه آموزش می باشد، مقایسه نمایند.
همچنین پیشنهاد می گردد محققان بعدی که علاقمند به مطالعه در حوزه پذیرش فناوری می باشند، جایگاه پذیرش این فناوری آموزشی را در دنیا مطالعه و با مطالعات صورت گرفته در ایران مقایسه نمایند تا جایگاه پذیرش این تکنولوژی در کشورمان در مقایسه با سایر کشورهای جهان نیز مشخص گردد.
منابع
و
مآخذ
منابع فارسی
فارغ زاده، نفیسه و کاشی، علی، (1393) « بررسی روش ها و ابزارهای آموزش مجازی به منظور ارتقاء کیفیت آموزش از دیدگاه اساتید دانشگاه آزاد واحد خدابنده»، فصلنامه علمی پژوهشی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال 5، شماره 1، صص 152-121
عگبهی، عبدالحسین و مشتاقی، سعید و آقاکثیری، زهره و حسینی آهنگری، سیدعابدین (1392) « ارزشیابی دورههای آموزش مجازی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی از دیدگاه دانشجویان و اساتید با توجه به استاندارد اسکرم»، دوفصلنامه ی مرکز مطالعات و توسعه ی آموزش علوم پزشکی، سال 3، شماره 2، صص 20-11
فرزانه، جبرئیل، (1392) « بررسی مشکلات خودآموزی، برنامه ریزی درسی، ارزشیابی و عوامل برون سازمانی مدارس آموزش از راه دور از دیدگاه دانش آموزان: چالش ها و راهکارها»، مجله روان شناسی مدرسه، دوره 2، شماره 4، صص 169-154
شاه بیگی، فرزانه و نظری، سمانه، (1390) « آموزش مجازی: مزایا و محدودیت ها»، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، دوره 6، شماره 1، صص 54-47
میرحسینی، مریم و کنجکاو منفرد، امیررضا، (1392) « بررسی عوامل موثر بر پذیرش موبایل بانک توسط مشتریان شعب بانک صادرات شهرستان یزد»، مجله مدیریت بازاریابی، شماره 18، صص 120-107
جهانیان، رمضان و اعتبار، شکوفه، (1391) « ارزیابی وضعیت آموزش مجازی در مراکز آموزش الکترونیکی دانشگاه های تهران از دیدگاه دانشجویان»، فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، سال 2، شماره 4، صص 65-53
کارشکی، حسین و مومنی مهمویی، حسین و قریشی، بهجت، (1393) « مقایسه انگیزش تحصیلی و کیفیت زندگی دانش آموزان پسر مشمول ارزشیابی توصیفی با ارزشیابی سنتی»، پژوهش در برنامه ریزی درسی، سال 11، دوره 2، شماره 13، صص 114-104
رستگارپور، مریم،(1392)، « عوامل انگیزاننده موثر در پذیرش فناوری اطلاعات(TAM) در واحدهای ستادی دانشگاه علوم پزشکی گیلان »، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت،ص 7
یوسف نژاد واقع، سمیه،(1393)، « تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری الکترونیک در بهبود عملکرد بازاریابی، بانک ها-بانکهای غیردولتی استان گیلان »، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی کوشیار،ص 6
طاهری، مریم و عمادی، علیرضا و صفایی، زهرا، (1391) « بررسی میزان رضایتمندی مشمولین آموزش مداوم از برنامه های آموزش الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی سمنان»، مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، دوره 7، شماره 2، صص 20-13