مدیریت استراتژیک و انتخاب استراتژی

دانلود پایان نامه

(( ساختار سازمانی و تقسیمات آن : ساختار سازمانی و تقسیمات آن که باعث انتخاب استراتژی های گوناگون میگردند به هشت بخش عمده تقسیم میگردند که عبارتند از :
1) تقسیم به بخشهای وظیفه ای یا تخصصی :
این تقسیمات بطور کلی به بخشهای مختلف موجود در موسسه صورت میگیرد که این بخشهای مختلف هریک دارای تخصص خاص و ویژه ای هستند بعنوان مثال : بخشهای بازاریابی ، تولید ، مالی ، پرسنلی ، تحقیق و توسعه و …… این نوع تقسیمات وظیفه ای زمانی موثرواقع میشوند که تغییرات محیطی موسسه اندک و تعداد کالاهای تولید آن محدود و اندک باشد .
2) تفکیک به بخشهای گوناگون براساس کالاهای خدماتی تولید شده :
این تقسیم بندی بصورتی است که بخشهای مختلف تولید کالا ها و خدمات مختلف هریک در بخش جداگانه قرار میگیرند این نوع تفکیک بیشتر در واحدهای استراتژیک موسسه ها صورت میگیرد .
3) تفکیک براساس منطقه غرافیایی :
این نوع تفکیک در موسسات صورت میگیرد که دارای بخشهای مختلف در مناطق گوناگون میباشند ویا آنکه شرکت دارای فعالیت بین الملل بوده و هربخش آن در یک کشور خاص پراکنده باشد .
4) تفکیک به قسمتهای مختلف براساس مشتری :
این نوع تفکیک در مواردی صورت میگیرد که ارائه خیلی بهتر کالا و خدمات تولید شده به مشتری اهمیت خاص داشته باشد بعنوان مثال تفکیک در صنعت لباس فروش و یا تولید و فروش کفش نمونه بازار از این نوع تفکیک میباشد .
5) تفکیک به قسمتهای مختلف براساس کارگر یا ماشین :
این نوع تقسیم بندی در تولید یا فرآیندی کاربرد دارد که محصول هر قسمت از کارگاه یا کارخانه بتدریج کامل میگردد بعنوان مثال در تولید یکپارچه ابتدا در بخش نخ ریسی و بعد بافندگی و سپس از رنگرزی پارچه کامل میگردد .
6) تقسیم بندی براساس زمان :
این تقسیم بندی در بخشهایی که ارائه کالا و خدمات در واحد زمانی اهمیت خاصی دارد صورت میگیرد . این نوع تقسیم بندی را در بیمارستانها میتوان یافت و همچنین در آتش نشانی و نیز در تولید فولاد ، علاوه بر آن در طرحهای سرمایه ای اشتغال کارگران و کارکنان در استفاده بیشتر از ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات میباشد تا هزینه خرید و یا تعمیر این ماشین آلات با کار افراد سرشکن شود .البته توجه به زمان و یا کمیت کارگاهی به کیفیت آن و نحوه نظارت بر آن تاثیر میگذارد .
7) تقسیم بندی به نسبت شمار افراد :
در سازمانهایی که موفقیت آنها بسته به نیروی انسانی میباشد با گردآمدن تعدادی از افراد معین با توانایی شخص این تقسیم بندی شکل میگیرد بعنوان مثال در ارزش و یا موسسات زراعی این نوع تقسیم بندی اهمیت خاصی دارد
پ) ساختار سازمانی مختلف :
این ساختار سازمانی با تفکیکهای مختلف براساس هریک از موارد یاد شده بالا صورت میگیرد اما از انتخاب دامنه ای از این نوع استراتژی ها در قسمتهای سازمانی باتوجه به ساختارهایی که موسسه دارد باید صورت بگیرد و نیز با توجه به محیط داخلی و خارجی آن .
ت ) ساختار سازمانی ضمیمه ای :
این نوع ساختارها زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که ساختارهای اصلی در خود موسسه نتواند به تغییرات محیطی که موسسه در آن قرار دارد و فرصتها و تهدیدهایی که ایجاد میکند، استفاده نماید .در این قبیل مواقع برای آنکه بهتر بودن به شکلی موثرتر از تغییرات محیطی و نیز کوششهای توسعه کالا و یا فرآیند مدیریت را صورت داد .
——————–
1-امیر کبیری علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل چهارم – چاپ دوم 1377
ساختارهای ضمیمه ای قابل انعطاف متناسب با ساختارهای اصلی سازمان را میتوان ایجاد نمود که عبارتند از
سازمانهای ماتریسی ، گروههای کالا ، پروژه و ساختارهای شبکه ا ی
ت-1) ساختار سازمان پروژه ای :