مدیریت استراتژیک و انتخاب استراتژی

دانلود پایان نامه

مجله تدبیر شماره 121
خلیلی – مهراب – برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک – فصل چهارم
یکی دیگر از منابع قدرت در سازمان وجود ائتلافات گروهی است منافع متقابل در یک موسسه فعالیت یک یا چند گروه را برای ائتلاف به همه نزدیک میکند تا موقعیت خود را در انتخاب موضوعات اساسی یک استراتژی منعکس سازند . یک مطالعه در مورد تاثیر قدرت در سازمان نشان داده است که مدیران سعی میکنند قضاوت بر مبنای قدرت را بر تجزیه تحلیل سیستماتیک ترجیح دهند .
5- ملاحظات زمانی و موقعیتی :
یکی از عواملی که بر انتخاب و اجرای استراتژی موثر میباشد : عامل زمانی و موقعیتی است از این منظر انتخاب و اجرای استراتژی ممکن است در یک موقعیتی مطلوب و موثر بر رشد سازمانی باشد و از طرف دیگر در موقعیتی دیگر انتخاب و اجرای همان نوع استراتژی ممکن است برای موسسه فاجعه آمیز باشد . این استراتژی باید مطابق با زمان و موقعیت محیطی باشد از دیگر جنبه های موثر بر بعد زمان ، انتخاب های جایگزین استراتژی در موقعیت زمانی میباشد .
6- واکنشهای رقابتی در یک رشته صنعت :
در انتخاب استراتژی بایددرعمل کردن رقبا و جهت گیری و سمت و سوی فعالیت آنها تجزیه و تحلیل نموده و سپس متناسب با آن برای ایجاد برتری رقابت نمود .
7- رویکرد اقتضایی در انتخاب استراتژی :
از آنجا که موقعیتهای محیطی موسسه درآینده نامعلوم است و با توجه به پیچیدگی آن هرگونه تغییر محیطی باید در استراتژی موسسه لحاظ شود تا با استفاده از تغییرات محیطی و موقعیتی موسسه بتواند به راه خود ادامه دهد ، خلاصه در انتخاب و تدوین استراتژی خاص باید تغییرات محیطی و زمانی رقباء سیاست دولت و بطوکلی تجزیه و تحلیل کلی دوباره صورت گیرد .
در این فصل به تدوین و انتخاب استراتژی موثر و تدوین آن برای موسسه میپردازیم .
برای انتخاب استراتژی دو نوع تجزیه و تحلیل وجود دارد :
ب : تجزیه و تحلیلهای موثر درانتخاب استراتژی
1 : تجزیه و تحلیل سبدی در انتخاب استراتژی :
تجزیه و تحلیل سبدی استراتژیک عبارتند از :
بررسی چند عامل موثر در انجام یک یا چند فعالیت واحد استراتژیک موسسه که با هم در نظر گرفته میشود بعنوان مثال :
سنجش و اندازه گیری هرکالای موسسه با معیارهای سهم بازار ، سرعت رشد و ….
1- الف : تعریف هدف و فرآیند تجزیه تحلیل سبدی :
تعریف :
تجزیه و تحلیل سبدی فرآیندی است بمنظور نشان دادن راه در انتخاب استراتژی های موسسه با ارزشیابی هریک از واحدهای استراتژیک بازرگانی نسبت به مقایسه های مختلف و پیش بینی فایده آنها به موسسه که در آینده تامین خواهد کرد .1
این تجزیه و تحلیل بعنوان یک فرآیندی است که در مورد هریک از سرمایه گذاری های مستقل در یک موسسه با معیارهای سوآوری ، رشد ، وضعیت رقابتی و …. بررسی میشود .
تجزیه و تحلیل سبدی (( همانطور که در ابتدا نیز بیان شد )) در سازمانهایی که بیش از یک کالا و مستقل از یکدیگر تولید میشوند به نسبت نوع کالا و منطقه فعالیت مورد استفاده قرار میگیرد .
————————–
1- مدیریت استراتژیک دکتر علیرضا امیر کبیری – فصل سوم – چاپ دوم
1-ب : فرآیند تجزیه تحلیل سبدی :