مدیریت استراتژیک و اهداف استراتژیک

دانلود پایان نامه

روی آوری منظم به کارها برای انجام دادن آنها میباشد . بعنوان مثال : روش ارزیابی کار ، سیاستهای تولید و …….
ج : فرآیند انجام کار :
این فرآیندها بطور زنجیروار انجام میشود بعنوان مثال : درخرید به سفارش گرفته میشود – وجود تجهیزات در انبار کنترل میگردد – از فروشندگان پیشنهاد گرفته میشود .
4-د-2 : برنامه های یکباره ای :
(( این نوع برنامه ها نیزدرمواقعی که طرح یا پروژه ای برای اجرا دردست باشد صورت میگیرد ))1
——————-
1- امیر کبیری علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل چهارم – چاپ دوم
بعنوان مثال طرح توانایی سازمانی برای امکان تامین سازگاری منابع انسانی با استراتژی انتخاب شده .
4-د-3: تخصیص منابع و بودجه بندی :
(( تخصیص منابع یعنی نیاز سنجی واحدهای اجرایی موسسه و تخصیص منابع به مقدار مورد احتیاج آنهارا که بطور کلی به روش زیر صورت میگیرد ))1( مدیران ارشد سازمان دستور شروع فعالیتهای بودجه ای را صادر میکند .
در مرحله دوم : با اعلام اتخاذ تصمیم و اهداف استراتژیک شرکت خواسته میشود که بودجه مورد نیاز خود را تهیه نماید .
در مرحله سوم : مدیریت مالی برنامه های موسسه ای پیشنهاد شده را مورد بررسی قرار میدهد و تخصیص منابع کلی به هر بخش را انجام میدهد .
در مرحله چهارم : برنامه های پروژه ها از طرف سطوح پایین بصورت تفصیلی درآورده میشود و قطعیت می یابد وبرای بودجه های عملیاتی اوامر اجرایی داده میشود و مدیر سعی میکند راهبری و هدایت را انجام دهد )2 ودر آخر بودجه های سالانه تکمیل گردیده و ازطرف سطوح پایین ودر سطح میانه از نظر گذرانده شده و همآهنگ میگردد ومورد قبول واقع میشود .
2-4: کنترل استراتژی ها و برنامه های عملیاتی :
آخرین مرحله از مراحل فرآیند سیستمی مدیریت استراتژیک است و این مرحله باعث انجام بوجود آمدن بازخورد در صورت عدم انطباق بدست میآید . امکان مدیریت این مرحله به گونه ای موثر ، بانجام ارزیابیهای واقعی بستگی دارد در راس عوامل تعیین کننده آن دارا بودن مدیران به انگیزش که آنها را به تعیین موفقیت ویا عدم موفقیت سوق خواهدداد واز طرف دیگر سیستمهای تشویقی ایجاد شده معطوف به موفقیت نیز نقشی مثبت را بازی خواهدکرد.
——————
خلیلی – سهراب – برنامه ریزی – مدیریت استراتژیک – فصل ششم – چاپ اول 1376
همان ماخذ
عامل سوم : فرآیند بازخورد که سومین عامل تعیین کننده معیارهای مورد استفاده در ارزیابی هاست .
4-3-1: کنترل استراتژیک و فرآیند آن :
کنترل فرآیند عبارتست از مقایسه نتایج بدست آمده از عملیاتی کردن استراتژی ها با اهداف ازپیش تعیین شده باشد (( استراتژیها سیاستهای وظیفه ای فعالیت در رابیه با فرهنگ و ساختار سازمانی ، محتوا و مرزهای فعالیتهای لازمه ای که در موسسه انجام میگیرد را مشخص میکند)) 1
کنترل استراتژیک دارای ویژگیهای خاصی است از انواعدیگر کنترلها متمایز میشود :
1) دورنمای زمانی : 2
بعلت آنکه در یک یا چند موقعیت زمانی برنامه ریزیهای انجام شده تحقق پیدا میکند به همین دلیل فرآیند کنترل استراتژیک نیز نیاز به مدت زمانی طولانی دارد .