مدیریت استراتژیک و ساختار شبکه ای

دانلود پایان نامه
الف :ساختار شبکه ای داخلی :
دراین نوع سازمانها یک موسسه مادر وجود دارد که با تعداد واحدهای استراتژیکی که در بطن خود دارد فعالیتهای آنها را همآهنگ میکند . با توجه به استراتژی انتخاب شده منابع مالی هرکدام از این واحدها را تامین مینماید . موسسات یا واحدهای استراتژیک تا زمانیکه در حیطه تعیین شده موسسه مادر از نظر هزینه و دستیابی به اهداف قرار داشته باشد باعث میشود که فعالیتها ادامه پیدا کند وگرنه شرکت نیازهای خود را از بیرون محیط داخلی خود تامین میکند بدین ترتیب تمامی فعالیتهای واحدهای استراتژیک در موسسه تحت یک نظام متناسب بازار درمیآید . بعنوان مثال اگر موسسه مادر یک واحد استراتژیک در خرید ابزار آلات تخصص پیدا کرده تمامی واحدهای دیگر در موسسه فعالیتهای خود را با آن همآهنگ میکنند البته رفتار این موسسه باید به گونه ای باشد که قیمتهای مورد نظر موسسه از قیمتهای خارج از موسسه بیشتر نباشد .
———-
امیر کبیری علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل چهارم – چاپ دوم 1377
خلیلی – سهراب – برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک – فصل ششم چاپ اول 1376
همان
ب: سازمانهای شبکه ای متوازن :
سازمانهایی هستند که همانند ساختارهای شبکه ای داخلی میباشند با این تفاوت که برای تولید یک کالا و یا خدمات شخص منابع لازم در خود واحدهای زیرمجموعه موسسه مادر قرار دارد.در این نوع سازمانها موسساتی که بطور شبکه با یکدیگر در ارتباط هستند از یکدیگر مستقل بوده ولی برای تولید کالا یا خدمات با یکدیگر در ارتباط بوده و دادو ستد میکنند در اینحالت یک موسسه رهبری وجود دارد فعالیت هریک از موسسات زیرمجموعه را با هم همآهنگ میکند .از این نوع ساختار در صنایع خودرو سازی استفاده های فراوانی میشود .
پ: سازمانهای شبکه ای پویا :
این سازمانها ادامه سازمانهای شبکه ای متوازن هستند در این سازمانها هر موسسه بدون وجود یک موسسه رهبر خود پیوند دهنده فعالیتهایی است که تحت همآهنگی موسسه حق العمل کار میباشد .در این ساختار روابط بین موسسات در شبکه با برنامه و همآهنگی نبوده و فقط با توجه به شرایط بازار صورت میگیرد . در مورد واسطه ای که موسسات دیگر تحت نظر آن هستند اگر موسسه دیگری دارای قیمتهای پیشنهادی و مناسب تر باشد جای موسسه در حال فعالیت وارد شبکه میشود .
پ-4- سازمان خوشه ای :
(( این نوع سازمان معلول عوامل تغییرات سریع در سالهای اخیر شکل گرفته است در این سازمانها ساختاری وجود دارد که منعطف تر بوده نسبت به تغییرات محیطی و توانایی اتخاذ تصمیم سریع را در موقعیتهای مهم و حساس را دارا میباشد ))1 در این نوع ساختار افرادی که متعلق به نظامهای مختلف هستند . با تشکیل دادن یک گروه ((خوشه )) در یک فضای مداوم ویا گذرا با تحقق بخشیدن به کارهای مشخصی مورد بحث قرار میگیرد .(( فعالیتهای گروهی بدون توجه به سلسله مراتب بوده و اعضای گروه کنترل را در چارچوب روابط با مشتریان ، با بالندگی تخصصی ، نظم و ترتیب تصمیم گیری در بین خودشان اجرا خواهند کرد )) 2
———–
امیر کبیری علیرضا – مدیریت استراتژیک – فصل چهارم – چاپ دوم 1377
همان ماخد
4-2-3: فرهنگ و فضای سازمانی :
فرهنگ سازمانی بعنوان سیستم هنجارها ، رفتارها ، ارزشها ، عقاید و عادتهای جهت دهنده رفتارهای افراد در داخل یک سازمان میتواند تعریف گردد . بعبارت دیگر فرهنگ سازمانی نحوه تربیت افراد در سازمان است که با دیدی به افراد نسبت بنحوه فعالیتها میدهد رفتار و اندیشه آنها را تحت تاثیر قرار خواهد داد . از عواملی که باید استراتژی را متناسب با آن انتخاب نمود فرهنگ سازمانی است که اگر استراتژی انتخاب شده متناسب با فرهنگ سازمانی نباشد همچون عضو پیوند زده شده آن را دفع خواهد کرد .
((‌ فرهنگ یک موسسه هنگامیک در مقابل استراتژی مورد انتخابش باشد مدیریت با دونوع انتخاب روبرو میشود .
الف : استراتژی را انتخاب نماید بدون توجه به فرهنگ سازمانی
ب : فرهنگ خود را متناسب با استراتژی تغییردهد )) 1
دراینحالت به دوبخش عمده فرهنگ سازمانی میپردازیم
الف : همآهنگی ساختار فرهنگی در درون موسسه با محیط خارجی :
در ابتدای این تحقیق عنوان کردیم که سازمان بعنوان یک سیستم میباشد . روح این سیستم فرهنگ سازمانی آن میباشد و باید با محیط بیرونی و درونی خویش ارتباط داشته باشد . این ارتباط همآهنگی و همآهنگی ضامن موفقیت در استراتژی خواهد بود در ایجاد همآهنگی فرهنگ سازمانی با محیط خارجی موسسه دو ویژگی را اشاره میکنیم : میزان وابستگی موسسه به فرهنگ و دیگر انجام فرهنگ سازمانی ، میزان وابستگی افراد به فرهنگ سازمانی باید به گونه ای باشد که اصول و قواعد پذیرفته شده فرهنگی در سازمان را بطور کامل اجرا نماید .
بعنوان مثال : اگر یک موسسه به موضوع نوآوری درکالا و فرآیند تولید و روشهای بازار اهمیت بدهد و در داخل سازمان ایجاد و تولید اندیشه های جدید متناسب باید مورد تائید همه افراد سازمان باشد .