مدیریت استراتژیک و سیستمهای مدیریت

دانلود پایان نامه
(( در این نوع استراتژی موسسه میکوشد با بدست آوردن نقدینگی زیادتر از هزینه های خود بکاهد . برای آنکه بتوان از این استراتژی استفاده کرد باید محصول موسسه دوره بلوغ خود را طی کند زیرا در این دوره توازن بازار در این مرحله وجود دارد . افزایش سهم بازار مشکل است . برای منابع عقب کشیده از کار امکان بهره وری مجدد وجود دارد))2
ل : استراتژی رشد فاصله دار :
(( این استراتژی انتخاب اجرایی موسسات است که توانایی و قدرت رشد را دارند . این موسسات بعد از رشد مورد انتظار ، رشد را متوقف کرده وبعد از برقرار توازن در فعالیتهای موسسه دوباره روند خود را پی میگیرند ))3
م : استراتژی های مختلط :
موسسه با توجه به محیطی که در ان قرار دارد میتواند یک یا چند نوع از این استراتژی ها را بکار گیرد و دنبال نماید .
————–
امیر کبیری – علیرض – مدیریت استراتژیک فصل سوم – چاپ دوم 1377
همان ماخد
همان
اجرا و کنترل استراتژی :
در بررسی سیستماتیک مدیریت استراتژیک به این دلیل که یک فرآیند تلقی میشود و همانطور که در ابتدا نیز بیان گردیده به 4 بخش قسمت ویا مرحله تقسیم بندی میشود .
در قسمت آخر آن که از سه بخش دیگر مهمتر و کاربردی تر است ، بخش کنترل و اجرای استراتژی های انتخاب شده توسط موسسه میباشد و همانطور که در فصول گذشته نیز عنوان گردید در جهت گیری موسسه برای دستیابی به اهداف فرآیندی حرکتی مورد نیاز است که دارای دو بخش مهم میباشد ( از این فرآیند حرکتی بعنوان استراتژی تعبیر میشود )
بخش اول : تجزیه تحلیل و انتخاب استراتژی مناسب
بخش دوم : اجرا و کنترل آن با توجه به اهداف ازپیش تعیین شده میباشد .
بعد از بررسی و نحوه انتخاب استراتژی ها و تجزیه تحلیل هرکدام از آنها در بخشهای گذشته به بررسی جرا و کنترل استراتژیک میپردازیم
برای اجرا و کنترل استراتژی های مورد نظر موسسه با توجه به سلسله مراتب اهداف سازمانی میبایست برنامه ای تنظیم شود که فعالیتهای موسسه را سازماندهی کرده و منابع مورد نیاز آن را آماده نمود و با توجه به سلسله مراتب اهداف سازمانی کنترل نماید .
بطور کلی باید عنوان نمود که موسسه فقط با انتخاب یک استراتژی مناسب برای رسیدن به اهدافش موفق نخواهد بود بلکه اجرای استراتژی های انتخاب شده است که موسسه را به اهداف و خواسته هایش میرساند .
1- اجرای استراتژی ها :
در بخش اول این تحقیق بیان کردیم که یکی از تعاریف استراتژی دیدگاه یا تفکر مدیران است برای انجام نحوه فعالیتها ، طبق تعریف بالا استراتژی ها فقط بصورت یک تجزیه تحلیل ذهنی و بصورت انتزاعی در ذهن افراد سطح بالای سازمان وجود دارد و تازمانیکه به مرحله اجرا و آزمون درنیاید اهمیت چندانی پیدا نمیکند .
بخش اجرا وکنترل آن که فعالیتهای موسسه در انجام یکسری برنامه ریزیها متمرکز میگردد بسیار مهمتر از بخشهای تجزیه تحلیل سیستماتیک و انتخاب استراتژی ها میباشد . چرا که در مرحله اجراست مسائل و رخدادهای فراوانی در هنگام پیاده کردن استراتژی ها صورت میگیرد که در مراحل قبلی در نظر گرفته نشده است . این نوع مسائل و رخدادها خود معمول انتخاب نوع استراتژی های انتخاب شده را معین میسازد و عواملی که باعث کارآیی استراتژی ها در داخل موسسه میگردند عبارتند از : سیستمهای مدیریتی ، سیاستهای اتخاذ شده ، ساختار سازمانی ، قابلیت ها و منابع مورد نیاز موسسه
3-1-1- فرآیند اجرای استراتژی ها :
فرآیند اجرای استراتژی ها را میتوان بعنوان یکسری فعالیتهای زنجیر وار و مرتبط بهم میباشد که برای اجرای استراتژی ها و اهداف ازپیش تعیین شده مورد استفاده قرار میگیرند .
این فعالیت زنجیروار از برنامه ریزی ، فرماندهی یا هدایت آن و نظارت و کنترل فعالیتها را شامل میشود .
در فرآیند اجرای استراتژی ها مراحل مختلفی وجود دارد به آنها میپردازیم :