مدیریت تعارض سازمانی و استراتژی مدیریت

دانلود پایان نامه
1.150
0.257
جدول ضرائب معادله رگرسیونی گام به گام فوق سهم هر کدام از متغیرهای پیش بین را در پیش بینی متغیر ملاک نشان می دهد.همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود متغیر پیش بین سبک قانون گذار می تواند به صورت معنی داری متغیر ملاک پذیرش تغییر را پیش بینی کند.متغیر سبک قانون گذار با مقدار بتای 0.422و2.968 t= ،در سطح آلفای 0.05 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر پذیرش تغییر به حساب می آید.به عبارت دیگر به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار متغیر سبک قانون گذار 0.422در انحراف معیار متغیر (پذیرش تغییر) تغییر ایجاد می شود . در گام دوم با اضافه شدن متغیر پیش بین سبک اجرایی مقدار بتای برابر با 0.096و0.392t= ،در سطح آلفای 0.05 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر پذیرش تغییر به حساب نمی آید و از مدل رگرسیون خارج می شود. و در گام سوم نیز با اضافه شدن متغیر پیش بین سبک قضاوت گر مقدار بتای برابر با 0.288 افزایش پیدا می کند اما با مقدار 1.150 t= ،در سطح آلفای 0.05 پیش بینی کننده معنی داری برای متغیر پذیرش تغییر به حساب نمی آید و از معادله خارج می شود. بنابر این مدل نهایی به دست آمده از رگرسیون به روش گام به گام فقط شامل یک متغیر سبک قانون گذار است.
پاسخگویی به سوال سوم پژوهشی«به چه میزان بین استراتژی مدیریت سازمانی مدیران با میزان پذیرش تغییر رابطه وجود دارد؟»
جدول شماره1- ضریب همبستگی ارتباط بین شاخص استراتژی مدیریت سازمانی و پذیرش تغییر
پذیرش تغییر
استراتژی مدیریت سازمانی
آزمون پیرسون
0.472
0.02
39
1

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   اقدامات سازمان ملل متحد و صلح و امنیت بین المللی

46
مقدار همبستگی پیرسون
سطح معنی داری
n
مقادیر به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، بین پذیرش تغییر به عنوان متغیر ملاک (وابسته ) و متغیر پیش بین « استراتژی مدیریت تعارض سازمانی »؛ نشان میدهد، بین این دو متغییر ارتباط معناداری وجود دارد. با توجه به مقادیر به دست آمده از ضریب همبستگی پیرسون، بین پذیرش تغییر به عنوان متغیرملاک و متغیر پیش بین استراتژی مدیریت سازمانی به میزان 472/0 ، در سطح 0.05= و با احتمال صحت 99% رابطه معنی داری وجود دارد.
برای تجزیه وتحلیل سوال پژوهشی سوم تعیین سهم متغییر پیش بین در تبیین واریانس متغیر ملاک از آزمون رگرسیون ساده استفاده شد
جدول شماره2-خلاصه مدل رگرسیون
مدل
ضریب همبستگی
ضریب تعیین
ضریب تعیین تعدیل شده
خطای استاندارد برآورد
Enter
0.472