مدیریت دانش و یادگیری و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه

جدول 1-3 : مقیاس پرسشنامه لیکرت
الف- مؤلفه های پرسشنامه مدیریت دانش و تعداد سؤالات در نظر گرفته شده :
– مؤلفه شناسایی به تعداد 3 سؤال از سؤال 1 تا 3 پرسشنامه مدیریت دانش
– مؤلفه اعتبارسنجی به تعداد 3 سؤال از سؤال 4 تا 6 پرسشنامه مدیریت دانش
– مؤلفه ذخیره به تعداد 3 سؤال از سؤال 7 تا 9 پرسشنامه مدیریت دانش
– مؤلفه پالایش به تعداد 3 سؤال از سؤال 10 تا 12 پرسشنامه مدیریت دانش
جمع سؤالات 12
ب- مؤلفه های پرسشنامه یادگیری سازمانی و تعداد سؤالات در نظر گرفته شده :
– مؤلفه کسب، انتقال و بکارگیری اطلاعات و دانش به تعداد 4 سؤال از سؤال 1 تا 4 پرسشنامه یادگیری
– مؤلفه یادگیری و کار تیمی به تعداد 4 سؤال از سؤال 5 تا 8 پرسشنامه یادگیری
– مؤلفه یادگیری مرتبط با رسالت و چشم انداز سازمان به تعداد 4 سؤال از سؤال 9 تا 12 پرسشنامه یادگیری
– مؤلفه ایجاد فرهنگ یادگیری به تعداد 4 سؤال از سؤال 13 تا 16 پرسشنامه یادگیری
– مؤلفه محیط تسهیل کننده یادگیری به تعداد 4 سؤال از سؤال 17 تا 20 پرسشنامه یادگیری
– مؤلفه بکارگیری فناوری به تعداد 3 سؤال از سؤال 21 تا 23 پرسشنامه یادگیری
جمع سؤالات 23
6-3) روایی2 و پایایی3 ابزار سنجش اطلاعات تحقیق
الف) روایی ابزار سنجش:
پژوهش گران و محققانی که از ابزرهای جمع‌اوری اطلاعات اولیه استفاده می‌کنند به جهت علمی ساختن ابزارها و آزمون‌های مورد استفاده در پژوهش خود، ویژگی‌هایی مانند عینیت، دقت، آسانی اجرا و از همه مهمتر روایی و پایایی را لحاظ می‌کنند. با توجه به این ‌که در پژوهش حاضر نیز از پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها استفاده می‌شود باید از اعتبار پرسشنامه پژوهش اطمینان حاصل شود. سنجش اعتبار پرسشنامه از دو بعد روایی و پایایی مورد توجه قرار می‌گیرد.
روایی، توانایی آزمون در اندازه‌گیری صفت یا ویژگی مورد نظر است و به این مفهوم است که ابزار مورد استفاده پژوهش گر چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کند. در این پژوهش با وجود استاندارد بودن پرسشنامه و تائید شدن روایی آن در مطالعات مشابه داخلی، برای اطمینان از روایی ابزار گردآوری داده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، متخصصان موضوع پژوهش و تکمیل‌کنندگان پرسشنامه استفاده شده است.
برای روایی پرسشنامه مدیریت دانش و پرسشنامه یادگیری سازمانی از روش نمادی استفاده گردید بدین ترتیب که با کسب نظر از اساتید مدیریت و لحاظ نمودن نظرات اصلاحی در سؤالات پرسشنامه در نهایت توسط اساتید محترم راهنما و مشاور تأیید و بکار گرفته شد.
2. Validity
3. Reability
ب) پایایی ابزار سنجش:
میزان ثبات یک آزمون در اندازه‌گیری موضوع مورد نظر، در طول دوره‌های زمانی مختلف، پایایی آزمون اطلاق می‌شود. معمول‌ترین آزمون پایایی برای سؤال‌های چند گزینه‌ای از نوع پژوهش حاضر ضریب آلفای کرونباخ است که نوعی آزمون از سازگاری منطقی پاسخ‌های پاسخ‌دهندگان به همه سؤال‌ها در یک ابزار سنجش یا یک پرسشنامه می‌باشد. به همین دلیل برای سنجش پایایی پرسشنامه های مدیریت دانش و یادگیری سازمانی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردید؛ بدین ترتیب که ابتدا 50 نسخه از پرسشنامه ها در بین جامعه آماری منتخب تقسیم گردد پس از جمع آوری پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از نرم افزار SPSS مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه مدیریت دانش برابر شد با α=./91 و مقدار آلفای کرونباخ برای پرسشنامه یادگیری سازمانی برابر شد با α= ./87 . بدیهی است چنانچه مقدار آلفای کرونباخ به عدد یک نزدیک باشد پایایی ابزار سنجش دارای اعتبار بیشتری خواهد بود.
7-3) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
تجزیه‌ و تحلیل‌ اطلاعات‌ و داده‌های‌ مورد نیاز در پژوهش‌ حاضر در دو بخش‌ متمایز انجام‌ گرفت‌.