مدیریت دانش و یادگیری و مؤلفه های مدیریت دانش

دانلود پایان نامه

1- مدیران بانک به فعالیتهای رشد،توسعه و یادگیری کارکنان بانک اهمیت بیشتری دهند.
2- حمایت مدیران بانک از فعالیتهای دانش محور از لحاظ مادی و معنوی.
3- تشویق کارکنان به ارتقاء دانش شغلی خود از سوی مسؤلین عالی بانک.
4- اجرای دوره های آموزشی متناسب با نیاز مشاغل موجود برای کارکنان در داخل و خارج از سازمان.
5- استفاده از فن آوریهای نوین در اجرای دوره های آموزشی بدو استخدام و ضمن خدمت کارکنان.
6- لحاظ نمودن امتیاز ویژه برای کارکنان با دانش شغلی بالا در انتصابات سازمان.
فرضیه فرعی اول « تأثیر مثبت ذخیره دانش در یادگیری سازمانی »
1- استفاده بهینه از دانش موجود در داخل سازمان و بهره گیری هر چه بهتر از تجارب، دانش و اطلاعات خارج از سازمان در جهت ارتقای جایگاه فعلی بانک صادرات آذربایجان غربی در شبکه بانکی.
2- ارج نهادن به کارکنان با دانش شغلی بالا و استفاده از اطلاعات و تجارب آنها در دوره های آموزشی ضمن خدمت کارکنان برای انتقال تجربه.
3- استفاده از تجارب مثبت گذشته بصورت کاربردی در انجام امور بانکی توسط کارکنان بانک.
فرضیه فرعی دوم « تأثیر مثبت شناسایی دانش بر یادگیری سازمانی »
1- تأکید بر استفاده از دانش به روز شده در امور اجرایی بانک همگام با لحاظ نمودن محیط بسیار متغییر شبکه بانکی کشور.
2- برگزاری سمینارها و دوره های آموزشی مورد نیاز بصورت کاربردی تر و تخصصی تر صورت گیرد.
فرضیه فرعی سوم « تأثیر مثبت حذف دانش بی اعتبار بر یادگیری سازمانی »
1- تأکید به عدم استفاده از روشهای قدیمی و فاقد کارآیی در انجام امور اداری که قبلاً مورد استفاده قرار گرفته اند.
2- دادن فرصت دوباره برای جبران اشتباهات کاری به کارکنان بانک در صورت صلاحدید مسؤلین در جهت اعتلای کارکنان.
فرضیه فرعی چهارم « تأثیر مثبت خلق دانش جدید بر یادگیری سازمانی »
1- اختصاص مزایای ویژه برای کارکنانی که در بانک دانش جدید خلق کرده و در اجرای کارهای اداری خلاقانه عمل می نمایند.
2- مهیا سازی ابزارهای تولید و خلق دانش جدید و به روز در بانک با استفاده از بکارگیری تمامی ابزارهای ممکن از داخل و خارج از محیط بانک.
6-5) پیشنهاد برای تحقیقات آتی
پیشنهاد می گردد در پژوهشهای آینده تأثیر سایر مؤلفه های مدیریت دانش بر یادگیری کارکنان مورد تحقیق و بررسی قرار گیرد. همچنین جهت مقایسه و سنجش وضعیت سایر بانکها و مؤسسات مالی و پولی با بانک صادرات آذربایجان غربی از لجاظ بکارگیری مدیریت دانش و یادگیری سازمانی پژوهش دیگری انجام پذیرد.
7-5) محدودیتهای تحقیق
بدیهی است هر پژوهش و تحقیقی بنا به داده های آن با محدودیت هایی مواجه خواهد شد، این تحقیق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و با مواردی از این قبیل روبرو بود:
یکی از محدودیتهای تحقیق این است که منابع مربوط‌ به‌ پیشینه‌ تجربی‌ موضوع‌ این‌ تحقیق ‌به اندازه کافی در دسترس نبود و‌ امکان‌ مطالعه‌ در نتایج‌ پیشین‌ و استفاده‌ از آنها را برای‌ انجام پژوهش‌ محدود می کرد. ذهنیت ها، تصورات، علایق، اگاهی ها و خصوصیات و دانش پژوهشگر و سایر ویژگی های شخصی او مانند قدرت تعامل با دیگران و … در فرضیه سازی، طراحی سوال ها، تنظیم پرسشنامه، ارتباط با دیگران و تحلیل اثر می گذارد و بر اثر علایق و گرایش ها بر تحقیق موثر است. این تحقیق نیز از این اثرات در امان نیست و به طور طبیعی ویژگی ها و دانسته ها و علایق پژوهنده بر این تحقیق نیز اثر داشته است که این اثرات را باید از محدودیت های تحقیق بر شمرد.
یکی دیگر از محدودیت های تحقیق، محدودیت ذاتی پرسشنامه است. پاسخگویان به طور معمول، ادراک و ذهنیتهای خود را در قالب پاسخ های مورد نظر مطرح می کنند و با توجه به اینکه به احتمال زیاد آنچه از برداشتهایی که ادراک می شود، با آنچه که واقعیت است، انطباق نداشته باشد، پاسخ های ارایه شده ممکن است انحراف از حقیقت را ایجاد کند. در واقع از طریق پرسشنامه، ادراک یا واقعیت سنجیده می شود و ممکن است پاسخ های داده شده به سوالات که بر اساس ادراک مخاطب است با واقعیت منطبق نباشد و همین امر باعث می گردد نتایج تحقیق تحت تاثیر قرار گیرد.
منابع فارسی :