مدیریت ریسک اعتباری و اندازه گیری ریسک

دانلود پایان نامه
* ریسک سیستم پرداخت ها
2-3-3- ریسک اعتباری
ریسک اعتباری ریسکی است که براساس آن وام گیرنده قادر به پرداخت اصل و فرع وام بدهی خود طبق شرایط مندرج در قرارداد نمی باشد . به عبارت دیگر مطابق این ریسک ، بازپرداخت ها یا با تأخیر انجام شده یا اصلا وصول نمی شوند . این امر موجب ایجاد مشکلاتی در گردش وجوه نقد بانک می شود .
علی رغم ابداع و نوآوری های موجود در بخش خدمات مالی به این نوع ریسک هنوز بعنوان دلیل عمده عدم موفقیت مؤسسات مالی محسوب می شود . علت آن هم این است که معمولا 80 درصد از ترازنامه یک بانک به جنبه هایی از این نوع ریسک بر می گردد . سه نوع مهم ریسک اعتباری عبارتند از :
* ریسک شخصی یا مصرف کننده
* ریسک شرکت
* ریسک کشوری
مهم ترین اصول مدیریت ریسک اعتباری عبارتند :
* ایجاد تنوع
این مسأله در میان گروه های زیر مدنظر قرار می گیرد :
– در بین مشتریان
– در بین بخش ها (صنعت،تجارت،کشاورزی و . .. )
– در سررسید وام ها
– در محصولات
– در مناطق جغرافیایی
* استفاده از معیارهای بسیار دقیق اعتباری
این امر از طریق استفاده از سیستم رتبه بندی و درجه بندی اعتبارات و مشتریان انجام می پذیرد .
* استفاده از متدولوژی سازگار برای اندازه گیری ریسک
2-3-4 ریسک عملیاتی
در مورد تعریف ریسک عملیاتی هیچ گونه اجماع نظری وجود ندارد . برخی بانک ها آنرا به عنوان هر نوع ریسکی به جز ریسک اعتباری و بازار تعریف می کنند . برخی نیز معتقدند ریسک عملیاتی عبارتست از زیان مورد انتظار (یا غیر منتظره) ناشی از خطاهای انسانی ، تقلب ، بروز اشکال در روش‌های انجام کار ، ضعف فناوری و یا عوامل بیرونی ، امور تجاری یا ریسک هایی مواجهند و در این زمینه طبعا برخی زیان های عملیاتی کوچک دور از انتظار نیست . برخی از این زیان ها را می توان کمّی نمود . گاهی اوقات این زیان ها حتی در قیمت گذاری محصولاتی خاص نظیر کارمزد کارت های اعتباری پیش بینی شده اند . در مورد کارتهای اعتباری ، زیان های عملیاتی از مسائلی نظیر خطا در صدور صورت حساب و اضافه برداشت از حساب یا جعل ناشی می گردند .
2-3-5- ریسک بازار
ریسک بازار ریسکی است که بانک ها در اقلام داخل و یا خارج از ترازنامه با آن مواجه می شوند و ناشی از تغییرات غیر متعارف موجود در قیمت های بازار می باشد . این نوع ریسک در گروه ریسک‌های پر مخاطره قرار می گیرد که در آن تغییرات قیمت ها منجر به سود و زیان می شود . این نوع ریسک نه تنها در اثر تغییر در قیمت های بازار بلکه در نتیجه واکنش و اقدامات معامله گرانی ایجاد می شود که در جهت ریسک پذیری و یا رهایی از ریسک تلاش می کند . ریسک بازار از تغییرات در قیمت سرمایه ، کالا پول و ارز نشأت می گیرد . بنابراین مهم ترین اجزاء تشکیل دهنده ریسک بازار عبارتند از : ریسک سرمایه ، ریسک کالا ، ریسک نرخ بهره و ریسک نرخ ارز .