مدیریت ریسک اعتباری و محدودیتهای ذاتی

دانلود پایان نامه

10-توجیه کافی گیرندگان تسهیلات به هنگام اهدای تسهیلات
11-انجام نظارت مستقر و اثر بخش قبل وحین وبعد از اهدای تسهیلات
12-طراحی مکانیزه برای سر فصل شدن مکانیزه مطالبات معوق و سررسید گذشته وهمچنین طراحی سیستم های اخطار به مسئولین شعبه در صورت ایجاد مطالبات جدید
13-اقدام به موقع در خصوص اقدامات قانونی همچون تذکر،اخطار ، اجرا
14-سیاست گذاری مناسب برای اموری که نیاز به برون سپاری دارد.
15-ارائه مشاوره به مشتریان به منظور جلوگیری از ورشکستگی ومعوق شدن مطالبات آن ها
16-بررسی وضعیت تسهیلات گیرنده و کنترل دائمی تسهیلات اعطایی در مقاطع مختلف به ویژه در طرحهای تولیدی ،صنعتی ،کشاورزی و تجاری برای جلوگیری از انحر اف های مالی بدهکار
17-اعمال اختیارات مربوط به بخش جریمه در صورت لزوم
18-بیمه کردن تسهیلات
همچنین بایستی خاطر نشان ساخت که اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری مستلزم وجود پایگاه اطلاعاتی منسجمی از شرح جزئیات وام‌ها و تسهیلات است. این پایگاه اطلاعاتی حتی‌الامکان می‌باید اطلاعات روزآمد وام‌ها را در اختیار سیستم اندازه‌گیری و مدیریت ریسک اعتباری قرار دهد. بنابراین، می‌توان گفت راه‌اندازی یک سیستم جامع مدیریت ریسک اعتباری و نظارت بر آن، تنها از مجرای فناوری اطلاعات و به‌کارگیری وسیع رایانه و سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه ممکن است.
5-5 پیشنهادات مربوط به تحقیقات آتی
-کاربرد الگوریتم ژنتیک در پیش بینی ریسک اعتباری
-تخمین ومحاسبه نرخ بازیابی انواع مختلف تسهیلات سبد اعتباری لیزینک ها .
– پیشنهاد می شود برای توسعه نتایج این تحقیق ، مدلی برای تعیین ظرفیت اعتباری هر یک از مشتریان بانک بر اساس درجه ریسک اعتباری آنها طراحی گردد.
– برای به کارگیری سریع و آسان مدل های ریسک های اعتباری در بانک ها پیشنهاد میشود تحقیق در زمینه بسترها و پیش نیازهای لازم برای استقرار سیستم ارزیابی ریسک اعتباری مشتریان در بانک های کشور انجام گیرد.
– پیشنهاد می شود پژوهش حاضر به صورت مقایسه ای میان بانک های مختلف انجام شود و نتایج مورد بررسی قرار گیرد.
– پیشنهاد می شود پژوهش حاضر به صورت مقایسه ای بین متقاضیان حقیقی و حقوقی انجام شود و نتایج بدست آمده مقایسه گردد.
6-5 محدودیتهای تحقیق
– یکی از محدودیتهایی که در تحقیقات میدانی وجود دارد محدودیت های ذاتی استفاده از پرسشنامه است. از محدودیتهای ذاتی پرسشنامه آن است که امکان دارد پاسخ دهندگان بر اساس اعتقادات قلبی به پرسشنامه پاسخ نداده و یا اینکه پرسشنامه ها را صرفا جهت رفع تکلیف و با بی ان
گیزگی تکمیل نمایند.
– از جمله محدودیتهای دیگر تحقیق وجود عوامل و متغیرهای ناخواسته و همچنین محدودیت زمانی می باشد
ضمائم و پیوستها